Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία εφαρµογής Ν. 4238/2014 - ∆ιευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.∆.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: