Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΝΕΣ

Τα κίνητρα ρυθμίζονται στο Αρθ6 Παρ6 του Ν4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α 2012) όπως τροποιήθηκε και ισχύει

«Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυ­σμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλ­ληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικου­ρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικου­ρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληματική ή απο­μακρυσμένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές ή προ­σωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές επιτρέπε­ται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρε­σιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλο­γο και να τοποθετούνται στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. η προϋ­πηρεσία του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολο­γίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.


Ενώ με το 4238/14 (Αρθρο 38) καταργήθηκε και η 6μηνη ισχύς του αλλά ισχύει κανονικα

Πόλεμος για το άρθρο 43 στο νομοσχέδιο Βορίδη

«Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π., σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί κλάδος που θα περιλαμβάνει ΟΛΟ το νοσηλευτικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), μαίες και επισκέπτες υγείας,  καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό να εκτελεί ΜΟΝΟ τα καθήκοντα που του αναλογούν. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε εμπλεκόμενος θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τη διάλυση του ΕΣΥ».
Τάδε έφη τα μέλη ΔΣ της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού ως αντίδραση το άρθρο 43 που προωθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, και που δημιουργεί άλλα δεδομένα εξέλιξης για τους νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν χθες και η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά) στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας και στο άρθρο 43, συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο, αποκλείοντας τους Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, υποβαθμίζοντας το ρόλο τους στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και ευτελίζοντας την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Ο αποκλεισμός των συναδέλφων, η μισθολογική και βαθμολογική τους υποβάθμιση, η ένταξή τους από το νοσηλευτικό στο βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αποχαρακτηρίζοντάς τους από βοηθούς νοσηλευτές, είναι λίγα από αυτά που θα βρουν μπροστά τους οι συνάδελφοι με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.
 
Ουσιαστικά, τυπικά και με βούλα, με την επικαιροποίηση της επίμαχης διάταξης του 1992, βγάζετε εκτός νοσηλευτικού κλάδου περί τις 15.000 εργαζομένων στο χώρο της Υγείας , που προσφέρουν πραγματικά νοσηλευτικό έργο.
Ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα τμήματα του εργατικού δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας, καθώς θεωρούνται τυπικά μη νοσηλευτές αλλά βοηθοί νοσηλευτών, επιτελούν πραγματικό νοσηλευτικό έργο, αμείβονται λιγότερο για ίδια εργασία λόγω της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, και στήριξαν και στηρίζουν τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας για δεκαετίες.
 
Ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την έναρξη διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημά τους».
 
Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχουν οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που όπως είναι φυσικό βλέπουν με καλό μάτι την αναβάθμιση του ρόλου τους.
 
Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ):
 
«Ενόψει της ψήφισης από την ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Δευτέρα 22/12/2014, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 43 περί της δημιουργίας κλάδων Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών του ΕΣΥ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Καταρχήν η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών για τα μέλη μας, κάτι που αν και περιγράφηκε από το άρθρο 102 του Ν. 2071/92, δυστυχώς δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ μέσα στην οριζόμενη τριετία, ώστε να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του εν λόγω νομοθετήματος.
 
Σήμερα, μετά από 22 χρόνια, οι 33.000 νοσηλευτές της χώρας, χαιρετίζουν με αίσθημα δικαίωσης το περιεχόμενο του άρθρου 43 και δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα στηρίξουν την εν θέματι νομοθετική πρωτοβουλία, μιας και θα επιλύσει πολλά θεσμικά ζητήματα του κλάδου.
 
Σημειώνουμε δε, ότι η δημιουργία κλάδων υπαλλήλων, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης ομοειδούς κατηγορίας εργαζομένων, που φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς αποτελούν ένα απόλυτα ομοιογενές σύνολο, δυνάμενο να υπαχθεί σε κοινούς κανόνες, που να ρυθμίζουν τα πάσης φύσεως ζητήματα της εν γένει υπηρεσιακής τους κατάστασης.
 
Υπ’αυτήν την έννοια η ένταξη στον ίδιο κλάδο υπαλλήλων με διαφορετικά, ήτοι μη κοινά χαρακτηριστικά, όπως λανθασμένα προβάλλεται από ορισμένους, θα μπορούσε βασίμως να εκληφθεί ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενόψει της όμοιας αντιμετώπισης ουσιωδώς διαφορετικών περιπτώσεων.
 
Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων, όσον αφορά τους νοσηλευτές, η προαναφερθείσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, δέον όπως κατατείνει στη δημιουργία ενόςαμιγούς κλάδου, στον οποίο θα ενταχθούν αποκλειστικώς και μόνον νοσηλευτές, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης ενός ανομοιογενούς πλήθους υπαλλήλων, που θα καταστήσει εν τοις πράγμασι αφενός τον κλάδο άνευ αντικειμένου, αφετέρου την όποια προσπάθεια θέσπισης κοινών κανόνων ανέφικτη και ανεδαφική.
 
Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες παρατηρήσεις καταλαμβάνουν και την περίπτωση της από κοινού ένταξης στον ίδιο κλάδο των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τουςΒοηθούς Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για υπαλλήλους με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Οι υπέρμαχοι μιας τέτοιας στρεβλής άποψης περί της συμπερίληψης των ΔΕ Βοηθών των Νοσηλευτών στον κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ, προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως συμβαίνει με τους Φαρμακοποιούς και τους Βοηθούς Φαρμακοποιών. 
Έτσι, στον κλάδο των Φαρμακοποιών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι Φαρμακοποιοί και όχι οι Βοηθοί αυτών. Στον κλάδο Ιατρών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι γιατροί. Στον κλάδο Νοσηλευτών του ΕΣΥ, πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον Νοσηλευτές (βλ. Ν 1579/85, άρθρο 6) και όχι οι Βοηθοί τους.
Συμπερασματικά, η μοναδική προκρινόμενη λύση, που είναι συνάμα και η μόνη συνταγματικώς ανεκτή, είναι αυτή της δημιουργίας ενός αμιγούς κλάδου των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ασκήσετε το ιερό δικαίωμα που σας έδωσε η ψήφος των 33.000 νοσηλευτών της χώρας με σύνεση και έχοντας καταστεί γνώστες όλου του  πλαισίου που αφορά το ειδικό τούτο θέμα, αποφεύγοντας να ενδώσετε σε επικίνδυνες απλουστεύσεις».

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής .Δυστυχώς δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας για αυτή την εβδομάδα .Στην τροπολογία δίνεται παράταση στους υπηρετούντες επικουρικούς ιατρούς μέχρι 30/6/2015

Τίτλος
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/12/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
              
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
04/12/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 2163/182 17.12.2014
    Αρχείο: .pdf
    Υπουργείο: Υγείας
    Περιγραφή: Τροποποιήσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.


Επιστροφή

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Εξηγήσεις ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από γενικό γιατρό στα Δωδεκάνησα, επειδή χορήγησε φάρμακο για τη ΧΑΠ

Την παροχή γραπτών εξηγήσεων, επειδή χορήγησε φάρμακο για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από γενική γιατρό της Δωδεκανήσου.
Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού θεωρούν ότι κακώς δόθηκε το σκεύασμα, καθώς η γιατρός δεν έχει την ειδικότητα να χορηγεί φάρμακα για τη συγκεκριμένη πάθηση.
Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, η οποία παραθέτει μία σειρά από λόγους, για τους οποίους η θεραπεία της ΧΑΠ εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός γενικού γιατρού.
Βασισμένο σε επιστημονικά στοιχεία, τονίζει ότι ο γενικός ιατρός είναι απόλυτα αρμόδιος ιατρός για τη διαχείριση της ΧΑΠ:
Η ΧΑΠ – αναφέρει – αποτελεί μια από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις και μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, που είναι δυνατόν τόσο να προληφθεί, όσο και να θεραπευτεί.

Νοσηρότητα

Είναι ένα κύριο αίτιο χρόνιας νοσηρότητας και θνησιμότητας (4η αιτία θανάτων παγκόσμια), πολλοί άνθρωποι πάσχουν από τη νόσο για πολλά χρόνια και τελικά πεθαίνουν πρόωρα από αυτή και τις επιπλοκές της.
Στα αντικείμενα της εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική είναι η διαχείριση των συνήθων χρόνιων νοσημάτων στη κοινότητα και η ΧΑΠ σαφέστατα είναι ένα από αυτά.
Ο πρόσφατος άλλωστε ιδρυτικός νόμος του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) επιχειρεί να θέσει τον γενικό γιατρό θεμέλιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ορίζει πως “οι οικογενειακοί ιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών υγείας, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς”...

Σπιρομέτρηση

Οι γενικοί γιατροί σημειώνουν ότι σε σπιρομετρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα, ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ ( 65%) δε γνώριζαν ότι πάσχουν από τη νόσο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν θεραπεία στα αρχικά στάδια της νόσου.
Προκύπτουν έτσι – εκτός των άλλων – σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς η έναρξη της θεραπείας σε προχωρημένα στάδια της νόσου:
Αυξάνει το κόστος αντιμετώπισης της νόσου (το μέσο κόστος ανά περιστατικό ασθενή με σοβαρή παρόξυνση στην Ελλάδα υπολογίστηκε στα 1.711 ευρώ), ενώ έχει υψηλό κοινωνικό κόστος, δεδομένου ότι το 2.9% των Ελλήνων ασθενών με ΧΑΠ που θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης θα πεθάνει εντός τριών μηνών.
Δ.Κ.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Οι υποσχέσεις Βορίδη για το Νοσοκομείο Ρόδου και για τις νησιωτικές δομές υγείας - .verena.gr

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ-Ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρόδο, πραγματοποίησε δύο συσκέψεις, μία χθες το βράδυ και μία σήμερα το πρωί. Και στις δύο συσκέψεις, οι οποίες είχαν διαφορετική σύνθεση τοπικών εκπροσώπων και εκπροσώπων φορέων, συμμετείχαν κατόπιν επιθυμίας του κ. υπουργού, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο Διοικητής των Νοσοκομείων Ρόδου - Κω - Καλύμνου και ο Αναπλ. Διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Διοικητής κ.  Βασίλης Παπανικόλας, αναφέρθηκε στα προβλήματα και των τριών Νοσοκομείων, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στο Νοσοκομείο της Ρόδου και παρέδωσε λιτό γραπτό υπόμνημα των θεμάτων που έθεσε στον κ. υπουργό. Συμπληρωματική τοποθέτηση έκανε και ο Αναπλ. Διοικητής Ρόδου κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος, ενώ στις ερωτήσεις του κ. Υπουργού απάντησαν και ο Διοικητής και ό Αναπλ. Διοικητής.
Ο Διοικητής Βασίλης Παπανικόλας έθεσε επίσης, ενώπιον του υπουργού, το αίτημα προς τον παριστάμενο Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Αθανάσιο Παπαρούπα, οι τοπικές δομές του ΠΕΔΥ να συνδράμουν την κεντρική δομή της Υγείας στα Δωδεκάνησα, που είναι το Νοσοκομείο της Ρόδου, στο οποίο και συμφώνησε ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ και η εξειδίκευση αυτής της συνδρομής ανατέθηκε στους Διοικητές της 2ης ΥΠΕ και του Νοσοκομείου της Ρόδου.
Ο Υπουργός Υγείας, στο τέλος, κατά το σκέλος ειδικά που αφορά το Νοσοκομείο μας,  ανακοίνωσε:
1. Την παράταση για 1 χρόνο των επικουρικών ιατρών των οποίων η θητεία λήγει το αμέσως προσεχές διάστημα, με άμεση νομοθετική ρύθμιση.
2. Την σύντομη προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών με 3ετή θητεία, για την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στα Νοσοκομεία μας,
3. Την απόφαση του για διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για τις νησιώτικες δομές υγείας και τη μελέτη ειδικών κινήτρων για τα νησιά για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον ειδικοτήτων για τις οποίες οι προκηρύξεις πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων, αποβαίνουν άγονες.
- See more at: http://www.verena.gr

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθέτηση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο νομοσχέδιο Βορίδη

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κλήθηκαν η ΟΕΝΓΕ και ο ΠΙΣ να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου Βορίδη (για να δείτε το νομοσχέδιο κάντε κλικ εδώ). Την ΟΕΝΓΕ εκπροσώπησαν ο υπογράφων και ο αντιπρόεδρος κ. Νεκτάριος Κορρές.
Η τοποθέτηση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ συνοπτικά έχει ως εξής:
1.- Σχετικά με τις μονιμοποιήσεις των επί θητεία γιατρών (άρθρο 12): είναι θετική διάταξη, πρέπει όμως να διευθετηθεί και το ζήτημα που αφορά στη μονιμοποίηση των Γενικών Γιατρών που έχουν καταλάβει θέσεις στα αγροτικά ιατρεία. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να μελετήσει το ζήτημα μέχρι το νομοσχέδιο να οδεύσει στην Ολομέλεια.
2.- Σχετικά με την καταβολή εφημεριών (άρθρο 13): οι ρυθμίσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Πρέπει να συμπεριληφθεί η καταβολή των εφημεριών με μισθοδοτικές καταστάσεις και να τακτοποιηθεί το ζήτημα των μικτών εφημεριών που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Θετικό σημείο είναι το δεύτερο εδάφιο που τακτοποιεί ανεξόφλητες εφημερίες παρελθόντων ετών.
3.- Σχετικά με το εφημεριακό: Η χώρα απειλείται με επιβολή προστίμου 150 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν εφαρμόζει τις διατάξεις για το μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας των γιατρών. Βασική παράμετρο αποτελούν οι προσλήψεις και η βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών, τις οποίες το νομοσχέδιο δεν τακτοποιεί.
4.- Σχετικά με την παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών: η ΟΕΝΓΕ ζήτησε να υπάρξει σχετική ρύθμιση και ο υπουργός δεσμεύτηκε να φέρει τροπολογία τις επόμενες μέρες.
5.- Σχετικά με το άρθρο 23  που αφορά στην απαγόρευση διεκδίκησης θέσης από ήδη υπηρετούντες γιατρούς ΕΣΥ που έχουν εξελιχτεί σε Επιμελητές Α΄ και Διευθυντές, η ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως το μέτρο είναι δυσανάλογο και υπήρξε προτροπή στον υπουργό να το αποσύρει.  Εξάλλου είναι οξύμωρο να θέτει η κυβέρνηση τέτοιες απαγορεύσεις από τη στιγμή που δεν σχεδιάζει προσλήψεις.
6.- Σχετικά με τα πρόστιμα για υπερβάσεις στη συνταγογράφηση: εκφράσαμε την αντίθεσή μας, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις γιατρών ΕΣΥ που επωμίζονται το φόρτο συνταγογράφησης και της ΠΦΥ, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς διάλυσης. Τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης θεωρούμε πως αρκούν για την περιστολή δαπάνης.

Ο περιορισμένος χρόνος τοποθέτησης (3 λεπτά με δυνατότητα παράτασης για 1΄ ακόμη) δεν έδιναν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν αναλυτικά οι θέσεις της ΟΕΝΓΕ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων που υπέβαλλε η Ομοσπονδία ήδη από τον Μάιο του 2014 (κλικ εδώ).

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί στο σύνολό του την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ήττα στο ΣτΕ για τους γιατρούς! Όλο το παρασκήνιο

Συνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από το υπουργείο Υγείας  για τον τρόπο παροχής υγείας στους ασφαλισμένους  του ΕΟΠΥΥ.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας  έκριναν ότι οι επίμαχες προϋποθέσεις που θέτει ο  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ δεν προσκρούουν σε καμία συνταγματική διάταξη. Οι γιατροί ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 31.10.2011 απόφαση των υπουργών  Υγείας, Οικονομίας και Εργασίας  που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ως προς:
 
- την καταβολή της δαπάνης για ιατρική περίθαλψη μόνον αν παρέχεται από συμβεβλημένους με το ΕΟΠΥΥ.
 
- Την αναγνώριση δαπανών μόνο ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και παροχών που περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο.
- Την γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ως αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής,
 
- Την γνωμάτευση κρατικού, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου για την καταβολή της δαπάνης μεταφοράς ασθενούς. 
 
- Την γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή στρατιωτικού νοσοκομείου για την καταβολή της δαπάνης νοσηλείας στο εξωτερικό.