Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Νέα λίστα ΜΗΣΥΦΑ με 120 νέα φάρμακα

Τα νέα αυτά φάρμακα, αφορούν αντιαλλεργικά προϊόντα, ιχθυέλαια και φυσικά προϊόντα. Τα περισσότερα από τα νέα ΜΗΣΥΦΑ ήταν ήδη στην αρνητική λίστα, δηλαδή χορηγούνταν με ιατρική συνταγή αλλά χωρίς συμμετοχή των ασφαλιστικών φορέων. Με τη νέα τοποθέτησή τους στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν πλέον να τα αγοράζουν, χωρίς απαραίτητα να τους τα έχει υποδείξει κάποιος γιατρός. Ταυτόχρονα, από τη μετακίνηση αυτή των 120 ιδιοσκευασμάτων στη λίστα ΜΗΣΥΦΑ, δεν διαφοροποιείται το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, αφού τα περισσότερα βρίσκονταν ήδη στην αρνητική λίστα.
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, τα ΜΗΣΥΦΑ συνεχίζουν να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία και φθάνουν πλέον τα 1310 ιδιοσκευάσματα. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς, η προηγούμενη λίστα ΜΗΣΥΦΑ περιελάμβανε 1191 φάρμακα, από τα οποία μόνο τα 500 βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, παρότι το σύνολο των προϊόντων που αναφέρονταν στη σχετική απόφαση, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας.
Υπενθυμίζουμε ότι στην λίστα των ΜΗΣΥΦΑ περιλαμβάνονται φάρμακα για το στομάχι, τους ιλίγγους, σπρέι, καρνιτίνες, σκευάσματα για τα μαλλιά, δερματολογικά προϊόντα για τον έρπη, παυσίπονα τζελ και αλοιφές, γλυκοζαμίνες, τοπικά αναισθητικά, αντιμυκητιασικά, κατά του καπνίσματος κλπ.
Η νέα λίστα ΜΗΣΥΦΑ επισυνάπτεται.

Επιπλέον Πληροφορίες

Θέμα Αυτοδίκαιη λύση θητείας του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ
7ΗΩΒΘ-ΘΝΝ
Κατάσταση
Αναρτηθείσα
Τελευταία τροποποίηση


Ηλεκτρονικό αρχείο
Είδος
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα
Αυτοδίκαιη λύση θητείας του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω :Αγαπητέ Βασίλη, Σου επισυνάπτω επιστολή, σχετικά με την Προσφυγή

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Κύριο
Βασίλειο Κινούς
Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Ιατρών Ρόδου (ΣΝΙΝΡ)
Ρόδος

     Αγαπητέ κύριε Κινούς,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα μαζί σας, σχετικά με το ζήτημα της Προσφυγής για τις διαδοχικές μισθολογικές περικοπές στις αποδοχές του συνόλου των Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από την 01-08-2012 και εφεξής, επιτρέψατέ μου να θέσω υπόψη σας τα εξής:
1.     Όπως έχει κριθεί νομολογιακά (ενδεικτικά: ΣτΕ 1584/2009, 2786/2008, 166/2007 κ.ά.).:
"επί αγωγής για καταβολή αποδοχών, η υποχρέωση καταβολής των οποίων προκύπτει ευθέως από το νόμο, το αντικείμενο της διαφοράς περιορίζεται σε ορισμένο ποσό δεδουλευμένων αποδοχών, το οποίο ζητείται για ορισμένο παρελθόν χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί δε αντικείμενο του ενδίκου αυτού βοηθήματος ο καθορισμός των αποδοχών για το μέλλον, ο οποίος, αφορών στην ενεστώσα μισθολογική κατάσταση του υπαλλήλου, δύναται να επιδιωχθεί, αποκλειστικά, με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και ήδη, υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 2721/1999, με την άσκηση προσφυγής κατά της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως".
Εξάλλου, το άρθρο 1 παρ. 2, περ. θ’ του Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ Α’ 182), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α’ 112), ορίζει ότι,
στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται οι διοικητικές διαφορές ουσίας που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τις κάθε είδους αποδοχές (δεδουλευμένες ή μη) του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου.
Περαιτέρω, στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α’ 97), ορίζεται ότι,
«1. Η σε πρώτο βαθμό, εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο τριμελές πρωτοδικείο»
και στο άρθρο 63 παρ. 1 του αυτού Νόμου, ορίζεται ότι,
«1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας υπόκεινται σε προσφυγή».
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ο νομοθέτης, μετατρέποντας σε διαφορές ουσίας τις κάθε είδους διαφορές περί τις αποδοχές των υπαλλήλων, θέλησε, προφανώς, να καταστήσει ουσιαστικές, όλες γενικώς τις διαφορές, οι οποίες καταλήγουν να έχουν προεχόντως, χρηματικό αντικείμενο (βλ. ΔΕφΑθ 1675/2010 Τμ. Ζ’ Ακυρωτικό, σκ. 3, με περαιτέρω παραπομπή σε ΣτΕ 2797/2005 ΔιΔικ 2006, σελ. 636, ΔΕφΑθ 2606/2006).

2.      Ενόψει όλων των ανωτέρω, με την πρότασή μου, προκρίνω σαφώς την άσκηση Προσφυγής ουσίας (αντί Αγωγής), επί της οποίας θα εκδοθεί διαπλαστικού χαρακτήρα Απόφαση επί της ουσίας της υποθέσεως περί την μισθολογική αξίωση των Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., μελών των αντίστοιχων Ενώσεων (και εν προκειμένω της Ένωσής σας), για επαναφορά των αποδοχών τους στο προ των μισθολογικών περικοπών του μήνα Αυγού-στου του έτους 2012 επίπεδο.
Έτι περαιτέρω, θα επιδιωχθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213) (πρότυπη δίκη), η εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια), με πράξη Τριμελούς Επιτροπής, των Προσφυγών που θα έχουν ασκηθεί, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, δεδομένου ότι τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, το οποίο θα έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, όπως είναι εν προκειμένω οι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.
Αντίθετα, η Αγωγή (πέραν της επιβάρυνσης με δικαστικό ένσημο κτλ.), αποβαίνει αλυσιτελής, δοθέντος ότι αναφέρεται σε ορισμένο παρελθόν χρονικό διάστημα και δεν παράγει ευρύτερο δεδικασμένο, πέραν του γεγονότος, ότι θα απαιτηθεί πολύχρονη δικαστική αντιδικία, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, με άγνωστο, μάλιστα, το αποτέλεσμα.

Με εκτίμηση
Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014


Ο.Ε.Ν.Γ.ΕΟμοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ
Η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών της χώρας έχουν αντιταχθεί με κατηγορηματικό τρόπο στην είσπραξη 5 ευρώ από πολίτες που επισκέπτονται ως ασθενείς Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της χώρας. Θεωρούμε πως πρόκειται για μέτρο ηθικά και ιατρικά απαράδεκτο, διότι εμποδίζει τους ασθενείς να επισκεφτούν υπηρεσίες υγείας τις οποίες έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα σήμερα, που χιλιάδες οικογένειες δεν διαθέτουν τα στοιχειώδη για τη διατροφή και την επιβίωσή τους, αποτελεί πρόκληση να αφαιμάσσεται το πενιχρό τους εισόδημα επειδή είχαν την ατυχία να πάσχουν από οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.
Πρόσφατο έγγραφο (13487-11/7/14) του υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Μόσχου οδηγεί τα πράγματα στα άκρα, εξαναγκάζοντας τους εξουθενωμένους γιατρούς, διοικητικούς και νοσηλευτικό προσωπικό να μετατρέπονται σε κυνηγούς πεντάευρων προκειμένου να αυξηθούν οι εισπράξεις των Νοσοκομείων.
Πριν ακόμη ο γιατρός εξετάσει το περιστατικό και αποφανθεί εάν πρόκειται για επείγον ή χρόνιο περιστατικό, ο ασθενής οφείλει σύμφωνα με τον κ. Μόσχου να καταβάλλει τα 5 ευρω, ακόμη και στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου Υγείας δεν υποχρεούται. Σύμφωνα με το έγγραφο επακολουθεί κυκεώνας διατυπώσεων και διασταυρώσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα 5ευρά αντιστοιχούν στις εισόδους ασθενών και έπονται έμμεσες απειλές για γιατρούς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντα ταμία.
Της έκδοσης του παραπάνω εγγράφου ακολούθησαν από τους Διοικητές των Νοσοκομείων προς το προσωπικό ανυπόφορες πίεσεις, προκειμένου να ασχολείται προεχόντως με την είσπραξη χρημάτων.  

Διευκρινίζουμε για πολλοστή φορά:
Οι ασθενείς έχουν καταβάλλει την εισφορά τους στο σύστημα υγείας ήδη δύο φορές: μέσω των ασφαλιστικών τους εισφορών και μέσω της φορολογίας. Συνεπώς δεν οφείλουν να πληρώσουν τρίτη φορά την ίδια υπηρεσία.
Ως νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε δηλώσει κατ΄ επανάληψη ότι θα εξετάζουμε όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας, χωρίς να ασχολούμαστε εάν κατέβαλαν στο ταμείο το επαχθές μέτρο του εισιτηρίου των 5 ευρώ.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΟΡΙΔΗ για τα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων από τους γιατρούς

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Λειτουργούν στο όριο με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό

Την τελευταία δεκαετία συνταξιοδοτήθηκαν πάνω από 17.000 γιατροί και εργαζόμενοι, ενώ όσοι παραμένουν υποχρεώνονται σε εντατικοποίηση, με μισθούς πείνας
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προωθεί την «αξιολόγηση», στοχοποιώντας τους εργαζόμενους για το σημερινό χάλι στην Υγεία, τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν κυριολεκτικά στο όριο ασφαλείας, εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης σε προσωπικό. Όσοι γιατροί και νοσηλευτές έχουν απομείνει να δουλεύουν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσφέρουν υπηρεσίες στους ασθενείς.
Τη δραματική μείωση του προσωπικού στα νοσοκομεία, επαληθεύουν τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το «Ριζοσπάστης». Σύμφωνα με αυτά, το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 17.000 άτομα την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων και του παγώματος των προσλήψεων.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο -μεταξύ 2012 και 2013- το προσωπικό, όπως φαίνεται και στο σχετικό Πίνακα, μειώθηκε κατά 4.098 άτομα, εκ των οποίων 1.572 είναι νοσηλευτικό προσωπικό, 1.179 διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι και 778 γιατροί. Οι περισσότερες αποχωρήσεις προέρχονται απ' τα νοσοκομεία (4.046), καθώς το προσωπικό των κέντρων Υγείας -όπως φαίνεται και στον Πίνακα- παραμένει σχεδόν σταθερό. Μια απ' τις βασικές παρενέργειες των ελλείψεων προσωπικού είναι τα 150 κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που παραμένουν σταθερά κλειστά την τελευταία εικοσαετία. Στον «Ευαγγελισμό», λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι κλειστά τα μισά απ' τα 30 κρεβάτια στη ΜΕΘ
Από μια καταμέτρηση του προσωπικού των εποπτευομένων απ' το υπουργείο Υγείας δομών, που έγινε το 2005 (παρουσιάστηκε στις 28.11.2005), στα νοσοκομεία και στα κέντρα Υγείας υπηρετούσαν 98.869 άτομα και με τους στρατιωτικούς και πανεπιστημιακούς ανέρχονταν σε 100.165. Δηλαδή, οι δημόσιες δομές Υγείας -στις οποίες πια περιλαμβάνονται και τα πέντε νοσοκομεία του ΙΚΑ που εντάχτηκαν στο δημόσιο σύστημα Υγείας- έχουν χάσει κοντά στους 19.000 εργαζόμενους (100.165 - 81.821 = 18.344) την τελευταία δεκαετία.

Σταγόνα στον ωκεανό των ελλείψεων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ομοσπονδιών των γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ), απ' τα νοσοκομεία σήμερα λείπουν 6.000 γιατροί και τουλάχιστον 25.000 νοσηλευτές και υπόλοιπο προσωπικό, προσμετρώντας και τομείς όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η εστίαση.
Με βάση την καταμέτρηση του 2005 και την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, ο αντιπρόεδρος της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), Σωτήρης Ζώτος, εκτίμησε την περασμένη Πέμπτη ότι «το σύστημα θα κάτσει απότομα», καθώς 3.000 γιατροί είναι πάνω από 60 χρονών και αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μεταξύ του 2004 και 2014 τα αριθμητικά δεδομένα για τους γιατρούς είναι τα εξής εξής: Οι ειδικευμένοι μειώθηκαν σε 9.285 από 11.953 και οι ειδικευόμενοι αυξήθηκαν σε 9.607 από 7.935. Επίσης,αυξήθηκαν οι επικουρικοί σε 1.379 από 662 και οι πανεπιστημιακοί σε 1.305 από 1.128.
Με βάση τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, το αμέσως επόμενο διάστημα θα συνταξιοδοτηθούν 5.000 εργαζόμενοι, κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό. Κι ενώ διαμορφώνεται αυτή η εκρηκτική κατάσταση, ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, ανακοίνωσε (30.6.2014) μόλις 2.950 προσλήψεις! Απ' αυτές 682 είναι γιατροί, 1.300 νοσηλευτικό προσωπικό, 200 για πληρώματα του ΕΚΑΒ, 200 παραϊατρικό προσωπικό και 150 για μονάδες ψυχικής Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό 370 γιατροί είχαν κριθεί για πρόσληψη -μαζί με άλλους 930- απ' το 2011 αλλά «κόπηκαν» μαζί με τις περικοπές. Πρόκειται δηλαδή για σταγόνα στον ωκεανό των ελλείψεων.

Εντατικοποίηση με οικονομική εξαθλίωση

Ετσι, λοιπόν, οι εργαζόμενοι για να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη -λόγω και της υπολειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)- προσέλευση στα δημόσια νοσοκομεία υποβάλλονται σε εντατικοποίηση της εργασίας.
Ταυτόχρονα, όμως, έχουν να αντιμετωπίσουν και άγριες περικοπές στις αποδοχές τους: Απ' το 2009 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν από 3,5 δισ. ευρώ σε 2,5 δισ. ευρώ το 2013. Δηλαδή, οι αποδοχές τους είχαν σταθερό ετήσιο ρυθμό μείωσης 8%, που σημαίνει ότι την τετραετία 2009-2013 έχασαν κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Μ' άλλα λόγια, κάθε εργαζόμενος έχασε κοντά στις 12.500 ευρώ και στο τέλος του 2014 θα μετράει απώλειες κοντά στις 14.500 ευρώ.
Εκτός απ' τις απώλειες στους μισθούς, οι εργαζόμενους έχουν να αντιμετωπίσουν και την οικονομική θηλιά της κυβέρνησης στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων. Από 5 δισ. ευρώ το 2009 έπεσαν σε 1,862 δισ. ευρώ το 2013 και αναμένεται να διαμορφωθούν σε 1,540 το 2014. Πρόκειται για μείωση 69,2% (!) συνολικά στην τετραετία ή η από χρόνο σε χρόνο σταθερή μείωση ήταν 21% (!!). 
Η θηλιά της λιτότητας οδηγεί τα νοσοκομεία σε απορρύθμιση, όπως συνέβη με το ΚΑΤ, που δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης των τακτικών χειρουργείων και χρειάστηκε έκτακτη επιχορήγηση για να λειτουργήσει. Ταυτόχρονα, σωρεύει νέα χρέη που προστίθενται στα παλιά. Μέχρι την 31.3.2014 οι ληξιπρόθεσμες και οι ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους ανέρχονταν σε 2,25 δισ. ευρώ.


Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Κατάσταση
Αναρτηθείσα
Τελευταία τροποποίηση
18/07/2014 15:57:29
Ηλεκτρονικό αρχείο
Είδος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα
Τήρηση ορίων δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων

Θεματικές κατηγορίες
 

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ :Σταματήστε επιτέλους τις απάνθρωπες πολιτικές σας!

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Σταματήστε επιτέλους τις απάνθρωπες πολιτικές σας!

  Είναι πλέον αυταπόδεικτο, και για τον πλέον δύσπιστο, ότι η οικονομική κρίση έπληξε σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  όσο και στο αυξανόμενο – μήνα με το μήνα – κόστος για τον ασφαλισμένο πολίτη.  Περισσότερο όμως στοίχισε ανθρώπινες ζωές  – ανασφάλιστων συμπολιτών μας – που χάθηκαν λόγω του ανάλγητου χειρισμού από την πλευρά του κράτους μας και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην δημόσια υγεία από το 2010 και μετά.
  Τους τελευταίους μήνες έχουμε ένα καταιγισμό εγκυκλίων από το Υπουργείο Υγείας και  τρομερές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την αρχή του 2014.  Μέσα στον oίστρο της κυβέρνησης να «μεταρρυθμίσει» το ΕΣΥ, βγαίνουν αποφάσεις που προκαλεί απορία ο σκοπός τους αλλά και οι στόχοι της κυβέρνησης μέσω αυτών. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά πάρθηκαν και σωστές αποφάσεις, οι οποίες όμως μένουν μετέωρες αφού  το ΕΣΥυποχρηματοδοτείται με συστηματικό και εγκληματικό (!) τρόπο.
  Εμείς, όπως πάντα, θα παραθέσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα τραγικά και γενοκτόνα (με πλήρη συναίσθηση της βαρύτητας της λέξης ) αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται στην δημόσια υγεία, ενδεδυμένα ακόμη και με  μανδύα ανθρωπιστικό σε κάποιες περιπτώσεις.
  Πιο συγκεκριμένα:
  1) Διαβάζουμε στη σελίδα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ ( https://www.e-syntagografisi.gr/e-pre/faces/Login?_afrLoop=591787041964811&Adf-Window-Id=w0&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=p8bdtfbzl_3&_afrRedirect=591787151771022 )
  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ.Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’ 1796/1-7-14) από σήμερα Τετάρτη 9/7/2014 ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΕΟΠΥΥ έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικά μηνύματα.”
  Μπορεί να μας εξηγήσει το Υπουργείο Υγείας τι σημαίνει «έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων»;  Δηλαδή ένας γιατρός θα βαδίζει με κριτήριο  την ηλικία και όχι την ιατρική  γιατί υπάρχει περιορισμός από τον ΕΟΠΠΥ;
  2) Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΠΥ μετά τα ελάχιστα όρια στην συνταγογράφηση των γενοσήμων φαρμάκων, θέτει και πλαφόν στην δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων, ανά γιατρό, ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή.  Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από αυτό το εγχείρημα  είναι τεράστιοι, ειδικά για τους χρόνια πάσχοντες με ακριβή μηνιαία θεραπευτική αγωγή.  Πρόκειται για άλλη μιά απάνθρωπη πολιτική που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές πολλών συμπολιτών μας και τους βάζει καθημερινά στο δίλημμα  να φάνε ή να αγοράσουν τα φάρμακα τους.  Περισσότερα στο δημοσίευμα «Κίνδυνοι από το πλαφόν στη συνταγογράφηση» http://www.efsyn.gr/?p=217204 και στο δημοσίευμα «Αντιδράσεις ΑμεΑ για το πλαφόν στη συνταγογράφηση»http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/705713/addraseis-amea-gia-to-plafon-sti-sudagografisi/
  3)  Εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β δεν έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, παρότι έχει λάβει την έγκριση του ΕΟΦ, διότι δεν έχει αναλάβει ακόμα καθήκοντα ο πρόεδρος της.  Ήδη είχαμε έναν θάνατο μια 50χρονης γυναίκας στα Ιωάννινα, διαβάστε περισσότερα στο άρθρο ««Παγωμένη» η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού» http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=113308852
  4) Χωρίς ιατρική περίθαλψη αφήνει η κυβέρνηση 400,000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, που είναι οφειλέτες του ταμείου, αφού το ανώτατο όριο των 12,000 ευρώ εισόδημα τον χρόνο για την τελευταία τριετία είναι υπερβολικά χαμηλό.  Δηλαδή κρίνει η κυβέρνηση ότι ένας καρκινοπαθής ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που χρωστά χρήματα στο ταμείο του, μπορεί να πληρώσει την πανάκριβη θεραπεία του επειδή είχε ετήσιο εισόδημα τα τελευταία 3 χρόνια λίγο μεγαλύτερο από 12,000 ευρώ τον χρόνο;  Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο «Χωρίς περίθαλψη αφήνουν 400.000 ασφαλισμένους» http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=436332
  5) Τα θετικά – εν μέρει – βήματα που έκανε η κυβέρνηση πρόσφατα για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας (ΠΕΔΥ), στην φαρμακευτική τους αγωγή (με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό των ασφαλισμένων), και σε δευτεροβάθμια δωρεάν νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία, προσκρούουν σε τεράστια  τοίχοι που έχουν υψωθεί από την γραφειοκρατία, υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο με πριν, δηλαδή να αποκλείονται οι ασφαλισμένοι αλλά και ανασφάλιστοι πολίτες από τις απαραίτητες, πολλές φορές, θεραπείες για την ζωή τους, αφού αδυνατούν να πληρώσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στα φάρμακα, δεν βρίσκουν τις ειδικότητες των γιατρών που έχουν ανάγκη στο ΠΕΔΥ (λόγω των απολύσεων του πάνω από το 50% του ιατρικού δυναμικού του πρώην ΕΟΠΠΥ), ή προσέρχονται σε δημόσια νοσοκομεία που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, λόγω της έλλειψης πόρων, όπως π.χ. το ΚΑΤ που ανέστειλε τα χειρουργεία λόγω έλλειψης πόρων ή τους άπορους πολίτες που περιφέρονται από δημόσιο νοσοκομείο σε δημόσιο νοσοκομείο μέχρι να βρουν τα φάρμακα τους.  Στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο, όπου λαμβάνουν την θεραπεία τους 1,000 καρκινοπαθείς ασθενείς ετησίως, το ογκολογικό τμήμα έχει μείνει μόνο με έναν εργαζόμενο, παρότι βάσει νόμου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς.
  Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρόσφατα ανακοίνωσε, μετά από έρευνα που έκανε, ότι ένας στους τρείς πολίτες δεν έχει πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα, αλλά και πολλοί φαρμακευτικοί σύλλογοι όλη της χώρας καταγγέλλουν ότι όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι πολίτες αδυνατούν να αγοράσουν τα φάρμακα τους και σταματούν τις θεραπευτικές τους αγωγές.Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα:
   «Οδύσσεια ανασφάλιστων στα νοσοκομεία»
   «Πρόωρη αναστολή χειρουργείων στο ΚΑΤ»
   «Στους δρόμους οι Κώοι για τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο Κω»
   «ΙΣΑ: Ένας στους τρεις ασθενείς έχει πρόβλημα πρόσβασης σε γιατρούς και φάρμακα»
   «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι: Η κυβέρνηση εξαθλιώνει τους ασφαλισμένους»
   «Σε… διαθεσιμότητα και οι καρκινοπαθείς»
  6) Η ΕΣΑμεΑ απέστειλε πρόσφατα δραματική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, επισημαίνοντας την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα άτομα με αναπηρία, λόγω των μνημονιακών μέτρων που έχουν επιβληθεί, και τα οποία έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τους ίδιους αλλά και τις οικογένειες τους.  Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα καθώς καλούνται να καλύψουν μεγάλο μέρος του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για τις ανάγκες τους.  Ιδιαίτερο πρόβλημα έχουν τα άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) αλλά και οι οικογένειες τους που τους υποστηρίζουν.  Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο «Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται τα άτομα με αναπηρία» http://www.tovima.gr/society/article/?aid=613684
  7) Οι καρκινοπαθείς ασθενείς περιμένουν μέχρι και 6 μήνες για την πολυπόθητη θεραπεία τους, με πιθανή κατάληξη ακόμα και τον θάνατο για κάποιους ενώ περιμένουν.  Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο «Μέχρι και έξι μήνες περιμένουν οι καρκινοπαθείς στο ΕΣΥ για θεραπεία»http://www.koutipandoras.gr/article/116381/mehri-kai-exi-mines-perimenoyn-oi-karkinopatheis-sto-esy-gia-therapeia
  8) Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά η κυβέρνηση βρίσκει πόρους (Εθνικούς αλλά και Ευρωπαϊκούς) για να χρηματοδοτήσει με 40.000.000€ παράλληλες δομές (ΜΚΟ, κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία δήμων) πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας ενώ αφήνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταρρέει από την υποχρηματοδότηση.  Διαβάστε περισσότερα στο δελτίο τύπου μας «Ο κοινωνικός δούρειος ίππος είναι εδώ»http://www.mkiellinikou.org/2014/06/23/ippos/
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν δείγματα πλήρους διάλυσης του ΕΣΥ και της επικείμενης κατάρρευσης του.  Τα θύματα αυτού του ιδιότυπου πολέμου  είναι πάρα πολλά και δυστυχώς είναι αδύνατον να καταγραφούν όλα, αφού οι εξαθλιωμένοι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία υποφέρουν μόνοι τους.  Αυτά τα απάνθρωπα μέτρα που έχουν παρθεί από τις κυβερνήσεις των τελευταίων 4 ετών, αποτελούν ένα άτυπο πρόγραμμα ευγονικής, από το οποίο μόνο οι δυνατοί θα μπορέσουν να επιζήσουν.
  Εμείς για άλλη μια φορά τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι έχουμε αρχίσει την καταγραφή αυτών των εγκλημάτων και τα στοιχεία που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν όπου κρίνουμε ότι θα έχουν τo μέγιστο αποτέλεσμα, σε Ελληνικά αλλά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.  Σε λίγο καιρό θα επανέλθουμε με σχετικές ανακοινώσεις.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  Θες ακριβό φάρμακο; Πλήρωνε! Οι νέες συμμετοχές και οι οδηγίες Βορίδη στους φαρμακοποιούς

  Πριν καλά καλά μάθει το αντικείμενο του φαρμάκου-όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί- ο Μάκης Βορίδης- προχωρά σε ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τις τσέπες των ασθενών ενώ υποχρεώνουν και τους φαρμακοποιούς να χορηγήσουν το φθηνότερο φάρμακο. 
  Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
   
  Από τη μία το πλαφόν στους γιατρούς που δεν τους επιτρέπει να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό ανά ασθενή. Από την άλλη η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρώνουν ολόκληρη τη διαφορά από την τιμή αποζημίωσης μέχρι την λιανική τιμή του φαρμάκου αν είναι πρωτότυπο (έστω και αν δεν υπάρχει γενόσημο).
   
  Και τέλος και η νέα προειδοποιητική ρύθμιση Βορίδη προς τους φαρμακοποιούς πως είναι υποχρεωμένοι να προωθούν το φθηνότερο φάρμακο, κάνει το κλίμα στην αγορά φαρμάκου εκρηκτικό. 
  Τα μέτρα του υπουργού Υγείας για να συγκρατηθεί η φαρμακευτική δαπάνη στα 2 δις ευρώ φέρνουν για άλλη μια φορά τους Έλληνες ασθενείς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και αυτό διότι για να πάρουν ένα πρωτότυπο φάρμακο που τους έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός τους θα πρέπει να πάρουν και την ευθύνη αλλά να πληρώσουν και από την τσέπη τους. 
   
  Μάλιστα με νέα απόφαση του ο υπουργός Υγείας βάζει στο παιχνίδι και τους φαρμακοποιούς καθώς προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις κατά την εκτέλεση των συνταγών, με κυρώσεις για όσους τις παραβαίνουν. 
   
  Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφασή του που έχει βγει ήδη σε ΦΕΚ οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στους ασφαλισμένους εκείνο το φάρμακο που θα έχει τη χαμηλότερη λιανική τιμή.
   
  Μάλιστα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και για το ποσό συμμετοχής. Εάν όμως ένας ασθενής επιμένει να λάβει το πρωτότυπο που του έγραψε ο γιατρός θα πρέπει και να πληρώνει και να υπογράφει ότι ο ίδιος το επέλεξε. 
   
  Στις ρυθμίσεις Βορίδη αντιδρούν και οι γιατροί καθώς ο ΙΣΑ επισημαίνει: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι σημαντική αύξηση στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη, επιφέρει η υπουργική απόφαση που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 14-7-2014, η οποία προβλέπει την εξ ολοκλήρου επιβάρυνση του ασθενή, της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αναφοράς και στην τιμή του πρωτότυπου φαρμάκου που επιλέγει.
   
  Η επιβάρυνση αυτή ισχύει πλέον όχι μόνο για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν γενόσημο αλλά και για τα πρωτότυπα φάρμακα που είναι αναντικατάστατα και ο ασθενής δεν έχει περιθώριο επιλογής. Καθώς θα πρέπει να πληρώνει τη διαφορά από την τιμή αναφοράς που προσδιορίζεται με βάση την κατηγορία ομοειδών φαρμάκων στην οποία ανήκει το φάρμακο».
   
  Κάντε

  Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

  Συνάντηση του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας, Λ. Γρηγοράκου, με μέλη της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

  Πέμπτη 17/07/2014
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί μεταξύ του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας, Λεωνίδα Γρηγοράκου και μελών της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).
  Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, κ. Ματίνα Παγώνη, ο αντιπρόεδρος, Κώστας Λιβαδάς, συνοδευόμενοι από την κ. Χάρις Ματσούκα, τον κ. Γιώργο Μαρίνο, τον κ. Κωνσταντίνο Καταρανιά, τον κ. Ηλία Σιώρα, τον κ. Νεκτάριο Κορρέ και τον κ. Κωνσταντίνο Τσλίκα, έθεσαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς όπως το θέμα των υπερωριών, των προσλήψεων, της δημοσίευσης των νέων οργανισμών, το μισθολόγιο και οι προμήθειες.
  Ο Υπουργός Αναπληρωτής από πλευράς του δεσμεύτηκε ότι θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα την ανάγκη για πρόσληψη 1.500 ιατρών το 2015.
  Τους ενημέρωσε ότι: δημοσιεύεται εντός των ημερών η ρύθμιση για την πληρωμή των υπερωριών, προωθείται η επιτάχυνση των προμηθειών στα νοσοκομεία, ενώ τους ανακοίνωσε ότι θα δίδεται αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης. Σε ό,τι αφορά την δημοσίευση των νέων οργανισμών, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα έχει τελειώσει κι αυτό το ζήτημα.  

  επιστροφή

  Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  Μήνυση κατά παντός υπευθύνου, για την υποστελέχωση του πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης, πρόκειται να υποβάλλει το δημοτικό συμβούλιο του νησιού.

  Η απόφαση πάρθηκε προχθές ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο αφού οι μέχρι τώρα εκκλήσεις προς τους αρμόδιους δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
  Ειδικότερα, αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

  “Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δήμαρχο που ανέφερε ότι έχουν σταλεί επιστολές στους αρμόδιους που αναφέρουν ότι η Σύμη με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων, εκ των οποίων τα 500 είναι παιδιά, την δε θερινή περίοδο οι διαμένοντες στο νησί ενίοτε φθάνουν και τις 10.000, εξυπηρετείται πλέον από έναν μόνο ιατρό! Το γεγονός ότι ήρθε γιατρός για δέκα ημέρες και θα ξαναέρθει τον Αύγουστο δεν λύνει το πρόβλημα.

  Ότι είναι προφανές ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια και η ίδια η ζωή των κατοίκων του νησιού, υπάρχει δε πρόδηλη ποινική ευθύνη όσων συμμετείχαν σε αυτήν τη διοικητική ενέργεια.

  Ότι έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος στο νησί, κατά τη διάρκεια της οποίας η αθρόα προσέλευση επισκεπτών καθιστά αναγκαία και επιτακτική την άμεση επίλυση του παραπάνω προβλήματος. Ένας εφημερεύων ιατρός είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει σε ταυτοχρόνως λαμβάνοντα χώρα επείγοντα περιστατικά και σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς στη Ρόδο υποχρεωτικά συνοδεύεται από το γιατρό, με αποτέλεσμα το νησί να μένει χωρίς καθόλου ιατρική κάλυψη. 

  Οι τελευταίες δύο επιστολές αναφέρονται στις ελλείψεις στο ιατρείο και στον κίνδυνο μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών και στον γηγενή πληθυσμό από τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στο νησί. Με τη μαζική είσοδο των παράνομα εισερχόντων μεταναστών στο νησί μας υπάρχει πιθανότητα να διασπείρουν στον πληθυσμό μας λοιμώδη νοσήματα. 

  Ουσιαστικά υπάρχει παντελής έλλειψη ιατρικού προσωπικού και εφόσον έχουν γίνει επανειλημμένα εκκλήσεις στους αρμόδιους χωρίς αποτέλεσμα προτείνει να γίνει μήνυση κατά παντός υπεύθυνου.
  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις άρθρων 65,67, 68,69 του Ν. 3852/2010.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Να υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπεύθυνου για την υποστελέχωση του Δημοτικού Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης, εξαιτίας της οποίας έχει τεθεί σε καθημερινό κίνδυνο η ζωή και η υγεία του συνόλου των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, δεδομένου ότι κάθε άλλη μορφή διαμαρτυρίας και έκκληση προς τους αρμοδίους δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα”.

  Πηγή : Μήνυση για την έλλειψη γιατρών θα υποβάλλει ο δήμος της Σύμης | Rodiaki.gr 

  Καταρρέει το ΕΣΥ στην περιφέρεια! Γιατί φεύγουν οι γιατροί;

  Το ...δισάκι τους στον ώμο και για άλλες πολιτείες τραβούν πολλά στελέχη των δημοσίων νοσοκομείων ειδικά της περιφέρειας, εξαιτίας της εγκατάλειψης του δημοσίου συστήματος και των χρόνιων προβλημάτων που παραμένουν άλυτα
  Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
   
  Τραγική εικόνα παρουσιάζουν σήμερα τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειες καθώς οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και υλικών καθιστούν τη λειτουργία τους εξαιρετικά προβληματική. 
   
  Είναι ενδεικτικό ότι στο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου οι γιατροί είναι σε απόγνωση από την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος ενώ ακόμη και οι συνεχείς εκκλήσεις τους για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, πέφτει στο κενό. 
   
  Πρόσφατα οι Διευθυντές Κλινικών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου με επιστολή τους προς τους Υπουργό Υγείας, είχαν κάνει έκκληση για στελέχωση της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
  Πλέον όμως μία παραίτηση εξαιτίας των τραγικών αυτών ελλείψεων είναι γεγονός. 
   
  Ο προϊστάμενος της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου υπέβαλε την παραίτησή του και ζητά από τις 14 Ιουλίου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. 
   
  Δείτε την επιστολή παραίτησής του:
   
  Όμως και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία η εικόνα δεν είναι καλύτερη. 
  Ενδεικτική η περίπτωση του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας όπου οι γιατροί με αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους ζητούν λύση στα προβλήματα που λιμνάζουν. 
  Το νοσοκομείο συχνά πυκνά στερείται βασικών κονδυλίων με συνέπεια να μην μπορεί να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών. 
   
  Οι ελλείψεις σε βασικά υλικά και εξετάσεις είναι καθημερινότητα, ενώ και τα μηχανήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα ή μη συντηρημένα. Όσο για το προσωπικό γιατροί που συνταξιοδοτούνται ή αποχωρούν λόγω της κατάστασης δεν αντικαθίστανται ποτέ. 
   
  Και αυτά αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα της εικόνας που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα της περιφέρειας. Μάλιστα μαζί με την υποστελέχωση των πολυϊατρείων του ΠΕΔΥ και την έλλειψη ειδικών συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ κάνουν την κατάσταση για τους κατοίκους της χώρας εκρηκτική.