Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΟΕΝΓΕ:Πρόταση για τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των εφημεριών και άλλων θεμάτων που αφορούν στους νοσοκομειακούς ιατρούς και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες

Πρόταση για τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των εφημεριών και άλλων θεμάτων που αφορούν στους νοσοκομειακούς ιατρούς και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες

Α΄
1.- Προγραμματίζονται ανά έτος τόσες προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, ώστε να καλύπτουν όλες τις συνταξιοδοτήσεις και απομακρύνσεις ιατρών ΕΣΥ όλων των βαθμίδων στα Νοσοκομεία- ΚΥ- ΕΚΑΒ, καθώς και τη σταδιακή κάλυψη εντός 3ετίας των αναγκών των υποστελεχωμένων Τμημάτων, έτσι ώστε οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί να μην υπερβαίνουν στη τελική φάση τα οριζόμενα στο κοινοτικό δίκαιο. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων για προσλήψεις γίνεται από Κοινή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ.

2.- Στον κρατικό προϋπολογισμό εγγράφεται ετησίως επαρκές κονδύλιο για αποζημίωση εφημεριών που πραγματοποιούνται από τους γιατρούς ΕΣΥ και το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που προϋπολογίζουν όλες οι μονάδες υγείας του ΕΣΥ με κριτήριο την ασφαλή εφημέρευση και με σύμφωνη γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων.

3.- Η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες που πραγματοποιούνται μηνιαίως, γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση τον επόμενο μήνα μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, μετά από σχετική βεβαίωση για τη πραγματοποίησή τους από τον Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου.
Καταργούνται οι διατάξεις της περ. Γ’ και της περ. Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3868/2010, που προβλέπουν τη πραγματοποίηση πρόσθετων εφημεριών.
Β΄
Δαπάνες για τη πληρωμή αποζημίωσης τακτικών και πρόσθετων εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και χωρίς τη τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν όλες εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων. Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται και οι ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί του πρώην 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν «Παραρτήματος Σισμανογλείου» και «Αγ. Αναργύρων» και οι ειδικευμένοι Ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι Ιατροί του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ».

Γ
α) Η εφημερία (ενεργός, μικτή και ετοιμότητας) αποτελεί υποχρεωτική και τακτικώς παρεχόμενη ανά μήνα υπερωριακή εργασία για όλες τις ειδικότητες και όλες τις βαθμίδες Ιατρών Ε.Σ.Υ., ιατρών μελών ΔΕΠ, ΠΕ Ιατρών, ειδικευόμενων ιατρών, ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και αμείβεται ως υπερωριακή εργασία προσμετρούμενη στον συντάξιμο χρόνο.
β) Ουδείς Ιατρός υποχρεούται να εφημερεύει πέραν των 4 ενεργών εφημεριών ανά μήνα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.
γ) Όλοι οι Ιατροί υποχρεούνται σε πραγματοποίηση 4 τουλάχιστον εφημεριών κάθε μήνα, μικτού τύπου οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές της Α’ Ζώνης, ενεργείς οι άλλες βαθμίδες και οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές της Β’ και Γ’ Ζώνης. Εάν οι ανάγκες ασφαλούς εφημέρευσης οδηγούν σε πραγματοποίηση εφημεριών πέραν των 4 ενεργών 6 μικτών ή 8 ετοιμότητας, αυτές αμείβονται με προσαύξηση 25%.
α) Τροποποιούνται οι ισχύοντες οργανισμοί των Νοσοκομείων, ώστε να προβλέπεται ικανός αριθμός ιατρών ανά τμήμα και ειδικότητα, προκειμένου να καλύπτεται η ασφαλής εφημέρευση των Νοσοκομείων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα πρόταση.
Δ΄
Ειδικότερα για τις προσλήψεις γιατρών:
α) Διορισμός κατά προτεραιότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ όλων όσων κρίθηκαν επιτυχώς κατόπιν Προκήρυξης με αποφάσεις των αρμοδίων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων του Ν.3754/2009 και κατέλαβαν τις προκηρυχθείσες θέσεις.
β) Ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάληψης προκηρυχθεισών θέσεων στο βαθμό του Επιμελητή Β’, Επιμελητή Α’ και Διευθυντή, οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα ανασταλεί, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας.
γ) Να επανέλθει η διαδικασία κρίσεων-προσλήψεων με τη προκήρυξη θέσεων που έχουν κενωθεί ή των οποίων επίκειται η κένωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3754/2009. Το όριο ηλικίας για πρόσληψη στο ΕΣΥ ορίζεται στα 50 έτη.
δ) Εφαρμογή θεσμικών και οικονομικών κινήτρων για τους ιατρούς που πρόκειται να στελεχώσουν Μονάδες Υγείας στα νησιά, στην παραμεθόριο και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές.
δ). Οι κενές ή κενούμενες θέσεις γιατρών ΕΣΥ σταδιακά καλύπτονται με προκήρυξη θέσεων μονίμων γιατρών ΕΣΥ και ο θεσμός των επικουρικών γιατρών παραμένει αποκλειστικά για την κάλυψη σοβαρών και επειγουσών αναγκών.
Ε΄
α) Η ενεργός εφημερία συνεπάγεται την 24ωρη παραμονή του Ιατρού στο χώρο εργασίας του, ενώ οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες ενδιαίτησης.
β) Εφημερίες μικτού τύπου καθιερώνονται και για τις αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφημερία μικτού τύπου υποχρεούνται σε 6ωρη πρωϊνή εργασία, 09.00 – 15.00 και εφημερία ετοιμότητας στη συνέχεια. Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας.
γ) Η εφημερία ετοιμότητας εφαρμόζεται μόνο εάν στο Πρόγραμμα εφημερίας υπάρχει άλλος ειδικευμένος Ιατρός του Τμήματος σε ενεργό εφημερία.
δ) για τις ανάγκες κατάρτισης προγραμμάτων εφημεριών δεν εφαρμόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
ε) καταργούνται οι διατάξεις που ορίζουν ανώτατη μηνιαία αποζημίωση εφημεριών για όλες τις βαθμίδες ιατρών ανά ζώνη
στ) το ωράριο εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί κάθε ενεργό εφημερία, παρέχεται στον ιατρό 24ωρη ανάπαυση. Μετά από συμφωνία υπουργείου Υγείας-ΟΕΝΓΕ η χορήγηση της 24ωρης ανάπαυσης δεν δίνεται απαραίτητα την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αλλά υποχρεωτικά μέσα σε διάστημα 5 ημερών με αναγραφή στις καταστάσεις των αδειών.
ΣΤ΄
α) Ασφαλής εφημερία Κλινικής ή Τμήματος που νοσηλεύει ασθενείς, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στελέχωση με επαρκή αριθμό γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με ανάλογη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα Επιστημονικά Συμβούλια κάθε ΥΠΕ αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταρτίσουν προγράμματα ασφαλούς εφημέρευσης για τις υποστελεχωμένες Κλινικές και Τμήματα των Νοσοκομείων της υγειονομικής περιφέρειας, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Διευθυντές των αντίστοιχων Κλινικών και Τμημάτων και τους Διοικητές των ΥΠΕ.
β) Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα Τμήματα Εκτάκτων Ιατρείων, οι Μονάδες, τα Αναισθησιολογικά Τμήματα, καλύπτονται υποχρεωτικά με ενεργό εφημερία ειδικευμένου Ιατρού και ειδικευόμενου Ιατρού. Οι Κλινικές και Τμήματα που νοσηλεύουν ασθενείς, τα μεγάλα Εργαστήρια εφημερεύουν με ειδικευμένους γιατρούς σε ενεργό ή μικτή εφημερία και ειδικευόμενους σε ενεργό εφημερία.


Z
Συγκροτούνται το συντομότερο Αυτοτελή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο σύνολο των Νομαρχιακών και Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων της χώρας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις. Για τη συγκρότηση εφαρμόζονται οι εκδοθείσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Η
Αποκαθίσταται το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο των νοσοκομειακών ιατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3754/09. Η αποζημίωση βιβλιοθήκης βάσει της απόφασης 29/2014 του ΣτΕ δεν υπόκειται σε φορολόγηση.
Θ΄
Οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3754/2009 ισχύουν και για τους γιατρούς που διορίστηκαν σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ ως Διευθυντές, Επιμελητές Α΄ και Β΄ μετά την 11/3/2009 καθώς και για τους γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με βαθμό Επιμελητή Β΄, οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2519/97.
Ι
1.- Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Νόμου 3868 /2010, προστίθεται το εδάφιο: Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στο τομέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής μπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής ΕΣΥ που προΐσταται τμήματος εργαστηρίου ή μονάδος του αντίστοιχου τομέα.
2.- Η παράγραφος 13 του άρθρου του νόμου 3868/2010 αντικαθίσταται ως εξής
α) έναν ιατρό με θέση συντονιστή διευθυντή που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση συντονιστή διευθυντή με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο . Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του ΕΣΥ ο πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή Διευθυντής ΕΣΥ.
3.- Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 αντικαθίσταται ως εξής
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής
β) 2 ιατρούς με βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ που εκλέγονται από όλους τους διευθυντές ΕΣΥ του νοσοκομείου , πλην συντονιστών διευθυντών, με τους αναπληρωτές τους.
4.- Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 καταργείται. Ισχύουν οι περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005
5.- Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου 3868 αντικαθίσταται ως εξής:
Στο συμβούλιο προσλήψεων κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστημιακών κλινικών ή μονάδων ή εργαστηρίων συμμετέχει ο αρχαιότερος ιατρός ΕΣΥ του τμήματος με βαθμό διευθυντή και αν ελλείπει ο αρχαιότερος ιατρός ΕΣΥ του τομέα με βαθμό Διευθυντή.

6.- Ο χρόνος προϋπηρεσίας των γιατρών του ΕΣΥ στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΜΥ) του πρώην ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζεται σε ποσοστό 50%,για την εξέλιξη του γιατρού ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ.
7.- Εισάγεται αντιστοίχηση των βαθμών, όπως προβλέπονται στο νέο βαθμολόγιο, για τις βαθμίδες εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια, προκειμένου να αρθούν κωλύματα κατά την εκλογική διαδικασία των Επιστημονικών Συμβουλίων.
8.- Σε Τμήματα που ελλείπει Συντονιστής Διευθυντής και υπάρχουν περισσότεροι του ενός Διευθυντές η ανάθεση καθηκόντων συντονισμού ανατίθεται σε ένα εξ αυτών μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων από το Επιστημονικό Συμβούλιο με βάση τα κριτήρια του νόμου 2519/97. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων από το Επ. Συμβούλιο είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: