Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 47107/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1, του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 7, 
παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστη−
μιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», 
αρμοδιότητας της 4ης Υ. Π Ε Μακεδονίας και Θράκης 
του Υπουργείου Υγείας, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του Κίμωνα (με Α.Δ.Τ.: Ξ 508874), από 2−7−2012, δύο μήνες 
μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησής του.
Mε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 47452/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία  εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1, του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, ΞΑΡΧΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αριστείδη (με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 011234), από 
30−6−2012, δυο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης 
παραίτησής του.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 51629/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1, 
του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 7, παρ. 
7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 
και Θράκης του Υπουργείου Υγείας ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Χρήστου (με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 311085), από 2−7−2012, δύο μή−
νες μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησής του.
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 81982/23−8−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 
1, και του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της θητείας του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ε.Ε.Σ., αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του Υπουρ−
γείου Υγείας, ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Σταύρου (με 
Α.Δ.Τ.: Χ 561297), από 14−7−2012, ημερομηνία συμπλήρω−
σης δύο ετών από το διορισμό του.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 81986/23−8−2012 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1, και του 
άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
του Γεωργίου (με Α.Δ.Τ.: Χ 640959), από 14−7−2012, ημερομηνία 
συμπλήρωσης δύο ετών από το διορισμό του.
  Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 72342/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, γίνεται αποδεκτή η παραίτη−
ση του κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Γ.Ν. ΚΙΛ−
ΚΙΣ & Γ.Ν. − Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, αρμοδιότητας της 4ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Γεωργίου (με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 
171388).
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 71309/23−8−2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, 
παρ. 1 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 
7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση 
του Διοικητή του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, αρμοδιότητας της 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη (μεΑ.Δ.Τ.: Χ 351992).

Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,6 δισ ευρώ


Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα
 • 25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ  
 • 25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες  
 • Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ  
 • Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Πλήρης εφαρμογή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
 • Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών 
 • 50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων 
 • Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων

Τοπική Αυτοδοίκηση
 • Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ  
 • Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση  
 • Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων 
 • Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή
 • Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών 
 • Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων
 • Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες
 • Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας 
 • Αύξηση εσόδων
Μισθοί 
 • Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12%  
 • Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)  
 • Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων  
 • Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία  
 • Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία  
 • Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση  
 • Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ

Συντάξεις 
 • Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν  
 • Εξορθολογισμός εφάπαξ  
 • Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών  
 • Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους  
 • Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια 
 • Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων βασικής σύνταξης από 4.500 στα 6.000
Κοινωνικά επιδόματα
 • Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων  
 • Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας  
 • Μείωση φοροαπαλλαγών  
 • Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας  
 • Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους  
 • ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών  
 • περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια 
 • Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας  
 • Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας  
 • Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς  
 • Εισαγωγή στήριξης ανεργίας  
 • Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ  
 • Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Υγεία
 • Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη  
 • Εισαγωγή - αύξηση συμμετοχής ασθενούς 
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ
 • Μείωση δαπανών νοσοκομείων 
 • Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ
Αμυνα
 • Ακύρωση νέων συμβάσεων  
 • Κλείσιμο στρατοπέδων  
 • 30% μείωση των εισαγωγών σε ακαδημίες και των αξιωματούχων  
 • Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες
Παιδεία
 • Μείωση καταναλωτικών δαπανών  
 • Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ  
 • Μείωση στις προμήθειες σχολείων  
 • Συγχώνευση των εποπτευόμενων μονάδων
 • Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Μείωση προσωπικού σε ΑΕΠ και ΤΕΙ 
 • Μείωση των μεταβιβάσεων για καλλιτεχνικές και μουσικές μονάδες
Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ
 • Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ  
 • Πώληση ζημιογόνων περιφερειακών δραστηριοτήτων  
 • Αύξηση εσόδων 
 • Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
Αύξηση αμοιβής για αγωγές

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ .....


ΤΗΝ 5Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ . ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ . ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ MAIL ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ. Η ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δισ. ευρώ της διετίας 2013- 2014 περιλαμβάνει:
Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δις ευρώ
 μέτραπερικοπές
2013- 2014
1
Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα
2.045
 25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ
1.000
 25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες
250
 Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ
300
 Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών
375
 Πλήρης εφαρμογή του σύζευξις
35
 Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών
47
 50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων
21
 Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων
17
2
Τοπική Αυτοδοίκηση
580
 Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ
100
 Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση
112
 Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων
63
 Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή
45
 Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών
25
 Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων
12
 Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες
15
 Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας
8
 Αύξηση εσόδων
200
3
Μισθοί
1.460
 Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12%
360
 Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)
269
 Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων
320
 Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία
160
 Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία
159
 Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση
123
 Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ
69
4
Συντάξεις
3.504
 Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν
2.319
 Εξορθολογισμός εφάπαξ
304
 Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών
300
 Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους
346
 Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια
205
 Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων για την βασική σύνταξη από 4.500 στα 6.000
30
5
Κοινωνικά επιδόματα
1.264
 Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων
425
 Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας
302
 Μείωση φοροαπαλλαγών
200
 Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας
95
 Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους
74
 ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών
67
 περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια
52
 Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας
40
 Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας
39
 Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς
50
 Εισαγωγή στήριξης ανεργίας
-35
 Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ
-25
 Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
-20
6
Υγεία
1.471
 Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη
920
 Εισαγωγή - αύξηση συμμετοχής ασθενούς
120
 Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ
245
 Μείωση δαπανών νοσοκομείων
86
 Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ
100
7
Αμυνα
517
 Ακύρωση νέων συμβάσεων
437
 Κλείσιμο στρατοπέδων
32
 30% μείωση των εισαγωγών σε ακαδημίες και των αξιωματούχων
13
 Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες
35
8
Παιδεία
377
 Μείωση καταναλωτικών δαπανών
50
 Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ
23
 Μείωση στις προμήθειες σχολείων
18
 Συγχώνευση των εποπευόμενων μονάδων
137
 Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές
36
 Μείωση προσωπικού σε ΑΕΠ και ΤΕΙ
13
 Μείωση των μεταβιβάσεων για καλλιτεχνικές και μουσικές μονάδες
100
9
Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ
332
 Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ
286
 Πώληση ζημιογώνων περιφερειακών δραστηριοτήτων
5
 Αύξηση εσόδων
41
10
Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
100
 Αύξηση αμοιβής για αγωγές
100

ΔΗΛΩΣΗ προέδρου ΟΕΝΓΕ για την περικοπή στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο(ΟΕΝΓΕ)Ο.Ε.Ν.Γ.ΕΟμοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

ΔΗΛΩΣΗ

Οι νοσοκομειακοί γιατροί αποτελούν το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται στο ελληνικό δημόσιο. Είναι όλοι μάχιμοι και εργάζονται σε αντίξοες και άκρως ανθυγιεινές συνθήκες ώστε να διασφαλίζουν την περίθαλψη του ελληνικού λαού, έχοντας υποστεί μέχρι στιγμής σφαγιαστικές απώλειες στις αποδοχές τους που εγγίζουν το 40%. Κι αυτό συμβαίνει διότι κάθε περικοπή στις τακτικές αποδοχές των γιατρών αντανακλά αυτόματα και στις εφημερίες, οι οποίες αποτελούν υποχρεωτική και εξουθενωτική υπερωριακή εργασία, την οποία η πολιτεία αμείβει με τρόπο ευτελή έως και εξευτελιστικό.
Η απόφαση της τρικομματικής μνημονιακής συγκυβέρνησης να περικόψει επιπλέον 8% το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο αποδεικνύει με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο το κατάντημα των υποτελών της τρόικας που δήλωναν προεκλογικά ότι δεν θα θίξουν τα ειδικά μισθολόγια και τώρα τα κατακρεουργούν ανερυθρίαστα.
Αυτοί που πριν λίγες μέρες χάρισαν 2 δις ευρώ στη Siemens δε νομιμοποιούνται σήμερα να σφαγιάζουν τους μισθούς των γιατρών και ταυτόχρονα να δηλώνουν ότι το κάνουν με ..πόνο ψυχής.

Δηλώνουμε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευθούμε ούτε ένα ευρώ από το μισθό μας και δεν χρωστάμε χάρη στο τρικομματικό μόρφωμα επειδή δηλώνει υποκριτικά πως δε θα περικόψει το μισθό μας στο ίδιο ποσοστό με άλλους κλάδους.
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ που συνεδριάζει στις 5 Σεπτέμβρη με τη συμμετοχή εκπροσώπων γιατρών απ΄ όλη τη χώραθα ληφθούν αποφάσεις για σκληρές κινητοποιήσεις από κοινού με όλους τους εργαζόμενους στην υγεία και κυρίως σε συμπόρευση με την ελληνική κοινωνία που αυτό το φθινόπωρο δοκιμάζεται άγρια και θα βιώσει έναν χειμώνα αντίστοιχο εκείνου της Γερμανικής κατοχής του 1941.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
                            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»


Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ                             Ρόδος      27 / 8 / 2012
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ       
Πληροφορίες: Μ.Κωτικώστας                          Αρ.Πρωτ.                                                                                          
Τηλέφωνο 22410 80128                                
FAX : 22410 80145                                         Προς :
1.     Δ/ντές τμημάτων (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του τμήματός τους)
2.     Δ/ντές Κέντρων Υγείας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το ιατρικό, το λοιπό Επιστημονικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ. καθώς και των Π. Ιατρείων αυτού)
3.     Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με την υποχρέωση να ενημερώσει το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου  
       
                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

                  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (με τους αναπληρωτές τους) οι οποίοι θα εκλεγούν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και συγκεκριμένα:

α) Δύο ιατρούς με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή που εκλέγονται από όλους τους Συντονιστές  Δ/ντές του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τους αναπληρωτές τους

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή, οι οποίοι είναι Διευθυντές Τμημάτων, Κλινικών, Εργαστηρίων ή Μονάδων.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Συντονιστή Δ/ντή.

β) Ένα ιατρό με βαθμό Δ/ντή που εκλέγεται από όλους τους Δ/ντές του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή του Νοσοκομείου καθώς και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού

γ) Ένα ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄ που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α΄ του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Επιμελητή Α΄

δ) Ένα ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄ που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β΄ του Νοσοκομείου και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του
   
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου και των περιφερειακών ή αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού με βαθμό Επιμελητή Β΄

ε) Ένα Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και ένα επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α΄ που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα που ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί, της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού αρκεί να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και να κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν  όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί, της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.

στ) Ένα ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου

ζ) Ένα Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό Α΄ και ελλείψει αυτού ένα Νοσηλευτή ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτη /τρια  Υγείας με βαθμό Α΄ που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων αυτού, με τον αναπληρωτή του.

Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ  που κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11 και υπηρετούν στο Νοσοκομείο, καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.
Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί νοσηλευτής κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ ή όλες/οι οι μαίες/ευτές ή όλες/οι οι επισκέπτριες/τες υγείας ΠΕ  που κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11 και  υπηρετούν στο Νοσοκομείο καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.

Δικαίωμα να εκλέξουν στην περίπτωση αυτή έχουν όλοι οι νοσηλευτές/τριες και μαίες/ευτές που υπηρετούν στο Νοσοκομείο καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.


Εξαιρούνται της παρούσας εκλογικής διαδικασίας οι επικουρικοί και οι αγροτικοί ιατροί.


Στις εκλογές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α) οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στη  Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά
β) δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
    

                                       ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

               Έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως στον Διοικητή μέχρι την έναρξη εκλογής Εφορευτικής επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ.

                Αναλυτικότερα :
                Γίνεται υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και στη συνέλευση ο Διοικητής ανακοινώνει τις υποψηφιότητες.
               Αν υποβληθούν προφορικές ενστάσεις διακόπτεται η συνέλευση για να υποβληθούν εγγράφως και μετά από εισήγηση του Διοικητή επί των ενστάσεων αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών.
             Επισημαίνεται ότι αν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα για τακτικό αιρετό εκπρόσωπο και μία για αναπληρωματικό αιρετό εκπρόσωπο μέχρι τις 10.00 π.μ. της ορισθείσας ημερομηνίας εκλογής της εφορευτικής επιτροπής δεν διεξάγονται εκλογές ούτε γίνεται εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά με Πράξη Διοικητή  ανακηρύσσονται ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων  και ο αναπληρωτής του.


                                        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής θα αρχίσει στις 10:00 π.μ. την Δευτέρα  10/9/2012 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί 2η συνέλευση στις 12/9/12 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου ημέρα Τετάρτη (την ίδια ώρα)
Εκλέγεται μία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τα αναπληρωματικά της μέλη, από την συνέλευση με ανάταση των χεριών. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής.
            Σε περίπτωση που και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία (30% των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις) συγκροτείται η εφορευτική επιτροπή με δημόσια κλήρωση η οποία γίνεται από τον Διοικητή και αναβάλλεται η διενέργεια εκλογής των εκπροσώπων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η εφορευτική επιτροπή.
            Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής  Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος.
           Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος.
          Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει εγκαίρως εκλογικού καταλόγους και εκλογικό υλικό στις αποκεντρωμένες μονάδες του Νοσοκομείου προκειμένου οι εκλογείς σε αυτές να ψηφίσουν με αλληλογραφία.
           Η εφορευτική επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας και χρησιμοποιεί σφραγίδα κάθε φορέα για τον οποίο διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου. (Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα γραμματέα για την σύνταξη πρακτικών και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Γραμματέας της Επιτροπής παραδίδει την σφραγίδα στην Υπηρεσία).


ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, θα διεξαχθούν στο χώρο του αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους εκλογείς.
         
                                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ             
            
Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα που τελείται η ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και η ψηφοφορία είναι μυστική.

          Στην περίπτωση που ο εκλογέας ψηφίζει με αλλη­λογραφία, τότε εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε ταχυδρομικό φάκελο, στη θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα και βαθμό στον οποίο ανήκει καθώς και το παράρτημα ή την αποκεντρω­μένη μονάδα του φορέα για την εκλογική διαδικασία του οποίου συμμετέχει.
Ο κάθε εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφο­ρευτικής Επιτροπής, ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον φάκε­λο με τον οποίο συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.
Δεν επιτρέπεται η συγκεντρωτική αποστολή από τα πα­ραρτήματα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκο­μείων, των φακέλων ψηφοφορίας των εκλογέων, προς την Εφορευτική Επιτροπή.


          Τέλος, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν :  
1.    Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
2.    Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
3.    Όλο το Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένε ς υπηρεσίες του
4.    Όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ  που υπηρετεί στο Νοσοκομείο και τις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
-      Δεν συμμετέχουν όσοι είναι σε αργία ή διαθεσιμότητα  
   

          Η παρούσα πρόσκληση και οι καταστάσεις των ιατρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) θα αναρτηθούν  την Δευτέρα   28/8/2012.                              

Συνημμένα : Καταστάσεις υπαλλήλων

Εσωτερική διανομή
                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραμματεία

Τμ. Προσωπικού
Γρ. Διοικητή
Δ/ντή Ι.Υ.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο......

Ένα από τα νομοσχέδια που θα έχουν ψηφιστεί πριν την πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών των μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα μέσα Οκτωβρίου είναι το φορολογικό. Αυτό άλλωστε ανέφερε, χθες,  ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί άμεσα δεν θα περιλαμβάνει τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων κτλ. καθώς αυτές θα περιληφθούν σε άλλο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους για να εφαρμοστεί στην πλήρη του μορφή το 2013.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και θα έρθει άμεσα στη Βουλή έχει να κάνει με την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, την εφαρμογή νέου ποινολογίου της εφορίας και των τελωνείων, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που θα οδηγήσει σε αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 40 λεπτά στο λίτρο. Στο υπουργείο Οικονομικών ευελπιστούν ότι στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% από 23% σήμερα.

Αμέσως μετά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου θα δοθεί προτεραιότητα στη σύνταξη του επόμενου που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ακινήτων κτλ.

Μία από τις προτάσεις που θα συζητηθεί σε συνεργασία με την Τρόικα είναι να φορολογούνται τα εισοδήματα αφού πρώτα αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά με εξαίρεση τις δαπάνες για πληρωμή ΔΕΗ, τηλεφωνίας (σταθερή και κινητής), ύδρευσης, απόκτησης ακινήτων, αυτοκινήτων κτλ.

Το ποσό που θα προκύπτει μετά την αφαίρεση όλων των καταναλωτικών δαπανών που θα προκύπτουν με αποδείξεις (χειρόγραφες ή μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας αποδείξεων) θα φορολογείται στη συνέχεια με κλιμακωτούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 20% - 25%.

Αν τελικά ισχύει ο παραπάνω τρόπος φορολογίας, τότε ουσιαστικά το αφορολόγητο των πολιτών θα ταυτίζεται με τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει. Όμως, θα υπάρχουν αρκετές «δικλείδες ασφαλείας» ώστε να μην μπορεί κάποιος να δηλώσει καταναλωτικέςδαπάνες ίσες με το πραγματικό του εισόδημα και έτσι να μην πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο! Από την άλλη όμως κάθε φορά που ο πολίτης θα ζητά απόδειξη για να αυξήσει το αφορολόγητό του, το κράτος θα έχει διπλό όφελος καθώς και φόρο εισοδήματος θα επιβάλει στα καθαρά κέρδη του επιτηδευματία που εκδίδει την απόδειξη και ΦΠΑ θα εισπράττει.

Πάντως, αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι το εν λόγω σύστημα δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί άμεσα και αυτό διότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα οδηγήσει σε «γενναία» αύξηση των εσόδων.

Από την άλλη, δεδομένα θεωρούνται η κατάργηση των φοροαπαλλαγών, οι αλλαγές στα κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με πιθανή αύξηση του αφορολογήτου στις 8.000 ευρώ και η παροχή κινήτρων για απόκτηση «φορολογικήςκατοικίας» για οικονομικά εύρωστους αλλοδαπούς, με σκοπό ξένοι επιχειρηματίες να εγκαταστήσουν την φορολογικής έδρα τους στη χώρα μας κτλ.

Παράλληλα, το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όποιος δεν «συμμορφωθεί» θα διώκεται ποινικά και θα του επιβάλλονται χρηματικές ποινές. Πρόκειται για την ουσιαστική εφαρμογή καθολικού «Πόθεν Εσχες» το οποίο θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σημαντικές αλλαγές θα επέλθουν στη φορολογία των ακινήτων με την αντικατάσταση από το 2013, του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.

Ακόμη, σχεδιάζεται να επιβαρύνεται με αυτοτελή φόρο η υπεραξία που θα προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών (για ποσά πάνω από κάποιο όριο), ενώ θα επανεξεταστεί και ο συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακίνητων.

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
                                                                                                  Ρόδος : 28/8/2012
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τις εκλογές που διεξήχθηκαν στις 27/8/2012 ( ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής), εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το παρακάτω Δ.Σ.:


Αντωνακάκης Μάριος – Πρόεδρος
Κατσέλα Νικολίτσα – Α΄ Αντιπρόεδρος
Ευθυμίου Κυριάκος – Β΄ Αντιπρόεδρος
Χατζήπαπας Γεώργιος-Ελευθέριος – Γενικός Γραμματέας
Σταματέλλος Σταμάτιος-Βαλεντίνος – Αναπληρωτής Γραμματέας
Καράκιζας Ιάκωβος – Ταμίας
Νάκος Δημήτριος - Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Επίσης για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:
Βεζύρη Αγγελική - Πρόεδρος
Γιαλλούσης Μιχαήλ – Μέλος
Γιαννακός Ευάγγελος - Μέλος
                                                           ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ Γ

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ.....


Από το ΕΣΥ οι βεβαιώσεις υγείας για μαθητές


Από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ θα χορηγούνται τα πιστοποιητικά υγείας για εγγραφή στο σχολείο.

Με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος προωθεί ένα πιο απλό σύστημα για την εγγραφή των μαθητών στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτούνται άμεσα, με ευθύνη των διοικητών των ΥΠΕ, κλιμάκια γιατρών με ειδικότητες οδοντιάτρων, καρδιολόγων, οφθαλμιάτρων και κατά περίπτωση παιδιάτρων, που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς, με κατάλληλο προγραμματισμό, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, καθώς και στα κέντρα υγείας.

Τα κλιμάκια πρόκειται να συγκροτηθούν για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 με προοπτική εφαρμογής της διαδικασίας αυτής για τις εγγραφές των μαθητών στα προσεχή έτη. 

Η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στην απλοποίηση έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για τους μαθητές, διευκολύνοντας τους οικονομικά ασθενέστερους γονείς και αποσυμφορώντας τις υπηρεσίες Υγείας.