Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 22/112012ΑΔΑΒ4Σ1Η-8Ξ6


Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. δ΄της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003.
Ειδικότερα, οι ενεργείς εφημερίες των Νοσοκομείων διακρίνονται, πλέον, σε δεκαεπτάωρες
και εικοσιτετράωρες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), το επίσημο καθημερινό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι
επτάωρο. Επίσης, η προσαύξηση της ενεργού εφημερίας καθορίζεται στο ποσό των 30 € για
όλες τις κατηγορίες των ιατρών ανεξαρτήτως βαθμού (τόσο για τους Διευθυντές όσο και
τους Συντονιστές Διευθυντές Β΄ & Γ΄ Ζώνης), που συμμετέχουν στα προγράμματα
εφημεριών των νοσοκομείων.
Επιπλέον, ο συντελεστής του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45
του ν.3205/2003 διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε 0,0042. Συνεπώς, ο πίνακας του
ωρομισθίου των εφημεριών διαμορφώνεται, από 1-8-2012, ως εξής :
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1-8-2012
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜ. ΕΠΙΜ Β ΕΠΙΜ Α ΔΝΤΗΣ
ΣΥΝΤ. ΔΝΤΗΣ Β΄
και Γ΄ ΖΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4,23 5,55 6,35 6,64 6,99
ΝΥΚTΕΡΙΝΗ *15 % 4,86 6,38 7,30 7,64 8,04
ΚΥΡΙΑΚΩΝ * 25% 5,29 6,94 7,94 8,30 8,74
ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ *30% 5,50 7,22 8,26 8,63 9,09
40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 1,69 2,22 2,54 2,66 2,80
70/100 ΜΙΚΤΗ 2,96 3,89 4,45 4,65 4,89
Ε. Με τη διάταξη της υποπερ.ε. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της περ.ε΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, στους
ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και
στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων, ως
αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το 30% του εκάστοτε
ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ., στρογγυλοποιούμενο στην
πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Επίσης, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται και στους
23
ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6
Διευθυντές τμημάτων των Νοσοκομείων της Α΄ Ζώνης όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής,
εφόσον απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.Η) του άρθρου 4 του ν.3754/2009. Επιπλέον,
διευκρινίζεται ότι, η ως άνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των
Νοσοκομείων της Α΄ Ζώνης, εκτός από αυτούς που νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες
Συντονιστές Διευθυντές.
Συνεπώς, το μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε
500,00 €.
Στ. Με τη διάταξη της υποπερ.στ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις
των πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα,
οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως
αναφέρονται στο άρθρο 43 του ν.3205/2003, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία,
αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που
συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ωρου.
Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της
αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: