Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

ΠΡΟΟΔΟΣ

«Στερεύει» από υλικά το Νοσοκομείο Ρόδου λόγω μειωμένου προϋπολογισμού !

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 15:42
Της Μαρίας Κυπριώτη
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η επάρ-
κεια αναλώσιμων υλικών στο Νο-
σοκομείο της Ρόδου. Ορατός είναι
πλέον ο κίνδυνος σε βασικές κλι-
νικές του εργαστηριακού τομέα να
παρουσιαστεί εντός των ημερών
έλλειψη βασικών υλικών, απαραί-
τητων για τη διενέργεια των εξε-
τάσεων ασθενών.
Όπως δήλωσε στην «ΠΡΟΟΔΟ» ο πρό-
εδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ια-
τρών του Νοσοκομείου της Ρόδου Βα-
σίλης Κινούς, οσονούπω αναμένεται να
υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με την έλλει-
ψη υλικών σε βασικές κλινικές του Νο-
σοκομείου, που θα επηρεάσουν την εύ-
ρυθμη λειτουργία του και την περίθαλψη
των ασθενών.
Ήδη στο Νοσοκομείο της Ρόδου εξα-
ντλούνται τα αποθέματα που υπάρχουν
σε αντιδραστήρια και βασικά υλικά των
εξετάσεων για το σάκχαρο, την ουρία,
την αιμοδοσία και των υλικών που απαι-
τούνται για την λειτουργία της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας.
Βέβαια, τα αδιέξοδα που θα προκλη-
θούν στη λειτουργία του Νοσοκομείου
της Ρόδου οφείλονται στη μείωση του
προϋπολογισμού του 2014 κατά 40%, σε
σχέση με το 2013. Τα χρήματα που έχει
στη διάθεσή του φέτος το Νοσοκομείο
της Ρόδου για να ανταποκριθεί στις οι-
κονομικές υποχρεώσεις του σε ό,τι αφο-
ρά την προμήθεια υλικών και φαρμάκων
επαρκούν το πολύ για το πρώτο εξάμη-
νο του 2014 όπως έγραψε προ μηνών η
«ΠΡΟΟΔΟΣ».
Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου
της Ρόδου τη φετινή χρονιά είναι μειω-
μένος κατά 40% σε σύγκριση με το 2013.
Δηλαδή, το Νοσοκομείο της Ρόδου λει-
τουργεί φέτος με κουτσουρεμένο προϋ-
πολογισμό μειωμένο κατά 5 εκατ. ευρώ
σε σχέση με το 2013.
Πάντως και η γραφειοκρατία που επι-
κρατεί για την προμήθεια των υλικών
λειτουργεί ως τροχοπέδη για την κάλυ-
ψη των ελλείψεων που υπάρχουν. Το γε-
γονός ότι το παρατηρητήριο τιμών δεν
λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια δυσχε-
ραίνει την όλη διαδικασία της έγκρισης
των ενταλμάτων από τον επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορούν
στην προμήθεια των υλικών. Μάλιστα ο
κ. Κινούς έκανε γνωστό ότι ο επίτροπος
επέστρεψε στο Νοσοκομείο της Ρόδου
εντάλματα που αφορούσαν στην προμή-
θεια υλικών μετά τη διενέργεια του σχε-
τικού διαγωνισμού, αφού δεν συνοδεύο-
νταν από τις τιμές του παρατηρητηρίου.
Σε μια περίοδο που οι ανασφάλιστοι
και στην περιοχή μας αυξάνονται με ρα-
γδαίους ρυθμούς, το ΠΕΔΥ δεν προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες υγείας που οφείλει και
όλοι πλέον στρέφονται στα δημόσια Νο-
σοκομεία για την περίθαλψή τους αφού
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, η
κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο
Υγείας αντί να τα ενισχύσει δίνει τη χα-
ριστική βολή απαξιώνοντας και υποβαθ-
μίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν
προς τους πολίτες.
Αν το 2013 με τα χρήματα που είχε στη
διάθεσή της η διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου ανταπεξέλθει με το ζόρι, χάρη βέ-
βαια, στη συνδρομή συλλόγων και ιδιω-
τών που στήριξαν με έμπρακτο τρόπο τη
λειτουργία του, τότε είναι βέβαιο ότι η
φετινή χρονιά μάλλον δύσκολα θα βγει.
Το σίγουρο είναι ότι εντός του 2014 το
Νοσοκομείο της Ρόδου όπως αναμένε-
ται θα ξεμείνει εντελώς από φάρμακα
και υλικά!
Το νοσοκομείο του νησιού φέτος όχι
μόνο λειτουργεί οριακά αλλά κινδυνεύει
να μείνει χωρίς υλικά για την λειτουργία
βασικών κλινικών του με ευθύνη βέβαια
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας που αι αντί να το στηρίξει έμπρα-
κτα ενισχύοντάς το οικονομικά, έβαλε
«νυστέρι» στον προϋπολογισμό του.
Με βάση τους υπολογισμούς της διοί-
κησης του Νοσοκομείου της Ρόδου απαι-
τούνται επιπλέον 5 εκατ. ευρώ στον
φετινό προϋπολογισμό του για να λει-
τουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου
έστω και οριακά.
Στο πλαίσιο αυτό ο διοικητής του Νο-
σοκομείου της Ρόδου Βασίλης Παπανι-
κόλας προτίθεται να στείλει εντός των
ημερών επιστολή προς τον πρόεδρο της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής βουλευτή Δωδεκανήσου Καθη-
γητή Δημήτρη Κρεμαστινό, με την οποία
θα ζητά την συνδρομή των μελών της
που προέρχονται από όλους του πολιτι-
κούς χώρους για την επιπλέον οικονομι-
κή επιχορήγησή του.
 
Αποψιλώνεται από ειδικευόμενους γιατρούς
 
 
giatroi.jpg
Σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Νοσοκομείου
αναμένεται να προκύψει και από την συνεχή μείωση
του αριθμού των ειδικευόμενων γιατρών που υπηρε-
τούν στο υγειονομικό ίδρυμα της Ρόδου. Από τους 48
ειδικευόμενους γιατρούς που υπηρετούσαν μέχρι πρό-
τινος έχουν απομείνει μόλις 35!
Σύμφωνα με τον κ. Κινούς το αμέσως προσεχές χρο-
νικό διάστημα οι εναπομείναντες ειδικευόμενοι γιατροί
δεν θα επαρκούν για να καλύψουν τις εφημερίες που
απαιτούνται για την λειτουργία του Τμήματος Επειγό-
ντων Περιστατικών. Για την 24ωρη λειτουργία του χρει-
άζονται τουλάχιστον τέσσερις ειδικευόμενοι γιατροί
που συνδράμουν το έργο των ειδικευμένων γιατρών.
Πάντως, οι κενές θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών
που αποχωρούν από το Νοσοκομείο της Ρόδου, δύσκο-
λα πλέον αναμένεται να αναπληρωθούν από άλλους
γιατρούς που επιλέγουν κατά κύριο λόγο τα Νοσοκο-
μεία των μεγάλων αστικών πόλεων για να πάρουν την
ειδικότητα που επιθυμούν.
Γεγονός που θα εντίνει το πρόβλημα της έλλειψης
τους ιδιαιτέρως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο
πληθυσμός της Ρόδου αυξάνεται κατακόρυφα και όπως
και η κίνηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
Νοσοκομείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: