Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π. 49800/06-07-2018 απόφασης, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 38231/17-05-2018 απόφασης, με θέμα “Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”»

Δεν υπάρχουν σχόλια: