Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Παράταση, νέα θητεία και μονιμοποίηση για γιατρούς – φαρμακοποιούς

Εξάμηνη έως ετήσια παράταση θητείας ή νέα θητεία, παρέχεται σε επικουρικούς φαρμακοποιούς και γιατρούς.
Σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στον νόμο 4305/2014, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει τα εξής:
Παρατείνεται η θητεία των επικουρικών φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφόσον οι ανάγκες των φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται.
Η παράταση αφορά χρονικό διάστημα από έξι έως δώδεκα μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών φαρμακοποιών.
Επικουρικοί φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι ανάγκες των φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα από έξι έως δώδεκα μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις.
Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία επικουρικού φαρμακοποιού και υφίστανται ανάγκες στον φορέα που προσέφερε, αλλά δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι δυνατό να διοριστεί άλλος επικουρικός φαρμακοποιός από τον σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας (από έξι έως δώδεκα μήνες).
Ανάλογη παράταση δίνεται στη θητεία των επικουρικών φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, εφόσον οι ανάγκες των φορέων εξακολουθούν να υφίστανται.

Προσωπικό

Σε άλλη διάταξη του νόμου, προβλέπεται παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, που υπηρετεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών από τη λήξη της θητείας του και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος από τον σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.
Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού από τους φορείς, τη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.
Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της νοσηλεύτριας.

Γιατροί

Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προ σωπικού κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που συστάθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.
Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με τη διαπιστωτική πράξη του διοικητή του νοσοκομείου, για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρμόδια συμβούλια.
Οι κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ οι οποίες εκκρεμούν, ολοκληρώνονται με τις ίδιες εισηγήσεις, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και έχουν εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. 
Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ιατρών − οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: