Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΝΌΜΟΣ 1259/1982

με τις προσαυξήσεις του εκτός από τα ποσά που έχουν καταβληθεί που δεν αναζητούνται).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ





ΑΡΙΘ.: 1256/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο



Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ



ΦΕΚ: 65Α




Μέγεθος κειμένου: 128,897 KB


Ν. 1256/82 (ΦΕΚ Α' 65) : Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις. 



Πολυθεσία
1.   Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982 για την "επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις" και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
2.   Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν νοείται η συμμετοχή σε ειδικό διοικητικό δικαστήριο ή συμβούλιο, ή επιτροπή ή ομάδα εργασίας μόνιμης ή ευκαιριακής μορφής όταν η απασχόληση σ' αυτά δεν είναι πλήρης και έμμισθη. "Επίσης ως δεύτερη απασχόληση δεν νοείται η απασχόληση          που δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας, εφόσον η καταβαλλόμενη γι' αυτή ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει το βασικό μισθό του 6ου βαθμού και το σύνολο των καθαρών τακτικών απολαβών και από τις δύο απασχολήσεις ή τη θέση και τη μερική απασχόληση δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 2ου βαθμού. Η πολλαπλή απασχόληση επιτρέπεται με τον περιορισμό ότι το σύνολο των καθαρών τακτικών απολαβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το βασικό μισθό του 3ου βαθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης, του ορίου αυτού περικόπτεται το επιπλέον από τις απολαβές της θέσης στο δημόσιο και αν και οι δύο θέσεις ή απασχολήσεις ανήκουν στο Δημόσιο, απ' τη χρονικά δεύτερη θέση ή απασχόληση". (προσθ. από την παρ.1 άρθρου 21 Ν. 1400/1983,ΦΕΚ Α' 156).

(Με την 26985/11533/88 (ΦΕΚ-233 Β’) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών ορίστηκε ότι :
«Αντί των βασικών μισθών των βαθμών 6ου, 3ου και 2ου της κλίμακας της Διοικητικής Ιεραρχίας, που καταργήθηκε με το Ν. 1586/86, και που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Ν. 1400/83 θα παίρνονται υπόψη, αντίστοιχα, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων 14, 9 και 8 του Ν. 1505/84»).

(Με την 5057/88 (ΦΕΚ-745 Β’) η άνω απόφαση επεκτάθηκε και στο προσωπικό της Βουλής για τον υπολογισμό των εξόδων κίνησης).


3.   Η απαγόρευση ισχύει επίσης για:
α)   τους ανάπηρους μειωμένους οράσεως ή τυφλούς για τους οποίους δεν συνυπολογίζεται το επίδομα ανικανότητος.
β)   τους ιερείς δασκάλους ή ιερείς καθηγητές, που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

(Για τη διατήρηση των θέσεων εφημερίων και εκπαιδευτικών, που κατέχουν ή κατείχαν πριν από την εφαρμογή του Ν. 1256/82 κληρικοι, βλ. άρθρο 24 Ν. 1400/83, ΦΕΚ-156 Α΄).

γ)   τους πολυτέκνους και
δ)   τους συνταξιούχους που θεμελίωσαν δικαίωμα συντάξεως βάσει υπηρεσίας τους σε θέση του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δημοσίου τομέα, εφ' όσον οι ακαθάριστες αποδοχές όλων των πιο πάνω κατηγοριών υπερβαίνουν το όριο των 3/5 των ακαθαρίστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. (Και προκειμένου για τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών εφ' όσον το σύνολο των ακαθαρίστων απολαβών αυτών από έξοδα παράστασης ως μελών της Ακαδημίας, συντάξεις, μισθούς ενεργείας, υπερβαίνουν τις ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 αυτού του Νόμου) (καταργήθηκε από την περιπτ. δ' άρθρου 31 Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α' 156). "Προκειμένου για τους πολύτεκνους που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, επιτρέπεται η κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης με περιορισμό των ακαθάριστων αποδοχών τους μέχρι του ορίου αυτού. Για όσους έχουν από τρία μέχρι τέσσερα ανήλικα παιδιά το όριο του προηγουμένου εδαφίου αυξάνεται στα 3/5 και για όσους έχουν από πέντε ανήλικα παιδιά και πάνω αυξάνεται στο 4/5". (προσθ. από την παρ. 3 άρθρου 21 Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α' 156).

(Με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83 (ΦΕΚ-156 Α’) ορίστηκε ότι τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών δεν υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άνω άρθρου μόνο για την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς όμως εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου).

4.   Για τους κατά την παρ. 1 δημοσίου τομέα λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς και συνταξιούχους είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη σε δεύτερη θέση ή απασχόληση, όταν πρόκειται για κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για εμπειρογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς και για τους κατά τα άρθρα 50 του Ν. 990/1979 και 8 του Ν. 1232/1982 ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες της Προεδρίας της Δημοκρατίας του Ν. 161/1975 καθώς και για μετακλητούς ή με θητεία   λειτουργούς του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, εφ' όσον συντρέχουν οι ειδικοί όροι και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία ή για κάθε περίπτωση με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του οικείου Υπουργού. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ορίζουν ακόμα τα προσόντα και το ποσοστό επί των αποδοχών της χρονικής δεύτερης θέσεως ή απασχολήσεως που θα δικαιούται να απολαμβάνει ο λειτουργός υπάλληλος, μισθωτός ή συνταξιούχος που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο του άρθρου 6 του παρόντος.

(Με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 1400/83 (ΦΕΚ-156 Α’) ορίστηκε ότι ο διορισμός ή η πρόσληψη σε δεύτερη θέση ή απασχόληση σε εφαρμογή των άνω διατάξεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου χωρίς άλλη διαδικασία).

5.   Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου απαγορεύσεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος και πειθαρχικά σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.
α)   Οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,
β)   Οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί εάν κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
γ)   Οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες    επιχειρήσεις όπως η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ελληνική Ραδιοφωνία- Τηλεόραση κλπ.
δ)   Τα κοινωφελή ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται         απ' αυτό.
ε)   Οι Τραπεζικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως κ.α.. στ)  Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί  από το νόμο ή τα δικαστήρια ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδος, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός κ.α. που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε     των προαναφερομένων νομικών προσώπων.
ζ)   Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω         Νομικών Προσώπων των εδ. α' - στ' αυτής της παραγράφου που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά. 
    


'Αρθρο 2 :
Δηλώσεις
1.   Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος που κατέχουν δεύτερη θέση, ή έχουν και δεύτερη απασχόληση, οφείλουν το α' 15νθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση "τύπου του Ν.Δ. 105/1969)" περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος" σε απλό έντυπο χωρίς τέλος χαρτοσήμου" (αντικ. από την παρ. 6 άρθρου 3 Ν. 1288/82, ΦΕΚ-120 Α') στην αρμόδια υπηρεσία και μονάδα προσωπικού και των δύο τυχόν κατεχομένων θέσεων ή απασχολήσεών τους, που διαβιβάζεται για το σχετικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως για τις κατηγορίες των θέσεων ή απασχολήσεων συλλογικών οργάνων και απολαβών τη δήλωση και διαδικασία ελέγχου της σύμφωνα με  το άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου τούτου.
2.   Η για οποιοδήποτε λόγο παράλειψη υποβολής καθώς και η υποβολή αόριστης ή εκπρόθεσμης δηλώσεως συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παραβάσεως καθήκοντος για το οποίο ο λειτουργός υπάλληλος ή μισθωτός παραπέμπεται υποχρεωτικά στην οικεία πειθαρχική δικαιοδοσία για την επιβολή πειθαρχικής ποινής κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος  ενώ οι ανακριβείς δηλώσεις παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής διώξεως με απ' ευθείας κλήση στο ακροατήριο.
3.   Κάθε διοριζόμενος ή προσλαμβανόμενος κατά το άρθρο 1 στο δημόσιο τομέα λειτουργός ή υπάλληλος ή μισθωτός οφείλει προηγουμένως να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση, ή ότι έχει με μνεία της διατάξεως νόμου που τυχόν επιτρέπει την κατάληψη ή κατοχή τέτοιας θέσεως. 



Συμμετοχή σε συμβούλια
[Αρχή Τροποποίησης]
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α΄), οι πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές ή απολαβές των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή τους σε μόνιμα ή ευκαιριακά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας) δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης  - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α’. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 2703/99, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ [Τέλος Τροποποίησης]

(Σημείωση : Η πιο πάνω αντικατάσταση ισχύει από 1-1-2001 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11 του Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α’)


'Αρθρον 4
'Ελεγχος συμμορφώσεως.
1.   Για να ελεγχθεί η συμμόρφωση προς τους περιορισμούς των άρθρων 1 και 3 οι λειτουργοί, υπάλληλοι ή μισθωτοί υποβάλλουν στην μονάδα προσωπικού της υπηρεσίας τους την κατά το άρθρο 2 παρ. 1 ενιαία δήλωση της οποίας ο τύπος το περιεχόμενο και η δυνατότητα ελέγχου αυτών με τη βοήθεια μηχανογραφικού συστήματος, ή άλλου τεχνικού μέσου, θα καθορισθούν με την κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Στη δήλωση αυτή πλην των άλλων, θα αναφέρονται        υποχρεωτικά και:
α)   Οι κατεχόμενες πέρα της μιας (κύριας) θέσεις ή         απασχολήσεις οποιασδήποτε μορφής όπως συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας στις οποίες είχαν μετάσχει κατά το προηγούμενο εξάμηνο και ο χρόνος απασχολήσεώς των.
β)   Οι οποιεσδήποτε πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές τις οποίες εισέπραξαν για την κάθε μία τις απασχολήσεις αυτές.
2.   Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες των κατά το άρθρο 1 φορέων είναι υπεύθυνες για την κίνηση της διαδικασίας για την πειθαρχική και ποινική δίωξη τη διαβίβαση αντιγράφου της υπεύθυνης δηλώσεως των λειτουργών, υπαλλήλων ή μισθωτών την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο Δικαστήριο και γενικά για την κίνηση και προώθηση          των διαδικασιών εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού ή άλλοι αρμόδιοι υπάλληλοι που παραμελούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 παρ. 5 και 3 παρ. 5 του παρόντος. 




'Αρθρο 5 
Επιστροφή απολαβών
Οι πρόσθετες αμοιβές αποδοχές ή αποζημιώσεις που εισέπραξε ο λειτουργός υπάλληλος μισθωτός ή συνταξιούχος κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται ή περιέχονται στο Δημόσιο Ταμείο υποχρεωτικά πέρα από όλες τις άλλες έννομες συνέπειες, ύστερα από καταλογισμό κατά τη διαδικασία του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 



Ανώτατο όριο απολαβών
1.   "Οι συνολικές μηνιαίες καθαρές απολαβές, από οποιονδήποτε φορέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την κατ'εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Υπουργική Απόφαση, που προέρχονται από τη άσκηση εργασίας λειτουργήματος, έργου ή οποιαδήποτε άλλη απασχόληση ή από συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό φορέα κύριας και οποιασδήποτε επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών γενικά και λειτουργών του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50/πλάσιο του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της κατά το άρθρο 37 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ-179 Α') 22ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ.
Ως καθαρές απολαβές λογίζεται το ποσό που απομένει μετά  την αφαίρεση, από το ακαθάριστο ποσό των απολαβών των δικαιούχων, των κάθε είδους κρατήσεων, που κατά νόμο τις βαρύνουν και του φόρου εισοδήματος ως και της εισφοράς ΟΓΑ που αναλογούν σ'αυτές τις απολαβές. Για τον υπολογισμό του φόρου δεν          λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα εισοδήματα του δικαιούχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι έχει σύζυγο και δύο τέκνα που τον βαρύνουν" (αντικ. της παρ. 1 από το άρθρο 4 του Ν. 2303/95, ΦΕΚ - 80 Α', έτσι όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 33 του Ν. 1326/1983, ΦΕΚ Α'19 – Βλ. Σημείωση στο άρθρο 4 του Ν. 2303/95, από άρθρο 14 Ν. 2703/99, ΦΕΚ-72 Α’).

(Βλ. ΔΙΔΑΔ/12/9/22880/89 (ΦΕΚ-728 Β’) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ).


 «Τέλος, στις ανωτέρω απολαβές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράστασης και τα έξοδα κίνησης που χορηγούνται στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων και των Περιφερειών, στους Νομάρχες και στους Επάρχους» - προσθ. Του μέσα σε «» τελευταίου εδαφίου από την ΔΙΔΑΔ/Φ50/243/οικ.7646/92 (ΦΕΚ-167 Β) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης).


2.   Υπέρβαση από το θεσπιζόμενο με την προηγουμένη παράγραφο ανώτατο όριο είναι ανεκτή για την αντιμετώπιση  επιτακτικής κρατικής ανάγκης μόνο ύστερα από κοινή απόφαση των        Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών        που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου για όλως ειδικές περιπτώσεις εμπειρογνωμόνων ή τεχνοκρατών υψηλής επιστημονικής στάθμης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υπηρετούντες μέχρι τώρα πιλότοι και μηχανικοί του θαλάμου διακυβερνήσεως της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
3.   Καμιά αμοιβή εκτός από τις κύριες αποδοχές δεν        καταβάλλεται για παροχή οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίας στα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, πρόσωπα αν δεν διαβιβασθεί στον αρμόδιο για την πληρωμή υπάλληλο βεβαίωση της οικείας υπηρεσιακής μονάδας προσωπικού ότι κατέθεσε σ' αυτήν την υπεύθυνη δήλωση σε απλό τυποποιημένο χαρτί για το ακριβές ποσό που θα εισπράξει την υπηρεσία, που θα το καταβάλλει και την αιτία για την οποία καταβάλλεται.
4.   'Ολοι οι εκκαθαριστές αποδοχών και οι ταμίες ή άλλα αρμόδια όργανα των κατά το άρθρο 1 Νομικών Προσώπων είναι υποχρεωμένα όταν διαπιστώσουν ή λάβουν γνώση ότι υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου απολαβών να παρακρατούν ή να μεριμνούν για τον καταλογισμό υπέρ του οργάνου που κατέβαλε τα επιπλέον ποσά. Οι καταλογιστικές πράξεις υπόκεινται στο ένδικο μέσο της εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις που εκάστοτε το διέπουν.
Αν το υπερβάλλον ποσό καταβλήθηκε από ταμείο κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τότε το ποσό τούτο περιέχεται σαν ειδικό έσοδο του Δημοσίου ή του οικείου Νομικού Προσώπου.
Στην περίπτωση εισπράξεως υπερβάλλοντος ποσού αυτός που το εισέπραξε οφείλει να το επιστρέψει στο Δημόσιο Ταμείο ή στο οικείο Νομικό Πρόσωπο και να προσκομίσει στον εκκαθαριστή αποδοχών το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεώς του.
5.   Ο έλεγχος για την τήρηση της απαγορεύσεως αυτής ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ενεργείται από τις υπηρεσίες του κατά τα οριζόμενα από τον Οργανισμό του.
6.   Οι υπάλληλοι ή μισθωτοί κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου νοούνται αποκλειστικά για την εφαρμογή του και οι συνδεόμενοι με το Δημόσιο βάσει μισθώσεως έργου έμμισθης εντολής τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών που λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως από το Δημόσιο Ταμείο, όπως και οι       μισθολογικά εξομοιούμενοι προς τους δικαστικούς κρατικοί λειτουργοί. 



 Ελεγκτικό Συνέδριο
1.   Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανεξάρτητο από κάθε άλλη αρχή, εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό. 'Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται σαν φορέας εποπτείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Υπουργός των Οικονομικών νοείται στο εξής ο Πρωθυπουργός.
2.   Στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανατίθεται η αρμοδιότητα και η μέριμνα για την κατάρτιση :
α)   Ελεγκτικού Κώδικα Δημοσίου Δικαίου με αντικείμενο τον έλεγχο των εξόδων του Κράτους και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και την παρακολούθηση των εσόδων του Κράτους των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των κάθε μορφής διαχειρίσεων που λειτουργούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες και γενικά των λογαριασμών (απολογισμών) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των Ν.Π.Δ.Δ.
β)   Ελεγκτικού Κώδικα Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο τη μορφή, τον τρόπο, τα όργανα και τη διαδικασία ασκήσεως του ελέγχου των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού που ανήκουν σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του Ν. 
1232/1982
"επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις".
γ)   Κωδικοποιημένου Νόμου Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την οργάνωση και λειτουργία αυτού και τον τρόπο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, με την ευχέρεια τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων διατάξεων.
3.   Για το σκοπό αυτό επιτρέπεται να συγκροτηθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών οι παρακάτω ειδικές επιτροπές:
α)   Πενταμελής νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αποτελούμενη από τρείς συμβούλους ή Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναν καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την σύσταση του Σχεδίου του Πρώτου Κώδικα.
β)   Ενδεκαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αποτελείται από ένα σύμβουλο Επικρατείας, δύο μέλη ή Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναν καθηγητή οικονομικού μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή ή στην Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών, έναν εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου δύο ανωτέρους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ένα ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από δύο εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων των παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. για τη σύνταξη του Σχεδίου και του Δευτέρου Κώδικα και γ)   Πενταμελής Επιτροπή από τρία μέλη ή Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από δύο ανωτέρους υπαλλήλους αυτού από τους οποίους ο ένας θα προτείνεται από το σύλλογο των υπαλλήλων του για την σύνταξη του σχεδίου Κωδικοποιημένου νόμου.
Γραμματείς στις ανωτέρω επιτροπές ορίζονται από ένας υπάλληλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που θα καταβληθεί στα μέλη και τους γραμματείς των ως άνω Επιτροπών είτε κατά συνεδρίαση είτε κατ' αποκοπήν.
4.   Καταργείται από 1-1-1982 κάθε διάταξη της κειμένης νομοθεσίας που εξαιρεί από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 



Διερεύνηση καταγγελιών
1.   Η κατά το άρθρο 4 του Ν.Δ. 3983/1959 "περί μέτρων τινων προς βελτίωσιν της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών" διοικητική εξέταση για επώνυμες ιδιωτικές ή δημόσιες καταγγελίες ή παράπονα των πολιτών, όταν αφορούν παράνομες ή αθέμιτες υπηρεσιακές ενέργειες ή παραλείψεις ανωτάτων υπαλλήλων της Κρατικής Διοικήσεως, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοσίων ή Παραχωρηθεισών Επιχειρήσεων και λοιπών Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου υπό οιαδήποτε νομική μορφή ενεργείται από Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διοικητικό δικαστή. Η ανάθεση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ή το παράπονο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 4352/1964 "περί διατάξεων κλπ.".
2.   'Οταν η επώνυμη καταγγελία της προηγουμένης παραγράφου αναφέρεται σε ανώτερο ή κατώτερο υπάλληλο η διοικητική εξέταση και ο τυχόν προβλεπόμενος από τις ειδικές διατάξεις δημοσιονομικός ή οικονομικός έλεγχος ενεργείται από τα οικεία όργανα επιθεωρήσεως.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία τέτοιου είδους ελέγχου ή το ειδικό ελεγκτικό ή επιθεωρητικό προσωπικό είναι ανεπαρκές η εξέταση μπορεί να γίνει και από ανώτερο κατά βαθμό του εξεταζόμενου υπάλληλο πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής οριζόμενο από τον αρμόδιο ή τον εποπτεύοντα Υπουργό.
3.   Για τη διενέργεια της διοικητικής εξετάσεως ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο διοικητικός δικαστής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανακριτών. Οι προυποθέσεις και η διαδικασία βεβαιώσεως ειδικής αποζημιώσεως για τις τυχόν απαιτούμενες δαπάνες των ανακριτών, πραγματογνομώνων ή μαρτύρων ορίζονται με κοινή κανονιστική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών ορίζεται κάθε φορά η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο. Η δαπάνη αυτή, όταν η διοικητική εξέταση στρέφεται κατά δημοσίου υπαλλήλου βαρύνει ειδική πίστωση που εγγράφεται από ειδικό κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ενώ όταν στρέφεται κατά υπαλλήλου των λοιπών φορέων βαρύνει πιστώσεις του αντιστοίχου φορέα που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του, με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών μπορεί να διενεργείται διοικητική εξέταση και στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή η Ολομέλεια αυτού αναφέρουν ή διαπιστώνουν ότι έγιναν πληρωμές κατά παράβαση διατάξεων ουσιαστικού και δικονομικού χαρακτήρα. 



 Θέματα Ελεγκτικού Συνεδρίου
1.   Για την αντιμετώπιση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των ανωτέρω πρόσθετων υποχρεώσεών του στις θέσεις των δικαστικών λειτουργών αυτού προστίθενται:
α)   Μία (1) θέση Συμβούλου που συνιστάται στη Θεσσαλονίκη για να προίσταται του Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος που δημιουργείται με έδρα την πόλη αυτή.
β)   4 Θέσεις Παρέδρων.
Οι τέσσερις αυτές θέσεις των Παρέδρων συνιστώνται ανά μία στις πρωτεύουσες των Νομών Αχαίας, Ρεθύμνης, Ιωαννίνων και Ροδόπης όπου θα προίστανται των αντιστοίχων Υπηρεσιών περιφερείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Νομών αυτών. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα καθορισθεί η περιφερειακή αρμοδιότητα του πιο πάνω Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος και του καθένα από τους τέσσερις αυτούς Παρέδρους.
γ)   Στις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφέρεια προστίθενται άλλες 20 θέσεις του Κλάδου ΑΤ και ορίζεται ότι το σύνολο των διοικητικών θέσεων όλων των Κλάδων των διοικητικών υπαλλήλων στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν δύνανται να είναι λιγότερες από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων όλων των Κλάδων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στην Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Υπηρεσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σ' αυτό.
2.   Οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διαδικασία πληρώσεως των κενών ή κενουμένων θέσεων των Παρέδρων και Συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται στο μισό χρόνο τους.
3.   Συνιστώνται 20 θέσεις Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό και αποδοχές Παρέδρου Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκου.
Στις θέσεις αυτές διορίζονται με βαθμό και αποδοχές Παρέδρου Πρωτοδικών αποκλειστικά απόφοιτοι της οικείας Σχολής κατά τα οριζόμενα με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετά γνώμη της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το διορισμό τους διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της οποίας το Ανώτατο (με επταμελή σύνθεση) Δικαστικό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφαίνεται για την επάρκεια και την ικανότητά τους. 'Οσοι κριθούν επαρκείς μονιμοποιούνται με Π.Δ./γμα στο βαθμό και στις αποδοχές Πρωτοδίκου ενώ οι υπόλοιποι μετατάσσονται με όμοιο Δ/γμα, υποχρεωτικά σε άλλη δημόσια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά, για το διορισμό την ορκοδοσία και γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτέρω εισηγητών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι ανωτέρω θέσεις εισηγητών θα πληρωθούν σταδιακά με τη λειτουργία της μεταπτυχιακής Σχολής Διοικήσεως κάθε χρόνο μετά την πρώτη επιτυχή έξοδο αποφοίτων από την παραπάνω Σχολή προοριζομένων γι' αυτές τις θέσεις θα πληρώνονται πέντε από αυτές.
Ο εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να προαχθεί σε Πάρεδρο με απόφαση του Οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μετά πάροδο πενταετίας από τη μονιμοποίησή του.
Οι εισηγητές βοηθούν τους συμβούλους και τους παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν αναπληρωτές Παρέδρων για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών και μέχρι διμήνου το πολύ χρονικού διαστήματος με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(Σημείωση : Με την παρ. 1γ του άρθρου 38 του Ν. 2721/99, ΦΕΚ-112 Α’ ορίζεται ότι :  Οι οργανικές θέσεις των Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') και 13 παρ. 4 του ν. 2145/1993, μειώνονται από της ισχύος του παρόντος κατά σαράντα πέντε (45) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε σαράντα (40)).


4. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρ. 34 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π.Δ. 774/80) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως :
«6. Προκειμένου περί δαπανών οι οποίες αναγνωρίστηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τα αρμόδια όργανα, αλλά κρίνονται ως μη νόμιμες ή ως μη στηριζόμενες σε νόμιμα δικαιολογητικά, τον καταλογισμό ασκεί ο αρμόδιος Πρόεδρος ή Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
5.   Δαπάνες που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και δημοσίων επενδύσεων) για την πληρωμή αμοιβών συμβασιούχων ιδιωτών που δεν έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, με μίσθωση έργου κατά το άρθρο 681 κ.ε. Α.Κ. καθώς και παρόμοιες δαπάνες ή απαιτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί σ' αυτούς μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για λόγους παράβασης ή μη τήρησης τυπικών και όχι ουσιαστικών διατάξεων νόμων, θεωρούνται σύννομες. (Καταργήθηκε από την παρ. 6 άρθρου 15 Ν. /4-11 Νοεμβ. 1987,ΦΕΚ Α' 195). 



'Αρθρο 10  :  
Νομική και Δικαστική Οργάνωση
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Νομική Διεύθυν­ση για την παροχή νομικών εισηγήσεων, νομικών υπη­ρεσιών και συμβουλών στον  Υπουργό,  Υφυπουργό και τις υπηρεσιακές μονάδες, όπως και για την υπε­ράσπιση και διεκπεραίωση, δικαστική ή εξώδικη, των κάθε κατηγορίας δικαστικών υποθέσεων του  Υπουρ­γείου που προσδιορίζει η κατά την παράγραφο 3 Διεύθυνση Δικαστικού.
2.  Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών γίνεται από νομικούς συμβούλους της Διοικήσεως, παρέδρους και δικαστικούς αντιπροσώπους που αποτελούν διυ­πουργικό κλάδο, υπαγόμενο στον  Υπουργό Οικονο­μικών. Προϊστάμενος κάθε Νομικής Διευθύνσεως εί­ναι ένας νομικός σύμβουλος της Διοικήσεως. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο  Υπουργείο περισ­σότεροι νομικοί σύμβουλοι διοικήσεως, προϊστάμενος είναι ο αρχαιότερος.
3. Ο συντονισμός όλων των δικαστικών και εξώ­δικων διαδικασιών των πιο πάνω υπηρεσιών και η άσκη­ση των αρμοδιοτήτων διαιτησίας του Ν.Δ. 736/1970 ή άλλων διατάξεων, ανήκει στη συνιστώμενη Διεύ­θυνση Δικαστικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους στη θέση του καταργούμενου Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας. Προϊστάμενος της Διευθύνσεως αυτής ορίζεται κατ ανάθεση, με από­φαση του Υπουργικού Συμβουλίου, νομικός σύμβου­λος της Διοικήσεως, για τρία χρόνια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανεώσεως. Αυτός προεδρεύει και της συνελεύσεως των προϊσταμένων των κατά την παρ. 1 Νομικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, όταν αυτή συγκαλείται για σοβαρά θέματα, από  τον Υπουργό Οικονομικών, ή από τον Υπουργό Προεδρίας Κυ­βερνήσεως.
4. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), ως σώμα και αρχή στο Κράτος με τις θέσεις Προέδρου και τριών  Αντιπροέδρων, καταργείται. Οι κατά τη δη­μοσίευση του παρόντος θέσεις των Συμβούλων, μετα­τρεπόμενες αυτοδίκαια σε θέσεις Νομικών Συμβού­λων Διοικήσεως της παρ. 2, όπως και οι θέσεις των Παρέδρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων, κατανέμο­νται στις κατά τις παραγράφους 1 και 3 υπηρεσιακές μονάδες με κοινές διαρθρωτικές αποφάσεις των  Υ­πουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.
Οι λοιπές θέσεις του βοηθητικού προσωπικού που διατηρούνται μεταφέρονται αυτοδίκαια στην κατά την παρ. 3 Διεύθυνση Δικαστικού.
5. Για την άσκηση της Πειθαρχικής δικαιοδοσίας στο κύριο προσωπικό των Νομικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, της Διευθύνσεως Δικαστικού και των δικαστικών γραφείων εφαρμόζεται ανάλογα το κάθε φορά ισχύον πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλ­λήλων, με Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο το της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 22/1975, σε συν­δυασμό με τα άρθρα 4 παρ. 4, εδάφ. τρίτο του Ν. 51/1975, 11 του Ν. 417/1976 και 17 παρ. 2 του Ν. 434/1976.
6. Με Προεδρικό Διάταγμα, εκδιδόμενο σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, θα ρυθμισθεί, κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων:
α) Ο,τι αφορά την οργάνωση των νομικών διευθύν­σεων όλων των Υπουργείων των αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών και της Διευθύνσεως Δικαστικού του Γ.Λ.Κ.
β) Η κατανομή των κατά την παράγραφο 1 αρ­μοδιοτήτων του καταργούμενου ΝΣΚ, στις νομικές διευθύνσεις των  Υπουργείων και στην κατά την παρ. 3 Διεύθυνση Δικαστικού και ο τρόπος ασκήσεως τους.
γ) Ο προσδιορισμός των ειδικών καθηκόντων με­ταξύ των συμβούλων, παρέδρων και δικαστικών αντι­προσώπων και δικηγόρων και δικολάβων του Δημοσίου.
δ) Ο,τι αφορά τη δικαστική εξώδικη υπεράσπιση και εκπροσώπηση του Δημοσίου στο κέντρο και στην περιφέρεια με την ίδρυση, Οργάνωση και λειτουργία δικαστικών γραφείων.
ε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων αναθέσεως της υπερασπίσεως υποθέσεων του Δημοσίου σε δικηγόρους ή δικολάβους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
στ) Η βαθμολογική και γενικότερα υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολογική εξέλιξη του κατά την παρ. 4 προσωπικού.
ζ) Τα αφορώντα στον καθορισμό των πειθαρχικών οργάνων, μονομελών ή πολυμελών, και της πειθαρ­χικής διαδικασίας.
Μέχρις ότου δημοσιευθεί το κατά την παράγραφο αυτή Π.Δ/γμα, οι Νομικοί Σύμβουλοι Διοικήσεως, σε συνέλευση τους συγκαλούμενη σύμφωνα με την πα­ράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ασκούν παράλληλα τις κατά νόμο απαραίτητες αρμοδιότητες της Ολομέλειας του καταργούμενου με την παράγραφο 4 Ν.Σ.Κ. Σε συλλογικά όργανα όπου προβλέπεται συμ­μετοχή προέδρου, νοείται ο πιο πάνω προϊστάμενος της Διευθύνσεως Δικαστικού του Γ.Λ.Κ.
7. Με τις κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 1232/1982 υπουργικές αποφάσεις ή άλλες χωριστές παρόμοιες, Οργανώνονται και διαρθρώνονται παρόμοιες Διευθύνσεις σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι­καίου, με υποχρεωτική συγχώνευση των θέσεων Νομικών Συμβούλων και Διευθυντών Δικαστικού και ανάλογη ρύθμιση όλων των κατά την παράγραφο 6 θεμάτων για αυτούς και τους υπό οποιαδήποτε σχέση δικηγόρους.
8. Οπου στα συμβούλια και στις επιτροπές προ­βλέπεται συμμετοχή νομικού συμβούλου ή παρέδρου του Ν.Σ.Κ. νοείται ο κατά τις παραγράφους 2 και 4 σύμβουλος ή πάρεδρος της Διοικήσεως -  (Καταργήθηκε από το άρθρο 39 Ν. 1884/90 ΦΕΚ Α' 81). 



'Αρθρον 11 :  
Ερμηνεία και συμπλήρωση του Ν. 1232/1982 "επαναφορά και ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις".
1. Η αληθινή έννοια των άρθρων 6, 10 και 12 του Ν. 1232/1982, είναι ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ίδιου νόμου για τη σύσταση ή ανασύσταση, ανα­σύνθεση, συγχώνευση και οποιαδήποτε αναμόρφωση των συλλογικών Οργάνων ισχύει και για τις νομοτεχνι­κές ή νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Ν.Δ. 78/1974 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 255/1976 και 865/1979 ή οποιαδήποτε άλλα Συμβούλια, πέρα από  τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1232/1982, με δυνατότητα συγκροτή­σεως τμημάτων των επιτροπών ή συμβουλίων και υπο­επιτροπών κατά  Υπουργείο, όπως και αναθέσεως εκτελέσεως έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του παρόντος νόμου. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1232/1982, εφαρμόζεται και με χωριστές αποφά­σεις, εκδιδόμενες μέσα στην προθεσμία της παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου και για όλα τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που η λήξη της θητείας τους ορίζεται την 31 Δεκεμβρίου 1983. Επίσης ισχύει δυνητικά για τα κατά το άρθρο 10 του Ν. 1232/1982 διοικητικά συμβούλια ή άλλα διοικούντα συλλογικά όργανα των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του παρόντος δημόσιου τομέα, ό­πως και για όλες τις  Επιτροπές των αποκαταστικών νομοθετημάτων 76/1974, 110/1974 και 193/1975.
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1232/1982, διαγράφεται η λέξη «αυτοδίκαια» και  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δευτεροβάθμιας κρί­σεως, ορίζεται δίμηνη -  (Καταργήθηκε από άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2026/92, ΦΕΚ-43 Α').

(Με το άρθρο 18 παρ. 2 της 80855/5439/92 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-573 Β’) καταργήθηκε η Επιτροπή Κρίσεως για την επαναφορά των απολυθέντων ή των εξαναγκασθέντων σε παραίτηση υπαλλήλων από 21-4-67 μέχρι 23-7-74, που προβλέπεται από τις διατάξεις Ν.Δ. 76/74, Π.Δ. 677/74, άρθρο 12 Ν. 1232/82 και άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1256/82»).


2.  Η αληθινή έννοια της μεν παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4352/1964, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 1232/1982, είναι ότι στους δικηγόρους υπάγονται και οι νομικοί συνεργάτες ή δικηγόροι των Δημοσίων Υ­πηρεσιών, της δε περιπτώσεως δ της παρ. 3 του ί­διου άρθρου είναι ότι δικηγόροι που έχουν ενταγεί είναι μόνον εκείνοι που κατέχουν οργανικές θέσεις με ειδική πράξη κατατάξεως σε θέσεις προβλεπό­μενες νομοθετικά ή κανονιστικά ή καταστατικά σαν οργανικές και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μία μόνον έμμισθη απασχόληση και δεν αρκεί η μισθο­λογική αντιστοιχία που παρασχέθηκε σ αυτούς από το Ν. 1093/1980, ή από οποιαδήποτε άλλη νομική ή κανονιστική και καταστατική πράξη του προσώπου αυ­τού. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης, που προβλέ­πει για τους δικηγόρους το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του πιο πάνω άρθρου 11 του Ν. 1232/1982 είναι το οριζόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1183/1981 «περί συστάσεως Πρωτοδικείων κλπ.» ενώ στους λοιπούς δικηγόρους καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων αποζημίωση, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το πιο πάνω ανώτατο όριο.
3. Η αληθινή έννοια του άρθρου 14 του Ν. 1232/1982 είναι ότι επιτρέπεται η κατάργηση περιττών ή συγχώνευση ομοειδών διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων και σύσταση νέων, όπως και η λειτουργι­κή υπαγωγή τους σε άλλη ανώτερη Οργανωτική βαθμίδα, χωρίς σύσταση νέων θέσεων αλλά με δυνητική κατάργηση ή μετατροπή των υφιστάμενων θέσεων του άρθρου 103 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος σε κε­νές οργανικές η διαβαθμιζόμενες προσωρινές θέ­σεις, ως τον καταληκτικό βαθμό ή μισθό της θέσεως, στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες εσωτε­ρικού και εξωτερικού όλων των Δημοσίων Υπηρε­σιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με κανονιστικές αποφάσεις του αρμόδιου  Υπουργού και του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Επίσης καταργούνται οι διατάξεις οργανισμών και κανονισμών που προβλέπουν περιορισμούς για την επάνδρωση των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων κάθε Υπουργεί­ου, αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Για την επάνδρωση και γενικότερα για τη μετακίνηση όλων των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές αυτές μονάδες ε­φαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 143 παρ. 1, 2 και 3 του κωδικοποιητικού Πρ. Δ/γματος 611/1977, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και 8 του Ν.1232/1982.
4. Στο άρθρο 3 του Ν. 1232/1982 και μετά την παρ. 5 προστίθεται η ακόλουθη παρ. 6:
«6. Με τα Π.Δ./τα της παρ. 2 για τη βαθμολογική επανένταξη ή με την έκδοση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος κανονιστικών αποφάσε­ων ενοποιούνται υποχρεωτικά όλοι οι κατά Υπουρ­γείο και Ν.Π.Δ.Δ. κλάδοι όλων των κατηγοριών που έχουν τους κατά επαγγελματική ή πραγματική υπηρε­σιακή ειδίκευση του αντικειμένου της διεξαγόμενης υπηρεσίας σε κάθε Υπουργείο τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ανεξάρτητα από την ονομασία του κλάδου στους οργανισμούς ή κανονισμούς των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.  Ο διαχω­ρισμός κλάδων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση διαφο­ράς της πιο πάνω ειδικεύσεως ή του τίτλου σπουδών ή γλωσσομάθειας που αποδεικνύεται μόνο είτε με τον πιο πάνω τίτλο, είτε με επιτυχία σε εξετάσεις των κατά τα άρθρα 22 ως 26 του  Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 1811/1951) διαδικασιών, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.
Για όσους υπαλλήλους δεν διαθέτουν τους αντί­στοιχους προς την ειδικότητα και ονομασία του Κλά­δου τους τίτλους σπουδών της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και μονάδας, όπως σχολής ή σχολείου, είναι υποχρεωτική με τις ίδιες πράξεις  η μεταφορά των θέσεων τους σε κλάδους όμοιων τυπικών προσόντων της ίδιας πάντοτε κατηγορίας και σε έλλειψη κλά­δων τέτοιας κατηγορίας σε συνιστώμενους κλάδους προσωρινών θέσεων, με διατήρηση σε όλες τις περι­πτώσεις των κεκτημένων δικαιωμάτων βαθμολογικής καταστάσεως και εξελίξεως τους».
5. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 1232/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνή­σεως μπορεί να διατίθενται και διορίζονται αυτοδίκαια με την πράξη διαθέσεως και τη βεβαιωτική πράξη διορισμού της Διοικήσεως των κατά το άρθρο 1 παρ. 6 Κρατικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και  Ιδιω­τικού Δικαίου με κριτήρια και διαδικασία οριζόμενα με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, επιτυχόντες από οποιοδήποτε πίνακα επιτυχίας κοινού ή ειδικού διαγωνισμού για την κά­λυψη κενών θέσεων που θα κενωθούν των οργανι­σμών του δημόσιου τομέα στους οποίους δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί ή έχουν εξαντληθεί οι πίνα­κες επιτυχίας διενεργηθέντων διαγωνισμών ή έπαυ­σε η ισχύς πινάκων επιτυχίας διενεργηθέντων διαγωνισμών.
Οσοι από τους επιτυχόντες σε ειδικούς ή κοινούς διαγωνισμούς δεν αποδεχθούν τα διορισμό τους σε κενές θέσεις είτε του Δημοσίου είτε οποιουδήπο­τε οργανισμού του δημοσίου τομέα, για τις οποίες απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα, μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξεως, διαγράφονται από τους πίνακες επιτυχίας».
6. Η ισχύς των πινάκων επιτυχίας, που αναφέ­ρονται στο άρθρο 15 του Ν. 1232/1982 «επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις», λήγει την 30.6.1982.
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του Ν. 1232/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πίνακες διαγωνισμών άμισθων δικαστικών επι­μελητών και συμβολαιογράφων των ετών 1980 και 1981, των οποίων η ισχύς έληξε μέχρι την 31 Δε­κεμβρίου 1981, παρατείνονται επί δίμηνο από την έ­ναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, συνιστώ­μενων αντίστοιχων άμισθων θέσεων με το νόμο αυτό».
8. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1232/1982 μετά τη φράση «από τον εισαγωγικό» προστίθενται οι λέξεις «και τον καταληκτικό».
9.  Η ανατρεπτική προθεσμία της παρ. 2 του άρ­θρου 5 του Ν. 1232/1982 ισχύει και για την πιο πάνω αναμόρφωση όλων των συλλογικών οργάνων, ενώ για την ανασυγκρότηση τους η ανατρεπτική αυτή προθεσμία παρατείνεται για ένα ακόμη δίμηνο -   (Η παρ. 9 καταργήθηκε από άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2026/92, ΦΕΚ-43 Α'). 




Πρoσωρινές ρυθμίσεις
1.   Επαναφέρονται σε ισχύ, για όλα τα Υπουργεία και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού των Υπουργείων καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. οι διατάξεις των άρθρων 1,2, και 3 του Ν. 51/1975 "περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών" ο δε τύπος του διατάγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Ν. 51/1975 και στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1199/1981 και των άρθρων 4,6,12 και 13 του Ν.1232/1982 αντικαθίσταται με τον τύπο της Κανονιστικής Αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Καταργούνται ακόμη αυτοδίκαια όλα τα επιμίσθια ή επιδόματα ή με οποιαδήποτε ονομασία πρόσθετες αμοιβές σε συνάλλαγμα των υπηρετούντων στις τωρινές και διατηρούμενες ή  μετατρεπόμενες με τις πιο πάνω αποφάσεις θέσεις λειτουργών ή υπαλλήλων εξωτερικού υπό οποιαδήποτε σχέση, το δε μισθολόγιό  τους ορίζεται με τις πιο πάνω ή χωριστές Κανονιστικές Αποφάσεις κατά ενιαίο δίκαιο και οικονομικό τρόπο.
Ειδικότερα για μεν το εξωτερικό καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 1160/1981 για δε το εσωτερικό καταργείται το άρθρο 11 του Ν. 445/1976 "περί εκπροσωπήσεως κλπ" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1104/1980. Οι προθεσμίες των επαναφερομένων σε ισχύ διατάξεων αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Στο άρθρο 4 του Ν. 993/1979 «περί του επί συμβάσει κλπ.» η λέξη «δώδεκα» αντικαθίσταται από τη λέξη «εικοσιτέσσερις» και προστίθεται η φράση «οπότε οι εργαζόμενοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την εργασία τους».



Ειδικές απολαβές υπαλλήλων
Επίσης με κανονιστική πράξη της τριμελής εξ Υπουργών Επιτροπής είναι δυνατό να μειώνονται οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, οδοιπορικά, και άλλα έξοδα που καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις "και να ρυθμίζονται διαφορετικά σε εκχώρηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στους αρμοδίους κατά περίπτωση Υπουργούς, οι οποίοι με απόφασή τους μπορούν να τις εκχωρούν στους Υφυπουργούς Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων ή στους επικεφαλής των κρατικών φορέων του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 δημόσιου τομέα". (αντικ. από εδ. α' παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 1400/1983, ΦΕΚ Α' 156. Με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ορίστηκε ότι : «Αποφάσεις Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων με τις οποίες εγκρίθηκε η αποστολή στο εξωτερικό οποιουδήποτε προσώπου για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση θεωρούνται νόμιμες»).

(Με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 3147/82 (ΦΕΚ-127 Α’) η προηγούμενη άδεια για την αποστολή οιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό, εκχωρήθηκε στους αρμόδιους υπουργούς).

(Για τις δαπάνες αποστολής στο εξωτερικό των προσώπων που αναφέρονται στην άνω παρ. 1 βλ. άρθρο 9 του Ν. 1284/82, ΦΕΚ-114 Α’).

(Για τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που μετεκπαιδεύονται στην αλλοδαπή βλ. ΠΥΣ 70/83 (ΦΕΚ-18 Α’).


2.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Ν. 4007 1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων του Δη­μοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοσίων Επιχει­ρήσεων και πάσης φύσεως Οργανισμών του Δημο­σίου και Ν.Π.Δ.Δ. ανατίθενται μόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του, κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του παρόντος, δημόσιου τομέα, χωρίς καταβολή προμηθείας».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του Ν. 400/ 1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στους υπαλλήλους της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΑΤΕ) να μεσολαβούν μόνο για τις ασφαλίσεις που συνάπτει η ΑΤΕ. Επίσης κατ εξαίρεση μπορούν υπάλληλοι εμπορικών Τραπεζών, του πιο πάνω δημόσιου τομέα, να πρακτορεύουν  Ασφαλιστικές Εταιρείες που υπά­γονται και ελέγχονται απ αυτές, σε πόλεις που βρί­σκονται έξω απ την περιοχή της τέως διοικήσεως Πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και μόνο για ασφαλίσεις φυσικών ή Νομικών Προσώπων που κατοικούν, ή έ­χουν την έδρα τους στις πόλεις αυτές.
Οι προμήθειες που προκύπτουν απ τις ασφαλίσεις αυτές περιέρχονται σε ειδικό λογαριασμό του Νομι­κού Προσώπου, όπως προβλέπεται από την πιο κάτω παράγραφο 4 του παρόντος».
4. Τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή  Ιδιω­τικού Δικαίου του πιο πάνω δημόσιου τομέα, που ε­νεργούν τραπεζιτικές και εν γένει πιστωτικές εργα­σίες, υποχρεούνται να υποδεικνύουν με έγγραφο τους ασφαλιστική εταιρεία που υπάγεται και ελέγχεται από τα πιο πάνω Νομικά Πρόσωπα δημοσίου τομέα, η οποία υποχρεούται μετά την κατάρτιση της ασφαλι­στικής συμβάσεως να καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου τη νόμιμη προμήθεια από την ασφάλιση αυτή, την οποία θα κατέβαλε αν με­σολαβούσε πράκτορας.
Το χρηματικό ποσό του ειδικού αυτού λογαριασμού κάθε Νομικού Προσώπου διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, για ενίσχυση των α­σφαλιστικών φορέων του προσωπικού του, ή για άλ­λους κρατικούς, ή κοινωνικούς σκοπούς - (Η παρ. 4 καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 1875/1990 ΦΕΚ Α'    21).



'Αρθρο 14 :   
Στο τέλος του εδαφίου γ του άρθρου 1 του Ν. 1183/1981 «περί   συστάσεως   Πρωτοδικείων   κλπ.»  προστίθεται παράγραφος, που έχει ως εξής: «Κατ εξαίρεση των γενικών διατάξεων του Α.Ν   87/1936 «περί ιδρύσεως Ταμείου Προνοίας παρ εκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω» οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου Αιγίου υπάγονται στο Τα­μείο Προνοίας Δικηγόρων του Πρωτοδικείου Πατρών, τα δε δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καθορίζο­νται από τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του».




'Αρθρο 15 :
Η διαχείριση συντήρηση και εποπτεία του δημοσίου κτήματος που βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Ηρώδου       του Αττικού και είναι γνωστό ως Μέγαρο Μαξίμου καταγραμμένο στα βιβλία της Οικονομικής Εφορίας Αθηνών με αριθμ.405 περιέχονται στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία, συντήρηση επισκευές ανακαινίσεις κλπ. του ανωτέρω Μεγάρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Διευθύνσεως Διοικητικών Υποθέσεων (Φορέας 06 - 110) του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, η οποία φροντίζει για την εγγραφή κάθε χρόνο των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πιστώσεων. 



'Αρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1.   Εκείνοι που κατέχουν περισσότερες από μια θέσεις ή απασχολήσεις ή ενώ είναι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα έχουν προσληφθεί σε θέση ή απασχόληση κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση επιλογής της θέσεως ή απασχολήσεως που προτιμούν να διατηρήσουν. Εάν επιλέξουν τη θέση, αναστέλλεται η   καταβολή ολοκλήρου του ποσού της σύνταξης για όσο χρόνο βρίσκονται στη θέση ή απασχόληση.
Μέχρις ότου πληρωθεί από άλλον η θέση ή απασχόληση που αποποιείται ο λειτουργός ή υπάλληλος μισθωτός συνταξιούχος αυτός εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σ' αυτή    και όχι πέρα από την 31 Οκτ. 1982.
2.   Εκείνοι που μετέχουν με αμοιβή σε περισσότερα από δύο συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία τους για τα δύο από αυτά στα οποία θέλουν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι καθώς και για τα συμβούλια επιτροπές ή ομάδες εργασίας στα οποία δέχονται να μετέχουν χωρίς αμοιβή ή από τα οποία θέλουν να απαλλαγούν.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση μέχρι την αντικατάστασή   τους από άλλα πρόσωπα υποχρεώνονται να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τη 31 Οκτ. 1982.
3.   Οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση και εκείνοι από τους λειτουργούς υπαλλήλους ή μισθωτούς που έχουν από το  δημόσιο τομέα απολαβές μεγαλύτερες από τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά τη διαδικασία των άρθρων 2 και 4 του παρόντος νόμους.
4.   Οι δηλώσεις των προηγουμένων παρ. 1 -3 του παρόντος άρθρου όπως και οι δηλώσεις για το έτος 1981 υποβάλλονται μέσα σε δέκα το πολύ ημέρες από τη δημοσίευση της Υπουργικής Αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος στις οικείες υπηρεσίες προσωπικού.
5.   Στους περιορισμούς των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος δεν περιλαμβάνονται:
"α)  Οι Εφημέριοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν  μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε σχολείο Δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης σε Κοινότητες και Δήμους που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων εκτός των περιοχών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης καθώς και        όσοι φοιτούσαν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες και Πανεπιστημιακές Σχολές" έως και το ακαδημαϊκό έτος 1981 - 1982" (αντικ. από παρ. 6 άρθρου 21 Ν. 1400/83, ΦΕΚ-156 Α') και εφόσον μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ' αυτές θα διοριστούν σε παρόμοιες με τις παραπάνω θέσεις Σχολείων Δημοτικής ή μέσης Εκπαίδευσης.
β)   Οι ιερείς εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιερατικές σχολές ή εκκλησιαστικά φροντιστήρια ή άλλους φορείς εκκλησιαστικής εκπαίδευσης καθώς και όσοι φοιτούσαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές "έως και το ακαδημαϊκό έτος 1981 - 1982" (αντικ. από παρ. 6 άρθρου 21 Ν. 1400/83, ΦΕΚ-156 Α') και εφόσον μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους απ' αυτές διοριστούν σε παρόμοιες θέσεις.
Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και οι ιεροψάλτες καθώς και οι εφημέριοι που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέση Γραμματέα Κοινότητας". (αντικ. από το άρθρο 24 Ν. 1320/1983, ΦΕΚ Α' 6).
γ)   "Οι μουσικοί και καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων". (αντικ. από το άρθρο 40 Ν. 1543/1985, ΦΕΚ Α' 73).
δ)   Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που είναι τεχνικοί της πολεμικής βιομηχανίας, οι πιλότοι, οι μηχανικοί και οι επιμελητές πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας της Ολυμπιακής Αεροπλοίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ε)   Οι απολυθέντες στη δικτατορία ή εξαναγκασθέντες σε παραίτηση και

(Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 16 του Ν. 2227/94 στους ανωτέρω απολυθέντες περιλαμβάνονται και οι αποκατασταθέντες στρατιωτικοί του Ν. 1447/84, ΦΕΚ-85 Α’, οι δε καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος των προσώπων αυτών με βάση του άρθρου 5 του Ν. αυτού (1256/82) αίρονται με διαγραφή των τυχόν βεβαιωθέντων

στ)  Οι ανάπηροι της πολεμικής και ειρηνικής περιόδου.
ζ)   "Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής". (προσθ. από το άρθρο 30 Ν. 1505/1984, ΦΕΚ Α' 194). 



'Αρθρο 17 :
Τελικές Διατάξεις
Κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος ή αποφάσεως γενική ή ειδική που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα σχετικά με αυτό καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του. 


'Αρθρο 18 :
H ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα προηγούμενα άρθρα. 
           


Δεν υπάρχουν σχόλια: