Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1) Φωτοτυπία ταυτότητας προσφεύγοντος.
2) Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας (τηλέφωνα και
email) προσφεύγοντος.
3) ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. προσφεύγοντος.
4) Μισθοδοτική Κατάσταση (ή αλλιώς «Βεβαίωση Αποδοχών») μηνός
Μαρτίου και Απριλίου 2018.
5) Παράβολο Δημοσίου (e-Παράβολο εκδιδόμενο στο όνομα κάθε
προσφεύγοντος μέσω TAXISNET, στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/
sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm, και εξοφλούμενο μέσω
τραπέζης/e-banking) ποσού 100 ευρώ (κωδ. παραβόλου: 1367), με
αιτιολογία: «Ένσταση/Αντένσταση/Προσφυγή/Ανακοπή ενώπιον ΔΔ»
δηλαδή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
6) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, πρόσφατης
εκδόσεως από τη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Τα ανωτέρω είναι αναγκαία για την άσκηση ομαδικής προσφυγής, ανά
Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Δεν υπάρχουν σχόλια: