Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα ξενόγλωσσα πτυχία γιατρών που θέλουν να προσληφθούν στο ΕΣΥ

Ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των ξενόγλωσσων πτυχίων από ειδικευμένους γιατρούς που θέλουν να προσληφθούν στο ΕΣΥ, δέχεται από τις υπηρεσίες των νοσοκομείων η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείο Υγείας.
Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα, εξέδωσε την Πέμπτη σχετική εγκύκλιο, η οποία αναφέρεται στο θέμα της υποβολής δικαιολογητικών σε προκήρυξη για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Για την κατάθεση ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22-3-2016, τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής.
Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, καλούνται οι διοικήσεις των νοσοκομείων να αναφέρουν τα παραπάνω ρητά στις υπό έκδοση προκηρύξεις.
ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: