Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ 3812/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386

& ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)

Ταχ. Κωδ.: 106 74, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009

Όπως σας είναι γνωστό στο ΦΕΚ 234/Α/2009 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3812/2009

<<Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις>>, στον

οποίο περιέχονται ρυθμίσεις οι οποίες αφενός μεν υπαγάγουν τις υπηρεσίες του δημοσίου και των

φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, σχετικά με τις

προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αφετέρου δε επανακαθορίζουν τα κριτήρια

επιλογής του.

Οι κατά άρθρο απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου αυτού είναι οι

ακόλουθες:

Άρθρο 1

Α. Έκταση εφαρμογής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3812/09 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου

14 του ν.2190/94 και επανακαθορίζονται οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οι

οποίες πλέον προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Οι ελάχιστες

εξαιρέσεις που απέμειναν εκτός ΑΣΕΠ, αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από

διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Όσον αφορά την υπαγωγή υπηρεσιών και φορέων στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ,

διευκρινίζονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 1 περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί

καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του

ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Στις εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται οι δημόσιες

επιχειρήσεις τόσο του κεφαλαίου Α΄ όσο και του κεφαλαίου Β΄ του ως άνω νόμου. Όσον

αφορά την έγκριση των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού από τις δημόσιες

επιχειρήσεις οι ειδικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33 του ν.3697/2008,

προβλέπουν ότι η έγκριση χορηγείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων

Επιχειρήσεων και Οργανισμών και όχι από την τριμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως

τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 28/31-12-2009.

2. Στην περ. ι της παρ. 1 του ανωτέρω νόμου που αφορά στο προσωπικό των νομικών

προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και περιλαμβάνει το λαϊκό

προσωπικό που υπηρετεί : α) στα ΝΠ.Δ.Δ αυτά, β) στα εξομοιούμενα προς αυτά κατά την

παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.3801/2009 , δηλαδή στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα

Ευαγγελιστρίας Τήνου, γ) στις λοιπές εκκλησίες και δόγματα των κατά το άρθρο 13 του

Συντάγματος γνωστών θρησκειών, με την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω προσωπικό

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από το σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94 περιορίζονται

μόνο στις κατηγορίες προσωπικού που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1

του ν. 3812/2009.

Άρθρο 3

Β. Διατήρηση σε ισχύ ειδικών διατάξεων που αφορούν το διορισμό προσώπων ευαίσθητων

κοινωνικών ομάδων Συγκεκριμένα:

● Με το άρθρο 3 του νόμου διατηρούνται σε ισχύ οι ακόλουθες διατάξεις:

● Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) όπως

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄) και αφορούν στο διορισμό

ιατρών ειδικευμένων και οδοντιάτρων, καθώς και απόφοιτων όλων των Σχολών Επαγγελμάτων

Υγείας, ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων,

κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, που

πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα .

● Το άρθρο 10 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α), που αφορά στην κατάρτιση από το Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταλόγου επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη

επιτακτικών αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

● Ο ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220Α), όπως ισχύει που αφορά στη μέριμνα για την απασχόληση

προσώπων ειδικών κατηγοριών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (όπως

πολύτεκνοι – τρίτεκνοι γονείς και τα τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50%

τουλάχιστον, κ.λ.π):

● Το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄), που αφορά σε προσλήψεις για τροφίμους

βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων και συγκεκριμένα σε θέσεις τακτικού προσωπικού και

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών

τους προσώπων. Το ποσοστό των προσλήψεων της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται στο

5% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων του φορέα και αφορά σε άτομα τα οποία

ανατράφηκαν επί επταετία τουλάχιστον σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό

βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της

περιοχής του ίδιου νομού.

● Το άρθρο 19 του ν.1911/1990 –(ΦΕΚ 166 Α΄), όπως ισχύει, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα

συζύγου ή ενός από τους στενούς συγγενείς αξιωματικών, οπλιτών κ.λ.π., οι οποίοι απεβίωσαν ή

κατέστησαν ανάπηροι από τραυματισμό ή ασθένεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% κατά την

εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να διορισθούν ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι

στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

● Το άρθρο 14 παρ. 20 του ν.2266/1994(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο, όταν

εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται

στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, και ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της

εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου

βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του επιτρέπεται να διορίζεται στο

Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει

ο διοριζόμενος.

● Το άρθρο 5 του ν.3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α΄) σχετικά με διορισμό των συγγενών προσώπων που

απεβίωσαν, ή υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, εξαιτίας των εκτεταμένων και καταστρεπτικών

πυρκαγιών του έτους 2007, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 20 του

ν.2266/1994(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει.

● Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν.2452/1996 –(ΦΕΚ 283 Α) σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση θανάτου

ή ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή

πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο/η

σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη, ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ανάλογα με τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης

κενής οργανικής θέσης.

● Το άρθρο 6, παρ. 7 του ν.2244/1994, όπως ισχύει με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε ένα

μέλος της οικογένειας μισθωτού να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων

του ν.2190/1994, θανόντος, συνεπεία εργατικού ατυχήματος κλπ.

Γ. Αναμόρφωση κριτηρίων και μορίων για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού

Άρθρο 4

- Κατάργηση της προσαύξησης της μοριοδότησης για τακτικό προσωπικό:

Με το άρθρο 4 του νόμου αυτού καταργείται η προσαύξηση κατά 50% των μορίων της εμπειρίας,

που είχε αποκτηθεί σε καθήκοντα ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης

θέσης και αθροιστικά ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 24 μηνών και είχε διανυθεί στο Δημόσιο σε

εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.2190/94. Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση της εμπειρίας

διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 5

- Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης για τακτικό προσωπικό:

Με τις διατάξεις του άρθρου 5, καταργείται η διενέργεια της προφορικής συνέντευξης και η

βαθμολογία του κριτηρίου αυτού σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

(άρθρο 18 του ν. 2190/1994), καθώς και όπου προβλέπεται με ειδικές διατάξεις. Διατηρείται το

κριτήριο της προφορικής συνέντευξης για την διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού

προσωπικού του άρθρου 103, παρ. 3 του Συντάγματος ή αντιστοίχου επιστημονικού προσωπικού

των ΝΠ.Ι.Δ που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/94 (άρθρο 19 του

ν.2190/1994, όπως ισχύει).

Επίσης, καθιερώνεται η συνέντευξη μόνο για την πλήρωση θέσεων προσωπικού κατ’ εφαρμογή του

άρθρου 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης

ζωής, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των

καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του

ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη στην περίπτωση αυτή διεξάγεται με ευθύνη του ΑΣΕΠ από Επιτροπή, τα

μέλη της οποίας ορίζονται από το ΑΣΕΠ και διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητα,

προκειμένου να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των

καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και θα διενεργείται μόνο σε υποψηφίους που

περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν.2190/1994,

όπως ισχύει. Ο αποκλεισμός, λόγω ακαταλληλότητας, υποψηφίου θα πρέπει να αιτιολογείται

πλήρως από την Επιτροπή και να καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά.

Άρθρο 6

- Μεταβολές στη μοριοδότηση υποψηφίων για τακτικό προσωπικό

Με το άρθρο 6, τροποποιούνται τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι κατά τη συμμετοχή τους σε

διαδικασία: α) γραπτού διαγωνισμού και β) διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα στον γραπτό διαγωνισμό (άρθρο 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει):

● Περιορίζεται ο υπολογισμός μορίων εμπειρίας στα πέντε έτη με ταυτόχρονη αύξηση των μορίων

που λαμβάνεται για τα έτη αυτά (4 μονάδες για 5 έτη ).

Στον διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει):

● Αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής: 110). Οι μονάδες

του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα.

● Καταργείται η μοριοδότηση λόγω παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων

επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

● Αυξάνονται τα μόρια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τόσο στο γνωστικό

όσο και σε άλλο αντικείμενο από αυτό της προκηρυσσομένης θέσης.

(α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:

διακόσιες (200) μονάδες.

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό

(100) μονάδες.)

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο διδακτορικό τίτλο σπουδών,

μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον

αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

● Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο μέχρι εξήντα μήνες

(420 μόρια).

Άρθρο 7

- Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού ( τακτικό

προσωπικό)

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 προβλέπεται ότι για το 50% των προκηρυσσομένων θέσεων ανά

φορέα, κλάδο ή ειδικότητα δεν θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υποψήφιοι που διαθέτουν προϋπηρεσία και όσοι

δεν είχαν απασχοληθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα πριν τη συμμετοχή τους σε

προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Διατηρείται πάντως η εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή στις περιπτώσεις που η εμπειρία προβλέπεται

ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, ή

από ειδική διάταξη νόμου. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η υποχρέωση κάλυψης του 50%

των θέσεων χωρίς το κριτήριο της εμπειρίας.

Άρθρο 8

- Ειδική γραπτή δοκιμασία «test δεξιοτήτων» (τακτικό προσωπικό):

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθμίζονται με ορθολογικότερο τρόπο θέματα που αφορούν στην

ειδική γραπτή δοκιμασία στην οποία μπορεί να συμμετάσχει υποψήφιος, σε διαδικασία με τις

διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 που διενεργεί το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, η ισχύς της

ορίζεται πλέον στα δέκα (10) έτη (από τρία (3) που προβλεπόταν) και λαμβάνεται υπόψη σε κάθε

περίπτωση η βαθμολογία που έχει λάβει ο υποψήφιος την τελευταία φορά συμμετοχής του στην εν

λόγω ειδική γραπτή εξέταση. Επίσης, προβλέπεται η διενέργειά του από το ΑΣΕΠ μία τουλάχιστον

φορά κάθε δύο έτη (από ένα που ήταν έως σήμερα). Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή

παρέχεται σε όσους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατέχουν βασικό τίτλο

σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0

έως το 100.

Άρθρο 9

Δ. Ρυθμίσεις που αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου:

Στο άρθρο 9, επέρχονται αλλαγές τόσο στα κριτήρια όσο και στον τρόπο μοριοδότησης αυτών, για

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονται

στο άρθρο 21 του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

●Μειώνεται η μοριοδότηση του χρόνου ανεργίας (200 μονάδες για τέσσερις μήνες και 75

μονάδες για κάθε μήνα άνω των τεσσάρων μηνών και μέχρι ένα έτος). Ως εκ τούτου, ο μέγιστος

αριθμός μορίων για ένα έτος ανεργίας θα είναι:

200 (για τους πρώτους τέσσερις μήνες)

+ 75 Χ 8 μήνες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση ενός έτους

Σύνολο: 800.

●Αυξάνεται η βαρύτητα του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών (πολλαπλασιαστής: 40 για τις

κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και 20 για την κατηγορία ΔΕ)

●Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα και για συνολικό χρόνο μέχρι εξήντα μήνες

με μέγιστο αριθμό μορίων ως εξής:

7 μόρια για κάθε μήνα

Χ 60 μήνες

Σύνολο: 420 μόρια

●Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εμπειρία) της περίπτωσης Α΄

της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, σύμφωνα με την οποία «οι μονάδες της

εμπειρίας προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως προσόν από την

οικεία ανακοίνωση απασχόλησης». Κατά συνέπεια, η εμπειρία θα βαθμολογείται σε κάθε

περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου είτε αυτή προβλέπεται ως προσόν στην

οικεία ανακοίνωση είτε όχι.

●Καταργείται το κριτήριο της ηλικίας

●Θεσπίζεται νέο κριτήριο και μοριοδοτείται, το οποίο αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες. Για

την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, μονογονεϊκή οικογένεια νοείται κάθε οικογένεια με ένα

γονέα, ο οποίος έχει την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, με την προϋπόθεση ότι, κατά

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, να έχει ανήλικο τέκνο και την επιμέλεια

αυτού.

Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον

ένα μόνο γονέα τους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της μονογονεικής οικογένειας για την εφαρμογή της εν λόγω

διάταξης οι διαζευγμένοι και τα τέκνα αυτών. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 21 του

ν.2190/1994, με τις οποίες ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν έχουν τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, οι φορείς

αποστέλλουν τόσο τις ανακοινώσεις όσο και τους πίνακες που περιλαμβάνουν τους

προσλαμβανομένους, για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

● Καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την περιοδική

απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του

δημόσιου και των λοιπών φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 ίση με την

σχολική περίοδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους καθ΄ όλη τη διάρκεια

του σχολικού έτους.

● Καταργούνται τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ή ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν

2190/94, όπως ισχύει.

● Προβλέπεται μεταβατικά η δυνατότητα διατήρησης των ειδικών διατάξεων μέχρι 31-12-

2010.

● Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 (παρ.1, περ. β) του ν.3812/09 , οι

υπηρεσίες που επιθυμούν να διατηρήσουν σε ισχύ τις διατάξεις αυτές μέχρι 31.12.2010, θα

πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα υποβάλει πρόταση στον

Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να

εκδοθεί απόφαση για διατήρηση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων .

● Τέλος, οι υπηρεσίες και φορείς που απασχολούν προσωπικό για κάλυψη εποχικών αναγκών,

θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση της προβλεπομένης στην παρ. 8 του άρθρου 9 απόφασης

για την εξειδίκευση των εποχικών τους αναγκών καθώς και τον προσδιορισμό του προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους.

Άρθρο 10

Συμβάσεις έργου

Με το άρθρο 10 του ν.3812/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.

2527/1997.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου δεν επιτρέπεται σύναψη

σύμβασης μίσθωσης έργου:

α) για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα π.χ.

για ανάγκες που εξυπηρετούνται από κλάδους/ειδικότητες Διοικητικού, Διοικητικού

Γραμματέων κ.λπ., ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, και

β) εφόσον από τις διατάξεις του οργανισμού των υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. ή κανονισμού ή

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις

ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης

έργου με φυσικά πρόσωπα. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 1 του

άρθρ. 14 του ανωτέρω νόμου, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ «… να

ορίζεται κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του

αρ.6 του ν.2527/1997, που προστέθηκε με την παρ.1 του αρ.10 του παρόντος νόμου από την

ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για

τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού καταληκτική ημερομηνία είναι η 31.12.2011». Η

ανωτέρω απόφαση εκδίδεται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που

υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση

οικείου Υπουργού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, η οποία προβλέπεται στην παρ.1

του άρ.6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, απαιτείται πλέον, αντί της βεβαίωσης της νομικής

υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα,

βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτει

εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών από το ΑΣΕΠ, οι υπηρεσίες και οι

φορείς του δημόσιου τομέα, παρακαλούνται να αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα τόσο το

αίτημα για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου,

καθώς και το αίτημα για την υποβολή της πρότασης από το ΑΣΕΠ στον Υπουργό Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της απόφασης της

περίπτωσης α΄ της παρ.1 του αρ.14 του ν.3812/09, όπου υπάρχει ανάγκη για την έκδοση της

απόφασης αυτής.

● Η καινοτομία που εισάγεται με το νόμο αυτό όσον αφορά στις συμβάσεις έργου

βρίσκεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως προστέθηκε με την

παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 10 όπου ορίζεται ότι από την ισχύ του νόμου αυτού, για την επιλογή

των αναδόχων με σύμβαση έργου εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια που προβλέπονται για

την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

του άρθρ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται ότι προκειμένου

για την κατάρτιση των συμβάσεων έργου θα τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για τις

προσλήψεις με το άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 με πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ (έλεγχος

ανακοίνωσης πινάκων κατάταξης και ενστάσεων).

● Εξαιρούνται και ως εκ τούτου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και

χωρίς την εφαρμογή των κριτηρίων και μορίων του άρθρ. 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, οι

κατωτέρω περιπτώσεις:

«α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών

ταμείων,

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών

Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού,

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων

συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.»

Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για

γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή

πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

● Τέλος επισημαίνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 που

δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Άρθρο 11

Διορισμός Διακριθέντων Αθλητών

Με το άρθρο 11 του ν.3812/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία

διορισμού διακριθέντων αθλητών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

● Από 01/01/2010, περιορίζονται οι νίκες και οι αθλητικές διοργανώσεις που πρέπει να επιτύχει

αθλητής προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού. Στο εξής εξαιρετική αγωνιστική διάκριση

αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού, είναι:

α)Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και

β) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών , νέων ανδρών –γυναικών,

εφήβων-νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

Δικαίωμα διορισμού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές με αναπηρία

που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες καθώς και

στους Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών – γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών – γυναικών.

Οι αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες

συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο

αυτών που τις κατέχουν.

● Από 01/01/2010, απαραίτητη προϋπόθεση για να διορισθούν οι αθλητές είναι να έχουν διακόψει

την αθλητική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους για διορισμό

υποβάλλοντας σχετική βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί

διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

● Δεν διορίζονται οι επαγγελματίες αθλητές(π.χ. ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές

επαγγελματικών κατηγοριών), καθώς και αθλητής που τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για

παράβαση ντόπινγκ. Ο διορισμός ανακαλείται αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά το

διορισμό.

● Για όσους αθλητές πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31/12/2009, η διαδικασία διορισμού γίνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης αρ.

24344/9.6.2009 (ΦΕΚ 1182 Β΄/17.6.2009), όπως ισχύουν. Ο διορισμός τους γίνεται οποτεδήποτε,

χωρίς τον περιορισμό των τεσσάρων ετών, που προβλέπεται στην περίπτωση 12α της παρ. 8 του

άρθρου 18 του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Γ2 του άρθρου 45

του ν.3773/2009 (120Α) με την προϋπόθεση να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα,

που διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3812/09.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι για όσους αθλητές πέτυχαν διάκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.2725/1999, όπως ισχύει, και δεν έχει δημοσιευθεί η πράξη διορισμού στην Ε.τ.Κ. θα πρέπει και

αυτοί προηγουμένως να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία του διορισμού τους.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

● Με την παρ. 2 του άρθρου 14 ορίζεται ότι: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή

έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

2010 παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010, με την προϋπόθεση ότι ο

αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό

(50%) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού

(συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή

ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το

έργο, ανεξάρτητα από το φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη

των διατάξεων του π.δ.164/2004».

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αυτή γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου η οποία

εκδίδεται μετά την έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 όπως

τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 28/31-12-2009.

Οι υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού που απασχολούν

συμβασιούχους με μίσθωση έργου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής

θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν δια του αρμοδίου Υπουργού σχετικό αίτημα για την παράταση

των συμβάσεων μίσθωσης έργου, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Υπηρεσίας μας

για την παροχή της σχετικής έγκρισης από την Τριμελή Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως

τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την Π.Υ.Σ. 28/2009 (βλ. σχετικά τη ΔΙΠΠ

Φ/2.9/20/οικ. 31336/21.12.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού). Αν δε

πρόκειται για ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σταδίου 27).

Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου

3812/2009 (άρθρο 14 παρ.2), δηλαδή οι συμβασιούχοι να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού

αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των

συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου

φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από το

φορέα με τον οποίο έχει καταρτιστεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ

164/2004.

Το ίδιο αίτημα θα πρέπει να απευθύνεται και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη

χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για την ύπαρξη των πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι η παράταση των συμβάσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική για την

υπηρεσία ή το φορέα και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους,

αφού σταθμίσουν τις ανάγκες ή την πορεία του έργου που εκτελούν οι ανάδοχοι και να

προτείνουν τον αριθμό ανά ειδικότητα των συμβασιούχων που είναι απαραίτητοι για την

παράταση των συμβάσεών τους λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον

προϋπολογισμό τους.

Άρθρο 15

● Παράλληλα επισημαίνεται ότι με το άρθρο 15 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: «Από την

έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις

διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.»

● Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να ενημερώσουν αμέσως όλους

τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Η Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να

ενημερώσει άμεσα τους Ο.Τ.Α. που εποπτεύει.

Η εγκύκλιος αυτή είναι ανηρτημένη στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www . gspa . gr στη διαδρομή:

Δημόσια Διοίκηση – Προσλήψεις και Νέες Καταχωρήσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Ντόλιος

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Ο .....ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Υπογράφτηκε επιτέλους ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου Ρόδου απο την Υπουργό κ. Ξενογιαννακοπούλου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .Μέχρις εδώ όλα καλά ,αλλά έχουμε και την πληροφορία ότι δεν υπογράφτηκε τελικά η αναμορφωμένη πρόταση που εστάλει απο το νοσοκομείο μας ,αλλά κάτι άλλο λιγότερο....ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ...ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΡΙΝΟΥΜΕ........

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

O.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τα κονδύλια εφημεριών που η κυβέρνηση έχει εγγράψει στον προϋ-
πολογισμό του 2010 είναι μειωμένα κατά 65 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα
εγγεγραμμένα το 2009. Η πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών που περικόπτει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 10%, ανάμεσα στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα κονδύλια εφημεριών, σημαίνει περαι-
τέρω μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ.
Με την ίδια Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περικόπτεται και
το 10% των επιδομάτων, πράγμα που σημαίνει σοβαρή μείωση αποδοχών
για τους γιατρούς του ΕΣΥ.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία
να εφημερεύουν όλες τις μέρες του μήνα τα Νοσοκομεία και τα Κέ-
ντρα Υγείας της χώρας και οι πολίτες θα βρεθούν σε ακόμη πιο δυσχε-
ρή θέση να καλύψουν ανάγκες περίθαλψης.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί επ΄ ουδενί πρόκειται να κάνουν αποδεκτές
ρυθμίσεις που πλήττουν την υγεία των πολιτών και συγχρόνως μειώνουν
δραματικά τις αμοιβές που ρυθμίστηκαν μόλις πριν ένα χρόνο με κλαδική
συμφωνία.
Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στην απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ
την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου και καλεί τους συναδέλφους να απεργή-
σουν μαζικά διεκδικώντας:
· την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των Νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας της χώρας
· τη διασφάλιση των αποδοχών που προέκυψαν από την κλαδική μας
συμφωνία
Η κυβέρνηση σε περίπτωση εμμονής στις παραπάνω ρυθμίσεις
θα πρέπει ν΄ αντιληφθεί ότι επωμίζεται ταυτόχρονα και το τεράστιο
κόστος του κλεισίματος των Νοσοκομείων που συνεπάγονται οι ρυθ-
μίσεις αυτές.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Από τη συνέντευξη του Υφυπουργού Γ.Κουτρουμάνη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Οι δαπάνες που πληρώνουν τα ταμεία και οι πολίτες έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χωρών.

Η υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, η προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, οι υπερτιμολογήσεις υλικών και θεραπευτικών μέσων, οδηγούν σε απώλειες πόρων για το σύστημα ύψους 3,5 δις ευρώ ετησίως.
Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία απολύτως πρόθεση για περιορισμό των παροχών. Εκείνο που θα επιδιώξουμε όμως και είναι υποχρέωση μας, είναι να ελέγξουμε τη σπατάλη για να περιορίσουμε τις δαπάνες.
Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε και με τα συναρμόδια Υπουργεία, για τη λίστα φαρμάκου και την επανατιμολόγηση, για τη σχέση των ταμείων με τα νοσοκομεία, για τη δημιουργία ενιαίων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ωστόσο, τα μέτρα και οι δράσεις που εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθούμε και υλοποιούμε είναι άμεσα και αναγκαία:
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε τον παρακάτω σχεδιασμό που υλοποιούμε άμεσα:
1. Αποστείλαμε ήδη, σε 263 φαρμακευτικές εταιρείες, σε μία - μία ξεχωριστά, επιστολή με τα ποσά που οφείλει στα ταμεία για 2ο τετράμηνο του 2009 στα πλαίσια εφαρμογής του Rebate. Πρόκειται για ένα ποσό 32.000.000 ευρώ περίπου. Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ και εφόσον δικαιωθούμε, θα επανέλθουμε για τα αναδρομικά που φθάνουν τα 300.000.000 ευρώ.
2. Διενεργούμε στοχευμένους ελέγχους πανελλαδικά με μικτά κλιμάκια στελεχωμένα από ειδικούς της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων (120 άτομα περίπου) σε κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, νοσοκομεία, κ.λ.π. με στόχο να εντοπιστούν οι παραβάσεις και να καταλογιστούν οι ευθύνες, όπου υπάρχουν. Ξεκινάμε άμεσα και εδώ από τις αρχές Φεβρουαρίου.
3. Προωθούμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο των συνταγών, έτσι ώστε, μέχρι τέλος Μαΐου, αρχής γενομένης, από το Μάρτιο για το ΙΚΑ, να ελέγχονται ηλεκτρονικά 4.500.000 περίπου συνταγές ανά μήνα.
4. Διακόπτουμε άμεσα τις συμβάσεις με ιατρούς, κλινικές, κ.λ.π. σε περίπτωση που δεν τηρούν τους όρους των συμβάσεων και την υφιστάμενη νομοθεσία, επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα πρόστιμα και παραπέμπουμε στις δικαστικές αρχές τις υποθέσεις που διαπιστώνονται ποινικά αδικήματα.
5. Προωθούμε την σύμπραξη των ταμείων για την από κοινού διαπραγμάτευση και διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για την αγορά υπηρεσιών υγείας, την υπογραφή κοινών συμβάσεων συνεργασίας με προμηθευτές, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και θεραπευτικών μέσων.

6. Καθιερώνουμε ενιαίο ποσό δαπάνης για νοσοκομεία και κλινικές που αφορούν σε υλικά και θεραπευτικά μέσα.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ........

Η παράταση της εκκρεμότητας ορισμού νέων Διοικήσεων σε Νοσοκομειακό επίπεδο, επιτείνει τη χρονίζουσα κρίση που υφίσταται ο χώρος της Υγείας στην περιοχή μας.Η εμπειρία μας έδειξε ότι για τους διορισμούς αυτούς ασκούνται πιέσεις από απίθανες πλευρές.

Η κυβερνητική δέσμευση για επιλογή των αρίστων και όχι των αρεστών μέλλει να κριθεί και από τις συγκεκριμένες επιλογές.

Καλούμε την κυρία Υπουργό να επιλέξει άτομα ικανά, πέρα από πολιτικό ή κομματικό χαρακτηρισμό, που αποδεδειγμένα άσκησαν επιτυχώς διοίκηση και που διαχειρίστηκαν, θετικά, καταστάσεις κρίσης. Η επαγγελματική ιδιότητα των υπό κρίση δεν σημαίνει αυτόματα και ικανότητα.

Αν τα πρόσωπα που θα επιλέξει η κυρία Υπουργός, έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, η Ε.Ι.Ν.Ρ. δεσμεύεται να σταθεί αρωγός για την επίλυση των υγειονομικών προβλημάτων.

Σε αντίθετη όμως περίπτωση, η Ε.Ι.Ν.Ρ. θα έχει ανοικτό και διαρκές μέτωπο απέναντι στους ανικάνους.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 10% ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Με υπουργική απόφαση μειώνονται κατά 10 % οι πιστώσεις που προέβλεπε ο ψηφισθείς προϋπολογισμός σε όλα τα υπουργεία.

Οι μόνες πιστώσεις που δεν πλήττονται προς το παρόν είναι οι πιστώσεις για μισθούς και συντάξεις.

Η αναφερόμενη μείωση 10% αφορά και τις πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας ( εφημερίες , υπερωρίες κλπ).

Το συγκεκριμένο κονδύλι, που προκύπτει από αυτή τη μείωση, θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση για τη «δημιουργία αποθεματικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτων αναγκών του προϋπολογισμού».

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προχωρά σε αποδέσμευση των πιστώσεων σε μηνιαία βάση για την καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών .

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τις «επόμενες μέρες»…Οι διοικητές των νοσοκομείων αργότερα...Είναι μια από τις ειδήσεις που έβγαλε η σημερινή συνέντευξη της Υπουργού Υγείας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΘΕΜΑ FM 98,9», ενώ παραδέχτηκε ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα η επιλογή των διοικήσεων στα ΝοσοκομείαΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ: «ΘΕΜΑ F.M. 98,9»

ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

και ΔΗΜΟ ΒΕΡΥΚΙΟΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ώρα είναι 10 παρά εικοσιπέντε, καλή σας μέρα, «ΘΕΜΑ 98,9», θα σας δώσω μια συμβουλή: ντυθείτε καλά γιατί έρχεται κρύο πολύ, κάνει κρύο και έρχεται ακόμη περισσότερο. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η Υπουργός Υγείας η κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στην οποία λέμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κα Υπουργέ.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα και νά ‘στε καλά.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφέστατα. Να σας πω κα Υπουργέ. Περιμένουμε, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι επίσημο και έχει φύγει από εσάς, ως είδηση, έξαρση της γρίπης Η1Ν1 του Φεβρουάριο με το κρύο; Οι γιατροί αυτό μας λένε;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που μας λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες επιδημιολόγοι, είναι ότι είδαμε την αποκλιμάκωση του φθινοπωρινού κύματος. Έχουμε όμως συνέχεια από βαριά περιστατικά και δυστυχώς θανάτους, όπως ξέρετε έχουμε ξεπεράσει πια τους 100 θανάτους. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και το πρόβλημα εμβολιασμών, αλλά υπάρχει μια επιφυλακή για ένα πιθανό χειμωνιάτικο κύμα, το επόμενο διάστημα. Γιατί βλέπετε φέτος άργησε ο χειμώνας.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα λοιπόν το τρίμηνο που διανύουμε είναι ακόμη τρίμηνο επιφυλακής.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Άρα καλά έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση και αγόρασε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες εμβόλια;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω με δυο τρόπους. Πρώτα απ' όλα ότι έπρεπε η χώρα μας να προμηθευτεί εμβόλια. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν θα είχε ένα εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Σωστό.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα σωστά υπήρξε παραγγελία εμβολίων. Εκεί που μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο κριτικής, είναι στον αριθμό δηλαδή στην υπερβολή της παραγγελίας.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 8 εκ. επιστρέψαμε;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: 12 εκ. και παραπάνω.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα είχαμε πάρει κα Υπουργέ;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν 2 παραγγελίες των 8 εκ. σύνολο 16 εκ.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Πόσος είναι ο πληθυσμός της χώρας;

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό μου κάνει εντύπωση.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είχε αποσαφηνίσει αν θα χρειάζεται μια δόση ή δυο δόσεις εμβολίων.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίρομαι που έχετε μια …

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέρετε, δεν θέλω σε θέματα δημόσιας υγείας να κάνω μικροκομματική. Σας λέω τα στοιχεία και νομίζω ότι κανείς μπορεί να εκτιμήσει τα θετικά και τα αρνητικά κάθε φορά.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Όμως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διεξάγεται ήδη έρευνα.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς σε κάθε περίπτωση από την πρώτη στιγμή επαναξιολογήσαμε τα πάντα. Δηλαδή είπαμε από τον Οκτώβριο που αναλάβαμε το Υπουργείο ότι επαναξιολογούμε το σχέδιο του εμβολιασμού. Όπως είδαμε στρέψαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πάρει πάνω του το βάρος.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό; Γιατί καλώς ή κακώς ο τομέας της υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος πλέον με τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, για το μάζεμα της οικονομίας.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε απόλυτα δίκιο.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Η οικονομία και η υγεία είναι ένα.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι βασική προτεραιότητα και χαρακτηριστικό είναι το ύψος των χρεών των Νοσοκομείων που παραλάβαμε, που είναι 6,2 δις ευρώ. Είναι ένα αστρονομικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε από το 2005 και μετά που είχε γίνει η τελευταία ρύθμιση. Και αν θέλετε είναι και η πρώτη μεγάλη μας πρόκληση, να εξυγιάνουμε αυτό το χώρο όχι τίποτε άλλο, ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο για τον Έλληνα πολίτη.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα κα Υπουργέ; Διότι ακούμε όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς ότι η οικονομία πρέπει να κάνει γοργά βήματα στο να μειώσει το δημόσιο χρέος, στο να εξοικονομηθούν χρήματα. Στα Νοσοκομεία χάνονται τεράστια ποσά. Μπορείτε αύριο να έχετε κάνει αυτό το νοικοκύρεμα; Όχι.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ήδη από χτες έχουμε ξεκινήσει. Αλλά σίγουρα δεν γίνονται όλα με μια μαγική μπαγκέτα. Δηλαδή όταν λέω από χτες, ήδη παγώσαμε μαζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς, τη Λούκα Κατσέλη και τον Ανδρέα Λοβέρδο την τιμή του φαρμάκου από το Νοέμβριο. Ψηφίσαμε τη λίστα φαρμάκων την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία τώρα δρομολογείται και είναι 6.000 σκευάσματα φαρμάκων σε ανακοστολόγηση, προκειμένου το Φλεβάρη με το δελτίο τιμών, να βγει η νέα τιμή.

Ξέρετε τι συνέβαινε; Να σας το πω είναι πολύ χαρακτηριστικό, το φάρμακο όταν πρωτοκυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά έχει μια τιμή. Μετά από λίγο καιρό αρχίζει και πέφτει αυτή η τιμή. Στη χώρα μας έπαιρνε μια πρώτη τιμή και δεν γινόταν ποτέ ανακοστολόγηση. Είχε 10 χρόνια να γίνει ανακοστολόγηση.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό, το αυτονόητο, όμως θα επιφέρει μια μεγάλη εξοικονόμηση για τα ασφαλιστικά Ταμεία πρώτα απ' όλα της χώρας, δεν γινόταν.

Εμείς λοιπόν τώρα είπαμε στη Βουλή, θα κάνουμε σε ένα τακτικό χρονικό διάστημα ανακοστολογήσεις.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και με τα τρωκτικά που λυμαίνονται τα Νοσοκομεία υπό μορφή προμηθειών; Έχουμε διαβάσει απίστευτες καταγγελίες και δεν είδαμε κάποιον να οδηγείται στον Κορυδαλλό, επειδή απεδείχθη ότι πράγματι έπαιξε και έφαγε τα λεφτά του ελληνικού λαού.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτή τη στιγμή αξιολογούνται και ερευνώνται. Τα πάντα. Έχουμε ζητήσει πλήρη απογραφή σε κάθε Νοσοκομείο και των αποθεμάτων και των χρεών και από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, είναι να μην αποτελεί εξαίρεση ο κανόνας. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια… Και έτσι το αποτέλεσμα φάνηκε με τη συσσώρευση των χρεών.

Εμείς λοιπόν μιλάμε για ένα νέο πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό αλλά και αποτελεσματικό για τις προμήθειες, ώστε να μην γίνονται όλα κατ’ εξαίρεση. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Έρχεται μετά η ανάγκη και σου λένε τα Νοσοκομεία «δεν έχω γάζες πρέπει να προμηθευτώ, δεν έχω υλικά».

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Εδώ όμως έρχονται σκάνδαλα από το εξωτερικό.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά όπως ξέρετε είναι όλα στον Εισαγγελέα και τέτοιου επιπέδου θέματα, ό,τι αναδεικνύεται, πάει απ' ευθείας στον Εισαγγελέα. Εκεί σε αυτά είμαστε κάθετοι. Και ταυτόχρονα προχωράμε κι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Γιατί δεν αρκεί απλώς η καταγραφή και ο κολασμός των πράξεων και των κυκλωμάτων, πρέπει να μπει μια σειρά.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Έχετε τη φήμη του τζόρα, δηλαδή του σκληρού πολιτικού και αυτό είναι και καλό και κακό. Εκατό τόσες μέρες στο Υπουργείο Υγείας τι είναι αυτό που σας έχει συγκλονίσει από όλη αυτή την ανομία, όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι των τρωκτικών στον τομέα της υγείας; Τι δεν χωρούσε το μυαλό σας;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν μπορούσα να φανταστώ πραγματικά ότι σε ένα τέτοιο χώρο υπήρχε πραγματικά αυτή η μη τυπικότητα και η απουσία συγκεκριμένων στοιχείων. Δηλαδή ζητάμε στοιχεία δεδομένα, για το προσωπικό για τις προμήθειες για τα χρέη. Το κάθε τι για να συγκεντρωθεί, θέλει κόπο.

Είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει πάρα πολύ συμμάζεμα. Ταυτόχρονα όμως για να είμαι και δίκαιη πρέπει να πω ότι υπάρχει κι ένας πατριωτισμός στο χώρο αυτό. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δημόσια Νοσοκομεία μέσα σε αυτή την ασυδοσία που υπήρχε πολλές φορές, από άποψη εποπτείας, κρατάνε με πατριωτισμό τα Νοσοκομεία.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχατε πει ότι θα κάνετε προσλήψεις σε άτομα πρώτης γραμμής, νοσηλευτές. Δεν κάνατε ακόμη.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαστε χαρούμενοι γιατί ήδη ξεκινήσαμε. Κάναμε 211 μόνιμους νοσηλευτές πριν από το Δεκέμβριο. Και επίσης 29 Δεκεμβρίου βγάλαμε την πρώτη μεγάλη προκήρυξη για 3.100 μόνιμους νοσηλευτές πάλι. Και τώρα, στις επόμενες εβδομάδες θα βγει και η προκήρυξη για 1.000 επιμελητές Β' στο σύστημα υγείας. Αυτά, ξέρετε, τα κάνουμε επειδή έχουμε την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα της υγείας.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ένα γκάλοπ που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σας κατατάσσουμε στην πρώτη δυάδα των Υπουργών της Κυβέρνησης, από πλευράς απόδοσης. Και δεν είναι ούτε κοπλιμέντο, ούτε λόγος έτσι για να χαρείτε. Είναι η πραγματικότητα.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με την Υφυπουργό την κ. Γεννηματά, δουλεύετε πολύ και δουλεύετε καλά. Όμως άλλοι Υπουργοί δεν το κάνουν και ξέρετε έχει αρχίσει η πρώτη γκρίνια. Αυτό που είπε ο Δήμος για τις 100 μέρες, πολλά μας είχατε πει προεκλογικά κα Ξενογιαννακοπούλου και πολλά δεν έγιναν.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις 100 μέρες δώσαμε ένα δείγμα γραφής συνολικά για την πολιτική μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ιδιαίτερα στην οικονομία. Όση γνώση και να είχαμε των προβλημάτων κανείς δεν φανταζόταν αυτό που παραλάβαμε. Και πάνω απ’ όλα την αξιοπιστία προς τα έξω της χώρας μας, που έπρεπε εξ αρχής να μπορέσουμε να αναδείξουμε.

Νομίζω ότι αυτό το εξάμηνο είναι κρίσιμο. Έχουμε δώσει δείγμα γραφής και θα είναι οι επόμενοι μήνες αυτοί, οι οποίοι πραγματικά θα εμπεδώσουν την προσπάθεια.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, αν μου επιτρέπετε; Πάλι πληρώνει ο Δήμος κι εγώ, που τα λεφτά μας φαίνονται και δεν πληρώνει αυτός ο οποίος θα έπρεπε και έχετε υποσχεθεί ότι θα πλήρωνε. Πάλι οι μεσαίοι και οι χαμηλοί σηκώνουν το σαμάρι και ο εφοπλιστής, ο βιομήχανος, ο off shore δεν πληρώνει. Αυτούς δεν τους χτυπήσατε κα Ξενογιαννακοπούλου. Φοβάστε προφανώς.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέρετε ότι το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση στη Βουλή ήταν εκείνο της αναδιανομής με την έκτακτη εισφορά των πιο πλούσιων επιχειρήσεων εις όφελος αυτών που πραγματικά είχαν ανάγκη, 2,5 εκ. συμπολιτών μας.

Και η όλη προσπάθεια είναι το νέο φορολογικό σύστημα ακριβώς να είναι πιο Δίκαιο και αναδιανεμητικό. Δεν είναι πάντα εύκολο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε και για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ώστε αυτοί που πραγματικά έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία να πληρώσουν παραπάνω και σε όλη τη λογική της φορολογικής πολιτικής.

Δεν αρκεί όμως αυτό. Εμείς κάνουμε προσπάθεια να κινήσουμε και την πραγματική οικονομία.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον τομέα της υγείας;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαρίστως.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Ρωτούν αρκετοί: θα βάλετε τάξη και κανόνες στον ιδιωτικό τομέα κα Ξενογιαννακοπούλου;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε απόλυτα δίκιο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αφ' ενός είναι το δημόσιο, αφ' ετέρου είναι οι κανόνες και η εποπτεία και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτό είναι αλληλένδετο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές από τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας γίνονταν και με ένα τρόπο που υπήρχε και μια υπερβολική ωφέλεια, πολλές φορές, για τον ιδιωτικό τομέα.

Εμείς θέλουμε τάξη, κανόνες, εποπτεία και το επιβάλλουμε ήδη αυτό. Και θα δείτε ότι στο επόμενο διάστημα που θα φέρουμε και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα φάρμακα, για τις προμήθειες, για όλο το σύστημα αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο αποτελεσματική εποπτεία γι' αυτούς τους κανόνες.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο κα Ξενογιαννακοπούλου δεν ορίσατε ακόμη Πρόεδρο στον ΟΚΑΝΑ; Γιατί καθυστερείτε;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως ξέρετε ακολουθούμε κι εμείς τη διαδικασία της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό θα σας φάει, για να κάνουμε και λίγο πλάκα! Εκατό τόσες χιλιάδες για 80 θέσεις. Δηλαδή πόσοι; Να κάτσει ο Παμπούκης με τον Πάγκαλο να πάρει εσάς, εσείς να πάρετε εμένα, εγώ να πάρω τον Βερύκιο και να καλέσουμε και δέκα φίλους, δεν ξεσκαρτάρονται αυτά τα βιογραφικά κα Ξενογιαννακοπούλου. Μήπως ήταν παγίδα;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εντός των προσεχών ημερών θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΚΑΝΑ, δηλαδή για τους βασικούς φορείς του Υπουργείου και τις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Και να κάνω κι ένα πολιτικό σχόλιο. Κάθε νέο σύστημα μπορεί καμιά φορά να έχει και καθυστερήσεις και να δεχτώ ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα στο θέμα των ορισμών των Διοικήσεων. Ταυτόχρονα όμως κάθε νέο σύστημα φέρνει και λίγο φρέσκο αέρα. Σας θυμίζω την εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το ’07. Τότε πάλι πολλοί είχαν πει πολλά.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι εντάξει, έτσι όπως το τοποθετείτε έχετε δίκιο.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά στη συνέχεια όμως είδατε ότι και η Νέα Δημοκρατία το ακολούθησε. Τα ανοίγματα νομίζω μας δημιουργούν μια καλύτερη προοπτική στο μέλλον και όσο περνάμε, βελτιώνονται κι όλας.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Φίλη ακροάτρια εδώ που εργάζεται σε μαιευτική κλινική του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ότι οργιάζουν οι φήμες που λένε ότι εσείς θέλετε να κλείσετε το μαιευτήριο. Υπάρχει κάτι τέτοιο; Υπάρχει καμία αντιπαράθεση εκεί;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς σε κάθε περίπτωση ως πολιτική ηγεσία εφαρμόζουμε τους νόμους. Άρα κάνουμε εποπτεία. Δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, μιλάω γενικά ότι εμείς εφαρμόζουμε κάθε φορά και για κάθε θέμα τη νομοθεσία. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε την εποπτεία που είναι αναγκαία και που επιβάλλει η δημόσια υγεία.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Εκεί κάνατε κάποια εποπτεία και υπήρξε πρόβλημα;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εμείς κάνουμε συνεχώς για όλα τα ζητήματα τους απαραίτητους ελέγχους. Αυτά τα κινεί η Υπηρεσία με βάση τους κανόνες και τη νομοθεσία.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε ένα μήνυμα τώρα κα Ξενογιαννακοπούλου που εγώ σαν Έλληνας πολίτης, δεν ξέρω αν θα το πιστέψω. Αλλά αν το πιστέψω, πρέπει να φοβάμαι πια. Στο μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ δεν υπάρχει μαστογράφος. Θα μου πείτε «εγώ που να το ξέρω» και έχετε δίκιο να μου το πείτε.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ενδεχομένως να υπήρξε κάποιο πρόβλημα αυτές τις μέρες.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ως γυναίκα τώρα που αυτά τα ξέρετε καλύτερα από εμάς τους άνδρες, είναι δυνατό σε ένα μαιευτήριο να μην υπάρχει μαστογράφος ή να μην λειτουργεί σε δημόσιο Νοσοκομείο;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μήπως δεν -ενδεχομένως- λειτουργεί, είναι ένα θέμα το οποίο όμως αμέσως θα το κοιτάξω.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ότι σε θέματα υγείας γιατί να είμαστε τόσο πίσω; Ξέρετε, πήγα μια μέρα συνοδεύοντας κάποιον Σάββατο βράδυ στα εξωτερικά ιατρεία του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, είδα… καλύτερα να μην πας ποτέ. Είδα όμως τους νεαρούς γιατρούς τους παθολόγους που ήταν σαν τις μέλισσες. Πράγματι μου έκανε εντύπωση οι γιατροί, νεαροί γιατροί που ήταν πάνω από το κρεβάτι του κάθε ασθενή που Σάββατο βράδυ στα εξωτερικά του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ περνάει όλη η Αθήνα. Οι άνθρωποι θέλουν παράσημο και βραβείο.

Όμως οι συνθήκες, το ξενοδοχειακό, τα χρώματα, τα μηχανήματα σε έπιανε η ψυχή σου. Εγώ που συνόδευα κάποιον ήθελα να φύγω. Αυτά δεν πρέπει να τα προσέξετε κα Υπουργέ;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι η πρώτη προτεραιότητα και αν θέλετε το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, ήταν το πρόβλημα των εφημεριών των γιατρών. Οι άνθρωποι ήταν σε απελπισία ειδικά στα περιφερειακά Νοσοκομεία. Γι' αυτό βρήκαμε και μια λύση με νομοθετική ρύθμιση που περάσαμε, και λύσαμε το πρόβλημα από οικονομική και θεσμική άποψη. Και οι 1.000 γιατροί που προσλαμβάνουμε είναι ακριβώς για να ομαλοποιηθεί το σύστημα των εφημεριών.

Σήμερα στις εφημερίδες θα δείτε, υπάρχει μια έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λέει ότι ο Έλληνας γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι εξουθενωμένος.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αλήθεια.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα εμείς πρέπει να στηρίξουμε το γιατρό και το νοσηλευτή, όχι μόνο προσωπικά για τον καθένα αλλά για να λειτουργεί και το σύστημα καλύτερα.

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Γίνεται μεγάλη κουβέντα και υπήρξε και αναστάτωση στις Ένοπλες Δυνάμεις όταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος τους προανήγγειλε ότι θα υπάρξει συνέργεια μεταξύ των δυο Υπουργείων, ώστε να υπάρξει κι ένας υποστηρικτικός ρόλος στις εφημερίες των στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Βαγγέλη Βενιζέλου. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε συνεργασία και αυτή ήταν η θέση του ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά, ότι πρέπει σταδιακά να υπάρχει μια συνέργεια όλων των χώρων παροχής υγείας που υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αποσπασματικότητα και θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση αυτή του Υπουργού Άμυνας.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας άφησα το καλύτερο, τελευταίο και ξέρω ότι ή θα γελάσετε ή θα βγάλουμε την είδηση. Πότε κα Υπουργέ θα ισχύσει επιτέλους -και εμένα μεταξύ μας δεν με συμφέρει που το λέω και θα καταλάβετε γιατί- ο νόμος απαγόρευσης του καπνίσματος;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ο νόμος τυπικά ισχύει.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ισχύει κα Υπουργέ.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το ερώτημα είναι αν εφαρμόζεται.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάτε να πάμε μια βόλτα ένα βράδυ σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο… Πουθενά κα Υπουργέ! Σας λέω δεν με συμφέρει, βγάζω τα μάτια μου τώρα με αυτό που κάνω, αλλά πότε θα ισχύσει. Είμαστε η μόνη χώρα.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δυο πράγματα σαφή. Πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι το νόμο θέλουμε να τον εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν εφαρμόζεται καθόλου, είναι η απάντηση μέχρι στιγμής.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εφαρμόζεται με πολύ μεγάλα προβλήματα, εφαρμόζεται αποσπασματικά έχετε δίκιο σε αυτό. Όπως ξέρετε δεν υπήρχε πρόβλεψη ούτε για πρόστιμα, ούτε για αποτελεσματική …

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Να σας πω λοιπόν ότι πριν τα Χριστούγεννα έγινε μια διατομεακή συνάντηση με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, γιατί για να μπορέσουμε αποτελεσματικά να τον εφαρμόσουμε. Πρέπει να συμβάλλει η δημοτική Αστυνομία, πρέπει να συμβάλλει το Λιμενικό στα πλοία.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η συνείδηση πάνω απ’ όλα είναι.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά και αυτό. Και να υπάρχει και συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχων και ποινών, όπου χρειάζεται.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα κάνετε;

Δ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ: Δεν βοηθά η οικονομική κρίση.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαστε σε ένα στάδιο που μελετάμε και αξιολογούμε γιατί ούτως ή άλλως έπρεπε εκ του νόμου να γίνει μια αξιολόγηση για την πρώτη περίοδο εφαρμογής. Κάνουμε ένα θεσμικό διάλογο και πολύ γρήγορα θα είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα βγάλετε αστυνομο-καπνιστές έξω; Μάλλον καπνιστο-αστυνόμους έξω;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα είναι μόνο για το κάπνισμα, αλλά πρέπει να υπάρχουν όργανα, τα οποία πραγματικά να έχουν και μια εποπτεία.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ξέρετε το νόμο καλύτερα από εμάς τον έχετε μελετήσει και οι ποινές είναι αυστηρές.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Οι ποινές είναι αυστηρές αλλά δεν υπήρχε το εφαρμοστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των ποινών. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι πρέπει να τον εφαρμόσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και πως θα γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ξέρετε το χειρότερο στην Ελλάδα είναι να βάζεις πολύ αυστηρούς στόχους και να μην εφαρμόζονται και εκφυλίζονται οι στόχοι.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο. Να περιμένουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα πρωτοβουλία πάνω σε αυτό;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να περιμένετε.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε καλημέρα κα Υπουργέ.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Χάρηκα που σας άκουσα.

Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και εμείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

ΔΙΑΦΟΡΑ 2005-2009 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

31 Οκτωβρίου 2005 ( Πηγή :Απογραφή Μποχώρη)Σύνολο προσωπικού
108.358

Ιατρικό
22.472

Μη ιατρικό
85.886
Από το μη ιατρικό προσωπικό

Νοσηλευτικό
43.248

Παραϊατρικό
10.990

Διοικητικό
10.696

Τεχνικό-Υποστηρικτικό
20.830

Λοιπό
122


30 Νοεμβρίου 2009 (Πηγή: Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού)Σύνολο προσωπικού
102.502

Ιατρικό
24.554

Μη ιατρικό
77.948


Διαφορά 2005-2009Σύνολο προσωπικού :(-)5856

Ιατρικό :(+)2082

Μη ιατρικό :(-)7938Από το σύνολο του προσωπικού κατά την 30/11/2009Σχέση εργασίας
Υπηρετούντες
ιατρικό
Μη ιατρικό

Τακτικοί
87.702
11.534
76.168

Αορίστου χρόνου
1.780

1.780

Ορισμένου χρόνου
13.020
12.057
963

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΘΕΣΗ «HEALTH AT A GLANCE 2009» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣοβαρές ανισότητες παρατηρούνται στη χρήση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, όπως διαπιστώνει η έκθεση «Health at a Glance 2009», του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία περιλαμβάνει ανάλυση όλων των στατιστικών δεδομένων, που σχετίζονται με την υγεία από τις χώρες – μέλη του Οργανισμού. Σε μια χώρα με εντυπωσιακή διάχυση της σύγχρονης τεχνολογίας, όσον αφορά στη διάγνωση και στη θεραπεία των ασθενών, οι παρατηρούμενες ανισότητες αποδίδονται, ως επί το πλείστον, σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες.

Τα άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες, παραλείπουν 4-5 φορές πιο συχνά, σε σχέση με τους εύπορους, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ή να προβούν σε άλλες ενέργειες, που σχετίζονται με την υγείας τους. Η Ελλάδα διαθέτει τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών, που «εξαναγκάζονται» σε παράλειψη π.χ. των προληπτικών ελέγχων, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τις πληρώσουν (θλιβερός πρωταθλητής σε αυτήν την κατηγορία είναι η Πορτογαλία, ενώ αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν Πολωνία και Ιταλία). Ένας στους δέκα Έλληνες, που ανήκει στα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλώνει πως, στερήθηκε ιατρικών υπηρεσιών, ελλείψει χρημάτων. Εύγλωττη είναι η εικόνα που διαμορφώνεται π.χ. στο προληπτικό screening για τον καρκίνο του μαστού. Μόλις μία στις πέντε γυναίκες χαμηλού εισοδήματος κάνει μαστογραφία, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών, οι οποίες ανήκουν στην ανώτερη εισοδηματική ομάδα, ανέρχεται σε 60%. Σημαντικές ανισότητες μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδηματικών ομάδων καταγράφονται και στην οδοντιατρική φροντίδα, εικόνα που παρατηρείται επίσης, στην Πορτογαλία και τη Δανία.

Πού οφείλεται αυτό; Πιθανότατα στο γεγονός ότι, συχνά, τα ελληνικά νοικοκυριά αναγκάζονται να πληρώσουν τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης (ή τμήμα αυτής της δαπάνης) από την τσέπη τους. Το 5,9% του συνόλου της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για το 2007, αφορά σε δαπάνες υγείας, την ίδια ώρα που, ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 3%. Εύρημα ιδιαιτέρως αρνητικό, αν σκεφθούμε πως, μιλάμε για μια χώρα που διατείνεται πως, διαθέτει δημόσια δωρεάν υγεία.

Δαπάνες

Από τους συντάκτες της έκθεσης, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται «Βig Spender», δηλαδή σπάταλη χώρα. Αναφορικά με την υγειονομική δαπάνη στην Ελλάδα, αυτή ήταν σταθερά υψηλή και το 2007. Ανήλθε σε 9,6% του ΑΕΠ, έναντι 8,9% του ΑΕΠ, που ήταν για το ίδιο έτος ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Εκεί ωστόσο, που η χώρα μας κατέχει την «πρωτιά», σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία ανήλθε στο 2,4% του ΑΕΠ (έναντι του 1,5%, που ήταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ). Μόνο σε ένα έτος, το 2007, δαπανήσαμε σε φάρμακα σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (500 ευρώ κατά κεφαλήν)! Εύρημα δικαιολογημένο, σε ένα βαθμό, αν σκεφθεί κανείς πως, η χρήση φαρμάκων, κυρίως δε φαρμάκων κατά του διαβήτη και αντικαταθλιπτικών, αυξάνει γεωμετρικά, σύμφωνα με την έκθεση, σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Την ίδια ώρα και παρά το γεγονός ότι, στις κατά κεφαλήν δαπάνες η χώρα μας κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, με περίπου 2.700 ευρώ, μεταξύ 1997 και 2007, ο ρυθμός αύξησής τους κινείται με 6,6%, εξέλιξη που «αναδεικνύει» την Ελλάδα, ως την 4η ταχύτερα αναδυόμενη αγορά για φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες.

«Υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για όλες τις χώρες, να βελτιώσουν τις επιδόσεις του συστήματος υγείας που εφαρμόζουν, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκην υψηλότερες οι δαπάνες τους», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, κ. Ανχελ Γκουρία.

Την ίδια ώρα, βασικός χρηματοδότης των συστημάτων υγείας παραμένει ο δημόσιος τομέας, σε ποσοστό 73%. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ και το Μεξικό, όπου η συμμετοχή του Δημοσίου στην Υγεία είναι χαμηλότερη του 50%, ενώ το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα διαμορφώνεται στο 60,3%. Όσον αφορά στη φαρμακευτική δαπάνη, εκεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους αγγίζει το 80%.

Ιατροί – νοσηλευτές – υποδομές

Πλεόνασμα γυναικολόγων (46 ανά 100.000 γυναίκες) και οδοντιάτρων (127 ανά 100.000 πληθυσμού), αλλά και έλλειψη μαιών και νοσηλευτών, καταγράφει η έκθεση «Health at a Glance» για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται στο χώρο της υγείας το 2007 αντιστοιχεί σε 5,3% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 9,8%. Παρόλα αυτά, παρά δηλαδή τον μικρό αριθμό του προσωπικού, η Ελλάδα κατέγραφε το 2007 την υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά 1.000 κατοίκους, διαμορφούμενη σε 5.4, έναντι 3.1/1.000 κατοίκους, που ήταν ο μέσος όρος στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα, οι εξελίξεις και οι σύγχρονες πολιτικές της υγείας, δίνουν τα τελευταία χρόνια έμφαση στη γενική ιατρική, η πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά. Έτσι, στο σύνολο των χωρών του Οργανισμού, για κάθε γενικό γιατρό, υπάρχουν δύο ειδικευμένοι, ενώ, ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά την στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, με το αναγκαίο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τους. Η αναλογία των νοσηλευτών διαμορφώνεται στους 3,2 ανά 1.000 κατοίκους (ή ένας νοσηλευτής ανά έναν γιατρό), έναντι 9,6 νοσηλευτών/1.000 κατοίκους, που είναι η αναλογία στις χώρες του ΟΟΣΑ. «Στην Ελλάδα και στην Ιταλία τα στοιχεία δείχνουν πως, υπάρχει μεγάλη προσφορά ιατρών, αλλά υποπροσφορά νοσηλευτικού προσωπικού, κάτι που οδηγεί σε κακή κατανομή των διαθέσιμων πόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Σχετικά με τους υλικούς πόρους, χαρακτηριστικά υψηλή και εντυπωσιακή είναι η διάχυση της σύγχρονης τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ειδικά για τους Αξονικούς Τομογράφους (CT scanners) και Μαγνητικούς Τομογράφους (MRI), η αναλογία τους ανά 1.000.000 πληθυσμού διαμορφώθηκε το 2007 σε 25,8 και 13,2 αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες αναλογίες στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχονταν σε 22,8 και 11. Όσον αφορά την αναλογία των κλινών οξείας νοσηλείας σε σχέση με τον πληθυσμό, παρέμεινε αμετάβλητη το διάστημα 1995-2007, ανερχόμενη σε 3,9/1.000 κατοίκους, χαμηλότερη, όμως, από την αντίστοιχη αναλογία που καταγράφεται στις χώρες του ΟΟΣΑ, ήτοι 4,7/1.000 κατοίκους. Βελτίωση σημειώθηκε, ωστόσο, στον βαθμό αξιοποίησης των κλινών, καθώς η πληρότητα, από 66% που ήταν το 1995, ανήλθε σε 73% το 2007, προσεγγίζοντας έτσι, τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Θετική εξέλιξη τέλος, θεωρείται η μείωση της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας, που από 6,4 που ήταν το 1995, το 2007 διαμορφώθηκε σε 5,6 ημέρες.

Άλλα ευρήματα

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Τούντα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Επιτροπή του ΟΟΣΑ, άλλα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την έκθεση σε σχέση με την Ελλάδα, είναι τα εξής:

•Παρότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα (79,5 έτη) είναι υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στον ΟΟΣΑ (79), ωστόσο υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές και μη χώρες. Σε σχέση με την Ιαπωνία, η οποία έχει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο (82,6 έτη), η Ελλάδα υπολείπεται περισσότερο από 3 χρόνια. Αντίθετα, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα στην ηλικία των 65 ετών είναι χαμηλότερο (19,6) από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20,2 έτη). Ο δείκτης αυτός σχετίζεται με την πρόσβαση και τις δυνατότητες του συστήματος υγείας, καθώς και με τον τρόπο ζωής πριν και μετά την ηλικία των 65 ετών.
•Αξιοσημείωτα χαμηλά (15%) εμφανίζονται τα ποσοστά των παιδιών 11-15 ετών που έχουν έστω και μέτρια φυσική δραστηριότητα σε καθημερινή βάση στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 20,2% και σε κάποιες χώρες είναι εντυπωσιακά υψηλότερος, όπως στη Σλοβακία (42%) και στην Ιρλανδία (31%). Αντιθέτως, αισθητά υψηλότερο στην Ελλάδα, σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ είναι και το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 11-15 ετών ήτοι 18,8%, έναντι 13,8% που ισχύει στον ΟΟΣΑ (η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο σχετικό πίνακα). Από την άλλη μεριά, το ποσοστό των καπνιστών (τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως) αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 15 ετών κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ήτοι 17% για τα αγόρια και 16% για τα κορίτσια. Μια θετική εξέλιξη, είναι η σημαντική μείωση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα, την περίοδο 1980-2007, που πλέον φαίνεται πως, ακολουθεί αντίστοιχη τάση με τις χώρες του ΟΟΣΑ.
•Αναφορικά με τα μεταδοτικά νοσήματα, εντυπωσιακά χαμηλή κρίνεται η επίπτωση της Ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα, που ανήλθε το 2007 σε 0,7 μολύνσεις/ 100.000 πληθυσμού, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ το ίδιο έτος ήταν 2,9. Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η εμβολιαστική κάλυψη του γενικού πληθυσμού κατά της ηπατίτιδας Β διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου των χωρών του Οργανισμού.
Υγεία και τρόπος ζωής

Και οι παρατηρήσεις δεν σταματούν εδώ:

•βρισκόμαστε σε μία από τις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά
•διαθέτουμε χαμηλότερους δείκτες στοματικής υγιεινής από την Τουρκία
•βρισκόμαστε πολύ ψηλά στους πίνακες, που αναφέρονται στη γέννηση ελλιποβαρών νεογνών (ποσοστό 8%, τη στιγμή που ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ δεν ξεπερνά το 6,8%)
•διαθέτουμε τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Πρώτη σε αυτοκτονίες έρχεται η Κορέα.
•μας «θερίζουν» τα τροχαία ατυχήματα (5η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ – με θύματα ως επί το πλείστον άνδρες), τα εγκεφαλικά επεισόδια (87 επεισόδια ανά 100.000 πληθυσμού) και ο καρκίνος του πνεύμονα (66 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους). Είμαστε από τις λίγες χώρες, μαζί με το Μεξικό, όπου ο αριθμός των νεκρών από τροχαία ατυχήματα, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Όσο για την τελευταία αιτία θανάτου, τον καρκίνο του πνεύμονα, έχει άμεση σχέση με την αρνητική μας «πρωτιά» στο κάπνισμα
•το 40% των ενηλίκων καπνίζει καθημερινά, ποσοστό σχεδόν υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ακολουθεί η Τουρκία και η Ουγγαρία, με ποσοστό 30%. Παρόλο που στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ η κατανάλωση καπνού σημειώνει δραματική πτώση τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Σουηδία, ΗΠΑ και Αυστραλία συνιστούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, καθώς έχουν πετύχει μείωση της κατανάλωσης κάτω του 17%), η χώρα μας είναι μία από τις ελάχιστες (μαζί με το Μεξικό) όπου η χρήση του καπνού αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο
•αυξάνει διαρκώς ο επιπολασμός χρόνιων παθήσεων, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, τόσο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, όσο και λόγω των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον τρόπο ζωής και διατροφής μας
•κατέχουμε την τρίτη υψηλότερη θέση στην κατανάλωση αντιδιαβητικών φαρμάκων και την «πρωτιά» στα αντιβιοτικά.
•κοντά στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ κινείται η Ελλάδα, όσον αφορά στα ποσοστά της παχυσαρκίας. Περιλαμβάνεται στις 13 χώρες του ΟΟΣΑ που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι, το 50% του πληθυσμού τους είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (στην ίδια λίστα βρίσκει κανείς ακόμη: Μεξικό, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισλανδία). Τα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα μας διαμορφώνονται στο 16,4%, με την Ιαπωνία από τη μία και τις ΗΠΑ από την άλλη, να καταλαμβάνουν τους δύο «πόλους» του πίνακα, με 3,4% και 34,3% αντίστοιχα. Ωστόσο, η χώρα μας, έχει αυξημένα ποσοστά και παιδικής παχυσαρκίας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό που επισημαίνει η μελέτη είναι πως, η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας σήμερα, θα σημάνει μελλοντικά υψηλότερες υγειονομικές δαπάνες, καθώς οι συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία (π.χ. εμφάνιση άσθματος ή διαβήτη) θα είναι εμφανείς σε μερικά χρόνια
•καμία βελτίωση στη θνητότητα λόγω ισχαιμικής καρδιοπάθειας ή λόγω καρκίνου δεν έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 25- 30 χρόνια.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

22/01/2010
Σκάνδαλο με τη φαρμακευτική δαπάνη (ΒΗΜΑ)

Εκθεση του βουλευτή κ. Ηλ. Μόσιαλου προς τον κ. Λοβέρδο εξηγεί πώς τετραπλασιάστηκε το κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία | Δύο εκθέσεις-βόμβα που αφορούν σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις και υπερσυνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα έχει στα χέρια του ο υπουργός Εργασίας κ. Α. Λοβέρδος . Πρόκειται για εκθέσεις που δόθηκαν εμπιστευτικά στον υπουργό και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) παρουσιάστηκαν σε όλους τους βουλευτές του ΠαΣοΚ που συμμετείχαν. Στις εκθέσεις αποκαλύπτεται η τακτική που ακολουθούν ορισμένες πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλο μέρος εκπροσώπων του ιατρικού κλάδου, η οποία έχει... στέψει την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια της Ευρώπης όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη. Σε διάστημα μόλις εννέα ετών η αντίστοιχη δαπάνη στους ασφαλιστικούς οργανισμούς έχει αυξηθεί τέσσερις έως πέντε φορές. Αντιθέτως, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το 50%.

Η πρώτη έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύουν ορισμένες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες την υπερτιμολόγηση φαρμάκων που προορίζονται για την Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη έκθεση ο υπουργός χαρακτήρισε «σημαντική». Με τη γνωστοποίηση ότι παραδόθηκε η έκθεση στον υπουργό Εργασίας, σημειώθηκε μπαράζ πιέσεων από διάφορους παράγοντες- όπως αποκάλυψαν αρμόδιοι του υπουργείου- προκειμένου «να μη ληφθούν υπ΄ όψιν τα στοιχεία και να μη δουν το φως της δημοσιότητας».

Η δεύτερη έκθεση κάνει λόγο για εκτίναξη της φαρμακευτικής δαπάνης στα ύψη εξαιτίας της υπερσυνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. «Θα τις δούμε, θα εξαγάγουμε τα συμπεράσματάμας και θα τις δημοσιοποιήσουμεόταν έρθει η ώρα» δήλωσε προς «Το Βήμα» ο υπουργός Εργασίας.

Χ αρακτηριστικό της σπουδαιότητας ειδικά της πρώτης έκθεσης, η οποία αναδεικνύει τις μεθόδους με τις οποίες κερδοσκοπούν ορισμένες επιχειρήσεις εις βάρος των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι ότι δεν δόθηκε στα χέρια των βουλευτών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του ΚΤΕ.

Τις δύο σημαντικές εκθέσεις παρέδωσε στον κ. Λοβέρδο ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, καθηγητής στη London School of Εconomics, κ. Ηλ. Μόσιαλος.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μόσιαλος κατά τη συνεδρίαση του ΚΤΕ, προκύπτει έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε διάστημα εννέα χρόνων σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ. Στο ΙΚΑ η αντίστοιχη δαπάνη αυξήθηκε πάνω από 400% και από 583 εκατ. ευρώ το 2000 άγγιξε τα 2,4 δισ. ευρώ το 2009. Στον ΟΓΑ η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 450% και από 279 εκατ. ευρώ το 2000 ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ το 2009.

«Η τρομακτική αυτή αύξηση δεν συμβαδίζει με παράλληλη αναβάθμιση του επιπέδου υγείαςτου ελληνικού λαού» σχολιάζει ο κ. Μόσιαλος. Οπως επισημαίνει: «Τα τελευταία εννέα χρόνιακερδίσαμε περίπου ενάμιση χρόνο του προσδόκιμου ζωήςήμασταντο 2000 η 4η χώρα στον ΟΟΣΑ, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, ενώ το 2009 βρεθήκαμε στη 14η θέση. Δηλαδή»εξηγεί «παρά την τρομακτικήαύξηση της δαπάνης δεν κερδίζουμε ως λαός σε χρόνια ζωής». Ο κ. Μόσιαλος αφήνει να εννοηθεί ότι πολλά από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται και χρεώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία δεν καταναλώνονται από τους ασθενείς αλλά παραμένουν κλειδωμένα σε συρτάρια. Επίσης τονίζει ότι επειδή δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος των συνταγογραφήσεων, ούτε και ηλεκτρονικός έλεγχος διακίνησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων στα δημόσια νοσοκομεία, δεν γνωρίζει κανείς αν φεύγουν φάρμακα από τις υγειονομικές μονάδες του ΕΣΥ προς ιδιωτικά θεραπευτήρια. «Οπου έχουν εφαρμοστείθεραπευτικά πρωτόκολλα»παρατηρεί «έχει σημειωθεί τεράστια μείωση της φαρμακευτικήςδαπάνης».

Κ ατά τον κ. Μόσιαλο, «αν είχαμε λογική αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης,όπως συμβαίνει στις άλλεςευρωπαϊκές χώρες, της τάξεωςτου 50%, θα είχαμε εξοικονομήσειπάνω από 1 έως 1,5 δισ. ευρώ στους δύο ασφαλιστικούςοργανισμούς (σ.σ.: ΙΚΑ και ΟΓΑ) ».

Στο εξής- προσθέτει- με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα είναι δυνατή η εξοικονόμηση 1,5 δισ. ευρώ κατ΄ έτος. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα εφαρμοστεί στο ΙΚΑ από την 1η Μαΐου και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα Ταμεία. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι αρμόδιοι των υπουργείων Εργασίας και Υγείας θα είναι εφεξής σε θέση να γνωρίζουν τα φάρμακα και τις ποσότητες που θα συνταγογραφούν οι γιατροί και για ποιον λόγο κάθε φορά. «Με συστηματική παρακολούθηση» είπε «θα μπορούμενα βλέπουμε αν υπάρχουνκατευθυνόμενη συνταγογράφησηκαι ειδικά κίνητρα για τους γιατρούς που ακολουθούν αυτή την τακτική».

Το ερώτημα, ωστόσο, που απασχολεί αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και κατ΄ επέκταση τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως όμως τους ασφαλισμένους, είναι με ποιο τρόπο κοστολογούνται όχι μόνο τα φάρμακα αλλά οι διαγνωστικές συσκευές και τα ιατρικά υλικά στην Ελλάδα.

Οπωςεπισημαίνει ο κ. Μόσιαλος υπάρχουν ιατρικές διαγνωστικές συσκευές οι οποίες στοιχίζουν στην Ελλάδα 300%- 500% περισσότερο από ό,τι στις χώρες τις Βόρειας Ευρώπης. Μια λύση που προτείνει είναι να υπάρξει Παρατηρητήριο Τιμών και στον χώρο της Υγείας, όπου θα «αναρτώνται» στο Διαδίκτυο οι τιμές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση. Στα φάρμακα- επισημαίνειτο μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κατανάλωση, ενώ παραμένει μεγάλο πρόβλημα η υπερσυνταγογράφηση. Στις διαγνωστικές συσκευές, όμως, και στα υλικά υπάρχει- κατά τον κ. Μόσιαλο- τρομακτική υπερκοστολόγηση.

Ο κ. Μόσιαλος έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου για την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. «Χρειαζόμαστε επαρκή στατιστικά στοιχεία» είπε για να υπογραμμίσει ότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
Ενημερωτικό σημείωμα
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου συνάντηση
της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με τον Γεν. Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας κ. Ν. Πολύζο. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γε-
νική Διευθύντρια κ. Τσαγδή.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν τα εξής:
Α. Προσλήψεις.
Από πλευράς μας επισημάνθηκε ότι θεωρούμε απαράδεκτη τη νέα παρά-
ταση αναστολής των εκλεκτορικών σωμάτων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2010. Ζητήσαμε να σταλούν άμεσα οι 300 θέσεις ειδικευομένων στο
ΚΕΣΥ και να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση σύστασης και προκήρυξης
των 1000 θέσεων ειδικευμένων. Επίσης ζητήσαμε να συνεχιστούν οι δια-
δικασίες κρίσεων σε θέσεις που μεταβιβάστηκαν στα Νοσοκομεία από τα
ΣΚΕΙΟΠΝΙ.
Ο κ. Πολύζος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει άλλη παράτα-
ση αναστολής και ότι θα ενημερώσει τα Νοσοκομεία μέσω των ΥΠΕ να
ξεκινήσουν κανονικά διαδικασίες κρίσεων από 1ης Φεβρουαρίου. Επίσης
δήλωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα σταλούν οι 300 θέσεις στο
ΚΕΣΥ και θα δημοσιευτεί η Υπουργική Απόφαση σύστασης και προκή-
ρυξης των 1000 θέσεων ειδικευμένων.
Β. Εφημερίες
Από πλευράς μας τονίστηκε ότι θεωρούμε ανεπαρκέστατο το κονδύλιο
των 395 εκατ. ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του
2010 για αποζημίωση εφημεριών, δεδομένου ότι για τα 2009 εκταμιεύ-
τηκαν 460 εκατ. ευρώ. Ζητήσαμε επίσης να εκδοθεί μόνον μία ΚΥΑ διά-
θεσης κονδυλίων εφημεριών για όλο το 2010 και να μην επαναληφθεί η
φετινή τραγωδία έκδοσης αποφάσεων.
Το ζήτημα κρατήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα για διερεύνηση, χωρίς να
υπάρξει σχετική δέσμευση.
Επίσης ενημερωθήκαμε ότι για τα κονδύλια εφημεριών που δεν έγινε ε-
φικτό να εκταμιευθούν μέσα στο 2009 έχει σταλεί κατεπείγον έγγραφο
στα Νοσοκομεία, προκειμένου να ενημερώσουν το Υπουργείο Υγείας για
το ακριβές ποσόν, ώστε να εκδοθεί νέα απόφαση διάθεσης κονδυλίων για
να είναι εφικτή η καταβολή τους.
Γ. Αναβαθμίσεις
Δηλώθηκε ότι προχωρούν κανονικά.
Δ. Αυτοτελής φορολόγηση
Από πλευράς μας αναπτύχθηκε εκ νέου η επιχειρηματολογία που περι-
λαμβάνεται στο έγγραφο που αποστείλαμε στον Υπουργό Οικονομικών
και έγινε σαφές ότι τυχόν αλλαγή στη φορολόγηση εφημεριών και επιδό-
2
ματος βιβλιοθήκης συνιστά αιτία ρήξης. Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι
συντάσσεται μαζί μας, χωρίς όμως να μπορεί να δεσμευτεί για τις τελικές
ρυθμίσεις που θα υπάρξουν σε κυβερνητικό επίπεδο και ανέλαβε να ορί-
σει ραντεβού της ΟΕΝΓΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Ε. Προσλήψεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ
Εξηγήσαμε την κατηγορηματική αντίθεση της ΟΕΝΓΕ στην μεθόδευση
που ακολουθήθηκε. Από πλευράς Γεν. Γραμματέα έγινε προσπάθεια να
εξηγηθεί η ενέργεια με επίκληση εκτάκτων αναγκών.
ΣΤ. Διαδικασίες αυτονόμησης των γιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ρίο
Δηλώσαμε ότι οι ενέργειες αυτονόμησης στις οποίες προβαίνουν οι για-
τροί ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ρίο έχουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη στή-
ριξη της ΟΕΝΓΕ και ζητήσαμε να υπάρξουν σύντομα θεσμικές ρυθμίσεις
που θα κατοχυρώνουν τον πλήρη διαχωρισμό ΕΣΥ- Πανεπιστημίου. Από
πλευράς Γεν. Γραμματέα δηλώθηκε πως το Υπουργείο αντιμετωπίζει το
ζήτημα ευνοϊκά.
Ζ. Όριο ηλικίας για διεκδίκηση θέσης Επιμ. Β
Συμφωνήθηκε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, με την οποία το όριο ηλι-
κίας να ανέλθει στα 50 έτη.
Η. Επίδομα τροφής των γιατρών ΚΥ
Ενημερωθήκαμε πως είναι έτοιμη η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα
διευθετεί το ζήτημα σύμφωνα με την πρόταση που υποβάλλαμε ως Ο-
ΕΝΓΕ σε προηγούμενη συνάντηση.
Θ. Εκλογές Επιστημονικών Συμβουλίων
Μείναμε σύμφωνοι μέχρι τέλους του 2010 οι εκλογές που διεξάγονται
στα Νοσοκομεία για ανάδειξη Επιστημονικών Συμβουλίων να ακολου-
θούν τις διαδικασίες που προβλέπει η υπάρχουσα Υπ. Απόφαση χωρίς
καμιά διαφοροποίηση. Με την εκπνοή του 2010 και την εξάλειψη των
Αναπλ. Διευθυντών θα συζητηθεί η νέα σύνθεση των Επ. Συμβουλίων.
Μετά τη συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα επακολούθησε συζήτηση
στα γραφεία της ΟΕΝΓΕ σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου, η ο-
ποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε ότι το συνέ-
δριο θα διεξαχθεί στις 5,6 και 7 Φεβρουαρίου σε αίθουσα του Ξενοδοχεί-
ου President, λόγω του ότι η αίθουσα στον «Ερυθρό» δεν είναι διαθέσι-
μη.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ..........

Απόσπασμα από συνέντευξη της Υπουργού Υγείας στο Ραδιοφωνικό Σταθμό «Βήμα FM 99,5»….Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα εμείς λέμε να ρυθμιστεί μεν το χρέος, αλλά βέβαια θα ήταν τραγικό σε μια περίοδο κρίσης ό,τι χρήματα που αυτή η Κυβέρνηση δίνει στην υγεία (γιατί βλέπετε ότι συνεχώς και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών στηρίζουν την υγεία, γιατί είναι προτεραιότητά μας) να μην εξυγιάνουμε και το σύστημα.

Και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό: εμείς μέσα σε αυτές τις πρώτες 100 ημέρες, αποδείξαμε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, όλα τα άλλα είναι προσχηματικά. Και προσλήψεις με το ΑΣΕΠ κάναμε κατεπείγουσες, 211 νοσηλευτές για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όταν ακούγαμε τόσα χρόνια ότι το ΑΣΕΠ κωλυσιεργεί, εμείς το καταφέραμε και 83 κρεβάτια σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατορθώσουμε μέσα σε ένα μήνα να ανοίξουμε. Είναι θέμα όμως βούλησης.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Άλλες προσλήψεις θα γίνουν κα Υπουργέ;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά κ. Παπαχρήστο. Έχουμε ήδη προκηρύξει τέλη Δεκεμβρίου της χρονιάς που μόλις έκλεισε 3.103 θέσεις με το ΑΣΕΠ.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Νοσηλευτών;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Νοσηλευτών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι κάναμε αγώνα δρόμου για να βγει αυτή η προκήρυξη. Με το νέο νόμο που πέρασε ο συνάδελφος ο Γιάννης Ραγκούσης για τις προσλήψεις, ήταν η πρώτη προκήρυξη με το νέο νόμο μόλις πήρε ΦΕΚ, ακριβώς για να μην χάσουμε τις πιστώσεις του 2009.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο που διανύουμε τώρα και ταυτόχρονα το 2010 θα βγάλουμε και τη νέα προκήρυξη των 3.000 θέσεων, που έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα σύνολο 6.000 θέσεις.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Μέσα στο ’10.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Και αυτά βέβαια δεν είναι εξαγγελίες είναι πλέον συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Κυρία Υπουργέ, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων πότε θα αλλάξουν;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εκεί εφαρμόζουμε κι εμείς το σύστημα της ανοιχτής διακυβέρνησης, όπως και για όλες τις θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι σε φάση αξιολόγησης, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση πια να έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Γιατί είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε νέες διοικήσεις για να μπορούν να εφαρμόσουν και τις νέες πολιτικές στο χώρο της υγείας.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Θα φύγουν όλοι; Είχα πάντα την περιέργεια όταν άλλαζε Κυβέρνηση κα Υπουργέ, δεν υπάρχει κανένας άξιος από την προηγούμενη; Όλοι πρέπει να φύγουν;

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Άμα γίνεται διαχειριστικός έλεγχος βρε Βασίλη;

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Αυτό λέω. Αν τελειώσει ο διαχειριστικός έλεγχος κι ένας έχει κάνει καλά τη δουλειά του;

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Δεν φαίνεται αυτό.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Που το ξέρεις εσύ;

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας απαντήσω ως εξής: στην ανοιχτή διακυβέρνηση έχουν δικαίωμα όλοι να υποβάλλουν τα χαρτιά τους και να αξιολογηθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν αποκλείουμε κάποιον. Από εκεί και πέρα βέβαια η αξιολόγηση σε τέτοιες θέσεις λαμβάνει πολλά υπόψη.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Ασφαλώς, δεν λέω αυτό.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το τεχνοκρατικό υπόβαθρο, την εμπειρία, αλλά βέβαια και την πίστη και τη συνέπεια σε κάποιες πολιτικές αρχές. Γιατί, πώς να υλοποιήσεις μια πολιτική αν δεν την πιστεύεις; Έτσι δεν είναι;

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Ακριβώς.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Χρειάζονται και τυπικά και πολιτικά προσόντα. Ένας καλός συνδυασμός. Η αξιοκρατία έχει πολλές διαστάσεις.

Β. ΧΙΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτή την επικοινωνία.

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Καλή σας μέρα.

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Δραματικές ελλείψεις στο νοσοκομείο (ΕΘΝΟΣ)

Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς λόγω έλλειψης υγειονομικού υλικού μετατίθενται εγχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να μεταφέρονται σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Τις τελευταίες μέρες στην Ορθοπαιδική Κλινική αναβάλλονται εγχειρήσεις λόγω έλλειψης υλικών και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν έκκληση στους αρμόδιους να βρουν λύσεις.

Μόνο σε έναν προμηθευτή υλικών για την ορθοπαιδική κλινική οφείλεται το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλογα, αλλά και μεγαλύτερα ποσά οφείλονται και σε άλλους προμηθευτές για υγειονομικό υλικό των υπόλοιπων κλινικών.

Τον τελευταίο καιρό το νοσοκομείο της Ρόδου, εκτός των υλικών της Ορθοπαιδικής, «ξέμεινε» και από οινόπνευμα, σύριγγες, γάζες, ενώ χρειάστηκε να προμηθευτεί οξυγόνο σε τιμές εξωφρενικά υψηλές από το «εμπόριο», καθώς ο προμηθευτής αρνήθηκε να παραδώσει λόγω των οφειλόμενων.

Χωρίς γιατρό επίσης εξακολουθεί να λειτουργεί η Ψυχιατρική κλινική.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 13/01/2010

Αρ. Πρωτ.:325
Προς:- Πρόεδρο Ελληνικού
Κοινοβουλίου κ. Φ. Πετσάλνικο

Κοιν. :- Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ: ¨Αίτημα Παρέμβασης ¨

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε.

Με όλο το σεβασμό που αρμόζει στο πρόσωπο και στο θεσμικό σας ρόλο, απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να εκφράσουμε όσο πιο επίσημα γίνεται την κραυγή αγωνίας ενός ολόκληρου Κλάδου, που εδώ και δεκαετίες, κατά κοινή παραδοχή, σηκώνει στους ώμους του το δυσβάσταχτο άγος της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της μοναδικής – ίσως εναπομείνασας κοινωνικής κατάκτησης, που σήμερα καταρρέει συμπαρασύροντας τους λειτουργούς του στην ανυποληψία.
Ταυτόχρονα, απευθυνόμαστε στους εκλεγμένους εκπροσώπους του Ελληνικού Έθνους, τους Υπουργούς και Βουλευτές όλων των Πολιτικών Φορέων που νομοθετούν για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Λαού, σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία και υπό τις ασφυκτικές πιέσεις της Διεθνούς Κοινότητας.
Κυρίες και Κύριοι, η απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως εμείς ως εργασιακός Κλάδος καθημερινά τη βιώνουμε στους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας, έφτασε δυστυχώς σε πρωτοφανή για τα σύγχρονα δεδομένα, επίπεδα.
Δεν αναφερόμαστε μόνο στην υποστελέχωση, που τα τελευταία χρόνια μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση των υπηρεσιών Υγείας.
Αναφερόμαστε στην καθημερινή απαξίωση που βιώνουμε μέσω της παραβίασης και κατάλυσης κάθε έννοιας νομιμότητας τόσο σε επίπεδο εργατικής νομοθεσίας, σε επίπεδο ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας, όσο και σε επίπεδο Συνταγματικών υποχρεώσεων της Πολιτείας απέναντι σε Πολίτες.
Μας πληγώνει αφάνταστα το επιχείρημα που επικαλούνται ορισμένοι, πως το Νοσηλευτικό Προσωπικό του ΕΣΥ είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και απολαμβάνουν προνόμια. Τι σχέση μπορεί να έχει μια Νοσηλεύτρια με έναν Δημόσιο Υπάλληλο Διοικητικής ή Τεχνικής Υπηρεσίας, που το μεσημέρι της Παρασκευής κλειδώνει το γραφείο του ή μαζεύει τα εργαλεία του για να επανέλθει τη Δευτέρα…
Τα δικά μας ¨προνόμια¨ είναι οι χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αδειών, είναι η μισθολογική εξαθλίωση με απολαβές καθηλωμένες σε επίπεδα δεκαετίας ΄90, είναι η μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών με πρόσχημα την υπέρβαση κονδυλίων την ώρα που Δημόσιο χρήμα διασπαθίζεται και κατανέμεται ανορθόδοξα σε ¨ημετέρους¨, είναι η εργασιακή εξουθένωση της μίας και μοναδικής Συναδέλφου μας απέναντι σε 40 ασθενείς και τους συνοδούς των στα Νοσηλευτικά Τμήματα. Δικό μας ¨προνόμιο¨ είναι η έλλειψη αξιοκρατίας στο σύστημα των μετατάξεων ή της ιεραρχικής εξέλιξης όπου η κομματική διαπλοκή υπερέχει των ¨αξιοκρατικών¨ κριτηρίων, η αδυναμία να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας. Αυτή τη στιγμή στα συρτάρια του ΥΥΚΑ στοιβάζονται περί τις 2.500 αιτήσεις μετατάξεων από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, από πόλη σε πόλη, από το Κέντρο στην Περιφέρεια και αντίστροφα, με κάθε μια απ΄αυτές να κρύβει πίσω της από ένα οικογενειακό δράμα, καθώς η συνυπηρέτηση στον Κλάδο μας ισχύει μόνο στα λόγια…
Μας πληγώνει και ταυτόχρονα μας αγχώνει το ότι η προσφορά του Κλάδου στην Ελληνική κοινωνία υπό τις παρούσες συνθήκες όχι μόνο δεν επιβραβεύεται, αλλά κινδυνεύει να ¨τιμωρηθεί¨ με τη μη ένταξη έως σήμερα στα Βαρέα & Ανθυγιεινά, με αυξήσεις ορίων ηλικίας στην ισοπεδωτική λογική των Ευρωπαίων Εταίρων μας σε έναν Κλάδο που κατά 95% γυναικοκρατείται, στο φορολογικό και μισθολογικό μας στραγγαλισμό στο όνομα της μείωσης του Δημοσίου χρέους εντελώς άδικα και παράλογα για εργαζομένους των 1.000 ευρώ…
Μας πληγώνει αφάνταστα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι Πολιτικές Ηγεσίες του ΥΥΚΑ χρησιμοποιούν τον Κλάδο μας προκειμένου να πλειοδοτήσουν σε ¨εικονικές¨ προσλήψεις ή να δημιουργήσουν εντυπώσεις στα τηλεοπτικά τους διαγγέλματα, σπορ στο οποίο επιδίδονται συνεχώς και διαχρονικά προκειμένου να δομήσουν το προφίλ του δημοφιλέστερου…
Η χώρα μας, διαθέτει τη μικρότερη αναλογία Νοσηλευτών / κάτοικο, μόλις 2/1.000 τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 6/ 1.000. Αυτό όμως που κυρίως δε διαθέτει η χώρα μας, είναι το απαραίτητο ¨απόθεμα¨ ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορέσει κάποτε να προσεγγίσει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο λοιπόν θα ισχύουν αυτοί οι συσχετισμοί, και όσο η Πολιτεία δεν θα επενδύει στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, το ΕΣΥ - και οι λειτουργοί του - στην Ελλάδα θα είναι καταδικασμένοι.
Μας πληγώνει το γεγονός, ότι η σημερινή Πολιτική Ηγεσία του ΥΥΚΑ, παρ΄ όλο που πέρασαν οι 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησης, δεν βρήκε το χρόνο μέχρι σήμερα να συναντηθεί με τους Νοσηλευτικούς Φορείς και τους αιρετούς εκπροσώπους του Νοσηλευτικού Προσωπικού παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, την ίδια στιγμή που ζητά δημόσια συμμαχίες και συστράτευση για τη σωτηρία του ΕΣΥ…
Μας ενοχλεί που η Νοσηλευτική στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι ισχύει σε όλη την Ευρώπη, απουσιάζει από τη χάραξη Πολιτικής για την Υγεία με χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα την παλινωδία με τον εμβολιασμό για τον ιό Η1Ν1, όπου το ΥΥΚΑ δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους ίδιους τους λειτουργούς της Υγείας για την αναγκαιότητά του…
Μας πληγώνει η Κυβερνητική επιλογή εσπευσμένης στελέχωσης των ΜΕΘ με συμβασιούχους τη στιγμή που η - από τον Αύγουστο - έτοιμη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού καθυστερεί για τουλάχιστον 4 μήνες… Η βεβιασμένη απομάκρυνση 2.500 συναδέλφων μας που εργάζονταν στο ΕΣΥ με συμβάσεις stage (που επί της αρχής μας βρίσκει σύμφωνους) και άλλων 1.800 που συνταξιοδοτήθηκαν, χωρίς εκ των προτέρων πρόβλεψη για την άμεση αναπλήρωσή τους…
Μας θυμώνει η απουσία εφαρμογής εμπνευσμένων πολιτικών τα τελευταία χρόνια και η υποκατάστασή τους από απλή διαχείριση της μίζερης καθημερινότητας, με αποτέλεσμα σήμερα, το 2010, η Ελλάδα να κατρακυλά στην τελευταία θέση στους σχετικούς πίνακες αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Υγείας. Που χρειάστηκε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - η οποία διεξάγει έρευνα αυτή τη στιγμή σε βάρος της χώρας μας – προκειμένου σύντομα, και με μορφή πορίσματος να αποτυπωθεί η τραγική εικόνα που σας περιγράφεται και για μια φορά ακόμα, στο παραπέντε να αναζητηθούν λύσεις.
Μας εξοργίζει που το ΕΣΥ έχασε τον ανθρωποκεντρικό του στόχο και μεταλλάχτηκε σε άντρο διαφθοράς και πλουτισμού επιφανών λειτουργών του και λοιπών ¨επιτηδείων¨ με τις δικές μας πλάτες …

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε.
Ζητούμε από εσάς, επικαλούμενοι την Πολιτειακή σας ιδιότητα, το εγνωσμένο κύρος που διαθέτετε σε πολιτικό επίπεδο, και με δεδομένη την αδυναμία πραγματοποίησης απευθείας διαλόγου με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΥΚΑ – με δική της υπαιτιότητα - να αναλάβετε τις πρωτοβουλίες εκείνες που εσείς θα κρίνετε απαραίτητες ώστε επιτέλους να διαμορφωθούν συνθήκες συναίνεσης για τα ζητήματα της Υγείας γενικότερα και του Κλάδου μας ειδικότερα.
Συνθήκες, απαλλαγμένες από κομματικές σκοπιμότητες και συνδικαλιστικές εμμονές, που θα δώσουν ελπίδα σε όλους εμάς που υπηρετούμε την κοινωνία, που θα οδηγήσουν σε μια πραγματική αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, με μεταρρυθμίσεις ουσίας και όχι για τους τύπους, με αναδιάταξη πόρων και δυνάμεων, με αληθινή αξιοκρατία, με έμπρακτη αναγνώριση του έργου και του ρόλου των λειτουργών της Υγείας, με πάταξη της διαφθοράς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια.


Με Τιμή & Εκτίμηση

Για την Εκτελεστική Επιτροπή ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Γ. Καναβός Τηλέμαχος Πατηνέας


Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση:

-Πρόεδρος & Κοιν. Ομάδα ΠΑΣΟΚ
-Πρόεδρος & Κοιν. Ομάδα ΝΔ
-Γ. Γραμματέας & Κοιν. Ομάδα ΚΚΕ
-Πρόεδρος & Κοιν. Ομάδα ΛΑΟΣ
-Πρόεδρος & Κοιν. Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ <<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>

Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στα βασικά του σημεία προβλέπει τα παρακάτω:* Η νέα «τοπική αυτοδιοίκηση» θα δομείται σε δύο επίπεδα: Στο επίπεδο των δήμων και στο επίπεδο των περιφερειών (περιφερειακή αυτοδιοίκηση).

* Οι νομαρχίες θα καταργηθούν και θα υπάρχουν μόνο ως διοικητική υποδιαίρεση των περιφερειών. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα αποτελείται από 13 περιφέρειες .

* Ο αριθμός των νέων δήμων δε θα υπερβαίνει τους 370 (από 1.034 που είναι σήμερα). Κοινότητες δεν προβλέπεται να υπάρχουν, ούτε αυτές που διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα για ιστορικούς - πολιτιστικούς λόγους (π.χ. Κοινότητα Αμπελακίων).

* Διατηρείται και γίνεται ακόμη πιο συγκεντρωτική η αποκεντρωμένη διοικητική δομή του κράτους, αφού τις σημερινές 13 περιφερειακές διοικήσεις θα αντικαταστήσουν το ανώτερο 7 γενικές διοικήσεις (όπως θα ονομάζονται με τη νέα διοικητική δομή).

* Προβλέπονται μια σειρά νέες δομές λειτουργίας για τους δήμους, όπως δήμαρχος - κυβερνήτης, θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, επιχειρησιακή ή εκτελεστική ή δημοτική επιτροπή, η παλιά δημαρχιακή επιτροπή με παλιές και νέες αρμοδιότητες κ.ο.κ. Αντίστοιχες δομές προβλέπονται και για την περιφέρεια.

* Θεσμοθετείται «Ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης», κάτι σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα στον επιχειρηματία, στον δημότη και τη δημοτική αρχή.ΑρμοδιότητεςΟι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί τόσο σε επίπεδο δήμων, όσο και σε επίπεδο περιφερειών, προβλέπεται να αναλάβουν νέες, πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που έχουν οι σημερινοί ΟΤΑ. Αν και το θέμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, μια σειρά τομείς - για τους οποίους απαιτείται κρατικός κεντρικός έλεγχος - όπως αυτοί της προστασίας της δημόσιας υγείας, της προστασίας της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, της παιδείας (σχολικά κτίρια κλπ.) κ.ά. θα περάσουν στους νέους δήμους.Οι περιφέρειες θα ασχολούνται με τομείς: Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Υποδομών - Μεταφορών - Επικοινωνιών, Χωροταξίας - Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας, Εμπορίου, Τουρισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά βίου εκπαίδευση, θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.), Γεωργίας - Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Πολιτικής Προστασίας.ΠόροιΟι πόροι με τους οποίους θα λειτουργήσει η νέα αυτοδιοικητική δομή της χώρας (Δήμοι - Περιφέρειες) δεν αποσαφηνίζονται από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, παρά το ότι στο αρχικό της σχέδιο μιλούσε για τοπικό φορολογικό σύστημα.

«Σε παράλληλη διαβούλευση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρούμε, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος, στον εξοπλισμό των δήμων και των περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς πόρους», αναφέρει το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό: «Αναδιαμορφώνεται το ''καλάθι'' των ΚΑΠ και επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των πόρων της αυτοδιοίκησης και η σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ, η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά για τα δημόσια οικονομικά, καθώς και με το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας».Εκλογικό σύστημαΤο εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνονται οι τοπικές εκλογές αλλάζει. Το σημερινό που δίνει τη δυνατότητα της εκλογής των τοπικών αρχόντων, εφόσον πάρουν το 42%, από την πρώτη Κυριακή, καταργείται. Στη θέση του επανέρχεται το 50%+ 1 που, από την πείρα του παρελθόντος στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο (σε ψήφους) υποψήφιο τοπικό άρχοντα, με τον νικητή αυτού του δεύτερου γύρου να εισπράττει τα 3/5 των εδρών.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Μ.ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Φ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ’ όλα, προσωπική για τον καθένα μας, συλλογική για τη χώρα μας και να έχουμε δύναμη για τις προσπάθειές μας.

Θα ήθελα ξεκινώντας καταρχάς να παρουσιάσω και τους δύο νέους Γενικούς Γραμματείς που έχουν έρθει στο Υπουργείο μας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας ο κ. Γιώργος Κατριβάνος και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ο κ. Αντώνης Δημόπουλος. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας τον κ. Νίκο Πολύζο είμαστε πλέον σε πλήρη απαρτία μαζί με την Υφυπουργό μας, η ομάδα δουλειάς για τα θέματα της υγείας.

Επίσης, πριν να μπούμε στο κύριο θέμα της συνέντευξης, θα ήθελα να κάνω μία ενημέρωση σε σχέση με την τραγωδία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Αϊτή και τη βοήθεια που η ελληνική κυβέρνηση οργανώνει. Απ’ την πρώτη στιγμή που έγινε ο καταστροφικός ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μας έδωσε εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτω από το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών να μπορέσουμε όλα τα Υπουργεία να συνδράμουμε στο να υπάρξει βοήθεια και έτσι απ’ την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόκειται να αναχωρήσει με τη συνολική αποστολή που οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, μία ομάδα από δύο γιατρούς, μία νοσηλεύτρια, μαζί με φάρμακα και αναλώσιμα είδη πρώτης ανάγκης και άμεσης βοήθειας.

Αυτή η προσπάθεια γίνεται κάτω απ’ το συντονισμό του ΕΚΕΠΙ, μαζί με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συνέντευξη Τύπου έχει ως βασικό θέμα τη συμπλήρωση των 100 ημερών της διακυβέρνησης του τόπου από το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα των 100 ημερών στο χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την προηγούμενη Τετάρτη στο Ζάππειο ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έκανε μια πλήρη αποτίμηση αυτών των πρώτων 100 ημερών, όπου μπορούμε να πούμε απέναντι στον ελληνικό λαό ότι το πρόγραμμα που είχαμε παρουσιάσει προεκλογικά, (συνολικά για τις 100 μέρες), μπορέσαμε κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες να δώσουμε ένα σαφές δείγμα γραφής, να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες πολιτικές και σε οικονομικό επίπεδο και για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ξανά την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, πρώτιστα και το πιο σημαντικό, να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες πολιτικές για τις οποίες και είχαμε δεσμευτεί, αλλά και είναι αναγκαίες σήμερα για να υπάρξει η ανασύνταξη, η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά, ταυτόχρονα και τα αναγκαία μέτρα αναδιανομής και στήριξης του κοινωνικού κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτές τις 100 μέρες, δώσαμε ένα ισχυρό δείγμα γραφής όσον αφορά τα ζητήματα των πολιτικών για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Γιατί στην καρδιά ενός ισχυρού, δίκαιου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους, είναι οι πολιτικές που υπηρετούν την υγεία, είναι οι πολιτικές που προάγουν τη δημόσια υγεία και την πρόληψη, οι πολιτικές που θέλουμε να μπορέσουν να στηρίξουν ξανά τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Τα οποία, ξέρετε σε τι δραματική κατάσταση υπερχρέωσης, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης τα βρήκαμε μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Τις πολιτικές εκείνες που θα μπορέσουν πραγματικά να δώσουν μία νέα ορμή, μία νέα δυναμική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις και τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει προεκλογικά, κινηθήκαμε. Και σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε σήμερα να κάνουμε μία πρώτη αποτίμηση, λέγοντας εξ αρχής ότι μπορεί αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής να είναι σε αυτή τη θετική κατεύθυνση και εσείς καλύτερα από τον καθένα, που παρακολουθείτε χρόνια τα θέματα της υγείας ξέρετε πόσο δύσκολη, επίπονη είναι αυτή η προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα αυτά είναι απλώς η αρχή.

Ο δρόμος είναι μακρύς μπροστά μας για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε αυτή την αναγέννηση που θέλουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να δώσουμε τη δυναμική που θέλουμε στις πολιτικές της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Διανύσαμε τα πρώτα μέτρα αυτού του δρόμου και τώρα έχουμε μπροστά μας τον υπόλοιπο δρόμο που θα συνεχίσουμε με την ίδια δέσμευση και πολιτική κατεύθυνση, όπως φάνηκε αυτές τις πρώτες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα: Στους στόχους που θέσαμε στην αρχή αυτής της διαδικασίας και εκ των πραγμάτων, ήταν απ’ τα πρώτα πράγματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν φυσικά το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας της νέας γρίπης και η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Εξ αρχής έπρεπε να στηρίξουμε αυτό το σχέδιο, να αξιολογήσουμε τη συγκυρία όπου έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το φθινοπωρινό κύμα της πανδημίας, να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα εμβολιαστικά κέντρα. Όπως γνωρίζετε στρέψαμε το κέντρο βάρους των εμβολιαστικών κέντρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά κύριο λόγο, με τη συμμετοχή των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και φυσικά επικουρικά των ιατρείων του ΙΚΑ, καθώς και των δημοτικών και νομαρχιακών ιατρείων, τα οποία εντάχθηκαν σε αυτό το συνολικό σχεδιασμό.

Θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία και θα σας διανεμηθούν, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου έχουν εμβολιαστεί συνολικά 362.665 άτομα και λειτουργούν σήμερα εμβολιαστικά κέντρα σε 476 μονάδες υγείας, όπως είπα προηγουμένως, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιατρεία του ΙΚΑ, δημοτικά και νομαρχιακά ιατρεία.

Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι η γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης, η γραμμή 1135 στο ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της πανδημίας που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, έχει εξυπηρετήσει ως τις 14 Ιανουαρίου συνολικά 696.445 πολίτες.

Και όπως γνωρίζετε από τις 3 Δεκεμβρίου το 1135 δέχεται επίσης παράπονα και καταγγελίες όσον αφορά τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Έχει δεχθεί συνολικά 171 καταγγελίες για τις οποίες στη συνέχεια έγινε παρέμβαση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Και επίσης από τις 7 Δεκεμβρίου του 2009 δέχθηκε τηλεφωνήματα για συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα και μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει αυτή την υπηρεσία, δηλαδή του εμβολιασμού, Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα σε αριθμό 1.798 πολίτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις 14 Δεκεμβρίου και με κινητές μονάδες εμβολιασμού του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ξέρετε επίσης ότι και με νομοθετική διάταξη που περάσαμε στη Βουλή, προβλέφθηκε και είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία αποζημίωσης των συνεργείων τα οποία εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα.

Τρεις φράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα εμβολιασμών. Πρώτα απ’ όλα και με τις διαπιστώσεις και του Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας και όλων των ειδικών, φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση του πρώτου φθινοπωρινού κύματος.

Από εκεί και πέρα σύμφωνα και με τη γνώμη και την πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας, το πρόγραμμα εμβολιασμών συνεχίζεται για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς που διανύουμε, καθώς οφείλουμε να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Φυσικά συνεχώς αξιολογούμε κιόλας τα πράγματα όπως εξελίσσονται. Και αυτή είναι εξάλλου και η σύσταση και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι πρέπει να συνεχιστούν τα προγράμματα εμβολιασμών, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που έχουν και ειδικά προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα προγράμματα εμβολιασμών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και σίγουρα και οι καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής ήταν ένας σημαντικός σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.

Την ίδια ώρα που έχουμε βέβαια την αποκλιμάκωση του φθινοπωρινού κύματος, έχουμε δυστυχώς να συνεχίζονται τα βαριά περιστατικά. Κι έτσι έχουμε ένα θλιβερό αριθμό, ότι δηλαδή μέχρι σήμερα είχαμε 97 διαπιστωμένους θανάτους από τη νέα γρίπη και οι 14 ήταν δυστυχώς περιπτώσεις που δεν είχαν υποκείμενο νόσημα.

Άρα λοιπόν δυστυχώς συνεχίζονται τα βαριά περιστατικά, η προσπάθεια βέβαια είναι ν’ αντιμετωπίζονται εγκαίρως και αυτή είναι και η προτροπή και προς τους γιατρούς, εκεί αποσκοπούσε και η προσπάθεια εξάλλου η συνεχής ν’ ανοίγουμε κάθε εβδομάδα και περισσότερα κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Για να υπάρχει ακριβώς ή δυνατότητα ν’ αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά εγκαίρως και αποτελεσματικά.

Άρα το μήνυμα είναι ότι μπορεί σ’ αυτή τη φάση να υπάρχουν στοιχεία ύφεσης, αλλά σίγουρα το επόμενο τρίμηνο και λαμβάνοντας υπ'' όψιν και τις καιρικές συνθήκες όπως είναι στη χώρα μας, ο χειμώνας κρατάει μέχρι το Πάσχα, εμείς λέμε ότι δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εμβολιασμών και ιδιαίτερα η προτροπή είναι πάντα για τους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα υγείας, γιατί αρκεί ν’ αναλογιστούμε ότι από αυτά τα περιστατικά των θανάτων, οι περισσότεροι αν είχαν εμβολιαστεί ενδεχομένως σήμερα να είχαν μπορέσει να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή.

Ταυτόχρονα θέλουμε να σας ενημερώσουμε και όσον αφορά τα ζητήματα των παραγγελιών των εμβολίων. Όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προβεί στην παραγγελία για δύο δόσεις εμβολίων. Η πρώτη παραγγελία για 8 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων είχε γίνει τον Ιούλιο του 2009, η δεύτερη παραγγελία για 8 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων είχε γίνει το Σεπτέμβριο, σε προεκλογικό χρόνο.

Εξ αρχής ξέρατε ότι επιλέξαμε μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στο Υπουργείο και αυτό και για λόγους αρχής, γιατί τα θέματα δημόσιας υγείας δε σηκώνουν μικροπολιτική, δεν ήταν αυτός ο στόχος μας και επίσης γιατί είχαμε μια διαδικασία μπροστά μας κι ένα γεγονός. Δηλαδή το φθινοπωρινό κύμα της πανδημίας σε εξέλιξη όπου ο πρώτος στόχος ήταν με μεγάλη υπευθυνότητα, ταχύτητα και να μπορέσουμε ν’ αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να μπορέσουμε να οργανώσουμε το πρόγραμμα των εμβολιασμών.

Είναι αλήθεια ότι μπορέσαμε και το πρόγραμμα των εμβολιασμών να φέρουμε εις πέρας αλλά και τη συνολική προσπάθεια όπως έγινε με όλα τ’ άλλα προληπτικά μέτρα. Αναφέρομαι στα σχολεία, αναφέρομαι στη γενική ενημέρωση του πληθυσμού, την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και με το Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας και με το ΚΕΕΛΠΝΟ και με όλους τους επιστημονικούς φορείς.

Ταυτόχρονα, από την πρώτη στιγμή, από τον Οκτώβριο, από την πρώτη συνέντευξη Τύπου που δώσαμε, είχαμε πει ότι επαναξιολογούμε τις ανάγκες μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σ’ αυτή την επαναξιολόγηση έπρεπε να λάβουμε υπ'' όψιν μας αφ’ ενός τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο οποίος αποσαφήνισε την ανάγκη για μια δόση του εμβολίου τα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή πριν αρχίσει ο γενικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Όπως επίσης και όπως σας είχαμε εξηγήσει τότε, και την ανάγκη να έχουμε επάρκεια εμβολίων καθώς όταν παραλάβαμε το Υπουργείο είχε έρθει ένας πολύ μικρός αριθμός εμβολίων.

Το μεγάλο μέρος των εμβολίων που αξιοποιήθηκε για το πρόγραμμα εμβολιασμών άρχισε να έρχεται από το Νοέμβριο και μετά, ήταν τμηματικές οι παραλαβές, δε σήμαινε δηλαδή ότι με την παραγγελία είχαν έρθει και οι παραλαβές.

Στις 16 Δεκεμβρίου πήραμε την απόφαση μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε συνεννόηση με το Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας ότι σταματάμε τις παραλαβές εμβολίων και ενημερώσαμε αντίστοιχα και τις εταιρείες. Και έτσι, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου έχουμε παραλάβει 3.636.700 δόσεις εμβολίων. Αυτό είναι το απόθεμα με το οποίο κινούμαστε, έχει ήδη αποσταλεί εξαρχής, δηλαδή από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν ξεκινήσαμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα συνολικά 1.208.960 δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα. Ούτως ή άλλως όπως είπαμε συνεχίζουμε το πρόγραμμα των εμβολιασμών και στη συνέχεια, επίσημα πια, στις 30 Δεκεμβρίου, έχουμε ειδοποιήσει ήδη μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ότι εμείς καταγγέλλουμε τις συμβάσεις για το υπόλοιπο των εμβολίων που είχαν παραγγελθεί.

Έτσι έχουν τα πράγματα και πιστεύουμε ότι στο θέμα αυτό, επιδείξαμε πραγματικά μια στάση ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον, που η μία του πτυχή είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, άρα λοιπόν η επάρκεια των εμβολίων, και φυσικά η ετοιμότητα για το επόμενο διάστημα που επιμένουμε. Γιατί, εκεί επιμένουν και οι επιστήμονες και οι φορείς, ότι οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και για το επόμενο τρίμηνο. Κι από κει και πέρα το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την ανάγκη να μην προμηθευτεί η χώρα μας παραπάνω εμβόλια απ’ όσα χρειάζεται για να έχει ένα απόθεμα και φυσικά την αντίστοιχη σοβαρή εξοικονόμηση. Όπου, η εξοικονόμηση αυτών των πόρων σε μια περίοδο οικονομικής στενότητας και προσπάθειας εξοικονομήσεων, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύτιμη για την ίδια την υγεία.

Γιατί εδώ θέλω να επισημάνω ότι και πολλά από αυτά που έχουμε πετύχει για τις ΜΕΘ έγιναν ακριβώς για ν’ αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Άρα η πανδημία και η προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας ήταν πραγματικά κι ένα όχημα με το οποίο μπορέσαμε να στηρίξουμε και τις πολιτικές για την Υγεία.

Έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο του απολογισμού των 100 ημερών, που είναι η στήριξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Θα σας διανεμηθεί ένα σημείωμα το οποίο δείχνει ακριβώς πού βρισκόμαστε σήμερα. Όπως είδατε σε κάθε συνέντευξη Τύπου σας θέτουμε τους στόχους μας και κάνουμε και τον απολογισμό. Και είμαστε πραγματικά σε μια ευτυχή θέση σήμερα να πούμε ότι ο απολογισμός είναι ακόμα καλύτερος από το στόχο που είχαμε θέσει, καθώς αυτή τη στιγμή σύμφωνα και με τα στοιχεία που θα σας διανεμηθούν, σήμερα λειτουργούν 83 κλίνες καινούργιες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε 27 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Παραμένει βέβαια ο κεντρικός μας στόχος, ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου η επιδίωξή μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε ενεργοποιήσει το σύνολο των 150 κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και συνεχίζεται αυτή ή προσπάθεια. Στο σημείωμα που θα σας διανεμηθεί φαίνονται ακριβώς αυτές κλίνες ΜΕΘ σε ποια νοσοκομεία αντιστοιχούν.

Για να γίνει πράξη αυτός ο μεγάλος στόχος, έπρεπε να προχωρήσουμε και προχωρήσαμε σε μια σειρά από προσλήψεις. Και θα σας κάνω μια πλήρη αποτίμηση και απολογισμό των προσλήψεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αυτές οι οποίες προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, έχει προχωρήσει ήδη η πρόσληψη με την ταχύτατη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, 211 μονίμων νοσηλευτών στα νοσοκομεία της χώρας μας για τις ΜΕΘ. Επίσης έχουν προσληφθεί 15 γιατροί μέσα από το ΚΕΕΛΠΝΟ, και θα επανέλθω σ’ αυτό, και 13 γιατροί επικουρικό προσωπικό με το σύστημα των επικουρικών γιατρών στα νοσοκομεία, έχουν προσληφθεί 170 νοσηλευτές επικουρικού προσωπικού από τα νοσοκομεία με τη διαδικασία των επικουρικών νοσηλευτών. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι αυτό έγινε εφικτό με μια μεγάλη μεταφορά πίστωσης που αποφασίσαμε και κάναμε ως Υπουργείο προς τα νοσοκομεία της χώρας, έκτακτη πίστωση, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Επίσης 162 νοσηλευτές με τη διαδικασία του ΚΕΕΛΠΝΟ και ταυτόχρονα, στο άμεσο μέλλον, πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν 87 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, Επιμελητών Β’, εκ των οποίων οι 68 θα είναι για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι 21 για Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Επίσης μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, σε συνομιλία που είχαμε με τον κ. Βέη, τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, θα έχουμε και τη δεύτερη μεγάλη πρόσληψη με την ταχύτατη διαδικασία των κυλιομένων πινάκων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι μόνιμο προσωπικό εκ των οποίων ήδη έχουμε πάρει τους 211 -δε σας δίνω ακριβή αριθμό γιατί εξαρτάται από την αποδοχή τους, είναι αυτή η διαδικασία, έχουμε βάλει ένα στόχο γύρω στους 300. Λέω γύρω στους 300 γιατί θα εξαρτηθεί ο τελικός αριθμός. Θα τον έχουμε αρχές Φεβρουαρίου.

Θέλω άλλη μια φορά πάντως να ευχαριστήσω δημόσια τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον κ. Βέη, ο οποίος πραγματικά στάθηκε κοντά μας από την πρώτη στιγμή σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, και εδώ ήταν κυριολεκτικά ένας αγώνας δρόμου, μπορέσαμε και βγάλαμε τη μεγάλη προκήρυξη με ημερομηνία 29/12/2009 για 3.103 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού. Και λέμε ότι ήταν ένας αγώνας δρόμου προκειμένου ακριβώς να εξασφαλιστούν αυτές οι πιστώσεις για το 2009 και έτσι να μπορέσουμε το 2010 με τις πιστώσεις πια που έχουν ήδη προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2010 και την εκφρασμένη δέσμευση του Πρωθυπουργού, να προχωρήσουμε στη δεύτερη προκήρυξη των 3.000 νέων θέσεων νοσηλευτών για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και πραγματικά μπορέσαμε και το πετύχαμε. Όπως επίσης φυσικά προχωρούν με γρήγορες διαδικασίες η σύσταση και η προκήρυξη των 1.000 θέσεων μονίμων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Επιμελητών Β’, οι οποίες θέσεις προβλέφθηκαν με τη διάταξη νόμου που περάσαμε στη Βουλή. Κι έτσι εντός των πρώτων εβδομάδων αυτής της χρονιάς θα μπορέσουμε να προκηρύξουμε και αυτές τις θέσεις. Και για λόγους ακρίβειας, απλά να επισημάνω ότι οι θέσεις που σας ανέφερα πριν που είναι ειδικά για τις ΜΕΘ, είναι υποσύνολο των 1.000.

Θέλω όμως κάτι να ξεκαθαρίσω εδώ: Επειδή έχει γίνει μια συζήτηση κάτω από το καθεστώς με το οποίο λειτουργούν οι γιατροί που έχουν προσληφθεί με τη διαδικασία του ΚΕΕΛΠΝΟ, θέλουμε ν’ αποσαφηνίσουμε κάτι: Πρώτα απ’ όλα, σαφώς ήταν μια έκτακτη διαδικασία. Δεν είναι στη δική μας αντίληψη και το ξέρετε, να έχουμε τέτοιες διαδικασίες ως μόνιμη λύση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς πιστεύουμε και το αποδεικνύουμε στις μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για γιατρούς και για νοσηλευτές.

Έπρεπε όμως και αυτό ήταν μεγάλη κοινωνική ανάγκη, να ανοίξουμε αυτά τα κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια κατ΄ αρχήν εξαντλώντας τους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού, που είναι μια διαδικασία που όπως γνωρίζετε υπάρχει και λειτουργεί όλα τα τελευταία χρόνια και όντως μπορέσαμε με επικουρικούς να βρούμε έναν αριθμό γιατρών και νοσηλευτών.

Από κει και πέρα δεν υπήρχε η προσφορά για περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, για δύο λόγους: Πρώτα απ΄ όλα γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό που μπορεί να πάει στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας πρέπει να έχει ένα βαθμό εμπειρίας και ειδικότητας. Άρα, αυτό ήταν ο πρώτος περιορισμός που δεν μπορούσε να είναι μόνο επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως επίσης και οι γιατροί έπρεπε να είναι γιατροί μιας συγκεκριμένης ειδικότητας και εμπειρίας, για να μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γι΄ αυτό το λόγο και για τις υπόλοιπες θέσεις που δεν καλύφθηκαν με την πάγια διάθεση των επικουρικών, προχωρήσαμε στις προσλήψεις μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Αλλά εδώ θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάτι, επειδή έχουν γραφτεί διάφορα, ότι κάναμε ειδική πρόβλεψη προκειμένου να έχουν ακριβώς τις ίδιες μισθολογικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις, που έχουν και οι άλλοι εργαζόμενοι γιατροί και νοσηλευτές. Άρα μιλάμε για ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι και πληρώνονται κανονικά οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στο ΤΣΑΥ.

Όπως επίσης υπάρχει ακριβώς η ίδια πρόβλεψη όσον αφορά την υπόλοιπη, ξεκινήσαμε με μία βάση του μισθού του επιμελητή β΄ προβλέποντας έναν αριθμό εφημεριών, έτσι διαμορφώθηκε η μισθολογική τους κλίμακα, και του 13ου μισθού.

Το αποσαφηνίζουμε αυτό, γιατί έχει αναπτυχθεί μία συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να προχωρήσουμε για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά πήραμε τα μέτρα μας προκειμένου να υπάρχει η ίδια ασφαλιστική και μισθολογική κάλυψη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτή η διευκρίνιση πότε έγινε; Συγνώμη που σας διακόπτω.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έγινε πριν υπογραφούν οι συμβάσεις.

Και πρέπει να σας πω, ότι δεν υπήρχε και περίπτωση δηλαδή, και προς τιμήν τους και οι υπηρεσίες του Υπουργείου και αυτές ήταν στην ίδια προσέγγιση, ήταν και η πολιτική μας θέση βέβαια, αλλά και όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν και το σωστό. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Άρα είναι με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και με την ίδια μισθολογική πρόβλεψη.

Και να πούμε και κάτι άλλο, θα προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις τώρα μονίμων γιατρών για τις ΜΕΘ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί αυτό το προσωπικό. Φυσικά αυτές θα είναι διαδικασίες ανοιχτές για όλους, αλλά είμαστε σίγουροι ότι κι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι τώρα ήδη εργάζονται, αποκτούν εμπειρία, συμμετέχουν ενεργά, θα συμμετάσχουν και σε αυτές τις διαδικασίες της προκήρυξης, οι οποίες θα δημιουργήσουν και τη δυνατότητα για μόνιμες θέσεις πλέον (ιατρών) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Σε κάθε περίπτωση, υπερασπιζόμαστε απόλυτα και θεωρούμε ότι ήταν αναγκαίο να ενεργοποιήσουμε αυτές τις κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Είναι μία συγκεκριμένη πράξη, είναι δείγμα γραφής, θα έχει συνέχεια. Και αρκεί να σκεφτούμε ότι πέραν της άμεσης αντιμετώπισης των βαρέων περιστατικών της γρίπης που έχουμε καθημερινά αυτά τα κρεβάτια πραγματικά, είναι και μία γερή ένεση κίνησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καθώς αυτές θα συνεχίσουν ενισχυμένες τη λειτουργία τους και στο μέλλον.

Τέταρτο σημείο του απολογισμού, εφημερίες ιατρών: Εκεί απλώς να επισημάνουμε άλλη μια φορά ότι το χρόνιο πρόβλημα που βρήκαμε, το νομικό και οικονομικό, μπορέσαμε με πολιτική βούληση να το λύσουμε, με τη διάταξη νόμου που περάσαμε στον πρώτο νόμο που ψήφισε η Βουλή μετά τις εκλογές. Μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του απεγκλωβισμού της πληρωμής, συνδέοντας με το νέο μισθολόγιο των Δικαστικών.

Αλλά και της αύξησης του ορίου των συνολικών αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ από 5.150 ευρώ που ήταν στις 6.500 ευρώ, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ακριβώς για να μπορέσει να ομαλοποιηθεί και να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα εφημεριών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα στα περιφερειακά.

Ρύθμιση χρεών των νοσοκομείων, η μεγάλη θηλιά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας βυθισμένο σε ένα υπέρογκο χρέος 6,2 δις ευρώ, χρέος που διαμορφώθηκε από το 2005 μέχρι το 2009. Και κοινή Επιτροπή συστάθηκε από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τον κ. Πολύζο και τον κ. Πλασκοβίτη του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη, που κι εκεί έγινε αγώνας δρόμου για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό. Κι εδώ συνέβαλε πολύ και ο Γενικός Γραμματέας να υπάρχουν τα εντάλματα να μπορέσει να γίνει πράξη η πληρωμή του 1,2 δις πριν το τέλος του χρόνου. Και ταυτόχρονα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια του διακανονισμού, αρχές τώρα της χρονιάς που διανύουμε για το υπόλοιπο του χρέους.

Πολιτική για το φάρμακο. Όπως γνωρίζετε την προηγούμενη Πέμπτη ψηφίστηκε στη Βουλή κι αυτό ήταν από τις σαφείς δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει στο πρόγραμμα των 100 ημερών, η καθιέρωση της λίστας φαρμάκων. Με ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με το παρελθόν και όσον αφορά τα κριτήρια εφαρμογής και όσον αφορά τον τρόπο που θα δίνεται το αναντικατάστατο, με κύριο γνώμονα να υπάρχει επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ασθενείς και ασφαλισμένους.

Αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν και οι εγγυήσεις εκείνες ότι θα μπουν επιτέλους κανόνες εποπτεία και διαφάνεια στο θέμα της πολιτικής του φαρμάκου, που για μας είναι κοινωνικό αγαθό και μέρος της προσπάθειας για τη δημόσια υγεία. Και όχι εμπόρευμα μέσα σε μία ελεύθερη ασύδοτη αγορά όπως ήταν ως τώρα, με ότι επίπτωση είχε αυτό φυσικά για τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία της χώρας.

Επίσης, επειδή αυτό είναι μία κοινή προσπάθεια με τους συναδέλφους τη Λούκα Κατσέλη την Υπουργό Οικονομίας και τον Ανδρέα Λοβέρδο τον Υπουργό Εργασίας, είναι σε εξέλιξη η ανατιμολόγηση έξι χιλιάδων σκευασμάτων, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η οποία θα αποτυπωθεί στο δελτίο που πρόκειται να βγει τώρα το Φεβρουάριο. Προκειμένου, αμέσως μετά να μπει σε λειτουργία και η νέα λίστα φαρμάκων. Γι΄ αυτό όμως θα επανέλθουμε στη συνέχεια, σε μία επόμενη συνάντηση, που θα μπορούμε να πούμε και πιο προγραμματικά στοιχεία.

Πολιτική προμηθειών, έβδομο σημείο. Εδώ υπήρξε μία μεγάλη προσπάθεια, πέραν της απογραφής των χρεών και των απαιτήσεων και των αποθεμάτων που υπάρχουν στα νοσοκομεία της χώρας, όσον αφορά τις προμήθειες, όπως επίσης κι εδώ θέλω να το σημειώσετε αυτό, υπήρξε από την ΕΠΥ.

Κι εδώ θέλω πάλι να πω για τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα, επιτέλους ολοκληρώθηκε το ενιαίο προγραμμάτων προμηθειών για το 2010. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί όπως θα ξέρετε την περσινή χρονιά δεν υπήρχε εγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρωμένο, προγράμματος προμηθειών υγείας.

Άρα λοιπόν εδώ υπήρξε ιδιαίτερη πίεση, ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου να υπάρξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί από τη μια να ρυθμίζουμε τα χρέη κι από την άλλη σε μία φάση που προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε πόρους να μην υπάρχει το πλαίσιο και η δυνατότητα ελέγχου όσον αφορά τις προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία. Και βέβαια στο μέλλον θα επανέλθουμε κι όσον αφορά το πιο μακροπρόθεσμο θεσμικό κομμάτι.

Δύο σημεία ακόμα και στη συνέχεια θα συνεχίσει η Υφυπουργός για τα υπόλοιπα θέματα. Απλώς να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις πρώτες 100 μέρες νομιμοποιήσαμε την εκλεγμένη Ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από το πραξικόπημα που είχε γίνει, ήταν από τα πρώτα μέτρα που λάβαμε. Όπως επίσης και την κατάργηση του επίσης προεκλογικού προκλητικού Διατάγματος 180, που άνοιγε την πόρτα στην εμπορευματοποίηση και χωρίς κανόνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Μία φράση για το ΕΣΠΑ, όσον αφορά τα κονδύλια που αναλογούν στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης εμείς κινούμαστε με βάση δύο κατηγορίες πιστώσεων και προγραμμάτων. Αφενός του Κοινωνικού Ταμείου -εκεί θα αναφερθεί πιο πολύ η Υφυπουργός- και αφετέρου όσον αφορά τα ΠΕΠ και τις Περιφέρειες της χώρας.

Εκεί πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει μία πολύ καλή συνεργασία με τη συνάδελφο Λούκα Κατσέλη και όλο το επιτελείο που έχει την ευθύνη για το ΕΣΠΑ, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση και ορατότητα, συγκροτημένη προσέγγιση. Γιατί, ότι δυστυχώς η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν επέλεξε να υπάρχει τομεακό πρόγραμμα υγείας.

Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση επωφελούμαστε κι από την επικείμενη αναθεώρηση που θα γίνει, προκειμένου οι πιστώσεις για την υγεία να είναι οριοθετημένες στα περιφερειακά προγράμματα. Αλλά, και το Υπουργείο Υγείας με τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτουμε να μπορεί να έχει έναν αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία.

Κλείνοντας και κάνοντας και τη γέφυρα για τα υπόλοιπα θέματα, ως Υπουργείο και με την ιδιαίτερη δουλειά της Υφυπουργού Φώφης Γεννηματά, συμβάλλαμε καθοριστικά και στο πρώτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με την έκτακτη ενίσχυση αλληλεγγύης, που ήταν και το πρώτο δείγμα γραφής για μια πολιτική αναδιανεμητική και στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αυτά από μένα σας ευχαριστώ και συνεχίζει η Υφυπουργός.

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Να σας ευχηθώ κι εγώ από τη μεριά μου καλή χρονιά, μιας και είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε μέσα στο 2010, να ευχηθώ σε όλους πριν απ΄ όλα υγεία, μιας και είμαστε και στο συγκεκριμένο Υπουργείο έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία όσο κι αν ακούγεται μερικές φορές τετριμμένο και προσωπική ευτυχία και αποτελέσματα και δημιουργικότητα για το 2010 και στο δικό μας τον τομέα.

Η αρχή λένε ότι είναι το ήμισυ του παντός κι έτσι νομίζω ότι αυτό το πρώτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, έδωσε ένα σημαντικό στίγμα αν και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δε λύνει το πρόβλημα της φτώχιας στην Ελλάδα, τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα, όμως σίγουρα ήταν μία μεγάλη ανάσα, μία υποστήριξη στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Για πρώτη φορά χρήματα από αυτούς που πραγματικά έχουν και κατέχουν, από μεγάλες επιχειρήσεις, από τις τράπεζες που για πρώτη φορά έβαλαν το χέρι στην τσέπη, από τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ένα δις κατευθύνθηκε σε ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχιας.

Για πρώτη φορά σε μια τέτοια επιδότηση μπαίνει η λογική της υποστήριξης της οικογένειας με παιδί, το παιδί είναι για μας στην προτεραιότητα των πολιτικών μας και εδώ στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έτσι λοιπόν έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, που είναι κατά κύριο λόγο οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα, με παιδιά, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και βέβαια οι άνεργοι στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα κι είναι η μοναδική κατηγορία να μπορούν να πάρουν το επίδομα και ως οικογένεια χαμηλόμισθη, αλλά και ως άνεργοι ως μεμονωμένα πρόσωπα.

Καταφέραμε μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες να δοθεί το επίδομα αυτό σχεδόν στο 95% των δικαιούχων, χωρίς να ταλαιπωρηθούν, χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς να απαιτηθεί να μεσολαβήσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπήρξε ένας συντονισμός πάρα πολλών συναρμόδιων Υπουργών, ταμείων, οργανισμών.

Ήταν έτοιμοι ακόμα και οι εγκύκλιοι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Πιστεύω ότι ήταν ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοια διάσταση και νομίζω ότι ο απολογισμός είναι εξαιρετικά θετικός.

Το 12ο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ σε σχέση με τον απολογισμό, έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από 5 χρόνια απίστευτης απαξίωσης, υποχρηματοδότησης και εγκατάλειψης. Εξασφαλίστηκαν σημαντικοί πόροι για τη στήριξη ενός μεγάλου μέρους του κόστους λειτουργίας των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε το σύνολο, δίνουμε όμως έναν αγώνα δρόμου με το Υπουργείο Οικονομικών για να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών.

Αποκαταστήσαμε τη συνεργασία, το κλίμα εμπιστοσύνης, το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα προώθησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ήμασταν σχεδόν σε επιτήρηση για το θέμα αυτό, λόγω ακριβώς της ολιγωρίας της προηγούμενης κυβέρνησης.

Αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε ένα Σύμφωνο το οποίο μέχρι και την λήξη της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης δεν είχε εκτελεστεί, δεν είχε καν ενεργοποιηθεί, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά του συγκεκριμένου Υπουργείου για να ανταποκριθεί η χώρα μας σε αυτά που είχαν συμφωνήσει μέσω του Συμφώνου Spidla και τώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.

Έχουμε προωθήσει ταχύτητα τη διαδικασία για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΨΥΧΑΡΓΩΣ από το 2000 μέχρι το 2009, που αποτελεί μία σημαντική δέσμευση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Εξασφαλίσαμε σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους απασχολούνται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και παράλληλα δρομολογήθηκαν και οι διαδικασίες συνεννόησης με άλλα συναρμόδια Υπουργεία για να ρυθμίσουμε χρονίζοντα προβλήματα του πρωτοποριακού αυτού θεσμού των κοινωνικών συνεταιρισμών, που αποτελούν βέλτιστη πρακτική για το χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Βρίσκεται, τέλος, σε εξέλιξη διαβούλευση με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των δομών, να προχωρήσουμε τις αδειοδοτήσεις, οι περισσότερες λειτουργούν χωρίς άδειες και κυρίως θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν ποιοτικά και ποσοτικά στάνταρντ στη λειτουργία αυτών των δομών. Αφενός γιατί οι δομές αυτές φιλοξενούν και αντιμετωπίζουν ανθρώπινες ψυχές και δεύτερον, γιατί είμαστε σε μια οικονομική κρίση και πρέπει να διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, τη διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού.

Το 13ο σημείο έχει να κάνει με την πρόνοια και τις δράσεις που ανέλαβε αυτό το τελευταίο τρίμηνο το Υπουργείο μας. Εξασφαλίσαμε για τα θέματα των προσφύγων μια χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ για τους αιτούντες άσυλο και τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας.

Προχωρήσαμε προγράμματα ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας στα κέντρα κρατουμένων, στον Αερολιμένα Αθηνών, στη Μυτιλήνη, τη Χίο και τη Σάμο. Επιχορηγήσαμε πρόσφυγες για την επιδότηση ενοικίου και αντιμετωπίσαμε έξοδα μετακίνησης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών προσφύγων.

Ταυτόχρονα, κάναμε αρκετές επισκέψεις με την κινητή μονάδα που διαθέσαμε, σε μετακινούμενους πληθυσμούς Ελλήνων τσιγγάνων, στους οικισμούς σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας και έγιναν πολλές ιατρικές εξετάσεις και παραπομπές σε Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε μαζί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρίες το σχέδιό μας για την καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο διπλασιασμό από 50 που προβλέπονταν σε 100, των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς στην αποϊδρυματοποίηση.

Για το σκοπό αυτό θα αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να επεκταθεί ο θεσμός των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και πέρα απ’ τα άτομα με νοητική υστέρηση σε περισσότερες κατηγορίες ΑΜΕΑ.

Και τέλος, προχωράμε τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας, μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αναπηρικών οργανώσεων, με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας.

Το 14ο σημείο και θα κλείσω με αυτό, έχει να κάνει με τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον τομέα αυτό έγινε σημαντική πρόοδος με συστηματική προσπάθεια. Ίσως γνωρίζετε ότι περίπου από το 2007 οφείλονταν χρήματα στα Κέντρα Πρόληψης. Οι εργαζόμενοι είχαν πάρα πολλούς μήνες να πληρωθούν.

Έτσι, αντιμετωπίσαμε όλες τις προηγούμενες οφειλές με περίπου 14 εκατ. ευρώ που πιστώθηκαν για το σκοπό αυτό στον ΟΚΑΝΑ. Και ταυτόχρονα διασφαλίσαμε στον προϋπολογισμό του ’10 τα 9 εκατ. ευρώ που είναι το ποσοστό που αναλογεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το υπόλοιπο 50% χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει και αυτό εξασφαλιστεί.

Το κυριότερο όμως είναι ότι υπάρχει πλέον ένας ξεχωριστός κωδικός στον προϋπολογισμό του ’10 για τα Κέντρα Πρόληψης, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κατευθείαν στα Κέντρα Πρόληψης για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και να μην υπάρχουν ενδιάμεσες καθυστερήσεις μέσω του ΟΚΑΝΑ. Ήταν ένα πάγιο αίτημα. Είχαμε σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες μέχρι σήμερα και θεωρούμε ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί άμεσα και δεν θα υπάρχουν πλέον καθυστερήσεις στη μισθοδοσία. Και ταυτόχρονα προχωρήσαμε και την Ομάδα Διοίκησης Έργου για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

Έτσι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες είναι προφανές ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί για να λύσουμε συσωρευμένα προβλήματα υποχρηματοδότησης, καχυποψίας, αναξιοπιστίας, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Τρέξαμε πάρα πολύ και με την Υπουργό και με το Γενικό Γραμματέα, γιατί οι άλλοι δύο δεν είχαν προλάβει, μόλις ανέλαβαν, ώστε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές κρίσεις στον τομέα μας, να μπορέσουμε να σώσουμε καταστάσεις και προβλήματα, να βρεθούμε σε ένα επίπεδο ώστε να μπορούμε πια να χτίζουμε και να σχεδιάζουμε για το επόμενο τρίμηνο που θα πρέπει να είναι πιο προγραμματικό και να δίνει τις κατευθύνσεις μιας νέας πνοής και μιας νέας πολιτικής.

Νομίζω όμως ότι ήδη οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το άνοιγμα των Εντατικών Μονάδων Θεραπείας, η ρύθμιση των χρεών, η λίστα φαρμάκου, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ενίσχυση των προνοιακών δομών, τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ που στηρίζονται και πάλι, η στήριξη των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και το ότι προχωρά επιτέλους ξανά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δίνουν ακριβώς το στίγμα μας, το πλαίσιο στο οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε.

Έχουμε την πολιτική βούληση. Έχουμε τη θέληση και πιστεύω ότι μέχρι τώρα δώσαμε δείγματα γραφής και της αποτελεσματικότητας της συλλογικής και ομαδικής δουλειάς. Ευχαριστώ πολύ.

κα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ: Να σας ρωτήσω για τις παραγγελίες των εμβολίων. Απ’ την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν δοθεί και σε μία τρίτη εταιρεία, εκτός από την Glaxo και τη Novartis, στη Sanofi-Paster είχαν δοθεί κάποια χρήματα, το 45% της συνολικής παραγγελίας. Με αυτή την υπόθεση τι γίνεται; Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, έχει ξεκινήσει ο κ. Χρυσοχοϊδης ελέγχους στα νοσοκομεία, θα ξεκινήσει; Σε ποια και γιατί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να απαντήσω και στα δύο ξεκινώντας από το δεύτερο. Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι συγκροτείται μία ειδική ομάδα για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, αυτή η ομάδα θα έχει και τη δυνατότητα, φυσικά υπάρχει και μία συνεργασία με το δικό μας Υπουργείο, να μπορεί να παρεμβαίνει και σε θέματα τα οποία εμπίπτουν κάτω απ’ την κατηγορία κυκλώματα, οικονομικό έγκλημα κλπ.

Με αυτή την έννοια υπάρχει η κινητοποίηση και η δυνατότητα να υπάρχουν και τέτοιου είδους έλεγχοι και όσον αφορά τα νοσοκομεία.

Σας είπα ότι είναι μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εγώ δε θα ήθελα να μπω σε τέτοια επιχειρησιακά θέματα αυτή τη στιγμή. Οι έλεγχοι έχουν και νόημα όταν γίνονται χωρίς να πρέπει να βγαίνουμε να λέμε. Απ’ τη στιγμή που συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα, σαφώς πλέον μπορεί να κάνει και ελέγχους. Δεν ανακοινώνονται οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι είναι μία διαδικασία συνεχής και γίνονται σε όλα τα επίπεδα.

Το ζήτημα είναι ότι οι έλεγχοι ούτως ή άλλως γίνονται όσον αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων, έχουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, υπάρχει η τακτική διαδικασία ελέγχου και εποπτείας. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα θέματα οικονομικών κυκλωμάτων, οικονομικού εγκλήματος, υπάρχει επιπλέον και η δράση αυτής της υπηρεσίας.

Είμαστε σαφείς δε θα πω τίποτα παραπάνω απ’ αυτό, ότι όσον αφορά τη σωστή λειτουργία των νοσοκομείων σαφώς και το Υπουργείο Υγείας έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Σαφώς και εμείς με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, βάσει του νόμου είμαστε κάθετοι και κατηγορηματικοί ότι φυσικά εποπτεύουμε και ελέγχουμε τη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων. Και αυτό αφορά όλες τις πτυχές της λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων.

Επιπλέον όμως, έχει κριθεί αναγκαίο να υπάρχει αυτή η ειδική Υπηρεσία η οποία έχει συγκροτηθεί κάτω απ’ την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ειδικά για το οικονομικό έγκλημα. Οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες - και αυτό δεν αφορά μόνο το δικό μας Υπουργείο, αφορά και άλλα Υπουργεία. Αφορά, λέω για παράδειγμα, τη διακίνηση καυσίμων.

Οτιδήποτε αφορά ή μπορεί να ενταχθεί σε κυκλώματα που αφορούν οικονομικό έγκλημα, εκεί επιπρόσθετα υπάρχει και ο έλεγχος που διενεργείται από τη συγκεκριμένη δομή που έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά γίνονται σαφώς με την καλύτερη δυνατή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των Υπουργείων και στο πλαίσιο μιας κοινής κυβερνητικής προσπάθειας.

Όσον αφορά τα εμβόλια θα επαναλάβω τα στοιχεία. Από τις 16 Δεκεμβρίου δεν παραλαμβάνουμε πλέον άλλα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει παραλάβει 3.636.700 δόσεις εμβολίου. Αυτό είναι το συνολικό απόθεμα βάσει του οποίου έχουν γίνει ήδη οι εμβολιασμοί και συνεχίζονται οι εμβολιασμοί και το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού για το επόμενο τρίμηνο.

Ταυτόχρονα από εκείνη τη μέρα και μετά σταματήσαμε επισήμως να παραλαμβάνουμε και επίσης επισήμως πάλι από τις 30 Δεκεμβρίου με συγκεκριμένη νομική διαδικασία που δε θα μπώ σε λεπτομέρειες, υπήρξε η ενημέρωση στις ενδιαφερόμενες εταιρείες ότι το ελληνικό κράτος από εκείνη τη μέρα και μετά, καταγγέλλει τις συμβάσεις όσον αφορά το υπόλοιπο της παραγγελίας που είχε γίνει απ’ την προηγούμενη κυβέρνηση.

Αφαιρέστε από τις 16 εκατ. δόσεις παραγγελίας το απόθεμα που σας ανέφερα και είμαστε στα 12.300.000 κάτι το επιπλέον της παραγγελίας, το οποίο εμείς «καταγγέλλουμε».

Αυτό σημαίνει ότι αφορά και τις τρεις εταιρείες προς τις οποίες είχαν γίνει παραγγελίες. Φυσικά, σε τρεις εταιρείες είχαν γίνει παραγγελίες.

Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει και θα πληρώσει φυσικά τα εμβόλια τα οποία έχει παραλάβει. Είναι σαφές. Αν υπήρξαν προκαταβολές για εμβόλια που δεν έχουμε παραλάβει, το ελληνικό κράτος θα τα διεκδικήσει. Τα διεκδικεί, για να είμαστε ακριβείς.

κα ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όταν λέτε «καταγγείλαμε τις συμβάσεις» σε σχέση με τα εμβόλια και στις τρεις εταιρείες, καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον από τη μία που δεν έχουμε κάνει καθόλου παραλαβές, θα διεκδικήσουμε και την προκαταβολή που είχαμε δώσει. Από τις άλλες δύο, τι ζητάμε; Να μην πληρώσουμε τα επιπλέον; Γιατί μας είπατε ότι θα πληρώσουμε αυτά που έχουμε παραλάβει. Μπορούμε να το κάνουμε; Θα καταλήξουμε στα Δικαστήρια; Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ελληνικό κράτος είναι σοβαρό κράτος. Φυσικά και θα πληρώσει ό,τι έχει παραλάβει. Αλλά το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να πληρώσει ό,τι δεν έχει παραλάβει.

Ν. ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ: Εγώ θα επιμείνω λίγο γι’ αυτό παρακαλέσαμε να μη φεύγουμε από ένα θέμα πριν το ολοκληρώσουμε, για να μην ξαναγυρίζουμε. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί χρειάζεται μια ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος που θα μπει μέσα στα νοσοκομεία όταν ο ΣΔΟΕ για παράδειγμα, το οικονομικό έγκλημα ελέγχει. Θα έχει κάποια ειδική δικαιοδοσία; Το ρώτησαν και οι συνάδελφοι αλλά απάντηση δεν πήραμε. Φακελάκια, προμήθειες; Τι; Γιατί όλα τ’ άλλα τα ελέγχουν οι Υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι φυσικό ότι το Υπουργείο Υγείας με τις Υπηρεσίες του και με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, σαφώς έχει την πλήρη εποπτεία και την ευθύνη όλων των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για όλες τις τομές της υγείας. Είναι αυτονόητο αυτό. Από κει και πέρα σαφώς υπάρχει το ΣΔΟΕ όσον αφορά τις πτυχές που καλείται να κρίνει το ΣΔΟΕ, είναι θέμα ο καθείς με τις αρμοδιότητές του.

Παράλληλα εκρίθη αναγκαίο από την κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μια επιπλέον αρχή που έχει να κάνει με την Δίωξη του Οικονομικού Εγκλήματος. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω της διάστασης που έχει λάβει στη χώρα μας και όπου σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν και οι εξειδικευμένοι φορείς και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρα λοιπόν μιλάμε για τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπου σαφώς αυτά τα πράγματα έχουν παρυφές που μπορεί να υπάρχει ένα σημείο συνάντησης. Όλα λύνονται μέσα από μια σωστή συνεργασία ενδοκυβερνητική και μεταξύ των Υπουργείων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η πολύ καλή συνεργασία και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και μεταξύ των Υπουργείων μας, υπάρχει. Δε θα ήθελα όμως να επεκταθώ περισσότερο σ’ αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή.

κα ΚΟΥΚΛΑΚΗ: Στο θέμα των κλινών Εντατικής Θεραπείας θέλω να ρωτήσω κάτι: Με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε, η ανάπτυξη 83 επιπλέον κρεβατιών, ποια είναι σήμερα η λίστα αναμονής στο ΕΚΑΒ η καθημερινή για κρεβάτια εντατικής;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δρόμο μπροστά μας για να έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο πραγματικά να μπορεί ν’ ανταποκρίνεται άμεσα στην καθημερινή ανάγκη που έχει ο Έλληνας πολίτης. Και φυσικά δε σημαίνει ότι επειδή ενεργοποιήσαμε κάποια κρεβάτια επιπλέον, παρ’ ότι όπως ξέρετε κι όπως παρακολουθήσατε ήταν ιδιαίτερα επίπονο και δύσκολο, για κάθε κρεβάτι Εντατικής Θεραπείας που ανοίξαμε προηγείται πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μας κάνει που μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι, ότι μπορέσαμε και φτάσαμε εδώ, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι αυτό από μόνο του είναι απλώς η αρχή.

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, και για ν’ ανοίξουν και τα υπόλοιπα κρεβάτια Εντατικής Θεραπείας, αλλά και για ν’ ανοίξουν και νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομεία της Περιφέρειας που σήμερα δε λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα 83 κρεβάτια ενισχύουν πάρα πολύ την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Γιατί κατανοείτε ότι σημαίνει 83 ζωές ανθρώπων που σε άλλες περιπτώσεις θα έψαχναν εναγωνίως να βρουν κρεβάτι για να μπορέσουν ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχουν, που πάντα είναι σοβαρά προβλήματα όταν πάνε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Και αυτό συζητούσαμε και με την Υφυπουργό, όταν πήγαμε με τον Πρωθυπουργό στο Αττικό όπου άνοιξαν 4 κρεβάτια. Και είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μέσα τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ότι ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγματα που ζήσαμε, αυτό λέγαμε κι οι δυο μας, αυτούς τους πρώτους τρεις μήνες όταν είδαμε 4 κρεβάτια με 4 ανθρώπους επάνω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το κάθε τι που επενδύεται στη υγεία, δεν είναι στατιστικές, δεν είναι αριθμοί και γενικοί στόχοι, αφορούν ανθρώπους.

Άρα λοιπόν αυτά τα 83 κρεβάτια είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή αλλά πρέπει ν’ ακολουθήσουν πολλά πράγματα ακόμα.

ΑΙΜ. ΝΕΓΚΗΣ: Σήμερα λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο με ημερομηνία 23/12, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν τις γιορτές της Επιτροπές Προμηθειών Υγείας, όπου ουσιαστικά εγκρίνει όλα τα αιτήματα για συμβάσεις και διαγωνισμούς που έγιναν στα νοσοκομεία μέχρι τις 15/12/2009. Μάλιστα λέει το εξής πρωτοφανές: Ότι εγκρίνονται με τον όρο ότι είναι νόμιμες. Δηλαδή το όργανο που θα έλεγχε αν ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, τις εγκρίνει αν είναι νόμιμες.

Ποιος θα ελέγξει αν είναι νόμιμες; Ή μήπως αυτό είναι μια δική σας απόφαση ώστε ό,τι έγινε έγινε μέχρι εδώ, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κι εμείς από δω και πέρα ξεκινάμε από την αρχή τη δική μας πολιτική; Δηλαδή ό,τι αμαρτωλή διαδικασία έγινε δε μπορούμε να την ελέγξουμε την αναγνωρίζουμε.

Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι: Πότε θα διοριστούν διοικητές στα νοσοκομεία και στις ΔΥΠΕ; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως είχα και την ευκαιρία να πω προηγουμένως, δυστυχώς την περασμένη χρονιά δεν υπήρχε εγκεκριμένο ενιαίο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών για τα νοσοκομεία. Και η καλύτερη απόδειξη αυτής της ανεπάρκειας που υπήρχε όσον αφορά και τον προγραμματισμό αλλά δυστυχώς, στη συνέχεια την υλοποίηση και πάνω απ’ όλα την απουσία εποπτείας, είναι το τεράστιο χρέος των νοσοκομείων.

Δε νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο, όταν τα χρέη των νοσοκομείων από το 2005 μέχρι το 2009 έχουν φτάσει τα 6,2 δις. Όλοι κατανοούμε ότι το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει σωστά όταν η εξαίρεση είχε γίνει ο κανόνας. Άρα λοιπόν αυτά που έπρεπε εμείς να κάνουμε σ’ αυτές τις πρώτες 100 μέρες, ήταν πολύ συγκεκριμένα πράγματα.

Πρώτα απ’ όλα να μπορέσουμε να καταγράψουμε ακριβώς τα χρέη. Και πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Γιατί και το διπλογραφικό σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο αλλά και τα στοιχεία αυτά δεν υπήρχαν συγκεντρωμένα. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια να μπορέσουν να καταγραφούν τα χρέη, οι απαιτήσεις, να βγουν τα εντάλματα για να υπάρξει αυτή η πρώτη αποπληρωμή του 1,2 δις και επίσης στη συνέχεια έπρεπε ταυτόχρονα, μπαίνοντας στη νέα χρονιά, να μπορέσουμε να μπούμε συγκροτημένα.

Δηλαδή πριν έρθει μια ολοκληρωμένη δική μας νομοθετική ρύθμιση που θα ξαναβλέπει το πώς θα λειτουργεί συνολικά το θέμα των προμηθειών στο χώρο της υγείας, δε μπορούσαμε εμείς ν’ αφήσουμε αυτό το κενό και μέσα σ’ αυτό το πρώτο δίμηνο της νέας χρονιάς, μέσα από την έλλειψη κανόνων και προγραμματισμού να υπάρχει πάλι ένα δυσβάσταχτο κόστος αλλά και ασυδοσία ταυτόχρονα γύρω από τις προμήθειες.

Γι’ αυτό κι έγινε αυτή η πίεση και ενδεχομένως να θέλει και ο Γενικός να πει κάτι παραπάνω σ’ αυτό το θέμα επειδή το χειρίστηκε. Και γι’ αυτό έγινε αυτή η πίεση, να υπάρξει από την απερχόμενη Επιτροπή Προμηθειών της οποίας η θητεία λήγει εντός του Ιανουαρίου. Της δώσαμε μια παράταξη μέχρι τέλη Ιανουαρίου ακριβώς για να ολοκληρώσει αυτό τον προγραμματισμό. Έχουν μια παράταση δυο εβδομάδων προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως ο προγραμματισμός τους, το 2010. Γιατί, καταλαβαίνετε ότι δε μπορούσαμε να μπούμε ενώ κάνουμε τέτοια προσπάθεια συγκράτησης δαπανών, περνάμε όλη αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε το κόστος της υγείας, ταυτόχρονα ν’ αφήναμε μια ασυδοσία.

Έπρεπε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση, να υπάρξει βάση των αιτημάτων των νοσοκομείων ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο να μπει σε λειτουργία, να μη συνεχίζουμε να λειτουργούμε όπως περιγράψατε με την εξαίρεση ως κανόνα προκειμένου πιεστικά μέρα με την ημέρα ν’ αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων. Και ταυτόχρονα βέβαια, έχοντας πια το πρόγραμμα σε εξέλιξη και εφαρμογή, να μπορέσουμε να πάμε στις πιο βαθιές τομές που χρειάζεται το σύστημα για την προμήθεια ιατρικών, αναλώσιμων και φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία.

Όσον αφορά τις Διοικήσεις είμαστε σ’ ένα τελικό στάδιο. Υπάρχει αυτή η αξιολόγηση όπως γνωρίζετε της ανοιχτής διακυβέρνησης σ’ εξέλιξη, πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα μπορούμε να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Γιατί, είναι αυτονόητο ότι οι Διοικήσεις είναι ο κρίσιμος παράγοντας εκείνος και θα είναι και η πρώτη και βασική τους αποστολή να μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν σωστά τα νοσοκομεία. Και όσον αφορά τις προμήθειες και όσον αφορά το συνολικό προγραμματισμό των νοσοκομείων, την εφαρμογή των πολιτικών, την οργάνωση των εφημεριών και όλα τ’ άλλα ζητήματα που άπτονται της δικής τους αρμοδιότητας.

Αλλά δεν ξέρω μήπως ο κ. Πολύζος θα ήθελε να προσθέσει κάτι.

Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ: Δυο πράγματα σ’ αυτό που είπε ο κ. Νεγκής: Η νομιμοποίηση των προμηθειών κ. Νεγκή γίνεται μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρα το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε προμήθεια δεν έχει γίνει σύννομα κατά το παρελθόν. Αυτό που εμείς είπαμε στην ΕΠΥ είναι να εφαρμόσει τον Ν. 3580, δηλαδή μέχρι τη λήξη της θητείας που έγινε σήμερα. Και σας είπε η Υπουργός ότι παρατάθηκε, δεν ανανεώθηκε, παρατάθηκε μέχρι τέλους του Ιανουαρίου, για να κάνουν δυο πράγματα που λέει ο 3580: Να δώσουν το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, μόλις την Πέμπτη το απόγευμα πήραν την απόφαση, να παρατείνουν εκεί που υπήρχαν εξουσιοδοτικές αποφάσεις και να κάνουν τον απολογισμό τους.

Άρα έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών για το 2010 και έχουμε τον απολογισμό που τον περιμένουμε. Έγινε μια προσπάθεια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνεργασία με την ΕΠΥ να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστο υπό τις παρούσες συνθήκες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να μείνουμε λίγο στους Διοικητές. Γιατί χρειάζονται 3 μήνες για ν’ αλλάξουν οι Διοικητές των νοσοκομείων, δεδομένου ότι όλες οι κυβερνήσεις το πρώτο πράγμα που σπεύδουν να κάνουν είναι ν’ αλλάξουν τους Διοικητές, και αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν ήδη αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις, που διαμαρτύρονται για δυσλειτουργίες στα νοσοκομεία, επειδή ακριβώς τους έχετε αφαιρέσει τις αρμοδιότητες και ουσιαστικά κάνουν μόνο διαχείριση. Αυτό είναι ένα ερώτημα συμπληρωματικό στου συναδέλφου.

Το δεύτερο αφορά στα εμβόλια πάλι. Έχουμε παραλάβει 3,5 εκατομμύρια δόσεις, περίπου 3.600.000. Τι θα κάνουμε με τις υπόλοιπες 3 εκατομμύρια δόσεις που απ’ ότι φαίνεται θα περισσέψουν, δεδομένου ότι δεν εμβολιάστηκε κανείς και έχουν πληρωθεί ή θα πληρωθούν;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ'' αρχάς να μη φτάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή η χώρα μας πρέπει να έχει απόθεμα εμβολίων γιατί σε κάθε περίπτωση το μήνυμα δεν είναι ότι υπάρχει εφησυχασμός και τελείωσε ο κίνδυνος από την πανδημία. Όταν έχουμε 97 θανάτους και όταν έχουμε κάθε μέρα 3 περιπτώσεις θανάτων, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, ούτε μπορούμε να κοιτάμε το θέμα σα να έχει κλείσει. Γι΄ αυτό το λόγο, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας, συνεχίζεται το πρόγραμμα των εμβολιασμών.

Οφείλουμε λοιπόν, γι΄ αυτό είπα ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, οφείλουμε να έχουμε ένα ικανό απόθεμα εμβολίων, γιατί και θα επιμείνω σε αυτό, Χειμώνα δεν έχουμε δει ακόμα. Μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι και να συνεχίσει μία αποκλιμάκωση μέχρι το Πάσχα και μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά μία υπεύθυνη Πολιτεία οφείλει να παίρνει όλα τα μέτρα για τη δημόσια υγεία.

Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει τελικά ένα χειμερινό κύμα, μπορεί να είναι πιο αμβλυμμένο επειδή υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας πια στον πληθυσμό και γιατί υπάρχει κι αυτή η ασπίδα των 360 χιλιάδων που έχουν εμβολιαστεί και όσων θα εμβολιαστούν από δω και πέρα. Αλλά, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και μάλιστα για τα χειρότερα σενάρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ΄ αρχάς θα έλεγα να μιλάμε λίγο με ακρίβεια σε αυτά τα στοιχεία.

Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια ότι όλα λήγουν το 2010. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών τα οποία είναι και για την επόμενη χρονιά. Αλλά πέραν αυτού, εμείς σε κάθε περίπτωση ήδη κάναμε την πρώτη κίνηση, που αφορά την επίλυση του ζητήματος της πολύ μεγάλης παραγγελίας εμβολίων που είχε γίνει από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Από κει και πέρα διατηρούμε ένα απόθεμα που οφείλουμε να διατηρήσουμε και ταυτόχρονα σαφώς είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε σήμερα αν θα συμβάλλουμε και για κάποιες χώρες ενδεχομένως που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει συνολικά σε ένα συντονισμό και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Που πρέπει να σας πω ότι ήδη από το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της 1ης Δεκεμβρίου -και σας είχαμε ενημερώσει τότε- είχε γίνει και μία συζήτηση ότι ενδεχομένως να υπάρξει κι ένα ευρωπαϊκό απόθεμα, προκειμένου με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιηθούν εμβόλια από όλες τις χώρες ,για χώρες που δεν έχουν εμβόλια.

Γιατί υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν είχαν επαρκή προμήθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Άρα σήμερα εμείς λέμε με σαφήνεια ότι εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα εμβολιασμών με τα 3.600.000 εμβόλια απόθεμα που έχουμε.

Όσον αφορά τις Διοικήσεις, εδώ θέλω να πω το εξής: Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα έχει επιλέξει συγκεκριμένες ριζοσπαστικές πραγματικά ρυθμίσεις, γύρω από τα ζητήματα της στελέχωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αυτό ήταν κάτι αναγκαίο και είναι και κάτι που πραγματικά ο κόσμος το εκτιμά. Δηλαδή την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοκρατία γύρω από αυτά τα θέματα και γι΄ αυτό το λόγο υπάρχει και μία συμμετοχή γύρω από αυτές τις διαδικασίες. Σαφώς υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις και κάνουμε ότι μπορούμε για να επιταχύνουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι χρειάζεται πολύ γρήγορα να μπουν οι νέες Διοικήσεις σε λειτουργία.

Από κει και πέρα επιτρέψτε μου να κάνω και μια πολιτική παρατήρηση, γιατί κάποιες επιλογές έχουν και ένα έντονο στοιχείο πολιτικής επιλογής. Όταν το 2007 το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τότε να πάει σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση, σας θυμίζω πόσα σχόλια είχαν γίνει τότε και από άλλα κόμματα και στις εφημερίδες. Πολλές φορές και ειρωνικά σχόλια είχαν γίνει.

Πέραν λοιπόν του ότι το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε και υλοποίησε αυτό το άνοιγμα τότε στη βάση, που ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, βλέπετε τώρα ότι όταν ήρθε η ώρα να υπάρξει μια διαδικασία νέας Ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, το ακολούθησε το κόμμα αυτό.

Και μπορεί σε κάποιες πρώτες εφαρμογές αυτές οι επιλογές, οι οποίες μας πάνε μπροστά να έχουν και κάποιες δυσλειτουργίες και οργανωτικά προβλήματα. Όμως ως επιλογές βλέπετε ότι είναι επιλογές που τελικά αναγνωρίζονται, γιατί το έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας να πάει με διαδικασίες πιο συμμετοχικές, πιο ανοιχτές και πιο διαφανείς.

Μείνετε λοιπόν ήσυχοι, πολύ γρήγορα θα έχουμε και τις νέες Διοικήσεις των νοσοκομείων. Και οφείλουμε να πούμε ότι εμείς στις σημερινές Διοικήσεις των νοσοκομείων τους είπαμε να περιορίζονται στην καλή καθημερινή λειτουργία και στα τρέχοντα. Άρα λοιπόν ακριβώς για να μην είναι ακέφαλα τα νοσοκομεία και για να μπορούν να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους.

κα ΤΣΕΛΙΟΥ: Κυρία Υπουργέ, στην πρώτη συνέντευξη τύπου που δώσατε όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας, σας είχαμε ρωτήσει για το τι μέλλει γενέσθαι με την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και μας είχατε πει τότε ότι "έχετε την πολιτική βούληση να προχωρήσετε".

Θέλω λοιπόν σας παρακαλώ να μας πείτε μέσα στις 100 ημέρες της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τι έχετε κάνει εσείς ως Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τι τελικά θα περιμένουμε για ένα αδειανό «πουκάμισο» που παραλάβατε αν το γεμίσετε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η βούληση η πολιτική σαφώς και παραμένει.

Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς επειδή -το είχαμε συζητήσει κιόλας- δεν υπήρχε κανένα εφαρμοστικό πλαίσιο το οποίο να βρήκαμε, ήδη πριν από τα Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υπηρεσιακό μια ευρεία διατομεακή συνεργασία. Ακριβώς, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μία κοινή υπουργική απόφαση η οποία είναι σε τελικό στάδιο, προκειμένου να προσδιορίσουμε τους τρόπους καλύτερης εποπτείας ελέγχου και επιβολής των αναγκαίων προστίμων, που ούτε αυτά είχαν προσδιοριστεί.

Στις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις θεσμικές συναντήσεις με τους φορείς που τους αφορά αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε ότι θα υπάρχει μία αξιολόγηση στην αρχή της χρονιάς για το πώς εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκε επαρκώς αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Η βούλησή μας είναι δεδομένη.

Κι επίσης πρέπει να πω, ήδη έχουμε συζητήσει και με τον νέο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, τον κ. Δημόπουλο, όπου θα έχει και την παρακολούθηση αυτού του θέματος και θα είναι από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε αυτή τη φάση, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά που το έχουμε κουβεντιάσει, κοιτάμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του νόμου, αλλά αυτό που κυρίως μας νοιάζει είναι να ενισχύσουμε τη λογική της εφαρμογής του σαφώς, αλλά ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα στην εποπτεία.

Γιατί το χειρότερο είναι όταν βάζουμε μεγάλους στόχους και στη συνέχεια αυτοί οι στόχοι εκφυλίζονται από τη μη σωστή εποπτεία και τον έλεγχο. Άρα πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση στις επόμενες μέρες να κάνουμε μία ειδική συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.

κα ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ: Έχουμε και σήμερα κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο, που αναφέρονται σε ένα θέμα που είχαμε δει και τις τελευταίες εβδομάδες με περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα, για το κύκλωμα αυτό των 35 γιατρών, όπου έχει ήδη επιληφθεί η δικαιοσύνη.

Τι ενημέρωση υπάρχει σε σας, αν ξέρει το Υπουργείο τα ονόματα αυτών των 35 ορθοπεδικών χειρουργών που φαίνεται να συμμετέχουν και τι ενέργειες έχουν γίνει από το Υπουργείο για το θέμα αυτό; Δηλαδή έγινε διερεύνηση και παραμένουν αυτοί οι γιατροί και τα Δ.Σ. σύμφωνα με τους συναδέλφους στα δημόσια νοσοκομεία; Τι γίνεται από άποψη του Υπουργείου; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή η υπόθεση, όπως γνωρίζετε, είναι ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης. Άρα βρίσκεται η δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Και δε θα μπορούσα εγώ να σχολιάσω μία δικαστική έρευνα που είναι σε εξέλιξη.

Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι εμείς από την πλευρά μας έχουμε δώσει εντολή και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας συνολικά να ενταθούν όλοι οι έλεγχοι όσον αφορά τις προμήθειες φαρμάκων και αναλώσιμων ειδών στα δημόσια νοσοκομεία.

Και σε κάθε περίπτωση και με τις αλλαγές τις νομοθετικές που θα φέρουμε, θα κοιτάξουμε πώς να υπάρχουν ακόμα πιο αυστηροί κανόνες αλλά και εποπτεία για την εφαρμογή τους για όλο αυτόν τον τομέα των φαρμάκων και των προμηθειών και των δημοσίων νοσοκομείων.

κα ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ: Δύο ερωτήματα έχω κα Υπουργέ.

Για το θέμα των χρεών να σας ρωτήσω, πως προχωράει το επόμενο διάστημα ο διακανονισμός, γιατί νομίζω είχατε δεσμευτεί ότι μέχρι το Μάρτιο θα υπάρχει συνέχεια των πληρωμών.

Και το δεύτερο με τα φάρμακα θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι τόσο η καθιέρωση της λίστας φαρμάκων όσο και η επανακοστολόγηση των 6.200 φαρμάκων θα εξορθολογήσει αρκετά τους πόρους στο σύστημα υγείας;

Γιατί από ότι γνωρίζουμε τα φάρμακα τελικά αποτελούν μόνον το 17% με 20% στο κομμάτι το συνολικό των δαπανών της υγείας, το υπόλοιπο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κι είναι τα νοσήλια, είναι οι ιατρικές πράξεις, είναι τα αναλώσιμα.

Κι αν υπάρχουν σκέψεις για αυξήσεις στα νοσήλια ή σε ιατρικές πράξεις που είναι καθηλωμένες από το 1992. Στα χρέη δηλαδή πως προχωράει το επόμενο διάστημα, μια και έχουμε και το γενικό..

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λοιπόν όσον αφορά τα χρέη των νοσοκομείων, εκεί είναι σαφώς προσδιορισμένη και η βούληση της Κυβέρνησης και η διαδικασία που ακολουθείται. Συγκροτήθηκε κι ήταν από τα πρώτα πράγματα που σας είχαμε ανακοινώσει, η κοινή Επιτροπή ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, με την ευθύνη των δύο Γενικών Γραμματέων.

Ήδη έχουν υπάρξει μια σειρά από συζητήσεις, που δε θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες και δε θα ήταν σωστό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μία διαδικασία που είναι σε εξέλιξη με τους προμηθευτές. Λέω λοιπόν ότι ήδη το 1,2 δις του χρέους έχει αποπληρωθεί, από κει και πέρα για το υπόλοιπο χρέος των 5 δις είναι σε διαδικασία διακανονισμού και ρύθμισης, προκειμένου και γι΄ αυτό άμεσα να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του.

Τώρα, ο τρόπος που θα γίνει αυτή η αποπληρωμή, είναι μία διαδικασία που είναι και με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών και δε θα μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να πούμε κάτι παραπάνω.

κα ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ: Όταν λέτε "άμεσα" τι εννοείτε;

Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ: Μέσα στο Γενάρη, το αργότερο αρχές Φλεβάρη.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, τις επόμενες εβδομάδες ας πούμε, για να είμαστε ασφαλείς.

Ν. ΠΟ