Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ


Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2010

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι, με την εισοδηματική και φορο-

λογική πολιτική που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, επιχειρείται να μεταφερθεί

μονομερώς στη μισθωτή εργασία όλο το κόστος της «δημοσιονομικής προ-

σαρμογής» της χώρας.

Με τα προτεινόμενα μέτρα για περικοπή όλων των επιδομάτων κατά 10%, σε

συνδυασμό με τα ελλειμματικά κονδύλια εφημεριών και την κατάργηση της

αυτοτελούς φορολόγησης τους, το συνολικό εισόδημα των νοσοκομειακών

γιατρών θα υποστεί μια πρωτοφανή μείωση, η οποία θα φτάνει μέχρι και 500

ευρώ μηνιαίως. Εξανεμίζονται πλήρως οι μισθολογικές αυξήσεις που πετύχαμε

πέρυσι ως αντιστάθμισμα στην κάλυψη των εφημεριών κατά παρέκκλιση της

νομοθεσίας για το ωράριο, ενώ με τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για τις

εφημερίες του 2010 τα νοσοκομεία αδυνατούν να εφημερεύσουν με πληρότητα

και ασφάλεια όλες τις μέρες του μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας περί-

που μήνας υποχρεωτικής υπερωριακής εργασίας θα μείνει απλήρωτος ή θα

προχωρήσουν οι Διοικήσεις σε τέτοιες περικοπές εφημερευόντων γιατρών από

το καθημερινό πρόγραμμα, που θα καθιστούν τη λειτουργία των Νοσοκο-

μείων και ΚΥ τελείως επισφαλή και επικίνδυνη για την ποιότητα της πε-

ρίθαλψης των συμπολιτών μας.

Ταυτόχρονα, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται δρα-

ματική μείωση λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων όλης της χώρας (από

2,2 δισ. το 2009 στα 800 εκατ. ευρώ το 2010), με προφανή συνέπεια τη λει-

τουργική κατάρρευση του ΕΣΥ λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε υγειο-

νομικό υλικό και εξοπλισμό που θα προκύψουν.

Όσον αφορά το μείζον θέμα των προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προ-

σωπικού, τίποτα δεν εγγυάται ότι θα ισχύσουν οι ασαφείς διαβεβαιώσεις περί

« μερικής εξαίρεσης» των τομέων Υγείας και Παιδείας από τη γενική ανα-

στολή προσλήψεων σε όλο το Δημόσιο Τομέα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι

δεν προκηρύσσονται οι 1000 θέσεις ειδικευμένων γιατρών που έπρεπε να είχαν

πληρωθεί ήδη από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, αλλά στη θέση των κε-

νών θέσεων διορίζονται χιλιάδες επικουρικών γιατρών.

Συνεπώς, ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι να θιγούν τα υποτιθέμενα «κεκτημέ-

να» των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά να δεχτεί το ΕΣΥ, στο όνομα της οι-

κονομικής κρίσης, τη χαριστική βολή.

Αυτή την εξέλιξη πρέπει με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε.

Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην εκποίηση και διάλυση της δημόσιας

περίθαλψης.

Το κίνημα της εργασιακής και μισθολογικής αξιοπρέπειας των γιατρών και της

αναβάθμισης του ΕΣΥ, που σφράγισε την προηγούμενη διετία, μας δείχνει το

δρόμο.

2

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του 7ου

Συνεδρίου και των συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, δηλώνει

κατά τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι:

1. Θα συνεχίσουμε συλλογικά να διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση της

υπάρχουσας κλαδικής συμφωνίας χωρίς καμιά υπαναχώρηση. Δε-

δομένης της κυβερνητικής επιμονής στην ουσιαστική ακύρωση ακόμα

και του ίδιου του νόμου 3754/09, το Γενικό Συμβούλιο καλεί όλες τις

Ενώσεις Γιατρών της χώρας να καταθέσουν για τον Μάρτιο προ-

γράμματα εφημεριών, τα οποία θα περιλαμβάνουν έως τέσσερεις ε-

φημερίες ανά γιατρό το μήνα και μέχρι την ημέρα του μήνα που το

Τμήμα θα καλύπτεται με επάρκεια και ασφάλεια. Καλεί επίσης τις Ε-

νώσεις να διεκδικήσουν με επισχέσεις την καταβολή δεδουλευμένων

εφημεριών προηγουμένων μηνών. Δεν είμαστε διατεθειμένοι, την ώρα

που η πολιτεία αθετεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της, να συναινέσουμε σε

ένα εργασιακό καθεστώς εξοντωτικό και παράνομο.

2. Καλούμε τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων να εμείνουν

ανυποχώρητα στα εγκεκριμένα ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης

που έχουν εγκρίνει και να μη δεχτούν καμιά περικοπή στο όνομα της

«λογιστικής απεικόνισης» σε σχέση με τα διατιθέμενα κονδύλια εφημε-

ριών 2010, τα οποία υπολείπονται σε σοβαρό ποσοστό.

3. Καλούμε τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας να λειτουργήσουν ως

θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι των γιατρών στη Διοίκηση και όχι ως εκ-

πρόσωποι της Διοίκησης απέναντι στους γιατρούς. Τους καλούμε να μη

δεχτούν καμιά ανάμειξη σε περικοπές προγραμμάτων, πολύ δε περισσό-

τερο να μην ασκήσουν πιέσεις σε συναδέλφους που διεκδικούν τις α-

μοιβές και την εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

4. Απαιτούμε την άμεση προκήρυξη των 1000 θέσεων ειδικευμένων και

300 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ,

που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κοινής Επιτροπής Προσλή-

ψεων Υπουργείου-ΟΕΝΓΕ.

5. Απαιτούμε την εξασφάλιση συμπληρωματικής επιχορήγησης των Νο-

σοκομείων και των ΚΥ για να μπορούν να εφημερεύουν καθημερινά με

ασφάλεια.

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ :

· ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ και ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

· ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

· ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕ-

ΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙ-

ΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 24ης Φλεβάρη.

3

Δεν υπάρχουν σχόλια: