Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 1064/2016 σχετικά με τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 και του ν.4389/2016

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 1064/2016 σχετικά με τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Η μείωση του αφορολογήτου, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην έκτακτη εισφορά, φέρνουν αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης, ενώ οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν και απώλειες από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Οι μεγάλοι χαμένοι ιδιωτικοί υπάλληλοι από τη μείωση του αφορολογήτου, σύμφωνα με την Ημερησία, είναι:

Όσοι δεν έχουν παιδιά και μισθό μόλις πάνω από 617 ευρώ
Όσοι έχουν 1 παιδί και μισθό πάνω από 633 ευρώ, καθώς και
Όσοι έχουν 2 παιδιά και μισθό πάνω από 649 ευρώ.

Επί παραδείγματι:- Ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά με 679 ευρώ/μήνα, θα υποστεί συνολική μείωση 16,76 ευρώ/ μήνα.

- Ιδιωτικός υπάλληλος με 1 παιδί και 1.071 ευρώ/μήνα θα έχει απώλεια 13,13 ευρώ/ μήνα.

- Ιδιωτικός υπάλληλος με 2 παιδιά και 1.643 ευρώ/μήνα θα χάσει 18,35 ευρώ/ μήνα.

- Συνταξιούχος με σύνταξη 750/μήνα, θα χάσει 6,57 ευρώ το μήνα λόγω αυξημένης παρακράτησης, ενώ - Δημόσιος υπάλληλος με 1 παιδί και μισθό 1.250 ευρώ/μήνα θα έχει απώλεια κάτι παραπάνω από 9 ευρώ το μήνα.

Οι αλλαγές στη φορολογία φέρνουν ελαφρύνσεις σε εργαζόμενους- συνταξιούχους με εισόδημα 30.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ ειδικά οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι με εισόδημα ως 17.000 ευρώ θα διατηρήσουν το ισχύον αφορολόγητο και θα έχουν μείωση κρατήσεων.

Αναλυτικά: 
Μισθός ως 614 ευρώ - Καμία μεταβολή
Μισθός από 621 ως 1.200 ευρώ - Αύξηση φόρου από 0,99 ως 14,07 ευρώ
Μισθός από 1.300 ως 2.000 ευρώ - Αύξηση φόρου από 1,69 ως 19,42 ευρώ
Μισθός από 2.071 ως 3.000 ευρώ - Μείωση φόρου από 4,22 ως 22,44 ευρώ

Για όσους έχουν ένα παιδί και μισθό από 621 ως 1.928 ευρώ η επιβάρυνση θα είναι από 2,11 ως 15,90 ευρώ.

Για μισθωτούς με δύο παιδιά και εισόδημα από 642 ως 1.928 ευρώ θα υπάρξει αύξηση του φόρου από 0,14 ως και 12,38 ευρώ.

Για μισθωτούς με τρία παιδιά η μηνιαία επιβάρυνση αφορά όσους έχουν μισθό από 1.285 ως 1.785 ευρώ το μήνα, για μισθό από 928 ως 1.214 και από 1.857 ως 3.124 ευρώ το μήνα θα υπάρξει ελάφρυνση του φόρου.

Για έναν συνταξιούχο με σύνταξη 750 το μήνα, η απώλεια θα είναι 6,57 ευρώ το μήνα λόγω της αυξημένης παρακράτησης.

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος:

ΠΟΛ 1064/2016
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
Σε συνέχεια των ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 και ΠΟΛ.1174/5.8.2015, σας γνωστοποιούμε τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις, διενεργείται βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016.

Η κλίμακα φαίνεται στον πρώτο πίνακα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά: χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα) χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα) δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).
Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων).
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ορίζονται από το άρθρο 11 του ν.4172/2013.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν.4172/2013.
Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις (βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα), διενεργείται σύμφωνα με την κλίμακα που φαίνεται στον πίνακα 2 και όχι με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος όπως συνέβαινε στο παρελθόν
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς - συντάξεις:
A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ.
Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).
Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

5. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4389/2016 οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (του άρθρου 112) έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.
Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Πηγή: enikonomia.gr

Απλήρωτοι και εξαθλιωμένοι παραμένουν χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από εργολάβους διαφόρων εργασιών στα δημόσια νοσοκομεία.

Απλήρωτοι και εξαθλιωμένοι παραμένουν χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από εργολάβους διαφόρων εργασιών στα δημόσια νοσοκομεία.
Πρόκειται για προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης, τραπεζοκόμους, βοηθούς μαγείρους, εργάτες και τεχνικούς, οι οποίοι λαμβάνουν τους χαμηλούς μισθούς τους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
Όπως επισημαίνει το σωματείο εργαζομένων, στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” οι εργολαβικοί εργάτες έχουν να πληρωθούν δύο μήνες.
Το αιτιολογικό είναι ότι δεν υπογράφει τη σχετική δαπάνη ο πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο εργολάβος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου και το υπουργείο Υγείας “νίπτουν τας χείρας των”.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αντικαθιστώντας τους εργολάβους με προσωπικό που έχει απασχοληθεί σε αυτούς. Αντί να υπογράψει, δηλαδή, συμβάσεις με τους εργολάβους, υπογράφει με το προσωπικό που έχει εργαστεί για αυτούς σε μονάδες του ΕΣΥ.
Ακόμη και αυτή η επιλογή, όμως, έχει αποδειχθεί προβληματική. Ακόμη και σε νοσοκομεία όπου έχουν υπογραφεί ατομικές συμβάσεις, όπως το “Δρομοκαΐτειο”, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα παραμένουν απλήρωτοι.
Το θέμα θα συζητηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας σε συγκέντρωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” και θεωρείται πιθανό να αποφασιστούν κινητοποιήσεις.

Απλήρωτοι

Το καθεστώς με τους εργολαβικούς εργάτες δεν περιποιεί τιμή για το σύστημα Υγείας, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν κατά καιρούς απλήρωτοι επί μήνες.
Οι μισθοί τους είναι ελάχιστοι και κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ, την ώρα που οι εργολάβοι εισπράττουν πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα νοσοκομεία, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που εργαζόμενοι πληρώνονταν με 300 ευρώ τον μήνα και με αρκετούς μήνες καθυστέρηση, την ώρα που ο εργολάβος πληρωνόταν στην ώρα του από το νοσοκομείο με πολύ μεγάλα ποσά.
ΔΗΜ.Κ.

Περί εφημεριών....

Επειδή δεν έχουν  εμφανιστεί τα κονδύλια δεύτερου τριμήνου 2016 εφημεριών, δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή του μηνός Απριλίου στις 13/06/2016. Πιθανή ημερομηνία θα είναι η 27/06/2016 εάν φυσικά μέχρι τοτε γίνει η εκταμίευση των κονδυλίων .

Συναδελφικά

Κινούς Βασίλης 

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Έγκριση τακτικού προγράμματος εφημεριών 2ης ΥΠΕ μηνός Ιουνίου 2016

Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα ξενόγλωσσα πτυχία γιατρών που θέλουν να προσληφθούν στο ΕΣΥ

Ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης των ξενόγλωσσων πτυχίων από ειδικευμένους γιατρούς που θέλουν να προσληφθούν στο ΕΣΥ, δέχεται από τις υπηρεσίες των νοσοκομείων η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείο Υγείας.
Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα, εξέδωσε την Πέμπτη σχετική εγκύκλιο, η οποία αναφέρεται στο θέμα της υποβολής δικαιολογητικών σε προκήρυξη για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
Για την κατάθεση ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22-3-2016, τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής.
Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, καλούνται οι διοικήσεις των νοσοκομείων να αναφέρουν τα παραπάνω ρητά στις υπό έκδοση προκηρύξεις.
ΔΗΜ.Κ.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Πως σκοπεύει το υπουργείο υγείας να καλύψει τα μεγάλα κενά σε ιατρούς

ι σημαντικές ελλείψεις των νοσοκομείων σε γιατρούς κρίσιμων ειδικοτήτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας το προεδρείο της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).
Σύμφωνα με το προεδρείο της ΕΙΝΑΠ, τα συμπεράσματα από τη συνάντηση είναι τα εξής:
Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων, η πολιτική ηγεσία εκτιμά ότι έχουν γίνει ήδη αρκετοί διορισμοί επιμελητών β΄ με προτεραιότητα την παλαιότητα των αντίστοιχων προκηρύξεων, εκεί που έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις (με χρονολογική σειρά, προκηρύξεις του 2009, μετά του 2010.
Είναι ήδη σε εξέλιξη 380 νέες προκηρύξεις από τις αρχές του 2015, ενώ αναμένεται άμεσα να γίνουν και άλλες 690, εκ των οποίων οι 620 θα αφορούν θέσεις επιμελητών β΄ και οι 70 κατ εξαίρεση θέσεις επιμελητών α΄ ή διευθυντών.
Κατά την πρόσφατη συμφωνία με την τρόικα, επιτεύχθηκε εξαίρεση του ιατρικού προσωπικού από τον περιορισμό “1 προς 5” (1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις από το δημόσιο). Αυτό έγινε με επίκληση της πρόσφατης απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου περί υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ασφαλείας ωρών εργασίας.
Οι θέσεις θα προκηρύσσονται με το ρυθμό που θα επιτρέπει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα κονδύλια. Θα υπάρξει νέο “πακέτο” προσλήψεων σε οργανικές θέσεις συνολικά 10.000 έως 15.000 ατόμων, για όλο το δημόσιο, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά την περίθαλψη και την εκπαίδευση, το οποίο θα ανακοινωθεί τέλος Ιουνίου.
Δεν δόθηκε από την πολιτική ηγεσία σαφής απάντηση για τα κριτήρια κατανομής των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο και ειδικότητα, αλλά ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων από την Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και από την ΕΙΝΑΠ.

Επικουρικοί

Η πολιτική ηγεσία ανέφερε πως είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για παράταση των τρεχουσών συμβάσεων των επικουρικών γιατρών ως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 (για άλλους τρεις μήνες μετά τη λήξη τους στις 30 Σεπτεμβρίου).
Επεσήμανε, δε, ότι θα δοθεί όποια παράταση χρειαστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η “τεκμηρίωση»” δικαιώματος μονιμοποίησης. Όσον αφορά αυθαιρεσίες που παρατηρούνται στη λίστα διορισμών, η πολιτική ηγεσία δηλώνει πως η διαχείριση της λίστας γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες όπως αυτές εκφράζονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και από τα νοσοκομεία.

Κρίσεις

Για την επιτάχυνση διαδικασιών κρίσεων των γιατρών από τα συμβούλια κρίσης (ΣΚΕΙΟΠΝΙ), ανακοινώθηκε πως – μέχρι τον διορισμό των νέων διοικητών – δεν μπορούν να γίνουν κρίσεις.
Ο διορισμός αυτός θα αργήσει να ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχει μεγάλη σχετική γραφειοκρατία.
Αναγνωρίστηκε ότι οι διατάξεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών που περιλήφθηκαν στον πρόσφατο νόμο του “παράλληλου προγράμματος” χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, σε σημεία όπως για τις ειδικές υποχρεωτικές άδειες στους εισηγητές, αντικατάσταση της νέας διάταξης που λέει πως εισηγητές θα είναι μόνο “διευθυντές” με το “διευθυντές ή επιμελητές α΄.
ΔΗΜ.Κ.

Αποδείξεις στην εφορία ανάλογα με το εισόδημα ethnos.gr

Ειδικά για τα φετινά εισοδήματα θα «μετράνε» όλες οι αποδείξεις, δηλαδή τόσο αυτές που έχουν πληρωθεί με μετρητά όσο και αυτές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα.
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις δαπάνες που θα «χτίζουν» το αφορολόγητο όριο και θα εξασφαλίζουν στους φορολογούμενους έκπτωση φόρου περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο ψηφιακών συναλλαγών. Παράλληλα με τις νέες διατάξεις, όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τα 50 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (από 500 ευρώ που ισχύει σήμερα) ενώ οι καταναλωτές θα πληρώνουν υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικής συναλλαγής δαπάνες άνω των 500 ευρώ (από 1.500 ευρώ σήμερα).
Οι νέες διατάξεις
Σύμφωνα, με τις νέες διατάξεις που θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιουλίου:
 Τα νέα «ψαλιδισμένα» αφορολόγητα όρια που δικαιούνται μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες και οι εκπτώσεις φόρου συνδέονται με δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω πλαστικού χρήματος (πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες) ή τραπεζικής συναλλαγής. Ωστόσο για τα φετινά εισοδήματα θα «μετράνε» και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.
• Από την 1η Ιανουαρίου 2017, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο ή να έχουν έκπτωση φόρου (π.χ. ιατρικά έξοδα) θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτες ή τραπεζική συναλλαγή.
• Το συνολικό ύψος των αποδείξεων για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου θα είναι συνάρτηση του ετήσιου εισοδήματος. Ειδικότερα θεσπίζεται κλίμακα με διαφορετικά ποσοστά δαπανών ανά εισοδηματική κατηγορία, που θα πρέπει να γίνονται με πλαστικό χρήμα. Φέτος το όριο του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις ξεκινάει από 10% για εισόδημα που φθάνει μέχρι τα νέα αφορολόγητα όρια εισοδήματος που καθορίστηκαν ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του φορολογούμενου και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Δηλαδή για τις τέσσερις κατηγορίες αφορολόγητου ορίου που ισχύουν σήμερα -8.636 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά, 8.863 ευρώ για φορολογούμενο με ένα παιδί, 9.090 ευρώ για φορολογούμενο με δύο παιδιά και 9.545 ευρώ για τρία παιδιά και πάνω- θα ζητούνται αποδείξεις που θα ανέρχονται στο 10% του εισοδήματός τους. Για ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίζονται αποδείξεις ίσες με το 15% του εισοδήματος. Οσο αυξάνεται το εισόδημα τόσο θα αυξάνεται και το ποσοστό των αποδείξεων που θα «μετράνε» για το χτίσιμο του αφορολόγητου.
• Θεσπίζονται πρόσθετα κίνητρα με τη μορφή κληρώσεων δώρων, μετρητών ακόμη και ακινήτων του Δημοσίου. Οι αποδείξεις θα καταχωρίζονται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνονται κληρώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος θα μπορεί να κερδίσει ακόμη και ακίνητα από το χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Για τα φετινά εισοδήματα θα ληφθούν τόσο οι χάρτινες αποδείξεις όσο και οι αποδείξεις με κάρτες ενώ εξετάζεται το κίνητρο αυτό να δοθεί σε όλους τους φορολογούμενους, όχι μόνο στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες, προκειμένου να συγκεντρώνουν αποδείξεις.
• Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με «πλαστικό χρήμα» οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να κρατούν τις αποδείξεις στο σπίτι τους. Οι τράπεζες θα αποστέλλουν στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών που είναι στο όνομά τους.
• Ολες οι αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι (πλην ΔΕΚΟ) θα δίνονται αποδεκτές από την Εφορία. Από το 2017 οι συναλλαγές των φορολογούμενων με ιατρικά κέντρα, γιατρούς, αλλά και η δαπάνη φαρμάκων θα γίνεται μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτονται από την Εφορία και θα χάνουν την έκπτωση που προβλέπει ο νόμος.
• Οι συναλλαγές των πολιτών με καταστήματα λιανικής για αγορές άνω των 500 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα.
Συναλλαγές
Από την 1η Ιουλίου όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τα 50 ευρώ θα γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος (κάρτες, e-banking, τραπεζική συναλλαγή). Επίσης όλοι οι επιτηδευματίες που θα κάνουν έναρξη εργασιών θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα μηχανάκια POS.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, η φιλοσοφία της κυβέρνησης γύρω από το θέμα ηλεκτρονικής πληρωμής, κινείται σε 4 άξονες:
• Παροχή κινήτρων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
• Καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε διαδικασίες του Δημοσίου, που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα με έναν απαρχαιωμένο και γραφειοκρατικό τρόπο.
• Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου στον ιδιωτικό τομέα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή (εφόσον το επιθυμεί) να πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα.
• Ο έλεγχος και η διασφάλιση των συναλλαγών, μέσα από διαδικασίες διασταυρώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και βεβαίως την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
Το ποσό των δαπανών για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος
Για το 2016 θα «μετράνε» τόσο οι χάρτινες αποδείξεις όσο και εκείνες με πλαστικό χρήμα
Για το 2017 θα αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί με πλαστικό χρήμα
4 Θεσπίζονται κίνητρα για τη χρήση καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη μορφή κληρώσεων δώρων, μετρητών, ακόμη και ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Προσοχή! Δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ χειρόγραφα παραπεμπτικά γιατρών για εξετάσεις

Δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι οι γιατροί με την εντολή του ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των παρακλινικών εξετάσεων.
Αρκετοί από αυτούς εξακολουθούν να τις χορηγούν χειρόγραφα, παρά τα προβλεπόμενα από τον ενιαίο κανονισμό παροχών Υγείας και τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Οργανισμού.
Με σκοπό να εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον κανονισμό, η διοίκηση του Οργανισμού εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται ότι από τον μήνα Μάιο του 2016 και μετά δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή η υποβολή δαπάνης χειρόγραφων παραπεμπτικών είτε υποβάλλονται από ιδιώτη πάροχο είτε από δημόσια δομή.
Χειρόγραφα παραπεμπτικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο μετά από επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού σε περιπτώσεις όπου υπήρχε αποδεδειγμένο πρόβλημα έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e - prescription).
Σε άλλη εγκύκλιο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό του σύστημα γιατροί, οι οποίοι χορηγούν σε ασφαλισμένους του παραπεμπτικά για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες και είδη πρόσθετης περίθαλψης.
Καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό του μητρώο να το πράξουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Μετά από αυτή την ημερομηνία συνταγές, παραπεμπτικά και ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται από γιατρούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.
Για την εγγραφή, οι γιατροί καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «Εφαρμογές» → «eΔΑΠΥ» → «Πιστοποίηση γιατρών και παρόχων» και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

Διευκρινίσεις

Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας μπορούν να απευθύνονται στο edapy@eopyy.gov.gr.
Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ιατρικού μητρώου, το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον αξιόπιστο έλεγχο της παραβατικότητας.
Θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα για προσωποποιημένη ενημέρωση των γιατρών (μέσω της εφαρμογής) σχετικά με ανακοινώσεις του Οργανισμού ή για θέματα που τους αφορούν.
ΔΗΜ.Κ.

Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Αυτό προστέθηκε


Ισοδύναμα αντί για «πάγωμα» στα ειδικά μισθολόγια

Συντάκτης:

efsyn.gr

Νομοτεχνικές βελτιώσεις κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης λίγες ώρες πριν από τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 να καταθέσει ισοδύναμα μέτρα ώστε να μην επιβληθεί το πάγωμα στα ειδικά μισθολόγια.

Να θυμίσουμε πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει από το βράδυ του Σαββάτου την αναζήτηση ισοδυνάμων για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη και των υπουργών Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, Εμπορικής Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου, καθώς επίσης και των αναπληρωτών υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα και Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, χθες, είχαν προηγηθεί αντιδράσεις και πιέσεις προς τον πρωθυπουργό -κυρίως από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων- για την τροπολογία που είχε κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο και προέβλεπε την αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων έως το 2018.

Κίνηση εκτόνωσης από Τσίπρα για ειδικά μισθολόγια.......


Μέχρι Σήμερα  έχουν προθεσμία οι υπουργοί της κυβέρνησης να καταθέσουν προτάσεις ισοδυνάμων μέτρων ανά υπουργείο, έναντι του «παγώματος» των αντίστοιχων ειδικών μισθολογίων.
Τη σχετική εντολή έδωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους υπουργούς του, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, Εμπορικής Ναυτιλίας, Θοδωρής Δρίτσας καθώς επίσης και οι αναπληρωτές υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας και Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Σημειώνεται πως νωρίτερα είχαν προηγηθεί αντιδράσεις και πιέσεις προς τον πρωθυπουργό -κυρίως από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων- για την τροπολογία που είχε κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο και προέβλεπε την αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων έως το 2018. 
Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων,Δημήτρης Καμμένος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε ότι το κόμμα του έχει ήδη ασκήσει βέτο σε αυτή την τροπολογία και ζητά να αλλάξει.
Ο Δημήτρης Καμμένος δήλωσε πως το κόμμα της συγκυβέρνησης εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροπολογία σημειώνοντας ότι εάν παραμείνει έτσι, οι ΑΝ.ΕΛΛ. δεν θα την ψηφίσουν, ενώ προανήγγειλε ότι θα υπάρξει υπάρξει διορθωτική δήλωση.

Καταφανώς άδικη ...

Καταφανώς άδικη για τους γιατρούς ΕΣΥ είναι η τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα και αναστέλλει τη βαθμολογική και μισθολογική ωρίμανση των λειτουργών που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (κλικ εδώ).
Το ποσό που προσδοκά  να εξοικονομήσει το υπουργείο Οικονομικών από τη ρύθμιση είναι μόλις 118 εκατ. ευρώ, ποσό δυσανάλογα μικρό για τις συνέπειες που προκύπτουν σε τομείς με ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο. Ήδη οι ΑΝΕΛ θέτουν ζήτημα για τους στρατιωτικούς και ζητούν δέσμευση για καταβολή των περικοπών που έγιναν το 2012, η οποία κοστολογείται σε πολλαπλάσια ποσά από τα 118 εκατ.
Εντύπωση προκαλεί η συνδυαστική αναστολή, η οποία περιλαμβάνει εκτός της μισθολογικής και τη βαθμολογική εξέλιξη, η οποία προφανώς δεν προσφέρει τίποτα στον κρατικό προϋπολογισμό.
Επιβάλλεται λοιπόν να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη τροπολογία και να πάψουν οι αυτοσχεδιασμοί της τελευταίας στιγμής, οι οποίοι προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες χωρίς να προκύπτει κανένα ουσιαστικό όφελος για την οικονομία.
Ygeianet.

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Τελειωτικό χτύπημα για τους νοσοκομειακούς γιατρούς – Τέλος στην μισθολογική ωρίμανση

Είδαν τον μισθό τους να περικόπτεται στο 50% και τις αποζημιώσεις των εφημεριών ακόμα περισσότερο… Είδαν τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους να αποχωρούν από το ΕΣΥ ή και την χώρα, και το ΕΣΥ να κλείνει για τους νέους γιατρούς! Έπαθαν υπερκόπωση εξετάζοντας όλο και περισσότερους πολίτες σε δημόσια νοσοκομεία χωρίς επαρκή υλικά και παλαιωμένο εξοπλισμό. Ένα τους είχε μείνει: Το ειδικό μισθολόγιο! Τώρα τους ανακοινώνουν ότι «όποιος πήρε, πήρε» και σταματούν τις μισθολογικές ωριμάνσεις για την επόμενη 2ετία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μισθό «διευθυντή ΕΣΥ» θα παίρνει πια μόνο όποιος πρόλαβε… Και το επόμενο βήμα βέβαια είναι η κατάργηση και των ειδικών μισθολογίων.

Σαν βόμβα έπεσε χθες το βράδυ η είδηση την οποία κάποιοι εξ ημών περιμέναμε ως επακόλουθο όλων των άλλων εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν αλωθεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους! Από το υπουργείο Οικονομικών καθιστούν σαφές ότι καταργούνται οι "ωριμάνσεις" στα ειδικά μισθολόγια για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους γιατρούς του ΕΣΥ, δικαστικούς, διπλωμάτες και τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ για την διετία 2017-18... Κι άρα όποιος νοσοκομειακός γιατρός, επιμελητής Α, περίμενε να γίνει διευθυντής ΕΣΥ για να αυξηθεί ο μισθός του, "ατύχησε"! Το Ταμείο είναι μείον και κανείς δεν πρόκειται πια να πάρει κάποια αύξηση στον μισθό του ενώ το πιθανότερο είναι ότι θα δει έμμεσες αλλά και άμεσες μειώσεις μέσα στην επόμενη 2ετία που δεν αποκλείεται και η πλήρης κατάργηση των ειδικών μισθολογίων.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο το απόγευμα, προβλέπεται ότι κόβονται από 1.1.2017 έως και τέλος του 2018 η οποιαδήποτε μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή τους για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής. Το μέτρο αυτό όπως εκτιμήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα εξοικονομήσει δαπάνη ύψους 118 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα έτη 2017 και 2018.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, "σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση της υπουργικής τροπολογίας, η αναστολή αυτή είναι ανάλογες με τη διετή (2016-2017) αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχει επιβληθεί από το ν. 4354/2015.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως η μερική αποκατάσταση των περικοπών που υπέστησαν οι ένστολοι είναι αντισυνταγματική, ενώ ο Πάνος Καμμένος είχε δεσμευτεί για αποκατάσταση των περικοπών".
Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη iatropedia .

Με τροπολογία που κατατέθηκε αναστέλλεται η μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια μέχρι 31-12-18 ΒΟΥΛΗ | 21/05/2016

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Τι σημαίνει για φαρμακοποιούς και καταναλωτές η διάθεση 216 ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ

Οι φαρμακοποιοί έχουν αντιληφθεί πως η ύλη που χάνεται είναι αμελητέα, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα 216 προϊόντα που περνούν στα σούπερ μάρκετ δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικά.


Διπλή ανάγνωση έχει η παρέμβαση της κυβέρνησης στο θέμα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Υποκύπτοντας στις πιέσεις των δανειστών, το υπουργείο Υγείας ανοίγει περαιτέρω το επάγγελμα του φαρμακοποιού, δίνοντας περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Το μέτρο δεν βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση των καταναλωτών στα συγκεκριμένα προϊόντα. Τα φαρμακεία - από όπου τα προμηθεύονται σήμερα - είναι πολλά και ορισμένα λειτουργούν με (διευρυμένο) ωράριο πολύ μεγαλύτερης διάρκειας από το αντίστοιχο των εμπορικών καταστημάτων. 
Με το ισχύον καθεστώς, τα καταστήματα λιανικής πώλησης – πλην των φαρμακείων – είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν βιταμίνες. Με διάταξητου Ανδρέα Ξανθού (φωτό δεξιά) στο πολυνομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή, δίνεται στα καταστήματα αυτά το 13% των ΜΗΣΥΦΑ ή 216 προϊόντα από τα συνολικά 1.582 που κυκλοφορούν στην αγορά.
Για να κατευνάσει τους φαρμακοποιούς, η κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα ότι πρόκειται για μικρό αριθμό προϊόντων, άρα θα είναι μικρή η απώλεια εσόδων για τα 11.000 φαρμακεία της χώρας.
Το επιχείρημα έχει μία βάση, αλλά και έναν ισχυρό αντίλογο. Η αλήθεια είναι πως οι φαρμακοποιοί χάνουν ελάχιστα, αλλά ανοίγει πλέον ο δρόμος για διεύρυνση του καταλόγου, ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει τα 216 προϊόντα.
Αυτό προβλέπεται ξεκάθαρα στη διάταξη, σύμφωνα με την οποία “με υπουργική απόφαση που θα εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης των φαρμάκων στη συγκεκριμένη υποκατηγορία”...
Η αλήθεια βρίσκεται – όπως πάντα – κάπου στη μέση. Οι φαρμακοποιοί έχουν αντιληφθεί πως η ύλη που χάνεται είναι αμελητέα, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα 216 προϊόντα που περνούν στα σούπερ μάρκετ δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικά.
Την ίδια ώρα, με τη διάταξη μπαίνει ένας “κόφτης”, ο οποίος έχει να κάνει με τις (αυστηρές) προϋποθέσεις ένταξης νέων προϊόντων στον κατάλογο εκείνων που θα διατίθενται στο μέλλον από τα καταστήματα λιανικής.
Όλα αυτά, δείχνουν μία νίκη των φαρμακοποιών, άσχετα με το αν φωνάζουν ή όχι. Ανοίγουν, ωστόσο, τον ασκό του Αιόλου, καθώς αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε υπουργού να προσθέτει στον κατάλογο όσα προϊόντα επιθυμεί, ερμηνεύοντας τον νόμο.

Μονάδες

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνος Λουράντος (φωτό αριστερά) εκτιμά ότι πλήττεται το μικρομεσαίο φαρμακείο από μνημονιακές επιταγές που επιθυμούν διακαώς να ευνοήσουν τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες.
Πάγια θέση του ΠΦΣ – σημειώνει – αποτελεί η διακήρυξη: κανένα φάρμακο εκτός φαρμακείου. Σύμφωνα με τον κ. Λουράντο, το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός αποτελούν τα μοναδικά εχέγγυα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας:
“Δυστυχώς, η κυβέρνηση υπέκυψε στις εταιρείες και τα επιχειρηματικά  συμφέροντα που επιδιώκουν την πώληση μερίδας σκευασμάτων εκτός φαρμακείου προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές, όπως έχει γίνει σε όσες χώρες υιοθέτησαν αυτό το μέτρο 'ανταγωνισμού'.
Το μοντέλο Χατζηδάκη ακολουθείται πιστά και σήμερα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες - όπως η Σουηδία - ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, δηλαδή η επιστροφή φαρμάκων στα φαρμακεία από τα σούπερ μάρκετ, μετά την διαπίστωση πολλών περιστατικών που οδήγησαν τους πολίτες στα νοσοκομεία”.

Πρόσβαση

Ως προς τη διευκόλυνση πρόσβασης των ασθενών, ο κ. Λουράντος τονίζει ότι 11.000 φαρμακεία βρίσκονται και στο πιο απομεμακρυσμένο σημείο της χώρας μας και οι φαρμακοποιοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο τις ώρες αιχμής αλλά και σαββατοκύριακα και αργίες με τις εφημερίες και τις διανυκτερεύσεις
Η δημιουργία υποκατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ – αναφέρει – δεν διασφαλίζει τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη κατανάλωση αυτών των σκευασμάτων, διότι τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να εκπληρώσουν το υγειονομικό έργο που επιτελούν τα φαρμακεία και οι φαρμακοποιοί.
O ΠΦΣ επισημαίνει τους κινδύνους από την αντιμετώπιση των φαρμάκων ως απλά καταναλωτικά αγαθά.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Εξαντλήθηκαν τα φυσικά όρια των χειρουργών του Νοσοκομείου Κω! 19 Μάιος 2016 • Από news room δημοκρατική

Τα χέρια ψηλά σήκωσαν δύο χειρουργοί του Νοσοκομείου της Κω, απέναντι στις αυξημένες ανάγκες στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν, ενόψει και της νέας τουριστικής περιόδου, και με εξώδικη δήλωση που κατέθεσαν προς τους αρμόδιους, γνωστοποιούν ότι στο εξής θα τηρούν αυστηρά τα ωράρια των εφημεριών, που προβλέπει η νομοθεσία.
Η δήλωση, απευθύνεται προς την διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ κ. Ολγα Ιορδανίδου, τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Κω κ. Νεκτάριο Γεωργαντή, τον διευθυντή χειρουργικού τομέα του Νοσοκομείου Κω, τον διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κω και κοινοποιείται προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Οι δύο χειρουργοί, στην εξώδικη δήλωσή τους, κάνουν λόγο για διακινδύνευση της δημόσιας υγείας που τίθεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω της εξάντλησης των φυσικών τους ορίων αλλά και για κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας.
Οι γιατροί αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι δεν προτίθενται του λοιπού να συνηγορήσουν και να συγκαλύψουν όχι μόνο την κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά και κυρίως την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας, που τίθεται – όπως λένε- σε άμεσο κίνδυνο, καθώς είναι βέβαιο ότι η εξάντληση των φυσικών τους ορίων θα οδηγήσει σε μείωση της ικανότητάς τους να αντεπεξέλθουμε στα καθήκοντά τους που ήδη, ενόψει της ενάρξεως της θερινής περιόδου και της αύξησης του πληθυσμού και των περιστατικών, είναι εξαιρετικά βεβαρυμμένη.
Περαιτέρω αναφέρουν ότι η χειρουργική κλινική του ΓΝ –ΚΥ Κω, λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, με απάνθρωπα και εξουθενωτικά ωράρια για αυτούς, με πλήρη απαξίωση της επιστημονικής και προσωπικής τους ελευθερίας, καθώς η συνεχής εφημερία στην οποία υποβάλλονται, τους στερεί από κάθε δυνατότητα προσωπικής ζωής και ανάπαυσης, ενώ ταυτόχρονα και εξαιτίας της εξουθενώσεώς τους, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία.
Επισημαίνουν ότι εντέλλονται πέρα και έξω από κάθε νομιμότητα να εκτελούν παράνομες εφημερίες οι οποίες «βαφτίζονται» ως «εφημερίες ετοιμότητας», αποτελούν ενεργές εφημερίες με απαίτηση συνεχούς ετοιμότητάς τους και που ελλείψει άλλων χειρουργών στο Νοσοκομείο της Κω, είναι δεδομένη. Με τον τρόπο αυτό, αναφέρουν ότι όχι μόνο παραβιάζεται κατάφωρα το ωράριο εργασίας τους, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται και οι αμοιβές τους, διότι,  η αμοιβή των εφημεριών, η οποία αποτελεί αμοιβή υπερωριακής εργασίας, λόγω της τακτικότητάς της, ενσωματώνεται στις βασικές αποδοχές τους.
Οι δύο χειρουργοί, με την εξώδικη δήλωσή τους γνωστοποιούν ότι από τις 15 Μαΐου και εφεξής θα πραγματοποιούν εφημερίες ανά μήνα, τηρώντας απαρέγκλιτα την αυξημένης τυπικής ισχύος νομοθεσία και καλούν τους αρμόδιους να συμμορφωθούν απόλυτα με τον νόμο.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Για την πρόθεση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού να ικανοποιήσει αιτήματα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου την Παρασκευή.
Στη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Α. Ξανθού, του Προέδρου του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκου και του Γενικού Γραμματέα κ. Δημήτρη Βαρνάβα, τέθηκαν τα εξής θέματα:
° Ιατρική Νομοθεσία. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των ιατρών ότι η σύγχρονη Ιατρική Νομοθεσία, όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις, θα προωθηθεί στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου μαζί με το Νομοσχέδιο για την Π.Φ.Υ., το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.
° Εξαίρεση παλαιών ιατρείων και εργαστηρίων. Οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ζήτησαν την εξαίρεση ιατρείων και εργαστηρίων που έχουν αδειοδοτηθεί προ της θεσμοθέτησης του Π.Δ. 84/2001.
° Υπηρεσία υπαίθρου. Ζητήθηκε η εφαρμογή του Νόμου για την ταυτόχρονη υπηρεσία υπαίθρου με την υπηρεσία στρατευσίμων ιατρών, οι οποίοι πλεονάζουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Επίσης, οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ζήτησαν τη διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης, στην οποία αναφέρεται ότι ο ειδικευόμενος ιατρός, κατά την ειδίκευσή του στα Νοσοκομεία της χώρας, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής από Ιατρικό Σύλλογο. Το ορθό είναι να αναγράφεται από τον «οικείο Ιατρικό Σύλλογο», όπως υπήρχε και στο παρελθόν, για να μην δημιουργούνται προβλήματα.
Ο Υπουργός Υγείας ήταν δεκτικός στα αιτήματα του Π.Ι.Σ.
Ασφαλιστικό
Την αντίθεση του Π.Ι.Σ. στον νέο νόμο για το ασφαλιστικό, το οποίο έχει φορολογικό χαρακτήρα, επανέλαβε ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλης Βλασταράκος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Προεδρείο να συνεχίσει τους αγώνες ενάντια στις διατάξεις του νόμου. Επίσης, αποφάσισε να προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις εφαρμοστικές διατάξεις, οι οποίες θα αφορούν το Ταμείο των Υγειονομικών. Σε συνεργασία με τους άλλους Υγειονομικούς Φορείς, το Προεδρείο του Π.Ι.Σ. θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας Επαγγελματικού Ταμείου, με πυρήνα τον Τομέα Πρόνοιας και της Στέγης Υγειονομικών.
Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ και την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι μέχρι σήμερα οφείλονται στον Οργανισμό από τα Ασφαλιστικά Ταμεία 2,3 δισ. ευρώ, από εισφορές ασθένειας. Οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές του Π.Ι.Σ. προς τους παρόχους, ανέρχονται στο 1,7 δισ. ευρώ. Εάν τα Ασφαλιστικά Ταμεία είχαν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΟΠΥΥ, ο
Οργανισμός θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η ομάδα διαπραγμάτευσης, συνεχίζει τη λειτουργία της με τις αντίστοιχες ομάδες του ΕΟΠΥΥ, για να δημιουργηθούν συμβάσεις που θα στηρίζονται στη βάση της ισοτιμίας, της νομιμότητας, της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ στα όρια των οριζομένων προθεσμιών στο 100% των παροχών.
Πληρωμή των παρόχων εντός Μαΐου
Τη διαβεβαίωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή των παρόχων εντός του Μαΐου για το μήνα Ιανουάριο, στο 100% των εκκαθαριζομένων δαπανών, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (5% των δαπανών), εισέπραξε ο κ. Βλασταράκος. Επίσης, ενημερώθηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πληρωθούν γρήγορα οι επόμενοι μήνες.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επαναλαμβάνει ότι προσπαθεί σε καθημερινή βάση να προωθήσει δίκαια αιτήματα των υγειονομικών με ψυχραιμία, υπομονή, αλλά και διατυπώνοντας την αντίθεσή του με επιχειρήματα όποτε αυτό απαιτείται. Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Υγείας, θα συνεχίσει τον αγώνα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και των ιατρών, μακριά από σκοπιμότητες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Απίστευτο! Εξισώνουν ειδικευμένους & ανειδίκευτους γιατρούς Posted By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου

Κατάφορο πλήγμα στα επαγγελματικά δικαιώματα των Γενικών Γιατρών, επιφέρει το υπουργείο Υγείας με προσχέδιο Νόμου που βρίσκεται σε Διαβούλευση (εδώ), θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν στο άρθρο 27, σύμφωνα με το οποίο γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσσονται ως γενικοί ιατροί στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εφόσον έχουν προϋπηρεσία:
  • ≤15 ετών εντάσσονται ως Επιμελητές Β΄,
  • 15 – 25 έτη εντάσσονται ως Επιμελητές Α΄,
  • >25 ετών εντάσσονται ως Διευθυντές.
Με λίγα λόγια, επιχειρείται η απονομή τίτλου ειδικότητας σε γιατρούς χωρίς εκπαίδευση, κατά παραβίαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
a.mariolisΟ Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφέρει σχετικά: «Η αυθαίρετη απονομή τίτλου ειδικότητας, χωρίς εκπαίδευση, ουσιαστικά ευτελίζει έναν ολόκληρο επιστημονικό κλάδο και μια ιατρική ειδικότητα. Και αυτό τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, πρόσφατα επανέλαβε τη δέσμευση του στη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ και σε ένα σύστημα υγείας βασισμένο στη Γενική/ Οικογενειακή Ιατρική και ταυτόχρονα η ομάδα Τεχνικής Βοήθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διακηρύσσει σε κάθε  ευκαιρία την ανάγκη για αναβάθμιση της εικόνας του Γενικού Ιατρού στην ελληνική κοινωνία για μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η εξίσωση των ειδικευμένων γιατρών με τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα. Ανάλογες προσπάθειες παλαιότερων υπουργών Υγείας (Στεφανής, Αβραμόπουλος) ωστόσο «έπεσαν στο κενό», καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις ακύρωσε δικαιώνοντας την προσφυγή της Ένωσης.
Συνταγογράφηση από ψευδεπίγραφους γενικούς γιατρούς
«Σας καλούμε όπως αποσύρετε άμεσα την αυθαίρετη ρύθμιση, που θα «εξυπηρετήσει» συγκεκριμένη μερίδα ιατρών, ιατρών προνομιούχων επί σειρά ετών, που πρόσφατα κλονίστηκε η θέση τους…» τονίζει ο κ. Μαριόλης, εξηγώντας ότι η δυνατότητα συνταγογράφησης τόσο εξετάσεων όσο και φαρμάκων ανάμεσα σε έναν αγροτικό γιατρό, σε έναν ειδικευόμενο και σε έναν ειδικευμένο διαφέρει σημαντικά.
«Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε με όλα τα νόμιμα μέσα» προειδοποιεί, σημειώνοντας ότι και να ψηφιστεί το σχετικό άρθρο στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί ποτέ καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα δικαιώσει και πάλι τους Γενικούς Γιατρούς.