Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ. απόφαση για την επέκταση της ειδικής άδειας 10 ημερών

    
Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση της ειδικής άδειας στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε 15 τμήματα νοσοκομείων.
Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση προβλέπει:«Η ειδική ετήσια άδεια μετ ́αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ (πέραν των τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην υπ ́αριθμ. πρωτ. 2003075/204/0022 Κ.Υ.Α. (Β ́ 33 /1995)):
α) Επειγόντων Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός) δ) Ακτινοθεραπευτικό ε)Πυρηνικής Ιατρικής στ) Αιμοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων θ) Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά ι) Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας, ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) προγεννητικού ελέγχου, ιγ) αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) αιματολογικό εργαστηριακού τομέα ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς και ιστ) στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.»