Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Συμπληρωματική αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ. πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους στο Γ.Ν.Σερρών»!!!!


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                        ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα 10 - 08-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 78021
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17                                                       ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδ. : 101-87                                                            ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφ. : Α. Δρόσου – Μ. Κέκης
Τηλέφωνο : 210 52 27979
FAX : 210 52 35 480
E- mail : oiko.a@yyka.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματική αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ. πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους στο Γ.Ν.Σερρών»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/1995)όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ( ΦΕΚ141/17-08-2012 Τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις
(ΦΕΚ258/17-10-2005).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ41/Α/1-03-2012).
4. Του Π Δ. 113/10 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/2010)
5. Του Π.Δ 151/98 « Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου»
( ΦΕΚ 116Α /3-6-98 )
6. Την αρ.ΔΥ(3-4)/ΓΠοικ.139649/ 9-11-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1765/Β’/10-11-2010).
7. Την αρ. ΔΥ5α/οικ.26011/15-03-2012 Υπουργική Απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς
Εξόδων (ΚΑΕ)», σύμφωνα με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012.
8. Την με αριθ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π.οικ.156/1-03-2012 (ΦΕΚ.545/1-03-2012 τ.β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση με την
οποία καθορίστηκε πίστωση για το χρονικό διάστημα από 1-12-2011 έως 30-11-2012, για εφημεριακή
αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
9. Τις με αριθ. πρωτ. οικ. 24441/ 12-03-2012, ΔΥ5α/οικ.30567/ 26-03-2012 και ΔΥ5α/οικ.46963/ 07-05-2012
αποφάσεις μας, σχετικά με την καταβολή εφημεριών ιατρών Ε.Σ.Υ. μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και
Μαρτίου τρέχοντος έτους, αντίστοιχα.
10. Το από 09-08-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων – Τμήμα Α’

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση της καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης εφημεριών ιατρών ΕΣΥ πρώτου
τριμήνου έτους 2012, του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Σερρών συνολικού ποσού διακοσίων
εβδομήντα χιλιάδων, διακοσίων δέκα έξι ευρώ ( 270.216,00€), σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 0562
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2012.
2. Την έγκριση της μεταβίβασης της αντίστοιχης πίστωσης με την έκδοση ισόποσου επιτροπικού
εντάλματος, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Νομού Σερρών, προκειμένου να
καταβληθεί στο ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. Σερρών, συμπληρωματική πίστωση για εφημεριακή
αποζημίωση του μηνός Ιανουαρίου ποσό 84.425,00 €, μηνός Φεβρουαρίου ποσό 83.331,00 € και
μηνός Μαρτίου ποσό 102.460,00 €, τρέχοντος οικονομικού έτους.
3. Η αρμόδια ΥΔΕ για τον έλεγχο των δαπανών του Υπουργείου Υγείας, να μεριμνήσει για την
υλοποίηση της παρούσης απόφασης.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
(ΦΕΚ.545/5-03-12)
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Υ.Δ.Ε.
Κηφισίας 124, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
3ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας
2. 4η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη
3. Γ.Λ.Κ. - Δ/νση Προϋπολογισμού
Γεν. Κυβέρνησης- Τμήμα Δ΄
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφ.Προϊστ. Γεν. Δ/νσεων
α) Οικονομικών Υπηρεσιών & β) Υγείας
5. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Οικονομικού (5)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: