Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 47107/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1, του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 7, 
παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστη−
μιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», 
αρμοδιότητας της 4ης Υ. Π Ε Μακεδονίας και Θράκης 
του Υπουργείου Υγείας, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του Κίμωνα (με Α.Δ.Τ.: Ξ 508874), από 2−7−2012, δύο μήνες 
μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησής του.
Mε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 47452/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία  εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1, του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, ΞΑΡΧΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αριστείδη (με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 011234), από 
30−6−2012, δυο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης 
παραίτησής του.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 51629/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1, 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 7, παρ. 
7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 
και Θράκης του Υπουργείου Υγείας ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Χρήστου (με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 311085), από 2−7−2012, δύο μή−
νες μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησής του.
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 81982/23−8−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 
1, και του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της θητείας του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ε.Ε.Σ., αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του Υπουρ−
γείου Υγείας, ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Σταύρου (με 
Α.Δ.Τ.: Χ 561297), από 14−7−2012, ημερομηνία συμπλήρω−
σης δύο ετών από το διορισμό του.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 81986/23−8−2012 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1, και του 
άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
του Γεωργίου (με Α.Δ.Τ.: Χ 640959), από 14−7−2012, ημερομηνία 
συμπλήρωσης δύο ετών από το διορισμό του.
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 72342/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, γίνεται αποδεκτή η παραίτη−
ση του κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Γ.Ν. ΚΙΛ−
ΚΙΣ & Γ.Ν. − Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, αρμοδιότητας της 4ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Γεωργίου (με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 
171388).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 71309/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
του Διοικητή του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, αρμοδιότητας της 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη (μεΑ.Δ.Τ.: Χ 351992).

Δεν υπάρχουν σχόλια: