Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»


Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ                             Ρόδος      27 / 8 / 2012
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ       
Πληροφορίες: Μ.Κωτικώστας                          Αρ.Πρωτ.                                                                                          
Τηλέφωνο 22410 80128                                
FAX : 22410 80145                                         Προς :
1.     Δ/ντές τμημάτων (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του τμήματός τους)
2.     Δ/ντές Κέντρων Υγείας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το ιατρικό, το λοιπό Επιστημονικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ. καθώς και των Π. Ιατρείων αυτού)
3.     Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με την υποχρέωση να ενημερώσει το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου  
       
                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

                  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (με τους αναπληρωτές τους) οι οποίοι θα εκλεγούν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και συγκεκριμένα:

α) Δύο ιατρούς με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή που εκλέγονται από όλους τους Συντονιστές  Δ/ντές του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τους αναπληρωτές τους

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή, οι οποίοι είναι Διευθυντές Τμημάτων, Κλινικών, Εργαστηρίων ή Μονάδων.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή.

β) Ένα ιατρό με βαθμό Δ/ντή που εκλέγεται από όλους τους Δ/ντές του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή του Νοσοκομείου καθώς και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού

γ) Ένα ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄ που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α΄ του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Επιμελητή Α΄

δ) Ένα ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄ που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β΄ του Νοσοκομείου και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του
   
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Επιμελητή Β΄

ε) Ένα Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και ένα επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α΄ που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί, της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού αρκεί να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και να κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν  όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί, της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.

στ) Ένα ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου

ζ) Ένα Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό Α΄ και ελλείψει αυτού ένα Νοσηλευτή ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτη /τρια  Υγείας με βαθμό Α΄ που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του.

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ  που κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11 και υπηρετούν στο Νοσοκομείο, καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.
Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί νοσηλευτής κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ ή όλες/οι οι μαίες/ευτές ή όλες/οι οι επισκέπτριες/τες υγείας ΠΕ  που κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11 και  υπηρετούν στο Νοσοκομείο καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι νοσηλευτές/τριες και μαίες/ευτές που υπηρετούν στο Νοσοκομείο καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.


Εξαιρούνται της παρούσας εκλογικής διαδικασίας οι επικουρικοί και οι αγροτικοί ιατροί.


Στις εκλογές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α) οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στη  Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά
β) δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
    

                                       ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

               Έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως στον Διοικητή μέχρι την έναρξη εκλογής Εφορευτικής επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ.

                Αναλυτικότερα :
                Γίνεται υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και στη συνέλευση ο Διοικητής ανακοινώνει τις υποψηφιότητες.
               Αν υποβληθούν προφορικές ενστάσεις διακόπτεται η συνέλευση για να υποβληθούν εγγράφως και μετά από εισήγηση του Διοικητή επί των ενστάσεων αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών.
             Επισημαίνεται ότι αν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα για τακτικό αιρετό εκπρόσωπο και μία για αναπληρωματικό αιρετό εκπρόσωπο μέχρι τις 10.00 π.μ. της ορισθείσας ημερομηνίας εκλογής της εφορευτικής επιτροπής δεν διεξάγονται εκλογές ούτε γίνεται εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά με Πράξη Διοικητή  ανακηρύσσονται ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων  και ο αναπληρωτής του.


                                        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής θα αρχίσει στις 10:00 π.μ. την Δευτέρα  10/9/2012 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί 2η συνέλευση στις 12/9/12 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου ημέρα Τετάρτη (την ίδια ώρα)
Εκλέγεται μία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τα αναπληρωματικά της μέλη, από την συνέλευση με ανάταση των χεριών. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής.
            Σε περίπτωση που και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία (30% των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις) συγκροτείται η εφορευτική επιτροπή με δημόσια κλήρωση η οποία γίνεται από τον Διοικητή και αναβάλλεται η διενέργεια εκλογής των εκπροσώπων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η εφορευτική επιτροπή.
            Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής  Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος.
           Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος.
          Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει εγκαίρως εκλογικού καταλόγους και εκλογικό υλικό στις αποκεντρωμένες μονάδες του Νοσοκομείου προκειμένου οι εκλογείς σε αυτές να ψηφίσουν με αλληλογραφία.
           Η εφορευτική επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας και χρησιμοποιεί σφραγίδα κάθε φορέα για τον οποίο διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου. (Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα γραμματέα για την σύνταξη πρακτικών και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Γραμματέας της Επιτροπής παραδίδει την σφραγίδα στην Υπηρεσία).


ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, θα διεξαχθούν στο χώρο του αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους εκλογείς.
         
                                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ             
            
Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα που τελείται η ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και η ψηφοφορία είναι μυστική.

          Στην περίπτωση που ο εκλογέας ψηφίζει με αλλη­λογραφία, τότε εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε ταχυδρομικό φάκελο, στη θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα και βαθμό στον οποίο ανήκει καθώς και το παράρτημα ή την αποκεντρω­μένη μονάδα του φορέα για την εκλογική διαδικασία του οποίου συμμετέχει.
Ο κάθε εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφο­ρευτικής Επιτροπής, ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον φάκε­λο με τον οποίο συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.
Δεν επιτρέπεται η συγκεντρωτική αποστολή από τα πα­ραρτήματα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκο­μείων, των φακέλων ψηφοφορίας των εκλογέων, προς την Εφορευτική Επιτροπή.


          Τέλος, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν :  
1.    Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
2.    Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
3.    Όλο το Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένε ς υπηρεσίες του
4.    Όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ  που υπηρετεί στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
-      Δεν συμμετέχουν όσοι είναι σε αργία ή διαθεσιμότητα  
   

          Η παρούσα πρόσκληση και οι καταστάσεις των ιατρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) θα αναρτηθούν  την Δευτέρα   28/8/2012.                              

Συνημμένα : Καταστάσεις υπαλλήλων

Εσωτερική διανομή
                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραμματεία

Τμ. Προσωπικού
Γρ. Διοικητή
Δ/ντή Ι.Υ.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: