Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Δεν χρειάζεται διαπιστωτική πράξη για τις απολύσεις!‏


Άρθρα 17 και 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί
υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί».
Άρθρο 18
Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:«Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.
Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της
ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία
η έκδοση σχετικής πράξης.».

Δεν υπάρχουν σχόλια: