Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις προμήθειες

Αναρτήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα προς διαβούλευση, στη σελίδα της ΑνοικτήςΔιακυβέρνησης, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, για την “Ίδρυση  της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων”.

Η κύρια παρέμβασή του είναι η κεντρικοποίηση των προμηθειών Υγείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων για περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας, τόσο με στελεχιακό δυναμικό, όσο και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Με το νομοσχέδιο, συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, με έδρα την Αθήνα.
Σκοπός της. είναι ο κεντρικοποιημένος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος Υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αναλώσεών τους στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Μητρώα

Στις αρμοδιότητες της ΕΚΑΠΥ ανήκουν ιδίως η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση του Μητρώου Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτό δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει:
  • Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών.
  • Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
  • Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων.
  • Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών.
Προβλέπεται, επίσης, η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της Υγείας, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” και “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: