Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ρόδος 10/09/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ

Προς : Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς   
 Διευθυντές Ιατρούς που προΐστανται
 Τμημάτων-Μονάδων-Εργαστηρίων    Νοσοκομείου Ρόδου
   
 Κοινοποίηση :
1.   Επιστημονικό Συμβούλιο
2.    Γραφείο ΔΙΥ    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο : 22413 60147
FAX : 22410 66410
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ο  Διοικητής του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ έχοντας υπόψη:
  1. Τον Οργανισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ( 3474τ΄Β/31.12.12 &3486τ ΄Β/31.12.12).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  3. Την απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. Υ.Ο.Δ.Δ 49/3.2.12 ΦΕΚ  δυνάμει της οποίας διορίστηκε σε θέση  κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Κω και Καλύμνου  ο κ. Παπανικόλας Βασίλειος.
  4. Τις διατάξεις του Ν.2889/2001, άρθρο 7
  5. Τις διατάξεις του Ν.3204/03, άρθρο 2 παρ.20
  6. Τις διατάξεις του Ν.3868/2010, άρθρο 8 παρ.3
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους Συντονιστές Δ/ντές και Δ/ντές που προΐστανται τμημάτων-εργαστηρίων-μονάδων του Νοσοκομείου Ρόδου  και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο του Διοικητή με συνημμένο βιογραφικό, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


                                               


Δεν υπάρχουν σχόλια: