Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΤΟ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ.....

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Α. Την πλήρωση των παρακάτω οκτώ θέσεων ειδικευμένων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, ως εξής :
Για το Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
1  ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής
2  ΕΒ Ψυχιατρικής
1  ΕΒ Γαστρεντερολογίας
1  ΕΒ Παιδιατρικής
3 ΕΒ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,οι θέσεις αυτές είναι για το ΤΕΠ.
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
α. Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ
β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητος
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για τους ΕΒ
ε. Οι υπηρετούντες γιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός εάν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης (Ν.3754/2009)
Β. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση - δήλωση, σε ειδικό έντυπο για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό.
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου Ειδικότητος.
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και
β) Η ασκούμενη Ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
6. Πιστοποιητικό γέννησης
7.Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συντάσσεται από τους υποψήφιους και στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα :
α) Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα)
β) Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα
γ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)
8. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου όπως ορίζει το ΝΔ 67/68 ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι σε Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία ,σύμφωνα με το άρθρο21παρ.7 του Ν. 2737/99 (ΦΕΚ 174Α)
9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα τα οποία πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα
10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά.  Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης Υπηρεσίας
β) Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του

Γ. Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ.Ν. Ρόδου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελικής δημοσίευσης της προκήρυξης τελικής δημοσίευσης της προκήρυξης, συγκεκριμένα από 10/6/2010 έως και 29/6/2010 .
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλού εκ των οποίων τα τρία (3) να είναι επικυρωμένα και να είναι τακτοποιημένα σε σειρές μέσα σε ατομικούς φακέλους η κάθε σειρά Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 85100 Ρόδος, με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής να είναι εμφανής η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
Από το Γραφείο της Γραμματείας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία, στο τηλέφωνο εσωτ. 22410- 80147 & 80128
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: