Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΑΔΑ: ΩΔ2Φ465ΦΥΟ-Λ0Ν - Διορισμός Διοικήτριας στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»’, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: