Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Τροποποίηση Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.


                                                          
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ &  ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
    «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»                                                                       
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 15/29-06-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία άρχισε την 29-06-2012 και ώρα 12.00, διεκόπη και συνεχίσθηκε την 09-07-2012 και ώρα 11.30 οπότε και ολοκληρώθηκε.

ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

α) Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ρόδου έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω: 

1.     Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/83386/08/23-4-10 (ΦΕΚ 492/τ.Β΄/23-4-10) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

2.     Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.122826/9-11-11 (ΦΕΚ 2674/τ.Β΄/9-11-11) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υα/οικ.84627 απόφασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Υα/οικ.94721 όμοιας (ΦΕΚ 1874/Β/11)»

3.     Το αριθμ. ΔΑΑΔ 14035/11912/11-6-12 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Οργανισμοί λειτουργίας των Νοσοκομείων» με το οποίο μας διαβιβάσθηκε σχέδιο του υπό έκδοση οργανισμού του Νοσοκομείου μας

4.     Το αριθμ. ΔΑΑΔ 14309/12165/13-6-12 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου προς τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς της «Διευκρινίσεις για τους Οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων»

5.     Το αριθμ. ΔΑΑΔ 14325/12189/14-6-12 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το αριθμ. ΔΑΑΔ 27562/23298/21-10-11 έγγραφό της προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαβίβαση προτάσεων Τροποποίησης Οργανισμών Νοσοκομείων αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»

6.     Ότι στην προτεινόμενη τροποποίηση του ισχύοντος οργανισμού αφαιρούνται οι ογδόντα τρεις (83) κενές οργανικές θέσεις της Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας που έχουν καταργηθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/11 άρθρο 33 παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη τυπική διαδικασία εκ μέρους του Νοσοκομείου (υπογραφή και δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής Πράξης Διοικητή).
Αντίθετα δεν αφαιρούνται οι εβδομήντα (70) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του Ν. 4024/11 οργανισμό οργανικών θέσεων, διότι απαιτείται άλλη διαδικασία (έκδοση και δημοσίευση κοινής Υπουργικής απόφασης) με την οποία θα προσδιορισθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων και κλάδων που θα καταργηθούν. (Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να αφαιρεθούν από τον οργανισμό  όσες θέσεις εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή και προσδιορισθεί ο αριθμός αυτών που θα καταργηθούν).

7.     Τις διατάξεις του άρθρου 4 §6 του Ν. 4052/12 σύμφωνα με τις οποίες σε Νοσοκομεία με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 κλινών δύναται να συνίσταται τμήμα Προμηθειών υπαγόμενο στη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία, όπως και την αριθμ. Υα/83386/08 κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (ΦΕΚ 492/τ.Β’/23-4-2010) σύμφωνα με το άρθρο 8 της οποίας είχε συσταθεί για πρώτη φορά από το 2010 τμήμα Προμηθειών, ανεξάρτητο από το τμήμα Οικονομικού.

8.      Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι αποκλειστικά της κατηγορίας ΠΕ, πράγμα που δεν θα έπρεπε να ισχύει αν πραγματικά θεωρείτο ότι οι πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ είναι τυπικά και ουσιαστικά ισότιμοι. Συνεπώς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται διαφορετικά το θέμα της επιλογής Προϊσταμένων για το επίπεδο Διεύθυνσης – Υποδιεύθυνσης σε σχέση με το επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. 

9.     Το γεγονός ότι τα θέματα προβαδίσματος διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων ρυθμίζονται κάθε φορά από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

10.  Το αριθμ. 235/2005 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με το οποίο κατ’ ερμηνεία των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσοτέρων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους  ανώτερης κατηγορίας. (Κατά συνέπεια, οι δύο κατηγορίες πτυχιούχων όχι απλώς δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, αλλά, αντίθετα, το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει τη διαφοροποίησή τους). Σχετική και η αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-07 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία: «οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Φορέα με πρωτοβουλία αυτού, ο οποίος ακολουθεί προς τούτο συγκεκριμένα κριτήρια» καθώς επίσης «η Διοίκηση με βάση τις λειτουργίες της κάθε οργανικής μονάδας θα καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) απ’ την οποία (ή τις οποίες) θα προέρχεται ο προϊστάμενος, με βάση τη γνωστική υποδομή που απαιτεί η λειτουργία, (η άσκηση των αρμοδιοτήτων και γενικότερα η διαχείριση των θεμάτων) της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας»  και τέλος «εφόσον κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή  πανεπιστημιακού επιπέδου, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ».

11.  Την αριθμ. 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ επιτάσσεται από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και ότι, γενικώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ΑΕΙ αφού αυτά διαφοροποιούνται ουσιωδώς (σχετικά με Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς).

12.  Τις διατάξεις του Ν. 3839/10 άρθρο Πρώτο (με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 84-87 του ισχύοντος Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/07) και με τις οποίες μεταξύ των άλλων ορίζεται «…ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου  ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ …» (δηλαδή τίθεται διαζευκτική δυνατότητα και όχι προβάδισμα) όπως και την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.23/1288/οικ. 8652/16-4-10 ¨Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο Πέμπτο) του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-10)¨ ερμηνευτική εγκύκλιο του ιδίου νόμου από την οποία σαφώς προκύπτει ότι δίδεται στη Διοίκηση  η διακριτική ευχέρεια να θέσει πρόβλεψη στις οικείες οργανικές διατάξεις περί προβαδίσματος κατηγοριών κατά τις διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων (σελ. 4) «όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.) και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμα και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ.» δεδομένου μάλιστα ότι οι διατάξεις του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.) άρθρο 97 ¨περί προβαδίσματος κατηγοριών¨, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και δεν έχουν καταργηθεί.

13.  Την ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών».

β) Το τμήμα Προμηθειών έχει την ευθύνη για την προμήθεια παντός είδους υλικών και παροχής υπηρεσιών. Διενεργεί διαγωνισμούς για χιλιάδες αναλώσιμα υγειονομικά υλικά αφού πρώτα καταλήξει στις απαιτούμενες ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου αλλά και σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Διενεργεί προμήθειες που είναι επείγουσες και για κάποιο λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί σε συμβάσεις. Ελέγχει τις παραγγελίες που γίνονται από όλες τις Διαχειρίσεις. Ειδικότερα τον τελευταίο καιρό λόγω των οικονομικών προβλημάτων των προμηθευτριών εταιρειών και της συνεχόμενης τροποποίησης των νόμων περί προμηθειών, το έργο του τμήματος προμηθειών έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο αφού καθημερινά θα πρέπει να αντιμετωπίζει ελλείψεις υλικών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μπορούν όλες οι αρμοδιότητες και ευθύνες του τμήματος προμηθειών να προστεθούν στις επίσης αυξημένες (λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 113 /2010 – Μητρώο Δεσμεύσεων) αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Οικονομικών. Είναι αδύνατο ένας προϊστάμενος να έχει τον έλεγχο των προμηθειών (διαγωνισμών-απευθείας αναθέσεων-διαχειρίσεων) και παράλληλα να είναι υπεύθυνος και για όλη την Οικονομική Υπηρεσία (Γρ. Ενταλμάτων, Γρ. Μισθοδοσίας, τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος, τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων). Οι απαιτήσεις του Υπουργείου ολοένα και αυξάνονται (π.χ. συμπλήρωση πινάκων Esy-net) αλλά αντίθετα το προσωπικό ολοένα μειώνεται. Συνεπώς είναι άκρως αναγκαία η διατήρηση του τμήματος προμηθειών ως τμήματος ανεξάρτητου από το τμήμα οικονομικού όπως υπήρχε μέχρι τώρα με τον ισχύοντα οργανισμό (ΦΕΚ 492/τ.Β/23-4-10) για λόγους πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών και καλύτερης εποπτείας και διαχείρισης των θεμάτων – προβλημάτων προμηθειών, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές δυσλειτουργίες και έλλειψη δυνατότητας ορθού ελέγχου και συντονισμού. (Προφορική εισήγηση Διοικητικής Διευθύντριας)

γ) Μετά την προτεινόμενη από την 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κατάργηση της μίας Υποδιεύθυνσης στη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία, η εναπομείνασα Υποδιεύθυνση πρέπει να ονομασθεί Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού λόγω της μεγάλης σημασίας και βαρύτητας των Οικονομικών θεμάτων κατά τα προηγούμενα και επόμενα έτη. (Προφορική εισήγηση Διοικητικής Διευθύντριας).

δ) Το γεγονός ότι στους δύσκολους σημερινούς καιρούς η δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι οικονομικά αποτελεσματική και να μεγιστοποιεί το παραγόμενο προϊόν της με την χρησιμοποίηση των ελάχιστων δυνατών παραγωγικών μέσων. Τούτο όμως μεταξύ των άλλων προϋποθέτει μια σύγχρονη οικονομική διοίκηση και μια υψηλής ποιοτικής στάθμης χρηματοοικονομική διαχείριση που μόνο οικονομολόγοι μπορούν να την διασφαλίσουν. Γι’ αυτό και πρέπει τα οικονομικά τμήματα και οι οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου να στελεχώνονται και να διοικούνται από εργαζόμενους με επιστημονικό και γνωσιολογικό υπόβαθρο αποκλειστικά οικονομολόγων και μόνον κατ’ εξαίρεση και λόγω ελλείψεως προσωπικού κλάδου ΠΕ Οικονομικών σπουδών να στελεχώνεται και να διοικείται από λοιπούς διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ. (Προφορική εισήγηση Διοικητικής Διευθύντριας).

ε) Την από 6-7-2012 έγγραφη εισήγηση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Καροβοκυρού Σκεύου, η οποία έχει ως εξής:
Με αφορμή την επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου επιθυμώ να σας επισημάνω επιγραμματικά ορισμένα θέματα σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής, ανεξάρτητης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
-                  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από δύο τμήματα (Τεχνικό & Βιοϊατρικής) οι αρμοδιότητες των οποίων είναι πολλές και σημαντικές. Σε περίπτωση υπαγωγής της στη διοικητική υπηρεσία θα είναι συχνό φαινόμενο η διευθύντρια διοικητικής υπηρεσίας να δηλώνει αναρμόδια να κρίνει και να αποφασίσει μεταφέροντας ουσιαστικά το θέμα στον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως, με τη διατήρηση της διεύθυνσης Τ.Υ. εξασφαλίζεται η σημερινή ευελιξία που υπάρχει στην λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
-                  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν εκτελεστεί πάνω από πενήντα (50) έργα τεχνικής φύσεως τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας στα οποία κινηθήκαμε ευέλικτα και χωρίς καθυστερήσεις. Η εμπλοκή αναρμόδιου και μη εξοικειωμένου διευθυντή σε θέματα τεχνικών έργων μόνο καθυστερήσεις μπορεί να επιφέρει. Επιπλέον, αν μελλοντικά επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε διαχειριστική επάρκεια για εκτέλεση έργων μέσω ΕΣΠΑ, απαιτείται υποχρεωτικά ύπαρξη ανεξάρτητης διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   
-                  Η ευθύνη της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, που ως γνωστό στο νέο κτήριο που βρισκόμαστε είναι μεγάλου εύρους και ισχύος, καθώς και του συνόλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι σε άλλη υπηρεσία με διεύθυνση μη τεχνικής ειδικότητας.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι για θέσεις προϊσταμένων σε Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμών κλπ, η άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η αποκλειστικά και η μόνο τοποθέτηση μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, άποψη η οποία στηρίζεται και στα παρακάτω:  
-                  Ο Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων …» ο οποίος αντικατέστησε ή τροποποίησε τα άρθρα 84 – 87, 157 –162, 163 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, για το άρθρο 97 (Προβάδισμα) του Κώδικα αυτού ούτε το καταργεί ούτε το τροποποιεί και συνεπώς παραμένει εν ισχύ.
-                  Η υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/ΟΙΚ.15725/18-6-2007 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στους Ο.Ε.Υ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.
-                  Στο 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.
-                  Στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 25 (διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής υπηρεσιών), παρ.2 αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.».
-                  Στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στο Κεφάλαιο Ε΄«Οργάνωση Μητρώων», άρθρο 39  (Εγγραφή στα μητρώα –κατηγορίες – Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία) ,παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής…».
-                  Η απόφαση 678/05 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Eπικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94.
Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι σε Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροταξικά / Αρχιτεκτονικά / Τοπογραφικά / Ηλεκτρολογικά / Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μηχανικοί Π.Ε υφιστάμενοι τους.  

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3528/07  άρθρο 97 (οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ισχύουν) περί καθιέρωσης προβαδίσματος μεταξύ των υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες όπως και του γεγονότος ότι η τυχόν αδιάκριτη επιλογή προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισότιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή ισότητας, ενώ επίσης αντίκειται στην επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ποιοτική διαφοροποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μεταξύ πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ  και συνεπώς τυχόν «εξομοίωση» πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, και ειδικότερα των πτυχιούχων ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης ΤΕ τριετούς φοίτησης, αναιρεί αυτήν την ποιοτική διάκριση. (Προφορική εισήγηση  Διευθυντριών Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας).


ζ) Την από 4-7-12 έγγραφη εισήγηση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» της Δ/ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Φραγκοπούλου Ελένης, επί της προτάσεως της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου η οποία έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του αριθμ.14772/26.06.12  εγγράφου της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, για τυχόν τροποποιήσεις στον υπό έκδοση οργανισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου, θα ήθελα να εισηγηθώ τα παρακάτω:
1ον. Στον αριθμ.4024/27.10.2011 Νόμο, όσον αφορά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, στο άρθρο 33, αναφέρεται ότι δεν υπάγονται σ’ αυτές τις διατάξεις της κατάργησης των ήδη οργανικών θέσεων, το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Παρ’ όλα αυτά, στον υπό έγκριση οργανισμό υπάρχουν καταργήσεις σ’ όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
Παρακαλώ το Συμβούλιό σας να αποφανθεί, έτσι ώστε να μην καταργηθεί καμία θέση νοσηλευτικού προσωπικού.
2ον. Στον φερόμενο ως 3ο Νοσηλευτικό Τομέα, πέραν των Εξωτερικών Ιατρείων, αναφέρει πως καλύπτει και τα πέντε Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα.
Στο Νοσοκομείο μας, από τα περιγραφόμενα ως Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα, το μόνο Τμήμα που στελεχώνει η υπηρεσία μας με νοσηλευτικό προσωπικό είναι το Τμήμα της Απεικονιστικής Τομογραφίας..
Έτσι η πρότασή μου περιλαμβάνει την τροποποίηση ως προς τα Τμήματα που θα καλύπτει αυτός ο Νοσηλευτικός Τομέας, επανερχόμενη στον προηγούμενο οργανισμό μας, όπου σ’ αυτόν τον Τομέα υπήρχε και το χειρουργείο και τώρα εισηγούμαι να προστεθεί εκτός από το χειρουργείο, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, η Μονάδα Αιμοδυναμικής και η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και φυσικά τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, όπως προτείνουν στον υπό τροποποίηση οργανισμό.
Μέχρι τούδε τα παραπάνω Τμήματα  του περιγραφόμενου ως 3ο Τομέα, ανήκαν από κοινού στον ίδιο Τομέα με τα Τμήματα του περιγραφόμενου ως 4ο Τομέα.
Μετά από τα παραπάνω δύο σημεία, ουδεμία άλλη τροποποίηση εισηγούμαι ως έχουσα την ευθύνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

η) Την αριθμ. 15798/5-7-12 έγγραφη κοινή εισήγηση «Κατάθεση εισήγησης σχετικά με την πρόταση για τροποποίηση του Οργανισμού λειτουργίας Γ.Ν. Ρόδου» του Επιστημονικού Συμβουλίου, του Δ/ντη  Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Δασκαλάκη Ιωάννη και του αιρετού εκπροσώπου των Ιατρών στο Δ.Σ. κ. Τριάντου Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της υπ΄αριθ.27871-25/10/11 εισήγησης του Ε.Σ. και  το υπ΄αριθ. ΔΑΑΔ 14035/11912 της 11/6/2012 με την οποία  κοινοποιείται η τροποποίηση του υφιστάμενου οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 492 Β/23 Απριλίου 2010) με αποτέλεσμα την συρρίκνωση αφενός μεν των υφιστάμενων κλινών από 385 σε 360, και του ιατρικού προσωπικού (αμιγώς) κατά 22 ιατρούς παράλληλα με την προτεινόμενη κατάργηση κλινικών και τμημάτων.
Συγκεκριμένα:
1.      Επέρχεται μείωση των κλινών του παθολογικού Τομέα κατά 17 κλίνες.
2.      Μείωση του τομέα Ψυχικής Υγείας κατά 5 κλίνες
3.      Μείωση των κλινών των Διατομεακών Τμημάτων (ΜΕΘ – ΜΕΠΕ) κατά 3 κλίνες.
4.      Κατάργηση της Νεφρολογικής Κλινικής και της Νευρολογικής Κλινικής με την υποσημείωση ότι τα τμήματα Συνεχούς Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού δεν είναι ανεξάρτητα αλλά λειτουργούν στα πλαίσια των αντιστοίχων ιατρικών μονάδων, τις οποίες όμως ο τροποποιημένος οργανισμός καταργεί (Νεφρολογική Κλινική).      
5.      Ενώ ο προτεινόμενος οργανισμός περικόπτει κλίνες Τμήματα και Κλινικές, παραδόξως προτείνει την δημιουργία 2ης Ορθοπαιδικής Κλινικής.
6.      Αν υποτεθεί ότι στις προτεινόμενες κλίνες συμπεριλαμβάνονται και οι ανενεργείς κλίνες του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας, της Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Μεταναισθητικής Φροντίδας, των μη εισέτι λειτουργούντων Αιμοδυναμικού, Ογκολογικού κλπ, φαίνεται ότι ο πραγματικών αριθμός κλινικών, τμημάτων και κλινών είναι στην πραγματικότητα ακόμη μικρότερος όπως και ο εμφανιζόμενος αριθμός των υπηρετούντων ειδικευμένων γιατρών.
7.      Η κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων και κλινικών θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την επιστημονική υποβάθμισή τους, με την απώλεια της δυνατότητας παροχής χρόνου ειδικότητας και ταυτόχρονα μείωση των αριθμό των ειδικευομένων ιατρών που κρίνονται απαραίτητη για την πλήρη και επιστημονικά ορθή λειτουργία των κλινικών- τμημάτων και την λειτουργία του ΤΕΠ και των εφημεριών.
8.      Η ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ιατρών που προβλέπονται για την στελέχωση των ΤΕΠ και των μονάδων, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ έργο αυτών των Τμημάτων.
9.      Η επιχειρούμενη μείωση κλινών και νοσηλευτικού προσωπικού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εξαγγελία και προγραμματισμένη λειτουργία τριών (3) νέων τμημάτων (Αιμοδυναμικό, Ογκολογικό, Ακτινοθεραπευτικό) τα οποία αφενός θα αυξήσουν την προσέλευση ασθενών αφετέρου θα απαιτήσουν νέες δομές τόσο σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό όσο και σε χώρους και εξοπλισμό.
10.   Η σχεδόν αποψίλωση των υπολοίπων νοσοκομείων – ΚΥ της Δωδεκανήσου, έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση την προσέλευση των ασθενών από τις υπόλοιπες περιοχές της Δωδεκανήσου τόσο για προσφορά διαγνωστικής όσο και θεραπευτικής υπηρεσίας (χειρουργεία, νεφρική κάθαρση). Επιπλέον η προσέλευση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία παρουσιάζει αύξηση κατά 30% με αποτέλεσμα και την αύξηση επειγόντων περιστατικών και των εισαγωγών και των αναγκών κλινών και προσωπικού.
11.   Αντίθετα , αντί της συρρίκνωσης του Νοσοκομείου με το νέο Οργανισμό, θα έπρεπε να δοθούν οι δυνατότητες πλήρους ανάπτυξης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), η λειτουργία της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας με σκοπό την αποσυμφόρηση των κλινικών, η Εντατική Νοσηλεία Νεογνών που για λόγους γραφειοκρατικούς παραμένει κλειστή και ανενεργή, να επαναλειτουργήσουν η Νεφρολογική και Νευρολογική Κλινική, να ενισχυθούν σε προσωπικό το Χειρουργείο και το ΤΕΠ. Η συνηγορία στην αναστολή της λειτουργίας των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων, μείζονος σημασίας για την ασφάλεια και εξασφάλιση των ασθενών, θα αποτελούσε έγκλημα και συνειδητή αδιαφορία για την υγεία των κατοίκων της Ρόδου και των Δωδεκανήσων.
Συμπερασματικά ο προτεινόμενος τροποποιημένος οργανισμός προφανώς δεν συμβάλλει στη διατήρηση και της νοσηλευτικής και της επιστημονικής επάρκειας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Ρόδου, προκαλεί προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας αντί να επιλύει προβλήματα και στο παρόν κι στο μέλλον.
Η ήδη προβληματική λειτουργία, η διαπιστωμένη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η διαφαινόμενη άμεση προοπτική ανάγκη λειτουργίας νέων τμημάτων με μεγάλο αριθμό προσέλευσης ασθενών που προσέφευγαν σε νοσοκομεία των Αθηνών ή αλλού, η κατάργηση Κλινικών και Τμημάτων απαιτούν επιτακτικά την διατήρηση του υπάρχοντος και ισχύοντος μέχρι σήμερα Οργανισμού και στη θέση αυτή πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών και ΚΥ.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τη διατήρηση του υπάρχοντος Οργανισμού όπως αυτός περιγράφεται στο ΦΕΚ 492 Β(23 Απριλίου 2010), και οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής του σε επιταγές και εντολές που δεν τεκμηριώνεται  από την επισταμένη μελέτη και του προβλήματος και μακριά από την πραγματικότητα που υπάρχει στον Τομέα Υγείας της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, πραγματικά νησιώτικης και προβληματικής περιοχής θα συμβάλλει στην περαιτέρω υποβάθμιση του Γ.Ν. Ρόδου».

θ) Οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε να μην ισχύσει ο τροποποιημένος οργανισμός του Νοσοκομείου αλλά να παραμείνει σε ισχύ ο μέχρι σήμερα ισχύων οργανισμός (ΦΕΚ 492 Β’/23-4-10), και οι οποίοι πιστεύουμε είναι απολύτως αληθείς και τεκμηριώνονται βάσιμα, είναι οι εξής:
1)  Προβλεπόμενη άμεση λειτουργία τριών (3) νέων τμημάτων του Νοσοκομείου.
α) Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Αύξηση της προσέλευσης των περιστατικών τα οποία έβρισκαν νοσηλεία σε Νοσοκομεία των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων.
2) Αυξημένη ζήτηση σε κλίνες Εντατικής Θεραπείας, οι οποίες στον προτεινόμενο τροποποιημένο οργανισμό περικόπτονται.
3) Ογκολογικό Τμήμα: Δημιουργούμενες νέες ανάγκες σε χώρους παρασκευής ογκολογικών σκευασμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Ζήτηση νέων κλινών λόγω των ειδικών συνθηκών που απαιτεί η νοσηλεία και η περίθαλψη ανοσοκατασταλμένων ασθενών (χημειοθεραπείας) με ταυτόχρονο περιορισμό των κινδύνων από λοιμώξεις και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με νοσηλεία σε κοινούς θαλάμους των Παθολογικών κλινικών.
4) Εντατική Μονάδα Νεογνών: Απαραίτητη και άμεση λειτουργία της με ταυτόχρονη ζήτηση κλινών που κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη λόγω έλλειψης παρόμοιας μονάδας στα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες με αποτέλεσμα τις πολλαπλές αεροδιακομιδές οι οποίες αφενός μεν ανταγωνίζονται το κόστος από την προτεινομένη μείωση των κλινικών, αφετέρου πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους και τις πιθανότητες θνητότητας των νεογνών.
5) Ακτινοθεραπευτικού τμήματος: Αύξηση προσέλευσης και ανάγκης νοσηλείας και κλινικού ελέγχου των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.
6) Προγραμματιζόμενη λειτουργία αυτόνομου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με ταυτόχρονη λειτουργία της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας που απαιτεί επιπλέον 5 κλίνες και οι οποίες μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου και δεν υπολογίζονται ως ενεργείς κλίνες.
7) Η προτεινόμενη μείωση των κλινών των ειδικών Μονάδων (ΜΕΘ και Εμφραγμάτων) από οχτώ (8) σε πέντε (5) ανά Μονάδα έρχεται σε ευθεία αναντιστοιχία με την αναμενόμενη αύξηση της προσέλευσης από την λειτουργία των νέων τμημάτων που προαναφέρθηκαν και την μέχρι τώρα αυξημένη πληρότητά τους.
     
Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας από τα λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνουμε απαραίτητη και αναγκαία την διατήρηση των κλινών στον αριθμό που προβλέπει ο ισχύον οργανισμός (385) και διατήρηση των κλινών της Ψυχικής Υγείας που είναι ήδη κορεσμένος και των ειδικών Μονάδων ΜΑΦ, Εμφραγμάτων κλπ. Επίσης είναι προφανές ότι με την λειτουργία των νέων τμημάτων και κλινικών απαιτείται η αντιστοιχούσα αναλογία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. (Προφορική εισήγηση - τοποθέτηση κ. Τριάντου Γεώργιου του κλάδου ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ, αιρετού τακτικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου Ιατρών).

ι)  Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29.03.2010-Διόρθ. Σφάλμ. στο Φ.Ε.Κ.83/τ.Α΄/01.06.2010)  “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: άρθρο 84 (“Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων”) παρ. 2 του ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29.03.2010-Διόρθ. Σφάλμ. στο Φ.Ε.Κ.83/τ.Α΄/01.06.2010) “Σύστημα  επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις ”, ορίζεται ότι: “Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως  και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄”.
Επομένως προκύπτει ότι ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και ως Προϊστάμενοι Τμήματος υπάλληλοι από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής, όπως είναι ο βαθμός τίτλου ή τίτλων σπουδών, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου, η γνώση ξένων γλωσσών, ο χρόνος υπηρεσίας, κ.λπ., τα οποία είναι κοινά για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω, ορίζεται ότι με τους Οργανισμούς των οικείων Υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ ή ΤΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ως εκ τούτου, στη Διοίκηση δίδεται η διακριτική ευχέρεια επιλογής μεταξύ των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε σχέση με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, η επιλογή των οποίων εναπόκειται και αυτή στη διακριτική της ευχέρεια, όχι όμως και η επιλογή των κατηγοριών εκπαίδευσης, η οποία είναι δεσμευτική, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς προβλέπεται ρητά ότι ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος, ενώ αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.
β) Το άρθρ. 10, Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), με το οποίο προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που μπορούν να  προΐστανται  σε  Οργανικές  Μονάδες  επιπέδου  Διεύθυνσης  ή Τμήματος, πρέπει να «ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ»
Από τα παραπάνω προαναφερόμενα προκύπτει ρητά ότι δεν υφίσταται προβάδισμα στους υπαλλήλους ΠΕ έναντι των ΤΕ όπως εσφαλμένα αναφέρονταν στους μέχρι τώρα οργανισμούς  και όπως  εξακολουθεί να αναφέρεται και στον  εισηγούμενο προς έγκριση νέο οργανισμό. (Προφορική εισήγηση - τοποθέτηση κ. Κούκου Βασιλικής του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών, αιρετού τακτικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου λοιπών εργαζομένων πλην Ιατρών).               


           Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει

1.     Εγκρίνει ομόφωνα (πλην ενός άρθρου) το συνημμένο κείμενο του προτεινόμενου οργανισμού συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τροποποιήσεων (προσθήκες ή αφαιρέσεις), διότι:

 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 §6 του Ν. 4052/12 σε Νοσοκομεία με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 κλινών δύναται να συνίσταται τμήμα Προμηθειών υπαγόμενο στη Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης με το άρθρο 8 της  αριθμ. Υα/83386/08 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (ΦΕΚ 492/τ.Β’/23-4-2010) είχε συσταθεί για πρώτη φορά από το 2010 τμήμα Προμηθειών, ανεξάρτητο από το τμήμα Οικονομικού.


- Το τμήμα Προμηθειών έχει την ευθύνη για την προμήθεια παντός είδους υλικών και παροχής υπηρεσιών. Διενεργεί διαγωνισμούς για χιλιάδες αναλώσιμα υγειονομικά υλικά αφού πρώτα καταλήξει στις απαιτούμενες ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου αλλά και σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Διενεργεί προμήθειες που είναι επείγουσες και για κάποιο λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί σε συμβάσεις. Ελέγχει τις παραγγελίες που γίνονται από όλες τις Διαχειρίσεις. Ειδικότερα τον τελευταίο καιρό λόγω των οικονομικών προβλημάτων των προμηθευτριών εταιρειών και της συνεχόμενης τροποποίησης των νόμων περί προμηθειών, το έργο του τμήματος προμηθειών έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο αφού καθημερινά θα πρέπει να αντιμετωπίζει ελλείψεις υλικών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μπορούν όλες οι αρμοδιότητες και ευθύνες του τμήματος προμηθειών να προστεθούν στις επίσης αυξημένες (λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 113 /2010 – Μητρώο Δεσμεύσεων) αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Οικονομικών. Είναι αδύνατο ένας προϊστάμενος να έχει τον έλεγχο των προμηθειών (διαγωνισμών-απευθείας αναθέσεων-διαχειρίσεων) και παράλληλα να είναι υπεύθυνος και για όλη την Οικονομική Υπηρεσία (Γρ. Ενταλμάτων, Γρ. Μισθοδοσίας, τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος, τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων). Οι απαιτήσεις του Υπουργείου ολοένα και αυξάνονται (π.χ. συμπλήρωση πινάκων Esy-net) αλλά αντίθετα το προσωπικό ολοένα μειώνεται. Συνεπώς είναι άκρως αναγκαία η διατήρηση του τμήματος προμηθειών ως τμήματος ανεξάρτητου από το τμήμα οικονομικού όπως υπήρχε μέχρι τώρα με τον ισχύοντα οργανισμό (ΦΕΚ 492/τ.Β/23-4-10) για λόγους πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών και καλύτερης εποπτείας και διαχείρισης των θεμάτων – προβλημάτων προμηθειών, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές δυσλειτουργίες και έλλειψη δυνατότητας ορθού ελέγχου και συντονισμού.

- Η εναπομείνασα Υποδιεύθυνση πρέπει να ονομασθεί Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού λόγω της μεγάλης σημασίας και βαρύτητας των Οικονομικών θεμάτων κατά τα προηγούμενα και επόμενα έτη.

- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από δύο τμήματα (Τεχνικό & Βιοϊατρικής) οι αρμοδιότητες των οποίων είναι πολλές και σημαντικές. Σε περίπτωση υπαγωγής της στη διοικητική υπηρεσία θα είναι συχνό φαινόμενο η διευθύντρια διοικητικής υπηρεσίας να δηλώνει αναρμόδια να κρίνει και να αποφασίσει μεταφέροντας ουσιαστικά το θέμα στον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένως, με τη διατήρηση της διεύθυνσης Τ.Υ. εξασφαλίζεται η σημερινή ευελιξία που υπάρχει στην λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

-                  Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν εκτελεστεί πάνω από πενήντα (50) έργα τεχνικής φύσεως τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας στα οποία το Νοσοκομείο κινήθηκε ευέλικτα και χωρίς καθυστερήσεις. Η εμπλοκή αναρμόδιου και μη εξοικειωμένου διευθυντή σε θέματα τεχνικών έργων μόνο καθυστερήσεις μπορεί να επιφέρει. Επιπλέον, αν μελλοντικά επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε διαχειριστική επάρκεια για εκτέλεση έργων μέσω ΕΣΠΑ, απαιτείται υποχρεωτικά ύπαρξη ανεξάρτητης διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

-                  Η ευθύνη της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, που ως γνωστό στο νέο κτήριο που βρισκόμαστε είναι μεγάλου εύρους και ισχύος, καθώς και του συνόλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι σε άλλη υπηρεσία με προϊστάμενο Διεύθυνσης μη τεχνικής ειδικότητας.

-                  Στο άρθρο 33 του Ν.4024/27.10.2011, σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, αναφέρεται ότι δεν υπάγονται σ’ αυτές τις διατάξεις της κατάργησης των ήδη οργανικών θέσεων, το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

-          Με την μείωση των κλινών του Νοσοκομείου μας σε τριακόσιες εξήντα (360) και το προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού από την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου:

·       Επέρχεται μείωση των κλινών του παθολογικού Τομέα κατά 17 κλίνες.
·       Επέρχεται μείωση του τομέα Ψυχικής Υγείας κατά 5 κλίνες.
·       Επέρχεται Μείωση των κλινών των Διατομεακών Τμημάτων (ΜΕΘ – ΜΕΠΕ) κατά 3 κλίνες.
·       Επέρχεται κατάργηση της Νεφρολογικής Κλινικής και της Νευρολογικής Κλινικής με την υποσημείωση ότι τα τμήματα Συνεχούς Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού δεν είναι ανεξάρτητα αλλά λειτουργούν στα πλαίσια των αντιστοίχων ιατρικών μονάδων, τις οποίες όμως ο τροποποιημένος οργανισμός καταργεί (Νεφρολογική Κλινική).
      
-          Ενώ ο προτεινόμενος οργανισμός περικόπτει κλίνες Τμήματα και Κλινικές, παραδόξως προτείνει την δημιουργία 2ης Ορθοπαιδικής Κλινικής.

-          Αν υποτεθεί ότι στις προτεινόμενες κλίνες συμπεριλαμβάνονται και οι ανενεργείς κλίνες του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας, της Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Μεταναισθητικής Φροντίδας, των μη εισέτι λειτουργούντων Αιμοδυναμικού, Ογκολογικού κλπ, φαίνεται ότι ο πραγματικός αριθμός κλινικών, τμημάτων και κλινών είναι στην πραγματικότητα ακόμη μικρότερος όπως και ο εμφανιζόμενος αριθμός των υπηρετούντων ειδικευμένων γιατρών.

- Η κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων και κλινικών θα έχει ως φυσικό επακόλουθο την επιστημονική υποβάθμισή τους, με την απώλεια της δυνατότητας παροχής χρόνου ειδικότητας και ταυτόχρονα μείωση του αριθμού των ειδικευομένων ιατρών που κρίνονται απαραίτητοι για την πλήρη και επιστημονικά ορθή λειτουργία των κλινικών- τμημάτων και την λειτουργία του ΤΕΠ και των εφημεριών.

- Η ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ιατρών που προβλέπονται για την στελέχωση του ΤΕΠ και των μονάδων, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ έργο αυτών των Τμημάτων.

- Η επιχειρούμενη μείωση κλινών και νοσηλευτικού προσωπικού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εξαγγελία και προγραμματισμένη λειτουργία τριών (3) νέων τμημάτων (Αιμοδυναμικό, Ογκολογικό, Ακτινοθεραπευτικό) τα οποία αφενός θα αυξήσουν την προσέλευση ασθενών αφετέρου θα απαιτήσουν νέες δομές τόσο σε νοσηλευτικό - ιατρικό – παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, όσο και σε χώρους και εξοπλισμό.

- Η σχεδόν αποψίλωση των υπολοίπων τριών (3) νοσοκομείων - ΚΥ της Δωδεκανήσου (Κω – Καλύμνου – Λέρου), έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση την προσέλευση των ασθενών από τις υπόλοιπες περιοχές της Δωδεκανήσου τόσο για προσφορά διαγνωστικής όσο και θεραπευτικής υπηρεσίας (χειρουργεία, νεφρική κάθαρση). Επιπλέον η προσέλευση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία παρουσιάζει αύξηση κατά 30% με αποτέλεσμα και την αύξηση επειγόντων περιστατικών και των εισαγωγών και των αναγκών κλινών και προσωπικού.

- Αντίθετα, αντί της συρρίκνωσης του Νοσοκομείου με το νέο Οργανισμό, θα έπρεπε να δοθούν οι δυνατότητες πλήρους ανάπτυξης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), η λειτουργία της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας με σκοπό την αποσυμφόρηση των κλινικών, η Εντατική Νοσηλεία Νεογνών που για λόγους γραφειοκρατικούς παραμένει κλειστή και ανενεργή, να επαναλειτουργήσουν πλήρως η Νεφρολογική και Νευρολογική Κλινική, να ενισχυθούν σε προσωπικό το Χειρουργείο και το ΤΕΠ. Η συνηγορία στην αναστολή της λειτουργίας των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων, μείζονος σημασίας για την ασφάλεια και εξασφάλιση των ασθενών, θα αποτελούσε έγκλημα και συνειδητή αδιαφορία για την υγεία των κατοίκων της Ρόδου και των Δωδεκανήσων.

- Ο προτεινόμενος τροποποιημένος οργανισμός προφανώς δεν συμβάλλει στη διατήρηση και της νοσηλευτικής και της επιστημονικής επάρκειας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Ρόδου, προκαλεί προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας αντί να επιλύει προβλήματα και στο παρόν κι στο μέλλον.

- Η ήδη προβληματική λειτουργία, η διαπιστωμένη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η διαφαινόμενη άμεση προοπτική ανάγκη λειτουργίας νέων τμημάτων με μεγάλο αριθμό προσέλευσης ασθενών που προσέφευγαν σε νοσοκομεία των Αθηνών ή αλλού, η κατάργηση Κλινικών και Τμημάτων απαιτούν επιτακτικά την διατήρηση του υπάρχοντος και ισχύοντος μέχρι σήμερα Οργανισμού.

- Η μη διατήρηση του υπάρχοντος Οργανισμού όπως αυτός περιγράφεται στο ΦΕΚ 492 Β(23 Απριλίου 2010), και οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής του σε επιταγές και εντολές που δεν τεκμηριώνονται από την επισταμένη μελέτη και του προβλήματος και μακριά από την πραγματικότητα που υπάρχει στον Τομέα Υγείας της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, πραγματικά νησιώτικης και προβληματικής περιοχής, θα συμβάλλει στην περαιτέρω υποβάθμιση του Γ.Ν. Ρόδου και κατ’ επέκταση των παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών.

- Προβλέπεται άμεση λειτουργία τριών (3) νέων τμημάτων του Νοσοκομείου:
·       Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Αύξηση της προσέλευσης των περιστατικών τα οποία έβρισκαν νοσηλεία σε Νοσοκομεία των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων.
·       Αυξημένη ζήτηση σε κλίνες Εντατικής Θεραπείας, οι οποίες στον προτεινόμενο τροποποιημένο οργανισμό περικόπτονται.
·       Ογκολογικό Τμήμα: Δημιουργούμενες νέες ανάγκες σε χώρους παρασκευής ογκολογικών σκευασμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
·       Ακτινοθεραπευτικό τμήμα: Αύξηση προσέλευσης και ανάγκης νοσηλείας και κλινικού ελέγχου των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.

-        Υπάρχει ζήτηση νέων κλινών λόγω των ειδικών συνθηκών που απαιτεί η νοσηλεία και η περίθαλψη ανοσοκατασταλμένων ασθενών (χημειοθεραπείας) με ταυτόχρονο περιορισμό των κινδύνων από λοιμώξεις και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με νοσηλεία σε κοινούς θαλάμους των Παθολογικών κλινικών.

-        Είναι απαραίτητη η άμεση λειτουργία της Εντατικής Μονάδας Νεογνών, με ταυτόχρονη ζήτηση κλινών, που κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη λόγω έλλειψης παρόμοιας μονάδας στα Δωδεκάνησα, το Ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες με αποτέλεσμα τις πολλαπλές αεροδιακομιδές οι οποίες αφενός μεν ανταγωνίζονται το κόστος από την προτεινομένη μείωση των κλινικών, αφετέρου πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους και τις πιθανότητες θνητότητας των νεογνών.

-        Προγραμματίζεται η λειτουργία του αυτόνομου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με ταυτόχρονη λειτουργία της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας που απαιτεί επιπλέον 5 κλίνες και οι οποίες μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου και δεν υπολογίζονται ως ενεργείς κλίνες.

-        Η προτεινόμενη μείωση των κλινών των ειδικών Μονάδων (ΜΕΘ και Εμφραγμάτων) από οχτώ (8) σε πέντε (5) ανά Μονάδα έρχεται σε ευθεία αναντιστοιχία με την αναμενόμενη αύξηση της προσέλευσης από την λειτουργία των νέων τμημάτων που προαναφέρθηκαν και την μέχρι τώρα αυξημένη πληρότητά τους.
         
-        Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας από τα λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνουμε απαραίτητη και αναγκαία την επαναφορά των (385) κλινών που προέβλεπε ο οργανισμός του 2010 και την διατήρηση των 15 κλινών της Ψυχικής Υγείας που είναι ήδη κορεσμένος όπως και των ειδικών Μονάδων ΜΑΦ, Εμφραγμάτων κλπ. Επίσης είναι προφανές ότι με την λειτουργία των νέων τμημάτων και κλινικών απαιτείται η αντιστοιχούσα αναλογία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

-        Το Νοσοκομείο μας είναι το μοναδικό στο νησί της Ρόδου και το μοναδικό Γενικό Νοσοκομείο σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου.

-        Η ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 του Συντάγματος, προβλέπει ότι «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών».

  Ειδικότερα, έγιναν τροποποιήσεις στα παρακάτω άρθρα:

-      Άρθρο 4 «Δύναμη κλινών» (Ορίσθηκαν τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) κλίνες όπως προέβλεπε ο οργανισμός του 2010, αντί των τρακοσίων εξήντα (360) κλινών που ορίσθηκαν μεταγενέστερα και προβλέπεται και στο προταθέν σχέδιο οργανισμό της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου).

-      Άρθρο 5 «Διάκριση Υπηρεσιών» (Στην παράγραφο «Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» προστέθηκε περίπτωση «δ. Τεχνική – Ξενοδοχειακή» όπως δηλαδή προέβλεπε και ο οργανισμός του 2010).

-      Άρθρο 6 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας» (Αντί της πρότασης της 2ης Υ.ΠΕ. έγιναν αλλαγές σύμφωνα με τον οργανισμό του 2010 για τους τομείς και τα τμήματα και ειδικότερα στην παράγραφο 1, περίπτωση β) «Χειρουργικός Τομέας», καταργείται το δεύτερο τμήμα της Ορθοπεδικής).

-      Άρθρο 7 «Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» (Η τροποποίηση αφορά τον τρίτο Νοσηλευτικό Τομέα. Στα 5 τμήματα που καλύπτουν τον εργαστηριακό αυτό τομέα η Νοσηλευτική Υπηρεσία ουδέποτε διέθετε Νοσηλευτικό προσωπικό και δεν ανήκαν τα τμήματα αυτά στην εποπτεία της. Έτσι λοιπόν στον τρίτο εργαστηριακό τομέα προστέθηκαν εκτός από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, το χειρουργείο και το Αναισθησιολογικό τμήμα, η μονάδα Αιμοδυναμικής και η μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής).
    
- Άρθρο 8 «Διάρθρωση Οικονομικής – Διοικητικής Υπηρεσίας» (Καταργήθηκε μια Υποδιεύθυνση και η εναπομείνασα ονομάστηκε Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού).

- Άρθρο 9 «Διάρθρωση Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας» (Εγκρίθηκε αυτούσιο το ίδιο άρθρο του ισχύοντος οργανισμού του 2010).

-      Άρθρο 10 «Αρμοδιότητες Ιατρικής Υπηρεσίας, παρ.2 «Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος» (Έγινε εκτενέστερη ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Φαρμακευτικού Τμήματος).

-      Άρθρο 12 «Αρμοδιότητες Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας» (Έγινε σύμπτυξη και εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων των πρώην αυτοτελών γραφείων επιστασίας και ιματισμού όπως και εκτενέστερη ανάλυση των αρμοδιοτήτων του τμήματος Προμηθειών).

-      Άρθρο 16 «Θέσεις προσωπικού», παρ.4 «Θέσεις Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, του αυτοτελούς τμήματος και του ειδικού γραφείου» παρ.5 «Θέσεις Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας» (Αφαιρέθηκαν συνολικά (83) κενές οργανικές θέσεις της Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας που έχουν καταργηθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/11 άρθρο 33 παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη τυπική διαδικασία εκ μέρους του Νοσοκομείου δηλ. υπογραφή και δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής Πράξης Διοικητή. Δεν αφαιρούνται προς το παρόν οι εβδομήντα (70) κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του Ν. 4024/11 οργανισμό οργανικών θέσεων, διότι απαιτείται άλλη διαδικασία (έκδοση και δημοσίευση κοινής Υπουργικής απόφασης) με την οποία θα προσδιορισθεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων και κλάδων που θα καταργηθούν. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή σε μεταγενέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν από τον οργανισμό  όσες θέσεις εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή και προσδιορισθεί ο αριθμός αυτών που θα καταργηθούν) και παράγραφος 2 «Θέσεις Ιατρικής Υπηρεσίας» περίπτωση Α, ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ (Kκαταργούνται τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Μαγείρων, ενόψη κίνησης διαδικασιών για μελλοντική ανάθεση της τροφοδοσίας ασθενών – εφημερευόντων Ιατρών σε εταιρείες τροφοδοσίας (catering) και προκειμένου με την κατάργηση αυτών των θέσεων να διασφαλισθεί, σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των τριών (3) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών της Ιατρικής Υπηρεσίας, λόγω της σημαντικής προτεραιότητας που δίδεται πλέον στο θέμα της περιστολής των φαρμακευτικών δαπανών και της όλης λειτουργίας των φαρμακευτικών τμημάτων δεδομένου ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες οι οικονομικοί στόχοι που τίθενται σε σχέση με τη φαρμακευτική δαπάνη (επιλογή δραστικής ουσίας, έλεγχος συνταγογράφησης κλπ.) μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την παρουσία του απαραίτητου και αναγκαίου αριθμού, για ένα Νοσοκομείο της δικής μας δυναμικότητας και λειτουργίας, επιστημόνων Φαρμακοποιών), και συνεπώς η πρόταση της 2ης Υ.ΠΕ. για ύπαρξη μόνο μιας (1) θέσης φαρμακοποιού απορρίπτεται κατηγορηματικά ως παντελώς αναιτιολόγητη, παράγραφος 3 «Θέσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» (Γίνεται προσθήκη «και του Ειδικού Γραφείου» και έτσι η συγκεκριμένη παράγραφος διαμορφώνεται τελικά «Θέσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Ειδικού Γραφείου».)
Επίσης στην παράγραφο 7 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ» (Πρόκειται για την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του σχεδίου του οργανισμού της 2ης Υ.ΠΕ.). Στην παράγραφο 2 «Νοσηλευτική Υπηρεσία» αφαιρείται μια θέση ΙΔΑΧ του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, προστίθεται μια προσωποπαγής θέση του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, αφαιρείται μια προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης και προστίθενται μια προσωποπαγής θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και μια θέση ΙΔΑΧ του κλάδου ΔΕ Τεχνικός.

2. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το άρθρο 18 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» (παρέμεινε ως έχει στον ισχύοντα οργανισμό. Τροποποιήθηκαν μόνο κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού που δύνανται να επιλεγούν προϊστάμενοι για το νεοσύστατο τμήμα Ιματισμού – Επιστασίας, ενώ επίσης για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού από τον οποίο μπορούν να επιλεγούν προϊστάμενοι για τα τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των υπαλλήλων με οικονομικές σπουδές. Επίσης έχει καταργηθεί η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένου κατηγορίας ΔΕ, εν ελλείψει πτυχιούχων υπαλλήλων, για τα τμήματα Οικονομικού – Προμηθειών – Τεχνικού – Βιοιατρικής Τεχνολογίας διότι θεωρούμε ότι λόγω των ειδικών απαιτήσεων και εξειδικευμένων αναγκών στα τμήματα αυτά οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ δεν θα μπορούν επί της ουσίας να ανταπεξέλθουν. Επίσης στο Φαρμακευτικό τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας παρατίθεται ακριβής αντιγραφή του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 4025/11 σχετικά με το ποιος προΐσταται στο τμήμα αυτό) για όλους τους συγκεκριμένους λόγους που αιτιολογημένα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ειδικότερα διότι:

- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι αποκλειστικά της κατηγορίας ΠΕ, πράγμα που δεν θα έπρεπε να ισχύει αν πραγματικά θεωρείτο ότι οι πτυχιούχοι ΠΕ και ΤΕ είναι τυπικά και ουσιαστικά ισότιμοι. Συνεπώς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται διαφορετικά το θέμα της επιλογής Προϊσταμένων για το επίπεδο Διεύθυνσης – Υποδιεύθυνσης σε σχέση με το επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. 

-        Τα θέματα προβαδίσματος διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων ρυθμίζονται κάθε φορά από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

- Σύμφωνα με το αριθμ. 235/2005 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ ερμηνεία των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσοτέρων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους  ανώτερης κατηγορίας. (Κατά συνέπεια, οι δύο κατηγορίες πτυχιούχων όχι απλώς δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, αλλά, αντίθετα, το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει τη διαφοροποίησή τους). Σχετική και η αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-6-07 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία: «οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Φορέα με πρωτοβουλία αυτού, ο οποίος ακολουθεί προς τούτο συγκεκριμένα κριτήρια» καθώς επίσης «η Διοίκηση με βάση τις λειτουργίες της κάθε οργανικής μονάδας θα καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) απ’ την οποία (ή τις οποίες) θα προέρχεται ο προϊστάμενος, με βάση τη γνωστική υποδομή που απαιτεί η λειτουργία, (η άσκηση των αρμοδιοτήτων και γενικότερα η διαχείριση των θεμάτων) της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας»  και τέλος «εφόσον κρίνεται ότι οι λειτουργίες της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή  πανεπιστημιακού επιπέδου, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ».

-        Σύμφωνα με την αριθμ. 678/2005 απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ, η διαφοροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ επιτάσσεται από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και ότι, γενικώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ΑΕΙ αφού αυτά διαφοροποιούνται ουσιωδώς (σχετικά με Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς).
Η απόφαση 678/05 της ολομέλειας του Συμβουλίου της Eπικρατείας έκρινε δηλαδή ότι είναι αντισυνταγματική η πλήρης επαγγελματική εξομοίωση μεταξύ των πτυχιούχων AEI και TEI, ενώ είναι συνταγματικά ανεκτή μόνο η μερική εξομοίωση και ακυρώνει την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 318/94 (και συνεπώς είναι προφανές ότι σε Τεχνικές Υπηρεσίες που ασχολούνται είτε με Δημόσια Έργα, είτε με Πολεοδομικά / Χωροταξικά / Αρχιτεκτονικά / Τοπογραφικά / Ηλεκτρολογικά / Μηχανολογικά θέματα και εν γένει με θέματα μελετών του Ν.3316/05, δεν μπορούν να προΐσταται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, καθώς από το νόμο δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να υπογράφουν και να ελέγχουν μελέτες, τις οποίες όμως θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να ελέγχουν μηχανικοί Π.Ε υφιστάμενοι τους).

-        Στις διατάξεις του Ν. 3839/10 άρθρο Πρώτο (με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 84-87 του ισχύοντος Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/07) μεταξύ των άλλων ορίζεται «…ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ …» (δηλαδή τίθεται διαζευκτική δυνατότητα και όχι προβάδισμα) όμως από την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.23/1288/οικ. 8652/16-4-10 ¨Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο Πέμπτο) του Ν. 3839/10 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-10)¨ ερμηνευτική εγκύκλιο του ιδίου νόμου σαφώς προκύπτει ότι δίδεται στη Διοίκηση  η διακριτική ευχέρεια να θέσει πρόβλεψη στις οικείες οργανικές διατάξεις περί προβαδίσματος κατηγοριών κατά τις διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων (σελ. 4) «όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.) και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμα και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ.» δεδομένου μάλιστα ότι οι διατάξεις του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.) άρθρο 97 ¨περί προβαδίσματος κατηγοριών¨, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και δεν έχουν καταργηθεί.

-        Στους δύσκολους σημερινούς καιρούς η δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι οικονομικά αποτελεσματική και να μεγιστοποιεί το παραγόμενο προϊόν της με την χρησιμοποίηση των ελάχιστων δυνατών παραγωγικών μέσων. Τούτο όμως μεταξύ των άλλων προϋποθέτει μια σύγχρονη οικονομική διοίκηση και μια υψηλής ποιοτικής στάθμης χρηματοοικονομική διαχείριση που μόνο οικονομολόγοι μπορούν να την διασφαλίσουν. Γι’ αυτό και πρέπει τα οικονομικά τμήματα και οι οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου να στελεχώνονται και να διοικούνται από εργαζόμενους με επιστημονικό και γνωσιολογικό υπόβαθρο αποκλειστικά οικονομολόγων και μόνον κατ’ εξαίρεση και λόγω ελλείψεως προσωπικού κλάδου ΠΕ Οικονομικών σπουδών να στελεχώνεται και να διοικείται από λοιπούς διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ.

-                  Το άρθρο 97  «Προβάδισμα» («Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι τις κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ») του ισχύοντος  δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/07) εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ, δεδομένου ότι ο Ν.3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων …» ο οποίος αντικατέστησε ή τροποποίησε τα άρθρα 84 – 87, 157 –162, 163 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, ούτε καταργεί ούτε τροποποιεί το συγκεκριμένο άρθρο περί προβαδίσματος.
Τυχόν αδιάκριτη επιλογή προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισότιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή ισότητας, ενώ επίσης αντίκειται στην επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ποιοτική διαφοροποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μεταξύ πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ  και συνεπώς τυχόν «εξομοίωση» πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, και ειδικά μάλιστα των πτυχιούχων ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης ΤΕ τριετούς φοίτησης, αναιρεί αυτήν την ποιοτική διάκριση.

- Στον Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» άρθρο 25 (διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής υπηρεσιών), παρ.2 αναφέρεται: «Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική ικανότητα να επιβλέψουν τη μελέτη…. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.».
Στον ίδιο νόμο επίσης στο Κεφάλαιο Ε΄«Οργάνωση Μητρώων», άρθρο 39  (Εγγραφή στα μητρώα – κατηγορίες - Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία), παρ.1 αναφέρεται: «Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής…».

Μειοψήφησε το αιρετό μέλος του Δ.Σ. (εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην Ιατρών) Κούκου Βασιλική του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών επειδή κατά την άποψή της:  
α) Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29.03.2010-Διόρθ. Σφάλμ. στο Φ.Ε.Κ.83/τ.Α΄/01.06.2010)  “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: άρθρο 84 (“Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων”) παρ. 2 του ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29.03.2010-Διόρθ. Σφάλμ. στο Φ.Ε.Κ.83/τ.Α΄/01.06.2010) “Σύστημα  επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις ”, ορίζεται ότι: “Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως  και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄”.
Επομένως προκύπτει ότι ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και ως Προϊστάμενοι Τμήματος υπάλληλοι από τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής, όπως είναι ο βαθμός τίτλου ή τίτλων σπουδών, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου, η γνώση ξένων γλωσσών, ο χρόνος υπηρεσίας, κ.λπ., τα οποία είναι κοινά για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω, ορίζεται ότι με τους Οργανισμούς των οικείων Υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ ή ΤΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ως εκ τούτου, στη Διοίκηση δίδεται η διακριτική ευχέρεια επιλογής μεταξύ των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε σχέση με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, η επιλογή των οποίων εναπόκειται και αυτή στη διακριτική της ευχέρεια, όχι όμως και η επιλογή των κατηγοριών εκπαίδευσης, η οποία είναι δεσμευτική, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς προβλέπεται ρητά ότι ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος, ενώ αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.
β) Το άρθρ. 10, Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), με το οποίο προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που μπορούν να  προΐστανται  σε  Οργανικές  Μονάδες  επιπέδου  Διεύθυνσης  ή Τμήματος, πρέπει να «ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ»
Από τα παραπάνω προαναφερόμενα προκύπτει ρητά ότι δεν υφίσταται προβάδισμα στους υπαλλήλους ΠΕ έναντι των ΤΕ όπως εσφαλμένα αναφέρονταν στους μέχρι τώρα οργανισμούς  και όπως  εξακολουθεί να αναφέρεται και στον  εισηγούμενο προς έγκριση νέο οργανισμό.
Επειδή η διοίκηση οφείλει όχι μόνο να είναι αλλά και να δείχνει αμερόληπτη.
Επειδή Η αρχή της αμεροληψίας λειτουργεί συνδυαστικά με τις αρχές της νομιμότητας , και της ισότητας.
Επειδή η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς ή και δογματικές ερμηνείες.

Συμφωνώ στο σύνολο του οργανισμού και διαφωνώ κατηγορηματικά στα επιμέρους σημεία  που αναφέρει "…..ΠΕ και αν δεν υπάρχει ΤΕ" το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί  με την φράση «….ΠΕ ή ΤΕ»

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και όλου του κειμένου του νέου Οργανισμού στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ακολουθεί όλο το κείμενο του εγκριθέντος σήμερα Οργανισμού:

ΘΕΜΑ: «Οργανισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α)
β) Των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α’).
γ) Του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’)
δ) των παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α’)
ε) Της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α’).
στ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ζ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ι) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
ια) Του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων (Α΄ 177) όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» (Β΄721) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α’).
ιβ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3754/09 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α’).
ιγ) Την αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (138 Α΄) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».
ιε) Την αριθμ. Υ4α/οικ.106298/10 ΥΑ «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του «Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη» των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1496/Β’).
2. Το αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 27562/23298/21-10-2011 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
3. Τις υπ’ αριθμ. 13/28-7-2011 (θέμα 9ο), από 14/24-8-2011 (θέμα 2ο), 15/27-9-2011 (θέμα 10ο) και 16/13-11-2011 (θέμα 7ο) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ−ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’’».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι ο Δήμος Ροδίων του Νομού Δωδεκανήσου.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου – Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
4. Διασυνδέεται με το Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» και το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Άρθρο 3
ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης.
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) οργανικές κλίνες.
Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική,
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική − Οικονομική,
δ. Τεχνική – Ξενοδοχειακή,
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική  Υπηρεσία του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» αποτελεί  Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα  κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα, καθώς και Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Α.   ΤΟΜΕΙΣ
    α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 187 κλινών
    β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 175 κλινών
    γ) Εργαστηριακός Τομέας
    δ) Ψυχικής Υγείας Τομέας με δυναμικότητα 15 κλινών
    ε)  Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 8 κλινών

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και μονάδες ως εξής:
α) Παθολογικός Τομέας
Τμήματα:
1. Δύο (2) Παθολογικά
2. Ένα (1) Γαστρεντερολογικό
3. Ένα (1) Ογκολογικό (επίκειται η έναρξη λειτουργίας του)
4. Ένα (1) Δερματολογικό
5. Ένα (1) Καρδιολογικό
6. Ένα (1) Πνευμονολογικό
7. Ένα (1) Νευρολογικό
8. Ένα (1) Νεφρολογικό
9. Ένα (1) Αιματολογικό
10. Ένα (1) Παιδιατρικό
11.Ένα (1) Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
12. Ένα (1) Ακτινοθεραπευτικό (επίκειται η έναρξη λειτουργίας του)
Μονάδες
1. Μία (1) Ειδικών Λοιμώξεων & AIDS
2. Μία (1) Εμφραγμάτων
3. Μία (1) Αιμοδυναμικής (επίκειται η έναρξη λειτουργίας του)
4. Μία (1) Τεχνητού Νεφρού
5. Μία (1) Μεσογειακής Αναιμίας  και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου
6. Μια (1) Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής  Κάθαρσης
7. Μία (1) Εντατικής Νεογνών (επίκειται η έναρξη λειτουργίας του)

β) Χειρουργικός Τομέας                                                                                                                  Τμήματα:
1.    Δύο (2) Χειρουργικά
2.    Ένα (1) Ορθοπεδικά
3.    Ένα (1) Αναισθησιολογικό
4.    Ένα (1) Οδοντιατρικό
5.    Ένα (1) Χειρουργικής Θώρακος-Αγγείων
6.    Ένα (1)  Ωτορινολαρυγγολογικό
7.    Ένα (1) Οφθαλμολογικό
8.    Ένα (1) Νευροχειρουργικό
9.    Ένα (1) Ουρολογικό
10. Ένα (1) Μαιευτικό-Γυναικολογικό
11. Ένα (1)  Παιδοχειρουργικό
12. Ένα (1) Αγγειοχειρουργικό

Μονάδες
1.    Μεταναισθητικής Φροντίδας (Μ.Μ.Α.Φ.)
2.    Μία (1) Ωτολογική
3.    Μία (1) Λαπαροσκοπικής  Χειρουργικής

          γ) Εργαστηριακός Τομέας
          Τμήματα
1.    Ένα (1) Μικροβιολογικό
2.    Ένα (1) Βιοχημικό
3.    Ένα (1) Αιματολογικό
4.    Ένα (1) Αιμοδοσίας
5.    Ένα (1) Παθολογικής Ανατομίας
6.    Ένα (1) Κυτταρολογικό
7.    Ένα (1) Φαρμακευτικό
8.    Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό
9.    Ένα (1) Πυρηνικής Ιατρικής
10. Ένα (1) Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας
    
     δ)   Τομέας Ψυχικής Υγείας
     1. Ψυχιατρικό τμήμα

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ -ΜΟΝΑΔΕΣ
1.  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
2.  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
3.  Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
4.  Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) (έναρξη λειτουργίας αυτόνομου ΤΕΠ που συμπεριλαμβάνει και τις 5 κλίνες της Βραχείας Νοσηλείας που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία του αυτόνομου ΤΕΠ)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
·     Παραϊατρικού Προσωπικού
·       Κοινωνικής Εργασίας 
·      Διαιτολογίας-Διατροφής

2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του αυτού Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων και Μονάδων του αυτού Τομέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τμημάτων και Μονάδων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή.
3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και  διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, τις Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες  και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, τις Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες και τις Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα, τα Εξωτερικά Ιατρεία, το χειρουργείο, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, την Μονάδα Αιμοδυναμικής και την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής.

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:
Α. Τον Διευθυντή-ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.        Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση ως ακολούθως:
      Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
2. Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:
1.    Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2.        Γραμματείας
3.        Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4.        Κίνησης Ασθενών
5.        Οικονομικού
6.        Προμηθειών
7.        Ιματισμού-Επιστασίας

Άρθρο 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Τεχνική − Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τμήματα όπως παρακάτω:
1. Τεχνικού
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής  λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
ιβ) Η χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών. 

2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Ο προγραμματισμός και η διενέργεια προμηθειών (φαρμάκων, ναρκωτικών, αντιδραστηρίων, Υγειονομικού - Επιδεσμικού  και λοιπού υλικού) σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών και νοσοκομειακού φαρμακείου νομοθεσία, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ.  και του υπαγομένου γενικά στην αρμοδιότητα του Φαρμακείου. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες και τα λοιπά θέματα λειτουργίας του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται στο Π.Δ. 108/1993 (Α΄ 50), όπως ισχύει κάθε φορά.
Εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας περί Ναρκωτικών φαρμάκων (προμήθεια, διάθεση, φύλαξη, επιστροφή, κλπ), συμπλήρωση και αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας  των τριμηνιαίων καταστάσεων κατανάλωσης Ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου, κλπ. Συμμετέχει στην Επιτροπή Φαρμάκων και εφαρμόζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων εντός του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.
5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής:
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης
και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη­ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρε­σιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα­ζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνερ­γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει­ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκ­παίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο­νάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει­γόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών, για την εξυπηρέτη­ση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο­βολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσό­δων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί­ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα­ταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθε­νται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο­βολή σχετικής αίτησης τους.

5. Τμήμα Οικονομικού
είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα­γίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο­δοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο­λογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύ­νταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπο­λογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογι­σμό του νοσοκομείου.
ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο­μικό μέρος).

6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και διενέργειας προμηθειών  αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και της σύνταξης του ενι­αίου Προγράμματος Προμηθειών. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Για τις αποθήκες τμημάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (Φαρμακείο, Τεχνική Υπηρεσία) η ευθύνη οργάνωσης – λειτουργίας των αποθηκών αυτών ανήκει στους προϊσταμένους των αντίστοιχων τμημάτων οι οποίοι συνεργάζονται και ελέγχονται για διαχειριστικά θέματα από το Τμήμα Προμηθειών. Ειδικά για την αποθήκη και τις προμήθειες φαρμακείου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ειδική νομοθεσία περί Συγκρότησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας των Νοσοκομειακών Φαρμακείων και προμηθειών φαρμάκων.
Έχει την ευθύνη της διεξαγω­γής περιοδικών και ετήσιων απογραφών, με δική του πρωτοβουλία ή των αντίστοιχων τμημάτων και διαχειριστών, όπως και της παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού δια των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου.

7. Τμήμα Ιματισμού - Επιστασίας
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση των χώρων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, για την εκτέλεση των γενικών ερ­γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο­σοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου (τεχνικά θέματα λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου υπάγονται στην αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας).
δ. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης, δια των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται από την Διοίκηση όπως π.χ. εταιρείες φύλαξης, της ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων ή εξοπλισμού μέσα στα πλαίσια των παραπάνω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και προμήθεια (σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών) όπως και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσο­κομείου.
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύ­λαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.


Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.
στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.
ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης
και πυρασφάλειας.
ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.
2. Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.
δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
7. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο,
11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα,
12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ),
13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευτικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου,
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,
19. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.
Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχομένων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 16
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» διακρίνονται ως εξής:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Όταν ορίζεται αναπληρωτής Διοικητής, αυτός καταλαμβάνει μια (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), με βαθμό 1ο.
- Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.

2.  ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
11
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία)
1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΩΡΛ
5
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
8

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
14
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
10
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
4
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
2
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
5
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
8
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
6
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
11
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
7
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
8
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας)
5

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
7
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
176


Για την κατάληψη των βαθμίδων Δ/ντή και Επιμελητή Α΄, στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την κατάληψη της βαθμίδος Δ/ντή στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/92.
Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό προσωπικό που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Διευθυντής: Δύο (2) θέσεις
Επιμ. Α΄: Μία (1) θέση

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας − Βιολογίας
Πέντε (5) θέσεις

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Είκοσι μία (21) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας
Μία (1) θέση

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Είκοσι τρεις (23) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
Δύο (2) θέσεις

3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Είκοσι (20) θέσεις

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Δέκα οκτώ (18) θέσεις

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) θέσεις

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Εκατόν δέκα τέσσερις (114) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Φυλάκων Ασθενών, Νεκροτόμων Σαβανωτών Αποτεφρωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνών και Μάρκετινγκ
Μία (1) θέση

ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Δέκα πέντε (15) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις

ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Δέκα επτά (17) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού-Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Δέκα (10) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
Δέκα τρεις (13) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Προσωπικού Ασφαλείας, Επιμέλειας Κήπων, Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών, Αποθκαρίων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Είκοσι έξι (26) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών-τριών, Πλυντών-τριών, Πρεσσαδόρων-Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Είκοσι (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων και Μεταφορέων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Δέκα οκτώ (18) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Εννέα (9) θέσεις

5. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Τεχνική - Ξενοδοχειακή  Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρονικών - Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Οκτώ (8) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών-Τεχνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
(Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις).

ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
Δέκα πέντε (15) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων - Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών - Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών - Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών - Γαζωτριών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών - Απολυμαντών, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Πέντε (5) θέσεις

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) Δικηγόροι (1 παρ’ Αρείω Πάγω και 1 παρ’ Εφέταις)

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
1 προσωποπαγή
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
3 προσωποπαγείς

3.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
1 προσωποπαγή
Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής
3 προσωποπαγείς
Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής
1 ΙΔΑΧ

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
1 προσωποπαγή
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
2 προσωποπαγείς
Κλάδος ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών
1 προσωποπαγή
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
1 ΙΔΑΧ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
5 προσωποπαγείς
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (κλητήρας)
1 ΙΔΑΧ
Κλάδος ΥΕ Εργατών
1 προσωποπαγή
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
2 προσωποπαγείς
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
3 προσωποπαγείς
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 
1 προσωποπαγή

5.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός
1 ΙΔΑΧ
Άρθρο 17
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού (και μετατάξεων) του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής.
Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.   
Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος του  κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή του κλάδου ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.                                    
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:

Στη Διεύθυνση υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής.
Στους Τομείς υπάλληλοι των κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το Μαιευτικό − Γυναικολογικό Τμήμα.

Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Γραμματείας Εξω­τερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών υπάλ­ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κατά αυστηρή προτεραιότητα υπάλληλοι με οικονομικές σπουδές) ή ΠΕ Στατι­στικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λογιστικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρό­νοιας.
Στο Τμήμα Ιματισμού – Επιστασίας, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΤΕ Λογιστικής και εν ελλείψει υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στην Τεχνική Υπηρεσία προΐσταται:
Στην Διεύθυνση υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
Στα Τμήματα  Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (η εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν για την τοποθέτηση στο «ΓΥΠ»).

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 19
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών.
3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 20

Με την δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη όμοια σχετική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
          ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΡΟΔΟΣ 13-07-2012
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

  ΨΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
    ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
     ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

                                                                                                                          


                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: