Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΒ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Τροπολογία του ΥΥΚΑ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και θέματα ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τροπολογία που πέρασε το υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για την τροπολογία του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε την Τετάρτη με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ."
Οι παράγραφοι της τροπολογίας φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:
1. Με την πρώτη παράγραφο της διάταξης ταυτίζεται ο τρόπος λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων προσλήψεων κρίσεων ιατρών των Δ.Υ.Πε., των εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής διευθυντών και συντονιστών διευθυντών των δημόσιων νοσοκομείων και των αντίστοιχων εκλεκτορικών σωμάτων του ΕΚΑΒ, με αυτόν των συμβουλίων προσλήψεων κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Θεσμοθετείται δηλαδή η ίδια διαδικασία σε όλες τις κρίσεις ιατρών, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αξιολόγησή τους.
2. Η δεύτερη παράγραφος της διάταξης αφορά στην παράταση μέχρι τέλους του έτους, της «επιτροπής παρατηρητήριου τιμών, η οποία συγκροτήθηκε με τον ν. 4368/2016 (Παράλληλο Πρόγραμμα).  Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει, προς όφελος της δημόσιας υγείας, την κάλυψη των ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών ή/και των διαγωνισμών των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να εμποδίσει ενορχηστρωμένες πρακτικές εκ μέρους των προμηθευτών. Σημειώνεται ότι με τη λειτουργία της επιτροπής και μόνο από τη διαπραγμάτευση της προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης, έχουν μέχρι στιγμής εξοικονομηθεί 5 εκατ. €
3. Με την παράγραφο «Παράταση Εφοδιασμού Κέντρων Υγείας», επεκτείνεται  η παράταση που δόθηκε με το ν. 4366/2016, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλότητα του εφοδιασμού των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ, έως ότου ολοκληρωθεί η προσαρμογή των Δ.Υ.Πε. στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, οπότε και θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
4. Με την τέταρτη παράγραφο της διάταξης επιτυγχάνεται η Παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους. Η ρύθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή και αδιατάρακτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους από τους ήδη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους, μέχρις ότου συναφθούν από αυτόν οι νέες συμβάσεις, οι οποίες θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της σκληρής διαπραγμάτευσης με όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και κριτήρια της οποίας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών των ασθενών αλλά και το μέγιστο δημοσιονομικό όφελος.
5. Με την ρύθμιση αυτή στην ουσία παρατείνονται όσες μετακινήσεις λήγουν ή έχουν λήξει, μεταξύ των φορέων, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω των ελλείψεών τους σε προσωπικό.
6. Με την παρούσα ρύθμιση νομιμοποιούνται οι δαπάνες των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος Ιουνίου 2016 και αφορούσαν στην την κάλυψη των αναγκών τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των παρόχων.
7. Τέλος, με την έβδομη παράγραφο της διάταξης  παρατείνεται έως τις 30/09/2017 η θητεία 884 Επικουρικών Ιατρών και 623 ατόμων Επικουρικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε νοσοκομεία και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών Υγείας, έως την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Τροπολογία αλλάζει το πλαίσιο στις ιατρικές εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης www.dikaiologitika.gr

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο διενέργειας της Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών. Ειδικότερα: - Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της αμοιβής των γιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. (Κατά τα ισχύοντα, δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους εν λόγω γιατρούς για την ίδια αιτία). Έως την έκδοση της ως άνω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την αμοιβή που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. - Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με την αμοιβή που καταβάλλεται στους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. - Καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές και επανακαθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος Ειδικότερα με προτεινόμενη ρύθμισηβελτιώνεται και επικαιροποιείται διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση της συγκρότησης Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.). Επίσης με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Υγείας, θα καθορισθεί η αμοιβή των ιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. Έως την έκδοση της ως άνω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν την αμοιβή που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις. Με την δεύτερη ρύθμιση καταργείται η δυνατότητα συγκρότησης Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Πλέον το σύνολο σχεδόν της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα διενεργείται από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες γιατρούς στα ιατρεία τους. Σε ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν ιατρικής εξέτασης λόγω κινητικών προβλημάτων, η ιατρική εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται, όπως και σήμερα, από εξειδικευμένο ίδρυμα το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα (ΗΝΙΟΧΟΣ). Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της αδυναμίας συγκρότησης Δ.Ι.Ε. εξαιτίας της άρνησης συμμετοχής στις Δ.Ι.Ε. ιδιωτών ιατρών αλλά και την αδυναμία πληρωμής των ιατρών που προέρχονται από Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α'176). Με την τρίτη ρύθμιση άρχεται τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την μετάβαση στο νέο τρόπο ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Το τρίμηνο αυτό οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις προ ισχύουσες

www.dikaiologitika.gr

Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων - Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος «Υγεία για Όλους»

Στόχος του προγράμματος είναι οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να έχουν πλήρη πρόσβαση στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου, στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης «Υγεία για Όλους»,  για την προάσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άποροι/ανασφάλιστοι, πρόσφυγες, Ρομά, κάτοικοι ορεινής Θράκης, Πομάκοι, ξεκίνησε να υλοποιείται από τις 14 Ιουλίου, από την Πάτρα, με την πραγματοποίηση της πρώτης ομάδας εργασίας στα γραφεία της ΤΕΔΚ Αχαΐας, ενώ παράλληλα έγινε εμβολιασμός παιδιών προσφύγων, στη Μυρσίνη Ανδραβίδας. Στις 22 Ιουλίου το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» επισκέφθηκε τη Χαλκίδα όπου πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή συνδιάσκεψη και παρουσίαση του προγράμματος.
Επόμενος σταθμός είναι ο Πύργος, στις 29 Ιουλίου, όπου εκτός από την Περιφερειακή συνδιάσκεψη, θα γίνει μεγάλη ιατρική παρέμβαση στη Ν. Μανωλάδα, για τους εργάτες και τους μετανάστες που εργάζονται στη γη. Η Ιατρική παρέμβαση πραγματοποιείται σε  συνεργασία με την 6η Υ.ΠΕ. και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και συμμετέχει ιατρική αποστολή πλαισιωμένη από Παθολόγους, Λοιμωξιολόγους, Δερματολόγους, παρασκευάστρια για αιμοληψίες, επισκέπτριες υγείας, ενώ παράλληλα θα μεταφερθεί  φορητός υπέρηχος και καρδιογράφος.
Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους», με χρονικό ορίζοντα το 2017, θα επισκεφθεί συνολικά 7 Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Β. Αιγαίου, Δωδεκανήσου και 55 πόλεις.
Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, διασυνδεόμενων με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς όφελος των ευάλωτων ομάδων πληθυσμών που αντιμετωπίζουν σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους» με συντονιστές τους κ.κ. Ελένη Σωτηροπούλου, Οικονομολόγος, στέλεχος του ΕΟΦ, Ε. Θηραίο, Δ/ντής ΕΣΥ, Γενικός ιατρός, Σ. Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας και Ε. Κούκκου, Δ/ντρια ΕΣΥ, Ενδοκρινολόγος. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Εργασίας -  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του KEΣΥ, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και 34 Επιστημονικών φορέων.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε ποικίλες ιατρικές υπηρεσίες - παρεμβάσεις με την εθελοντική υποστήριξη μιας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 90 διακεκριμένους Πανεπιστημιακούς – Ακαδημαϊκούς, ενώ παράλληλα έχουν συσταθεί 7 Επιστημονικές Επιτροπές (1η Υ.ΠΕ) αποτελούμενες από 50 Πανεπιστημιακούς – Ακαδημαϊκούς. Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, και της Οργανωτικής Επιτροπής ο κ. Άγις Τσουρός, Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικών & Στρατηγικών Υγείας, πρ. Διευθυντής Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Οι δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Πρόνοιας περιλαμβάνουν:
·      Κλινική παιδιατρική εξέταση
·      Εμβολιασμούς
·      Οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά
·      Γυναικολογική εξέταση: μαστογραφία – test pap
·      Κλινική εξέταση ενηλίκων (παθολογικός- καρδιολογικός έλεγχος)
·      Καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης- προώθηση σε Μονάδες Υγείας
·      Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης, καταγραφή στοιχείων και εμβολιασμών σε ηλεκτρονικό βιβλιάριο
·      Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης  επιστημονικών δεδομένων, βάσει της αρχής open data.
Βασικός στόχος είναι οι δράσεις να επαναπροσδιορίζονται αλλά και να έχουν συνέχεια, βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν.
Σήμερα, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, με αύξηση της ανεργίας που αγγίζει το 26,5% και το 42,7% να απειλείται με κίνδυνο φτώχειας, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ η άρση των προβλημάτων για την ισότιμη συμμετοχή των ευάλωτων πληθυσμών, στην ενημέρωση, την εκτίμηση των αναγκών υγείας τους, την ιατρική περίθαλψη, αποκατάσταση και υποστήριξή τους, τον προσανατολισμό τους στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας και στην ενθάρρυνση τους να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή του τόπου.
Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή «Υγεία για όλους»
Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Κ. Νικόλαος- Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος- Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Τομέα Ψυχικής Υγείας Γ.Ο.Ν. "Οι Άγιοι Ανάργυροι"
Αναγνωστόπουλος Δημήτρης Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αγία Σοφία»
Βαδαλούκα Αθηνά-  Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας
Βάρδας Παναγιώτης- Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Κρήτης, π. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
Βασιλάτου - Κοσμίδη Ελένη- Παιδίατρος , Αιματολόγος – Ογκολόγος, Δ/ντρια Ογκολογικής κλινικής Θεραπευτηρίου «Μητέρα»
Βαρθαλίτης Ιωάννης- Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Γ. Ν.Χανίων "Άγιος Γεώργιος"
Βραχνού Ευνομία- Αναισθησιολόγος Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος - Ιατρείου Πόνου & Παρηγορητικής Φροντίδας Π.Ο.Ν. «Άγιος Σάββας»
Γεωργόπουλος Νεοκλής- Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών
Γεωργάρας Σπύρος- Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΕΚΠΑ

Γκάγκα Μίνα- Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Συντονίστρια Δ/ντρια 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Γραβάνης Αχιλλέας- Καθηγητής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Γκράτζιου Χριστίνα- Α. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «Ευγενίδειο Ίδρυμα»
Δεληγεώρογλου Ευθύμιος- Md, Phd Full Professor Of Obstetrics & Gynecology, Pediatric & Adolescent Gynecology
Δημόπουλος Γεώργιος- Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Αν. Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Δρακάκης Πέτρος- Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"
Ευδοκιμίδης Ιωάννης- Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. "Αιγινήτειο"
Ζωγράφος Γεώργιος- Καθηγητής  Χειρουργικής -  Αν. Πρύτανης ΕΚΠΑ , Δ/Ντής Α΄ Προπαιδευτικής  Χειρουργικής Κλινικής  ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».
Θεοδωρίδου Μαρία- Ομ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Καλανταρίδου Σοφία- Καθηγήτρια Μαιευτικής -  Γυναικολογίας Στείρωσης Β΄ Μαιευτικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αρεταιείο»
Καλλιντέρη Ελευθερία- Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»
Κανακά - Gantenbein Χριστίνα- Ε. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας - Νεανικού Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Π.Ν. Παίδων "Αγία Σοφία"
Καλοκαιρινού Αθηνά- Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Καραγεωργίου Κλημεντίνη- Νευρολόγος, Διευθύντρια Νευρολογικής κλινικής  Θεραπευτηρίου "Ιατρικό Αθηνών"
Καρακάσης Δημήτριος- Καθηγητής Αιματολογίας, Διευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", Πρόεδρος Αιματολογικής Εταιρείας
Καρακίτσος Πέτρος- Καθηγητής Κυτταρολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου  Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ,  Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Κατσένης Κωνσταντίνος- Ομ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Κοσμίδης Παρασκευάς- Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής- Ογκολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου "Υγεία"
Koσμοπούλου Φαίη- Γενική Διευθύντρια ΠΕΦ
Κούκκου Ευτυχία- Ενδοκρινολόγος - Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Του Εξωτερικού Ενδοκρινολογικού Ιατρείου Κύησης  Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού Γ.Ν. "Ελενα Βενιζέλου"
Κουλούρης Νίκος- Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Π.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία»
Κουράκλης Γρηγόριος- Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»
Κρεατσάς Γεώργιος- Καθηγητής Μαιευτικής -  Γυναικολογίας, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Π.Ν. "Αρεταίειο"
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος- Διευθυντής Γενικής Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Θεραπευτηρίου "Ιατρικό Κέντρο Αθηνών"
Λινού Αθηνά- Καθηγήτρια & Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ
Λιονής Χρήστος- Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μακρής Θωμάς- Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. "Έλενα Βενιζέλου"
Μαλαμίτση-Πουχνέρ Αριάδνη-  Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νεογνολογίας
Μανώλης Αθανάσιος- Καρδιόλογος, Διευθυντής  Καρδιολογικής Κλινικής "Ασκληπιείο Βούλας", π. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης , Επισκέπτης Καθηγητής Harvard University
Μάρκου Κωνσταντίνος- Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πρόεδρος ΚΕΣΥ
Μελάς Γρηγόρης- Παιδίατρος
Μενενάκου Μαρία- Παιδοδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Νικολάου Παντελής- Ορθοπεδικός  «Ιατρικό Αθηνών»
Ντάνος Ιωάννης- Πνευμονολόγος Συντονιστής Διευθυντής Ν.Ν.Θ.Α.΄΄Σωτηρία΄΄
Μητσικώστας Δήμος-  Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Md, Phd., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κεφαλαλγίας
Μουτσάτσου-Λαδικού Παρασκευή- Καθηγήτρια Ιατρικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας ΕΚΠΑ
Μπαλασοπούλου Αναστασία (Dr.)- Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
Μπαρμπούνη Αναστασία- Παιδίατρος, Επιμελήτρια Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, ΕΣΔΥ
Μπούρος Δημοσθένης- Καθηγητής Πνευμονολογίας , Διευθυντής  Α΄ Πνευμονολογικής κλινικής  ΕΚΠΑ, Ν.Ν.Θ.Α. ''Σωτηρία''
Νανάς Ιωάννης- Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Νικολόπουλος Πάνος- Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,ειδικός σε θέματα Οικογένειας και Παιδιού
Νικολόπουλος Ευθύμιος- Οικονομολόγος
Ντουράκης Σπύρος- Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.Ν.Α «Ιπποκράτειο»
Παπαγαρουφάλης Κων/νος- Παιδίατρος Νεογνολόγος, πρώην Διευθυντής Νεογνολογικού Τμήματος Γ.Ν. "Έλενα Βενιζέλου"
Παπαγεωργίου Σωκράτης- Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Β΄ Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Παπαδόπουλος Νικόλαος- Αν. Καθηγητής  Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Ν.Π. «Αγία Σοφία»
Παπαευαγγέλου Βασιλική- Καθηγήτρια Παιδιατρικής Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Παπαστεφάνου Σωτήρης- Ορθοπεδικός - Χειρούργος Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Αθηνών
Πασπαράκης -Παιδοορθοπαιδικός  - Ιατρικό Αθηνών
Πλουμπίδης Δημήτρης- Καθηγητής Ψυχιατρικής - Εκπρόσωπος της Ελλάδος στον Π.Ο.Υ.
Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος- Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πολυχρονοπούλου Σοφία- Παιδίατρος, Αιματολόγος -  Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Π.Π.Ν. «Αγία Σοφία»
Πυργάκης Βλάσης- Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ. Κ. Ν.Α. "Γεννηματάς"
Πύρρος Δημήτρης- Ορθοπαιδικός, Διευθυντής της Κεντρικής Ιατρικής Υπηρεσίας  του ΕΚΑΒ
Ρίχτερ Δημήτριος- Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου "Ευρωκλινική Αθηνών"
Ροδολάκης Αλέξανδρος- Αν. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Π.Γ.Ν. "Αλεξάνδρα"
Ρόζενμπεργκ Θεόφιλος- Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Δ/ντής ΠΜΣ " Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας"
Σιαφάκα Ιωάννα- Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας & Θεραπείας Πόνου ΕΚΠΑ
Σκουρολιάκου Μαρία- Ε. Καθηγήτρια στην Εντερική  & Παρεντερική Διατροφή
Σκουτέλης Αθανάσιος- Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Συντονιστής Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής  Κλινικής Π. Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός"
Σταμογιάννου Λέλα- Παιδίατρος , Συντονίστρια Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής κλινικής Π.Π.Ν. «Π. & Αγλαΐας Κυριακού»
Στεργίου Γεώργιος- Καθηγητής Παθολογίας - Υπέρτασης  Γ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.ΝΘ  «Σωτηρία»  Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
Σύψας Νικόλαος- Αν. Καθηγητής Παθολογικής  Φυσιολογίας/Λοιμωξιολογίας Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»
Τεντολούρης Νικόλαος- Αν. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ,  Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ειδική Νοσολογία Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»
Τέρπος Ευάγγελος- Αν. Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ
Τούντας Ιωάννης- Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τσαγκαράκης Στυλιανός- Ενδοκρινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ενδοκρινολογικής κλινικής Π.Γ.Ν. «Ευαγγελισμός»
Τσαμακίδης Κλεισθένης- Γαστρεντερολόγος, "Άγιος Σάββας"
Τσολιά Μαρία- Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Τσουμάκας Κωνσταντίνος- Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Π.Π.Ν. Παίδων  «Αγλαΐα Κυριακού»
Τσουρός Άγις (Dr.)- Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικών & Στρατηγικών Υγείας, Πρ. Διευθυντής Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Τσιούφης Κων/νος- Καθηγητής Καρδιολογίας Π.Γ.Ν. «Ιπποκράτειον»
Φιλιππάτος Γεράσιμος- Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. "Αττικόν" , Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας
Χαλαζωνίτης Αθανάσιος- Συντονιστής,  Δ/ντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν. "Αλεξάνδρα"
Χαλιλοπούλου Χριστίνα- Διεθνολόγος - Νομικός,  Σύμβουλος  Υπουργού Εσωτερικών
Χαρμανδάρη Ευαγγελία- Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας,  Α' Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Π.Ν.Π. "Αγία Σοφία"
Χατζημανώλης Ιωάννης- Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής
Χειμώνας Μιχάλης- Γενικός Διευθυντής ΣFEE
Χρούσος Γεώργιος- Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ,  Διευθυντής Α΄ Παιδιατρικής κλινικής  Π.Γ.Ν. «Αγία Σοφία».


Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

«Πλεόνασμα» 20.000 Ελλήνων γιατρών - ΚαθημερινήΕΛΛΑΔΑ 

«Πλεόνασμα» 20.000 Ελλήνων γιατρών

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:Υγεία
Ενα «πλεόνασμα» τουλάχιστον 20.000 ειδικευμένων κλινικών γιατρών, το οποίο αυξάνει χρόνο με τον χρόνο, διαθέτει η χώρα μας. Η υπερπαραγωγή γιατρών, που καταγράφεται με ένταση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει σε σχέση με τον πληθυσμό της τους περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς, που σε μεγάλο ποσοστό είτε είναι άνεργοι είτε υποαπασχολούνται. Είναι ενδεικτικό ότι στην Αθήνα σε ποσοστό τουλάχιστον 28% οι γιατροί είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σήμερα 17.500 Ελληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό. Τραγική ειρωνεία: η χώρα με την υπερπαραγωγή γιατρών έχει ελλείψεις στο δικό της σύστημα υγείας, αφού, λόγω κρίσης, είχαν «κλείσει» επί μία επταετία οι πόρτες του ΕΣΥ. Υπολογίζεται μάλιστα ότι οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία αγγίζουν τις 6.000. Συγχρόνως, έλλειμμα καταγράφεται στους γενικούς - οικογενειακούς γιατρούς, μια ειδικότητα που, αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας μας, δεν εκπροσωπείται από πολλούς γιατρούς σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η υπερπαραγωγή εξειδικευμένων γιατρών στην Ελλάδα και η «υποπροσφορά» γενικών γιατρών καταγράφεται και σε μελέτη του υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία αναφέρεται στην ειδική έκδοση για την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και δράσεις του τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020». Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3.800 γενικοί γιατροί αντί των 8.140 που θα υπήρχαν εάν η χώρα διέθετε την ίδια «πυκνότητα» γενικών γιατρών που έχουν κατά μέσον όρο τα άλλα κράτη της Ευρώπης, που σημαίνει έλλειμμα τουλάχιστον 4.350 γενικών - οικογενειακών γιατρών. Αντίθετα, ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών βρίσκεται πολύ πάνω από το «σημείο αναφοράς» της Ε.Ε. Το 2014 υπήρχαν 42.647 ειδικευμένοι κλινικοί γιατροί στη χώρα μας, αντί των 20.283 που θα υπήρχαν εάν η Ελλάδα διέθετε την ίδια πυκνότητα με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης (για την εκτίμηση του μέσου όρου συνυπολογίστηκε και η αναλογία σε πληθυσμό). Πλεόνασμα καταγράφεται και στους ειδικευμένους εργαστηριακούς γιατρούς, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης διαθέτουμε περίπου 4.500 ειδικευμένους εργαστηριακούς γιατρούς, έναντι 600 εάν ακολουθούσαμε την ίδια πυκνότητα στους συγκεκριμένους επιστήμονες με αυτή που έχει κατά μέσο όρο η Ευρώπη.
Οπως αναφέρεται στη μελέτη του υπουργείου Υγείας, «συνολικά, λαμβανομένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας, υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα πάνω από 20.000 ειδικευμένους γιατρούς στη χώρα, πλεόνασμα το οποίο συνεχίζει να αυξάνει κάθε χρόνο».
Σχεδόν 70.000
Συνολικά ο αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα (ειδικευμένοι και χωρίς ειδικότητα) κυμαίνεται γύρω στις 69.000. Αυτό μας φέρνει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην 1η θέση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ σε αναλογία γιατρών με πληθυσμό. Ετσι, στη χώρα μας αναλογούν 6,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους και ακολουθούν οι Αυστρία και η Ρωσία (5 και 4,9 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους αντίστοιχα). Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 3,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, ενώ οι χώρες με τη μικρότερη αναλογία είναι η Κίνα, η Τουρκία και η Κολομβία, όπου αντιστοιχούν λιγότεροι από δύο γιατροί ανά 1.000 κατοίκους.
Το 2000 ο αριθμός των γιατρών έχει αυξηθεί σε σχεδόν όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε αναλογία με τον πληθυσμό. Η αύξηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ραγδαία σε μερικές χώρες που ξεκίνησαν με χαμηλό αριθμό γιατρών όπως η Τουρκία, η Κορέα και το Μεξικό, αλλά και σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία. Στην Ελλάδα ο αριθμός των γιατρών αυξήθηκε πολύ το διάστημα 2000 έως 2008 (από 47.250 σε 68.000) και έχει σταθεροποιηθεί έκτοτε.
Αντίθετα, η χώρα μας έχει πολύ λίγους νοσηλευτές σε σχέση με τον πληθυσμό της, αναλογικά με τις άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3,6 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ είναι 9,1 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, και σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Δανία αντιστοιχούν περισσότεροι από 16 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους (στην «πρωταθλήτρια» Ελβετία η αναλογία είναι 17,4 προς 1.000).
Κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ η αναλογία νοσηλευτών/τριών και γιατρών είναι 3 προς 1, όταν στην Ελλάδα είναι 0,6 προς 1. Σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Ιρλανδία και η Δανία η αντιστοιχία είναι τουλάχιστον 4,5 νοσοκόμες ανά γιατρό.

Το πιο «πυκνό» δίκτυο φαρμακείων στην Ευρώπη
Την υψηλότερη αναλογία φαρμακείων σε σχέση με τον πληθυσμό της συνεχίζει να κατέχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο αριθμός των φαρμακοποιών που μπορούν να έχουν ιδιωτικό φαρμακείο ανέρχεται σε 10.800 (το διάστημα από 1/1/15 έως 31/12/2015 ήταν 11.214 και αποχώρησαν 390), ενώ λειτουργούν περίπου 9.500 ιδιωτικά φαρμακεία. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φαρμακοποιών (PGEU), τα περισσότερα φαρμακεία στην Ευρώπη έχουν η Τουρκία (24.827), η Γαλλία (22.455), η Ισπανία (21.854) και η Γερμανία (20.441). Η Ελλάδα με 9.500 φαρμακεία είναι στην 7η θέση και ακολουθεί το Βέλγιο με 4.929 φαρμακεία. Τα λιγότερα φαρμακεία λειτουργούν στο Λουξεμβούργο (101), στη Σλοβενία (324) και τη Δανία (368). Η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων ανά την Ευρώπη, αφού αντιστοιχούν 84 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους. Στη 2η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κύπρος, με 55,5 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους, και η Βουλγαρία με 51 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους. Αντίθετα, στις χώρες που πιο δύσκολα βρίσκει κάποιος φαρμακείο συγκαταλέγονται η Δανία με 6,5 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους, η Ολλανδία με 11,80 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους και η Σουηδία με 14 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους.
Έντυπη

Έκθεση 2015 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΡΟΔΟΥ: ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ «ΕΒΓΑΛΑΝ» ΚΑΡΚΙΝΟ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ…ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΑΝ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!


«Δεν υπάρχει συνάδελφος νοσηλευτής που να μην υποφέρει. Σώμα και ψυχή. Προβλήματα με κήλες στην μέση, στα γόνατα, στον αυχένα…Δυστυχώς όμως, έχουν εμφανιστεί και σοβαρότερα προβλήματα, μη αντιστρέψιμα. Καρκίνος. Σε πολλές έρευνες αποδεικνύεται πως οι συνθήκες εργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, για την ακρίβεια συνδέονται άμεσα, με την εμφάνιση καρκίνου. Οι ξένοι ασχολούνται με αυτά εδώ και δεκαετίες. Γνωρίζουν πολύ καλά τι λένε. Στην δική μας περίπτωση ο καρκίνος είναι και απόρροια του εξαντλητικού, απάνθρωπου κυκλικού ωραρίου. Αυτή την στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι μου που πάσχουν από καρκίνο και αυτό οφείλεται κυρίως στις άθλιες συνθήκες εργασίας. Και πιστέψτε με…δεν είναι ένας και δύο. Από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας πω, ότι τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε φοβερά διλήμματα. Θα προτιμήσουμε την δουλειάς μας ή την υγεία μας; Δεν ξέρω όμως αν στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων είναι εύκολο για τον οποιονδήποτε να παραιτηθεί από την δουλειά του…Έχει να σκεφτεί βεβαίως και την υγεία του…Τα σώματα όλων των νοσηλευτών είναι «διαλυμένα» και οι αντοχές μας έχουν «εξαφανιστεί». Μας έχει «γονατίσει» όλους η εξάντληση. Το ρεπό είναι συνήθως ένα την εβδομάδα και κάποιες φορές…κανένα. Από τον περσινό Αύγουστο δουλεύουμε με ένα ρεπό εβδομαδιαίως. Υπάρχουν πολλά νεύρα στην δουλειά, οι συνάδελφοι μαλώνουμε μεταξύ μας. Εννοείται πως είμαστε συγκρατημένοι μπροστά στους ασθενείς, αλλά κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε και εμείς. Τα σπίτια μας τα βλέπουμε μόνο για ύπνο. Πάντως, η γενικότερη κατάσταση στο νοσοκομείο είναι «αλαλούμ». Δεν υπήρξε η κατάλληλη υποστήριξη από τους τοπικούς άρχοντες για «ενδυνάμωση» του νοσοκομείου. Δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα μας, δεν έφεραν προσωπικό. Είμαι σχετικά νέα, αλλά νιώθω σαν να δουλεύω ήδη 50 χρόνια…» δηλώνει απογοητευμένη στοbangladeshnews.gr,νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
KAΡΚΙΝΟΣ, ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
«Τα παιδιά λόγω της υπερφόρτωσης του κυκλικού ωραρίου και των εντατικών μορφών εργασίας εχουν παρουσιάσει αυτοάνοσα νοσήματα ή ακόμη και αυτοάνοσα που «συνοδεύονται» από κακοήθειες. Καρκίνους δηλαδή. Είχαμε όμως και…απόπειρες αυτοκτονίας νοσηλευτών. Στην άσχημη ψυχολογική τους κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο και η πίεση από την δουλειά, οι απαιτήσεις του κυκλικού ωραρίου. Οι άνθρωποι έφτασαν ένα βήμα πριν…τον θάνατο. Ξέρετε ότι έχουμε συναδέλφους οι οποίοι λόγω των εργασιακών συνθηκών έχουν παρουσιάσει αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη; Παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Όλα αυτά είναι απόρροια του burn out, της εξουθένωσης. Όλα αυτά επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για να αγνοηθούν. Λειτουργούμε με το 30% του νοσηλευτικού προσωπικού και με το 60% του ιατρικού. Οι συνθήκες είναι τραγικές. Δεν μπορούν να βγουν τα εβδομαδιαία προγράμματα. Οι ελλείψεις είναι ανυπόφορες. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή απλά πέθαναν…δεν αντικαταστάθηκαν. Δεν ήρθαν ποτέ συμβασιούχοι για να «καλύψουν» τους θερινούς μήνες. Το κυκλικό ωράριο πλέον συνίσταται σε 3 νύχτες, 3 απογευματινά και ένα ρεπό…αν υπάρξει. Σε περίπτωση που αρρωστήσει κάποιος συνάδελφος, είναι πολύ πιθανό να «θυσιαστεί» το ρεπό ενός άλλου, άτυχου συναδέλφου. Τα παιδιά είναι πολύ θυμωμένα και φορτισμένα. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Πήγαμε στο Υπουργείο δύο φορές, στείλαμε υπομνήματα στον αρμόδιο υπουργό, στον εισαγγελέα και γενικά σε όλους τους φορείς. Ζητούμε λύση για τα προβλήματα μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας προσφέρει μια λύση. Είναι λυπηρό αν αναλογιστεί κανείς πόσα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα εξυπηρετούμε με αγώνες και αυτοθυσία»υποστηρίζει στοbangladeshnews.gr, ηΑγγέλη Ελένη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
nosok
Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι ακάλυπτες οργανικές θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχονται στο…50% με τα οφειλόμενα ρεπό να «αγγίζουν» τις 10.000! Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είναι χαλασμένα πέντε μηχανήματα. Λόγω των καθυστερήσεων, καραδοκεί σοβαρός κίνδυνος για τις ζωές των ασθενών. Δραστική υποχρηματοδότηση. Οι ελλείψεις σε ιατρικό-τεχνολογικό εξοπλισμό και φάρμακα είναι δραματική, όπως άλλωστε και στην συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ