Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Παράταση παραμονής αγροτικών γιατρών σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αθήνα 6. 9 .2012
Αριθ. Πρωτ. Υ10γ / 83110
Σχετ. 82962,82960,83462
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187
Πληροφορίες : Κουρτέση Ιωάννα
Τηλέφωνο : 2105232952
ΚΟΙΝ: Αποδέκτες Π.Δ.
ΘΕΜΑ: "Παράταση παραμονής αγροτικών γιατρών σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν.Δ.67/68 (ΦΕΚ 303/68 τ.Α)
2. Τους Ν.633/77 (ΦΕΚ 187/77 τ.Α) άρθρο 3 παρ.2
3. Άρθρο 5 του Ν.2194/16-3-1994 (ΦΕΚ 34/94 τ.Α’) Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις.
4. Την αριθμ. 55/11/11/98 ΠΥΣ(ΦΕΚ 252 Α’)
5. Την υπ’ αριθμ.8246/21-1-2009 απόφαση (ΦΕΚ 70/Β’/2009).
6. Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ., 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Το Π.Δ. με αρ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/07.09.2010).
8. Άρθρο 57 του Ν. 3918/2-3-2011 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις.
9. ‘Αρθρο 28 του Ν.4025/2-11-11 (ΦΕΚ 228,τ.Α’) Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
10. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ. 77909/23-8-2012 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του
Υπουργείου Υγείας » (ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/23-8-2012).
11. Την με αριθμ ΔΥ1α/ΓΠοικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ371/2-8-2012 ).
12. Τα αριθμ. 19099/24-8-12, 13341/30-8-12, 14739/24-8-12, 8237/22-8-12 έγγραφα των Γ.Ν.
Ρόδου, Γ.Ν. Σπάρτης, Γ.Ν. Αγρινίου, Γ.Ν. Σύρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την παραμονή στους πιο κάτω Αγροτικούς Ιατρούς που υπηρετούν στα αντίστοιχα
Περιφερειακά Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας, με σχέση εργασίας Δημ. Δικαίου από την ημερομηνία λήξης
της υπηρεσίας υπαίθρου μέχρι αναλήψεως υπηρεσίας του νέου ιατρού και όχι περισσότερο από
δώδεκα μήνες.
1. Καρβάνη Μαριάννα που υπηρετεί στο Π.Ι. Χάλκης του Κ.Υ. Έμπωνα στο Π.Ι.
Μεγίστης του ιδίου Κ.Υ. του Γ.Ν. Ρόδου από 3-9-12.
2. Τόσκα Παντελή που υπηρετεί στο Π.Ι. Άρνας του Κ.Υ. Γυθείου στο Π.Ι. Χωσιαρίου
του ιδίου Κ.Υ. του Γ.Ν. Σπάρτης από 14-9-12.
ΑΔΑ: Β4Θ4Θ-58Π
3. Χαλμούκη Παναγιώτα που υπηρετεί στο Π.Ι. Αγ.Βλασίου του Κ.Υ. Θέρμου του Γ.Ν.
Αγρινίου από 8-9-12.
4. Κόνιαρη Ευθύμιο που υπηρετεί στο Π.Ι. Σερίφου του Κ.Υ. Μήλου του Γ.Ν. Σύρου από
19-9-12.
B. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παράτασης παραμονής του Αγροτικού Γιατρού στο Π.Ι. ή στο Κ.Υ.
να δηλώνεται εγκαίρως στην Υπηρεσία μας από το οικείο Νοσοκομείο στο οποίο ανήκει το Π.Ι. ή
το Κ.Υ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Ο Προϊστάμενος Γραμματείας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 46-
48 Πειραιάς Τ.Κ. 18543
2. 6η ΥΠΕ Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτ.
Ελλάδας & Πελοποννήσου, Υπάτης 1 &
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών Τ.Κ. 26441
3. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100
4. Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ Τ.Κ. 23100
5. Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τ.Κ. 30100
6. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ Τ.Κ. 84100
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Προσωπικου Ν.Π Υ10

Δεν υπάρχουν σχόλια: