Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Πώς θα υπογράφονται οι ατομικές συμβάσεις για καθαριότητα και φύλαξη στα νοσοκομεία

σχετικά με το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων με νοσοκομεία για φύλαξη και καθαριότητα, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας.
Στις εγκυκλίους, που επισυνάπτονται ολόκληρες πιο κάτω, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι του μέτρου.
Για τις υπηρεσίες φύλαξης, προβλέπονται – μεταξύ άλλων – τα εξής:
Μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν παρέχοντας υπηρεσίες φύλαξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μάλιστα είτε βάσει ατομικής σύμβασης, είτε μέσω εταιρικού σχήματος.
Η διάταξη αφορά αποκλειστικά και μόνον στην φύλαξη των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της διοίκησης του νομικού προσώπου ή των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.
Στη διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που πρέπει:
Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στην φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών. Είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στην φύλαξη των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν.
Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64).
Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή.
Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο.

Καθαριότητα

Ανάλογο δικαίωμα παρέχεται και για όσους έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε υπηρεσία καθαριότητας δημόσιου νοσοκομείου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του κόστους των συμβάσεων καθορίζονται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου.
Καθορίζονται σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Καθαρίστρια με δύο τέκνα: Μισθολογικό Κλιμάκιο Εισαγωγής 1 Υ.Ε.= 780 € + 50 € (οικογενειακή παροχή, άρθρο 15 ν.4354/2015)= 830 € (εφόσον δεν λαμβάνει άλλο επίδομα ή προσαύξηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
Καθαριστής χωρίς τέκνα: Μισθολογικό Κλιμάκιο Εισαγωγής 1 Υ.Ε.= 780 € (εφόσον δεν λαμβάνει άλλο επίδομα ή προσαύξηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

Συνεταιρισμοί

Ως προς τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης:
Οι διοικήσεις και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 18 του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ Α’64) και το άρθρο 38 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160), που προβλέπουν την κατ’ αποκλειστικότητα σύναψη συμβάσεων μεταξύ άλλων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που απασχολούν αναπήρους.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ότι εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα που έχουν δεχθεί αιτήσεις για εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ.60/2007 ή βρίσκονται στην φάση προκήρυξης διαγωνισμού με χρήση του άρθρου 18 του Π.Δ.60/2007, θα συνάπτουν κατά προτεραιότητα τις συμβάσεις του ως άνω άρθρου 18 σε σχέση με τις συμβάσεις του άρθρου 97 του ν.4368/2016, εφόσον ικανοποιούνται εμπρόθεσμα οι ανάγκες για καθαρισμό των κτιρίων τους.
ΔΗΜ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: