Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (με τους αναπληρωτές τους) οι οποίοι θα εκλεγούν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και συγκεκριμένα: Ένα ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ            
                Ρόδος      11 / 9 / 2013
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ       
Πληροφορίες: Μ.Κωτικώστας                          Αρ.Πρωτ.                                                                                           
Τηλέφωνο 22410 80128                                
FAX : 22410 80145                                         Προς :
1.      Όλους τους Ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου
       
                                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

                  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (με τους αναπληρωτές τους) οι οποίοι θα εκλεγούν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και συγκεκριμένα:
      Ένα ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου    

                                       ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

               Έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως στον Διοικητή μέχρι την έναρξη εκλογής Εφορευτικής επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ.

                Αναλυτικότερα :
                Γίνεται υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και στη συνέλευση ο Διοικητής ανακοινώνει τις υποψηφιότητες.
               Αν υποβληθούν προφορικές ενστάσεις διακόπτεται η συνέλευση για να υποβληθούν εγγράφως και μετά από εισήγηση του Διοικητή επί των ενστάσεων αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών.
             Επισημαίνεται ότι αν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα για τακτικό αιρετό εκπρόσωπο και μία για αναπληρωματικό αιρετό εκπρόσωπο μέχρι τις 10.00 π.μ. της ορισθείσας ημερομηνίας εκλογής της εφορευτικής επιτροπής δεν διεξάγονται εκλογές ούτε γίνεται εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά με Πράξη Διοικητή  ανακηρύσσονται ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων  και ο αναπληρωτής του.


                                        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής θα αρχίσει στις 10:00 π.μ. την Δευτέρα  23/9/2013 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί 2η συνέλευση στις 25/9/13 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου ημέρα Τετάρτη (την ίδια ώρα)
Εκλέγεται μία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τα αναπληρωματικά της μέλη, από την συνέλευση με ανάταση των χεριών. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής.
            Σε περίπτωση που και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία (30% των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις) συγκροτείται η εφορευτική επιτροπή με δημόσια κλήρωση η οποία γίνεται από τον Διοικητή και αναβάλλεται η διενέργεια εκλογής των εκπροσώπων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η εφορευτική επιτροπή.
            Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής  Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος.
           Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος.
          Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει εγκαίρως εκλογικού καταλόγους και εκλογικό υλικό στις αποκεντρωμένες μονάδες του Νοσοκομείου προκειμένου οι εκλογείς σε αυτές να ψηφίσουν με αλληλογραφία.
           Η εφορευτική επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας και χρησιμοποιεί σφραγίδα. (Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα γραμματέα για την σύνταξη πρακτικών και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Γραμματέας της Επιτροπής παραδίδει την σφραγίδα στην Υπηρεσία).


ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, θα διεξαχθούν στο χώρο του αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους εκλογείς.
         
                                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ             
            
Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα που τελείται η ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και η ψηφοφορία είναι μυστική.

          Στην περίπτωση που ο εκλογέας ψηφίζει με αλλη­λογραφία, τότε εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε ταχυδρομικό φάκελο, στη θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα και βαθμό στον οποίο ανήκει καθώς και το παράρτημα ή την αποκεντρω­μένη μονάδα του φορέα για την εκλογική διαδικασία του οποίου συμμετέχει.
Ο κάθε εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφο­ρευτικής Επιτροπής, ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον φάκε­λο με τον οποίο συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.
Δεν επιτρέπεται η συγκεντρωτική αποστολή από τα πα­ραρτήματα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκο­μείων, των φακέλων ψηφοφορίας των εκλογέων, προς την Εφορευτική Επιτροπή.


          Τέλος, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν :  
1.    Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
-       Δεν συμμετέχουν όσοι είναι σε αργία ή διαθεσιμότητα  
   

          Η παρούσα πρόσκληση και οι καταστάσεις των ιατρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) θα αναρτηθούν  την Τεταρτη    11/9/2013.                              

Συνημμένα : Καταστάσεις υπαλλήλων

Εσωτερική διανομή
                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραμματεία

Τμ. Προσωπικού
Γρ. Διοικητή
Δ/ντή Ι.Υ.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: