Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣ
Τη Διοίκηση του νοσοκομείου «.......................................................................................»

ΑΙΤΗΣΗ

Του/Της................................................................... ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του νοσοκομείου .......................................................................
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως εκκαθαρίσετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου από 01.08.2012 έως 28.02.2018 χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Το αίτημά μου νομιμοποιείται από τη νομολογία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1175/2008, 2176 και 2177/2004, ως και 4736/2014 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ).


Ρόδος ............2018                                                                    Ο αιτών/ Η αιτούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: