Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

«Διορισμός Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-10-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ10β/Γ.Π.οικ. 97777
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Α Π Ο Φ Α Σ Η
Διευθ.: Αριστοτέλους 17
T.K. 101 87
Τηλεφ.: 210-5247421 (εσωτ. 124)
Πληροφ.: Β. Βασιλακοπούλου
Θέμα: «Διορισμός Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 ( ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με
το υπ' αριθμ. Π.Δ. 63/2005 ( ΦΕΚ 98/22-4-05/Α΄): «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ‘Οργανα» και τις
διατάξεις του υπ' αριθμ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-07): «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ.
Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/4.4.2005): «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.07): «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν. Π. Δ. Δ.».
5. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 38029/10-4-2012 (ΦΕΚ 179/10-4-2012,
τ. Υ.Ο..Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του
Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, κ. ΖΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
του Κωνσταντίνου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διορίζουμε τον κ. ΑΛΕΒΙΖΟ ΠΕΡΙΚΛΗ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ
299480, πτυχιούχο της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ως Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας,
ΑΔΑ: Β43ΞΘ-0ΟΓ
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη
οργανική θέση της κατηγορίας Ε. Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο.
Περίληψη της παρούσας Απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ : 6607/9-10-2012
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντων
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Προσωπικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π.
Τμήμα Β΄ (5)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Τ. Κ.185 43
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: