Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣ
Τη Διοίκηση του νοσοκομείου «.......................................................................................»

ΑΙΤΗΣΗ

Του/Της................................................................... ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του νοσοκομείου .......................................................................

Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως από 01.03.2018 εκκαθαρίζετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου χωρίς την εφαρμογή της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Επιφυλάσσομαι για την αναδρομική, από 01.08.2012, εκκαθάριση των αποδοχών μου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης, που αναφέρθηκε και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ρόδος............2018                                                           Ο αιτών/ Η αιτούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: