Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Κρατήσεις επί των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Λασιθίου Αντ. Γερμανάκης μας έστειλε την παρακάτω αναλυτική κατάσταση κρατήσεων που γίνονται στις μικτές αποδοχές των γιατρών ΕΣΥ.

ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - 1ος διορισμός πριν 1/1/1993

ΜΤΠΥ  4% (Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα)  + 1% (Λοιπές αποδοχές – επιδόματα κτλ)
              +  5,63 €
ΤΕΑΔΥ 3% (Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα) με πλαφόν 1666 € (ΒΜ Μ1 ΠΕ)
ΤΕΑΔΥ 2% (Λοιπές αποδοχές)
ΤΠΔΥ    4% (Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα) με πλαφόν 2622,76 €
ΤΠΔΥ    1% (Σύνολο αποδοχών)
Σύνταξη Δημοσίου 6,67% (Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα) + 9,39 €
Εισφορά 2% Ν. 3986/11 υπέρ ανέργων   2% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΣΑΥ Πρόνοιας  2,93 €
ΤΣΑΥ Ασθενείας 2,15% (Σύνολο αποδοχών) με πλαφόν 2432,25 €
ΤΣΑΥ Σύνταξης 188,30 €
ΤΣΑΥ Στέγη υγειονομικών 2 €
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Σε σύνολο καθαρού εισοδήματος 20000-50000  €)
ΦΜΥ
5000 → 0
7000 → 10% → 700
4000 → 18% → 720
10000 → 25% → 2500
14000 → 35% → 4900

ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – 1ος διορισμός μετά την 1/1/1993
ΜΤΠΥ 4% (Βασικός μισθός + χρονοεπίδομα)  + 1% (Λοιπές αποδοχές – επιδόματα κτλ)
              +  5,63 €
ΤΕΑΔΥ 3% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΠΔΥ 4% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΠΔΥ 1% (Σύνολο αποδοχών)
Εισφορά 2% Ν. 3986/11 υπέρ ανέργων   2% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΣΑΥ Πρόνοιας 4% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΣΑΥ Ασθενείας 2,55% (Σύνολο αποδοχών)
ΤΣΑΥ Σύνταξης 4% (Σύνολο αποδοχών) 1η πενταετία
            >>           6,67% (Σύνολο αποδοχών) μετά την 1η πενταετία
ΤΣΑΥ Στέγη υγειονομικών 2 €
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% (Σε σύνολο καθαρού εισοδήματος 12-000 - 20000 €)
                >>                           2% (Σε σύνολο καθαρού εισοδήματος 20000-50000  €)
ΦΜΥ
5000 → 0
7000 → 10% → 700
4000 → 18% → 720
10000 → 25% → 2500
14000 → 35% → 4900


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Νέοι Βασικοί Μισθοί (ΒΜ)
Συντονιστής Διευθυντής  1665 €
Διευθυντής                       1589 €
Επιμελητής Α΄                  1513 €
Επιμελητής Β΄                  1321 €
Ειδικευόμενος                  1007 €

Ωρομίσθιο:  0,0042 × ΒΜ
Συντονιστής Διευθυντής  0.0042 × 1665 € = 6,993
Διευθυντής                       0.0042 × 1580 € = 6,636
Επιμελητής Α΄                  0.0042 × 1513 € = 6,3546
Επιμελητής Β΄                  0.0042 × 1321 € = 5,5482
Ειδικευόμενος                  0.0042 × 1007 € = 4,2294

Καθημερινή έως 22:00   Ωρομίσθιο × ώρες
Καθημερινή 22:00 – 06:00  1,15 × Ωρομίσθιο × ώρες
Κυριακή 06:00 – 22:00        1,25 × Ωρομίσθιο × ώρες
Κυριακή 22:00 – 06:00        1,30  × Ωρομίσθιο × ώρες

Οι ημέρες αρχίζουν 00:00 και τελειώνουν 00:00
Το ωρομίσθιο το Σάββατο είναι όπως και στην καθημερινή
Οι εφημερίες τις καθημερινές είναι 17ωρες

Καθημερινή
Ωρομίσθιο × 9 ώρες
1,15 × Ωρομίσθιο × 8 ώρες

Σάββατο
Ωρομίσθιο × 14,5 ώρες             7:30-22:00
1,15 × Ωρομίσθιο × 2 ώρες       22:00- 24:00
1,25 × Ωρομίσθιο × 1,5 ώρες    06:00-07:30
1,30  × Ωρομίσθιο × 6 ώρες      24:00-06:00

Κυριακή
Ωρομίσθιο × 1,5 ώρες                 06:00-07:30
1,15 × Ωρομίσθιο × 6 ώρες         24:00-06:00
1,25 × Ωρομίσθιο × 14,5 ώρες    07:30-22:00
1,30  × Ωρομίσθιο × 2 ώρες        22:00-24:00

Στα ποσά που προκύπτουν προστίθενται 30€ σε όλους τους βαθμούς.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΜΤΠΥ  2%
ΤΕΑΔΥ 2%
ΤΠΔΥ 1%
Εισφορά 2% υπέρ ανέργων
Ειδική εισφορά 2% (ισχύει για το σύνολο των αποδοχών)
ΦΜΥ  Ο πραγματικός φόρος είναι κατά κανόνα 25-35% (ανάλογα με τον βαθμό και το χρονοεπίδομα), αφού οι αποδοχές από εφημερίες προστίθενται στις τακτικές αποδοχές και φορολογούνται με την κλίμακα.
Στους μεγαλύτερους βαθμούς οι πραγματικές συνολικές κρατήσεις στις εφημερίες φτάνουν το 44% (θα τις δούμε στο εκκαθαριστικό της εφορίας…)

Δεν υπάρχουν σχόλια: