Σφιχτά κονδύλια, στα όρια του τρέχοντος έτους, και δράσεις για τον έλεγχο των δαπανών στον τομέα της Υγείας, προβλέπονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017.
Οι συντάκτες του αναφέρονται σε μία σειρά από παρεμβάσεις, με τις οποίες θα περιοριστούν οι δαπάνες, όπως το νοσοκομειακό clawback, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.
Για τον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνεται ότι υπάρχει απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό, λόγω αύξησης των υποχρεώσεών του στην κατηγορία των λοιπών πα ροχών ασθένειας (διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια ιδιωτικών κλινικών, φυσικοθεραπείες, συμβεβλημένοι γιατροί, δαπάνες ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ).
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, εν μέρει, την επίπτωση της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών στη δαπάνη για παροχές Υγείας και την υπέρβαση δαπανών που δεν υπόκεινται στο μηχανισμό αυτόματης ε πιστροφής (clawback) και κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate).
Για το σκέλος των εσόδων σημειώνεται ότι έχει ήδη αποτυπωθεί η αύξηση των ασφα λιστικών εισφορών που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του ποσοστού της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, όλων των φορέων κύριας ασφάλισης από 4% σε 6% επί των κυ ρίων συντάξεων και στη θέσπιση αντίστοιχης εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις (ν.4334/2015), με εκτιμώμενη απόδοση εσόδων ύψους 717 εκατ. ευρώ στο 2016.
Για το έτος 2017 η πρόβλεψη για τα έσοδα του Οργανισμού υπολείπεται κατά 234 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2016. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της κρα τικής επιχορήγησης κατά 200 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΟΠΥΥ (ν. 4334/2015) σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Αποπληρωμής Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ν.4281/2014) που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η επαρκής εξυπηρέτηση των υπο- χρεώσεών του προς τρίτους.
Κατόπιν αυτών, ο ΕΟΠΥΥ, στο τέλος του 2017, αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνα σμα σε δημοσιονομική βάση ύψους 333 εκατ. ευρώ.

Περιστολή

Ο ΕΟΠΥΥ υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην περιστολή των δαπανών τό σο στη φαρμακευτική δαπάνη, όσο στις λοιπές παροχές ασθένειας αλλά και στην έγκαιρη εί σπραξη των οφειλόμενων επιστροφών από rebate και clawback.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
  • Η ηλεκτρονική εκκαθάριση, από την 1η Ιανουαρίου 2016, του συνόλου των δαπανών για τους παρόχους Υγείας, πλην φαρμακοποιών, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας.
  • Ο μηνιαίος υπολογισμός και αυτόματη “είσπραξη” του rebate για την κατηγορία των λοιπών παρόχων (πλην φαρμακευτικών εταιρειών και ιδιωτικών φαρμακείων), μέσω των υποβολών των δαπανών των παρόχων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού.

Νοσοκομεία – ΠΕΔΥ

Στις μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και οι πόροι που θα διατεθούν για την καταβολή των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και των λοιπών παρο χών του νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4316/2014.
Η εμφανιζόμενη σώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων θα αντιμετωπιστεί από την ειδική χρηματοδότηση του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και αναμένε ται να εξαλειφθεί πλήρως μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, με την προϋπόθε ση της ύπαρξης επαρκούς χρηματοδότησης και της συνεχιζόμενης ταχείας υλοποίησης του προγράμματος πληρωμών.
Ο προϋπολογισμός των δημόσιων νοσοκομείων και του ΠΕΔΥ στο σκέλος των εσόδων κινεί ται περίπου στο ίδιο ύψος με το 2016.
Στο σκέλος των εξόδων η πρόβλεψη υψηλό τερων πληρωμών αποσκοπεί στην εκκαθάριση σημαντικού ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Παρεμβάσεις

Για το οικονομικό έτος 2017 το υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων, αναμένεται να συνεχίσει και να ολοκληρώσει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την πλήρη μεταρρύθμιση του το μέα της ψυχικής υγείας, για την εγκαθίδρυση και λειτουργία κεντρικοποιημένου συστήματος προμηθειών που θα αναφέρεται στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς για την υλο ποίηση ενός νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Στόχος είναι η δυνατότητα ά μεσης παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο τον πληθυσμό, με την πα ράλληλη αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών, εξέλιξη που θα συμβάλει καταλυ τικά στην αναβάθμισή τους.

Ωνάσειο

Για πρώτη φορά:
  • Συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων τα οικονομικά στοιχεία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στο μητρώο Φο ρέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνιστικής Στατιστικής Αρχής.
  • Εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) στη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων.
Το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να προ χωρήσει στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο χώρο της Υγείας, αποσκοπώντας στη βελτίωση του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, όπως επίσης και στην αποτελεσματικότε ρη και αποδοτικότερη διαχείριση των νοσοκομείων.
Μεταξύ άλλων, αναφέρονται η συνεχής προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων και στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, η αύξηση του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία, η συνέχιση της διαδικασίας για την αναμόρφωση του ενιαίου συ στήματος προμηθειών, καθώς επίσης και η εισαγωγή συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) ή άλλης διεθνώς τυποποιημένης διαδικασίας κοστολόγησης των δραστηρι οτήτων των νοσοκομείων.

Δράσεις

Οι δράσεις που περιγράφονται για τη διετία 2016 – 2017 είναι οι εξής:
  • Διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων και στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς σε ποσο στό 50% το 2016 και έως 60% τον Ιούνιο του 2017.
  • Αύξηση του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα δύο τρίτα επί του συνόλου έως το Δεκέμβριο του 2016 και στα τρία τέταρτα επί του συνόλου έως το Δεκέμβριο του 2017.
  • Περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται κεντρικά σε ποσο στό 60% έως το Δεκέμβριο του 2016.
  • Λήψη περαιτέρω διαρθρωτικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκτιμώμενη διαφορά (gap) μεταξύ του ύψους της δαπάνης για το 2017 και της οροφής του μηχανι σμού αυτόματων επιστροφών (clawback) βαίνει μειούμενη κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση προς το προηγούμενο έτ