Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ « ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΠΡΑΞΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
       ΑΡΙΘΜ. :


            Έχοντας υπ’ όψη:
1.    Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/07 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
( αριθμ. 769/τ.δεύτερο/15-5-07 ΦΕΚ ) με την οποία καθορίζονται ο τρόπος και η  διαδικασία εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ. ΔΥ1δ/ 70042/31-5-07 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τροποποίηση Ν.3868 αθρο 8 παρ.13
2.    Τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 13 της αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/07 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (769/τ.δεύτερο/15-5-07 ΦΕΚ) σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή και ο μοναδικός υποψήφιος αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με πράξη του Διοικητή ή του Προέδρου του Δ.Σ. του φορέα.
3.    Την αριθμ. 19292/27-8-12 Προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών του Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου, για την ανάδειξη μελών (με τους αναπληρωτές τους) στο Επιστημονικό Συμβούλιο, των ιατρών κλάδου ΕΣΥ (με βαθμό Συν. Δ/ντή, Δ/ντή, Επιμ. Α, Επιμ. Β), των ειδικευομένων ιατρών, του επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητάς του.
4.    Την αριθμ. 26269/10-9-12 αίτηση του ιατρού κ. Ρεουλλα Γεωργίου , ΕΒ αναισθησιολογίας   του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, με την οποία θέτει υποψηφιότητα για μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος των ΕΒ.
5.    Την αριθμ. 9641/20-5-10 αίτηση του ιατρού Τσολεριδη Θεοφίλου , ειδικευόμενου Αναισθησιολογίαςως τακτικο μελος και 19904/4-9-12 της Ξανθοπουλου Μαρίας ως αναπληρωματικό    με την οποία θέτουν  υποψηφιότητα για μέλοι στο Επιστημονικό Συμβούλιο ως εκπρόσωποι των ειδικευομένων ιατρών.
6.    Τις αριθμ. 20109/06-9-12 και 20201/07-9-12 αιτήσεις των  Ιωαννίδου Θεοδώρας του κλάδου ΠΕ Βιολόγων με Α΄ βαθμό και Καλλιγά Γεωργίου του κλάδου ΠΕ Βιοχημικών με Α΄ βαθμό, με τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα στο Επιστημονικό Συμβούλιο για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι του επιστημονικού, μη ιατρικού, προσωπικού κατηγορίας ΠΕ.
7.    Τις αριθμ. 20110/6-9-12 και 20202/07-9-12 αιτήσεις των  Λαουδίκου Νικολάου και Τσιράκου Ελένης του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων με Α΄ βαθμό, με τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα στο Επιστημονικό Συμβούλιο για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι του επιστημονικού, μη ιατρικού, προσωπικού κατηγορίας ΤΕ.
8.    Την αριθμ. 19385/29-8-12 19384/29-8-12 αίτησεις  της Φραγκοπούλου Ελένης και του Ζιωγα Βασιλειου του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με Α΄ βαθμό, με την οποία θέτουν  υποψηφιότητα στο Επιστημονικό Συμβούλιο για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα ως εκπρόσωποι του Νοσηλευτικού προσωπικού.
9.    Το αριθμ. 21420/24-9-12 Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 20/9/12 για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου έλαβαν:

α) από τους υποψήφιους με βαθμό Συντονιστή  Διευθυντή
    Καραταπάνης Στυλιανός, 3
    Μόσχος Νικήτας, 10
β) Από τους υποψήφιους με βαθμό Διευθυντή  
    Καραλλας Εμμανουήλ, 14
    Πέτας Αναστάσιος, 8
γ) από τους υποψήφιους με βαθμό Επιμελητή Α΄
    Καραβόλιας Χρήστος ,20
    Οικονομου Κων/νος ,1 
                                                                               
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Ως τακτικά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας,
1.    ο κ. Μοσχος Νικητας Συν. Δ/ντής Καρδιολογικής  ως Πρόεδρος (σύμφωνα με άρθρ.8 παραγρ.13 περιπτ. Α του Ν.3868/10) με αναπληρωματικό του  τον  κ. Καραταπάνη Στυλιανό Συν.  Δ/ντής  Α Παθολογικής του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, , ως εκπρόσωποι των Συντονιστών Διευθυντών
2.    Ο κ. Καραταπάνης Στυλιανός  Συν.  Δ/ντής  Α Παθολογικής του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, , ως εκπρόσωπος των Διευθυντών
3.    Ο κ. Καραλλας Εμμανουήλ , Δ/ντής Χειρουργικής  του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Πέτα Αναστάσιο Δ/ντή Ουρολογικού  ως εκπρόσωποι των Δ/ντών
4.    Ο κ. Καραβόλιας Χρήστος Επιμ. Α΄ ορθοπεδικής του κλάδου γιατρών ΕΣΥ με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Οικονομου Κων/νο  Επιμ. Α΄ Αγγειοχειρουργικής  του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ως εκπρόσωποι των Επιμελητών Α΄.
5.    Ο κ. Ρεουλλας Γεώργιος , Επιμ. Β΄ Αναισθησιολογικής  ως εκπρόσωπος  των Επιμελητών Β΄.
6.    Ο κ. Τσολεριδης Θεόφιλος , ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας , με αναπληρωματικό μέλος την κ. Ξανθοπούλου Μαρίας  ως εκπρόσωποι των ειδικευομένων ιατρών
7.    Η κ. Ιωαννίδου  Θεοδώρα του κλάδου  ΠΕ Βιολογίαςμε αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καλλιγά Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Βιοχημικών ως εκπρόσωποι του Επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ
8.    Ο  κ. Λαουδίκος Νικόλαος  του κλάδου  ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Τσιράκου Ελένη του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων  ως εκπρόσωποι του Επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού κατηγορίας ΤΕ
9.    Η κ. Φραγκοπούλου Ελένη του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ζιωγα Βασίλειο ως εκπρόσωποι του νοσηλευτικού προσωπικού Η θητεία του
Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την 20/9/12 και λήγει την 20/9/14.

 

Εσωτερική Διανομή

Γραμματεία                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τμ. Προσωπικού                                                                
Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους
Πίνακες Ανακοινώσεων                                                                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κέντρα Υγείας
Επιστ. Συμβούλιο
Δ/ντή Ι.Υ.                           

Κοινοποίηση

1)    2η  ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Θηβών 46-48
185 43 Πειραιάς

2)    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/νση  Προσωπικού Ν.Π.
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Αριστοτέλους 19
101 87 Αθήνα
                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: