Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΟΕΝΓΕ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας επισυνάπτουμε τις δύο (2) αιτήσεις για τους συναδέλφους
των Κέντρων Υγείας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ (1)


ΠΡΟΣ

Τη Διοίκηση της «......................................» ΥΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ

Του/Της ................................................................... ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του νοσοκομείου .......................................................................
Με  την  αίτησή  μου  αυτή  ζητώ  όπως  από  01.03.2018  εκκαθαρίζετε  τις 
αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου χωρίς την εφαρμογή της 
περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
Επιφυλάσσομαι  για  την  αναδρομική,  από  01.08.2012,  εκκαθάριση  των  
αποδοχών  μου  χωρίς  την  εφαρμογή  της  διάταξης,  που  αναφέρθηκε  και  της 
οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

............/2018
Ο αιτών / Η αιτούσα
............................


ΑΙΤΗΣΗ (2)

ΠΡΟΣ
Τη Διοίκηση της «................................................» ΥΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της...................................................................ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του νοσοκομείου
.......................................................................
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως εκκαθαρίσετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου από 01.08.2012 έως 28.02.2018 χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Το αίτημά μου νομιμοποιείται από τη νομολογία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1175/2008, 2176 και 2177/2004, ως και 4736/2014 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ).

............/2018
Ο αιτών / Η αιτούσα
............................
........................

Δεν υπάρχουν σχόλια: