Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007Το Δ.Σ και τα μέλη του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
σας εύχονται Χρόνια Πολλά με ατομική και οικογενειακή υγεία.
Το 2008 ας είναι ένας χρόνος δημιουργικός, με περισσότερη ανθρωπιά και κοινωνική δικαιοσύνη.Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2007

Έγγραφο Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας για εφημερίες 2008
  • Το προχτεσινό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα κ. Καλογερόπουλου που επισυνάπτεται τέθηκε υπόψη του δικηγόρου κ. Μιχαήλ (ειδικός στα ιατρικά θέματα). Το θεωρεί νομικά παντελώς ανίσχυρο και από κάθε άποψη απαράδεκτο, πράγμα που τεκμηρίωσε άλλωστε στην τελευταία γνωμοδότησή του. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τροπολογία ψηφίστηκε προκειμένου να υπάρξει χρόνος, ώστε ανυπερθέτως να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις Υπουργείου- ΟΕΝΓΕ σε τρείς μήνες. Τον Ιούλιο δόθηκε παράταση με Υπουργική απόφαση, ώστε ανυπερθέτως να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις.
  • Οι θέση του Συλλόγου μας παραμένει η ίδια όπως διατυπώθηκε στη Γενική Συνέλευση στις 20/12/2007 και που προβλέπει την κατάθεση προγραμμάτων εφημερίας μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2008 και αναμονή των εξελίξεων που θα προκύψουν από τη σύγκλειση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ στις 17/1/2008.

Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Μιχαήλ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο με τις υπ'αριθ.67/2007, 106/2007 και 107/2007 Πράξεις του Ι' Τμήματος, είναι σαφές.
Οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ, η οποία εκωδικοποίησε τις Οδηγίες 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, έχουν άμεση εφαρμογή, αφού η προθεσμία μεταφοράς τους στην εθνική έννομη τάξη έχει εκπνεύσει και οι διατάξεις αυτές έχουν ήδη μεταφερθεί με τα Π.Δ.88/1999 και 76/2005 στην εσωτερική έννομη τάξη, με συνέπεια οι κανόνες που θεσπίζουν να έχουν καταστεί γνωστοί στους ενδιαφερόμενους για τους οποίους γεννούν δικαιώματα, ενώ σε κάθε περίπτωση είναι σαφείς, ορισμένοι και δεκτικοί αμέσου εφαρμογής στην εσωτερική έννομη τάξη.
Συνεπώς, η οποιαδήποτε δαπάνη από 01-01-2008 κατά το μέρος που θα αφορά καταβολή αποζημίωσης για εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν από Γιατρούς κλάδου ΕΣΥ, καθ' υπέρβαση των τιθέμενων με την ανωτέρω Κωδικοποιητική Κοινοτική Οδηγία και τα προαναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα ελάχιστου ορίου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας θα είναι μη νόμιμη, τα δε σχετικά χρηματικά εντάλματα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις ως άνω Πράξεις, ανεγνώρισε συγγνωστή πλάνη στα αρμόδια όργανα των Νοσοκομείων Πύργου, Κεφαλληνίας και Σπάρτης, η οποία "δικαιολόγησε" τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων για την αιτία αυτή έως τη λήξη του Οικονομικού έτους 2007.
Εκ του γεγονότος αυτού συμπεραίνεται και γίνεται άμεσα αντιληπτό, ότι από την 01-01-2008 και εφεξής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί συγγνωστή πλάνη, ως πρόσχημα παραβίασης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει εν προκειμένω αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνες, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Συντάγματος, υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης Νόμου.
Περαιτέρω, θα πρέπει να καταστεί γνωστό, ότι η ενδεχόμενη έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παράταση της αναστολής εφαρμογής των άρθρων 6 και 5 των Π.Δ.88/1999 και 76/2005 αντίστοιχα κατ' εξουσιοδότηση του Έκτου άρθρου του Ν.3527/2007, θα είναι παράνομη, καταχρηστική και προεχόντως αντισυνταγματική, ως τέτοια δε θα προσβληθεί άμεσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εφόσον, όπως έχει δεχθεί το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σχετικές του Αποφάσεις (λ.χ. η υπ'αριθ.3471/2005), οι κατ' έτος εκδιδόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες προβλέπουν το πλαίσιο έγκρισης και πραγματοποίησης εφημεριών των Νοσηλευτικών και λοιπών Ιδρυμάτων που ανήκουν στις Ζώνες Α', Β' και Γ' και περαιτέρω το ύψος των διατιθέμενων πιστώσεων, δεν υποχρεώνουν τους Νοσοκομειακούς Γιατρούς να εργάζονται εβδομαδιαίως πέραν των 48 ωρών συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών, συνάγεται ότι και οι κατ' εξουσιοδότηση των ετήσιων αυτών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εκδιδόμενες αποφάσεις των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, οι οποίες εγκρίνουν την πραγματοποίηση των μηνιαίων προγραμμάτων εφημεριών, δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους Γιατρούς σε εβδομαδιαία εργασία πέραν των 48 ωρών συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών, εκτός εάν υπάρχει η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του ενδιαφερόμενου Γιατρού για την σχετική υπέρβαση, ή προβλέπει διαφορετικά σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Όπως σας είναι επίσης γνωστό, οι εννέα (9) αυτοτελείς Καταγγελίες που έχουν υποβληθεί δι' εμού από αντίστοιχες Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου (πρωτογενούς και παράγωγου) από την Ελληνική Δημοκρατία (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), βρίσκονται σε "καλό δρόμο", σχετικά με την διαδικασία παραπομπής της Χώρας μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σας γνωρίζω επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενημερωμένη, με σχετική αλληλογραφία που έχω με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της, για το περίφημο ως άνω Έκτο άρθρο του Ν.3527/2007 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ'αριθ.2/42003/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία φέρει τον παραπλανητικό τίτλο "Εφαρμογή Οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης"(!!!) και η οποία παρέτεινε την αναστολή εφαρμογής των άρθρων 6 και 5 των Π.Δ.88/1999 και 76/2005.

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ν.Ι.

Μετά από συνεδρίαση του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών του Γ.Ν. Ρόδου, έγινε η συγκρότησή του σε σώμα, μετά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος: Τριάντος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Κινούς Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας: Μυροφόρου Ιωάννης
Ταμίας: Σωτρίλλης Θωμάς
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Κατσίλλης Κων/νος

Μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. ακολούθησε επίσκεψη γνωριμίας στο Διοικητή του Νοσοκομείου και προγραμματίστηκε για το άμεσο μέλλον σύσκεψη για τα προβλήματα του Νοσοκομείου.

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2007

Προγράμματα εφημεριών 2008 - Γενική Συνέλευση 20/12/2007

Η Γενική συνέλευση της 20/12/2007 που συνήλθε με θέμα τα προγράμματα εφημεριών και τον τρόπο εφημέρευσης των γιατρών από 1ης Ιανουαρίου 2007, και με δεδομένη τη λήξη της εξάμηνης παράτασης που έλαβε το Υπουργείο Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχέση με την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας και του προεδρικού Διατάγματος που προσαρμόζει το νέο ωράριο εργασίας και εφημέρευσης, αφού ενημερώθηκε απο το Προεδρείο, αφού διαπίστωσε οτι:

  1. Δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο ΥΚΑ σχετικά για την εφαρμογή του νέου ωραρίου και της εφημέρευσης.
  2. Η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας και του Προεδρικού διατάγματος είναι εφαρμοστέα από 1/1/2008, αν δεν υπάρξει άλλη παράταση, που όμως αυτόματα οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  3. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν θα αναγνωρίσει άλλη "συγγνωστή πλάνη" όπως συνέβη το 2007, για την κατ' εξαίρεση έγκριση και πληρωμή των εφημεριών σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς.
  4. Δεν υπάρχει καμμία δέσμευση από το ΔΣ του Νοσοκομείου και τον Διοικητή, ότι θα εγκριθούν οι εφημερίες όπως και το 2007.

Αποφάσισε μετά από ψηφοφορία να κατατεθούν προγράμματα εφημεριών που καλύπτουν το Νοσοκομείο μέχρι την 20/1/2007, αναμένοντας μέχρι αυτό το διάστημα την εξέλιξη της κατάστασης και δεν θα καλύψουν το υπόλοιπο από 21-31/1/2007, αν προηγουμένως δεν υπάρξει οριστική επίλυση του εφημεριακού, διασφάλιση και έγκριση των εκτελούμενων εφημεριών, όπως εκτελούνται μέχρι σήμερα, και αναμένοντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, στις 17/1/2007.

Η επιθυμία και σκοπός των γιατρών είναι η διατήρηση του Νοσοκομείου ανοιχτού για τους πολίτες και τους χρήστες υγείας, χωρίς όμως οι ίδιοι να πληρώσουν την αδράνεια των καθ' ύλην υπευθύνων.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ν.Ι.Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

Μετά τις εκλογές της 21/12/2007 προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σ.Ν.Ι.Γ.Ν. Ρόδου. Η σχεδόν μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, ανέδειξε το ενδιαφέρον των μελών-γιατρών, μπροστά στις αναμενόμενες σοβαρές εξελίξεις στο χώρο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών, με πρώτα τις εργασιακές σχέσεις και το εφημεριακό, το ασφαλιστικό και τα συνολικά προβλήματα λειτουργίας και ανάπτυξης του Νοσοκομείου Ρόδου.

Η μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνεται από νέο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι γνωστή και αποτελεί τον οδηγό στις αποφάσεις και ενέργειες του Συλλόγου, με μοναδικό κριτήριο την ισόνομη, αξιοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και όλων των μελών. Η ανάδειξη των προβλημάτων και αρρυθμιών του Συστήματος Υγείας και η συμβολή στην επίλυσή τους, η πληροφόρηση και η κριτική διάθεση, αποτελούν όρους μη διαπραγματεύσιμους, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε πολιτική και κομματική εξάρτηση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε, αποτελείται (αλφαβητικά) από:
Κατσίλης Κων/νος, Επιμελητής Καρδιολόγος
Κινούς Βασίλειος, Επιμελητής ΜΕΘ - Χειρουργός
Μυροφόρου Ιωάννης, Επιμελητής Γεν. Ιατρικής
Σωτρίλλης Θωμάς, Αναπλ. Διευθυντής - Ουρολόγος
Τριάντος Γεώργιος, Διευθυντής - Χειρουργός

Αναπληρωματικά μέλη: Φραγκιάδης Ευάγγελος, Ειδικευόμενος Χειρουργικής
Παπαντωνίου Παναγιώτης, Επιμελητής Αναισθησιολόγος