Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Έγκριση πρόσθετων εφημεριών μηνών Ιανουαρίου Μαΐου 2016 2ης ΥΠΕ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις κοινές δράσεις 2016 του 3ου Προγράμματ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις κοινές δράσεις 2016 του 3ου Προγράμματος για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι δράσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες και αφορούν τα εξής:
 • Ποιότητα πρόληψης HIV/AIDS/STI, ηπατίτιδας και φυματίωσης και σύνδεση με την φροντίδα υγείας (συγχρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ).
 • Δράση στα χρόνια νοσήματα (συγχρηματοδότηση 5 εκ. ευρώ).
 • Έλεγχος του καπνού (συγχρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ).
 • Μικροβιακή αντοχή και λοιμώξεις που σχετίζονται με την φροντίδα Υγείας (συγχρηματοδότηση 4 εκ. ευρώ).
 • Έγκριση για τη διαδικασία προετοιμασίας στο αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα (συγχρηματοδότηση 800.000 ευρώ).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των παραπάνω δράσεων ανέρχεται σε 13.800.000 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εξής φορείς:
Τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων κοινών δράσεων έτους 2015 και ιδίως ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
Μη κυβερνητικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως την 16η Ιουνίου.

Χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη χρηματοδότηση υλοποίησης κάθε κοινής δράσης και μόνο σε περιπτώσεις που η προστιθέμενη αξία από την υλοποίησή της μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά σημαντική δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 80%.
Η χρηματοδότηση παρέχεται μόνο για το κόστος των ενεργειών που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της κοινής δράσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην σύμβαση υλοποίησης.
Ο επιλεγείς φορέας υποχρεούται να ενημερώνει αναλυτικά και κατά τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε σε κάθε φάση υλοποίησης, την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, καθώς και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου που επιτελείται.
Με την λήξη της δράσης, ο εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει την αναλυτική τελική έκθεση και τα αποτελέσματά της.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την 25η Μαΐου (τελική ημερομηνία λήψης αριθμού πρωτοκόλλου από το Γενικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας), να καταθέσουν αίτηση με αποδέκτη την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα).
Με αυτή, θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής για την υλοποίηση μιας ή\και περισσοτέρων κοινών δράσεων έτους 2016, με συνημμένα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει και να δηλώνεται:
 • Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του Φορέα.
 • Η συνάφεια του Φορέα με το αντικείμενο της Κοινής Δράσης.
 • Η διοικητική και διαχειριστική επάρκεια του Φορέα.
 • Η δυνατότητα εξασφάλισης εθνικής συμμετοχής.
 • Η ανεξαρτησία από βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα.
 • Η έγκριση του υποψηφίου φορέα από το Κεντρικό Όργανο Διοίκησης που ανήκει.
 • Το όνομα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής του υποψήφιου φορέα και ενός αναπληρωτή του.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Πολιτικής Υγείας του υπουργείου Υγείας (τηλ. 213 216 1647, 213 216 1606, 213 2161629, fax: 210 5236023, e-mail:intrel@moh.gov.gr).
ΔΗΜ.Κ.

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 2016

Ακολουθούν οι Υπουργικές Απόφαση Έγκρισης Προκυρήξεων Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. :
Για την 3η ΥΠΕ έχουν εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.26036/7-4-16 και η τροποπόίηση της Α2α/Γ.Π./οικ.30254/22-4-16
Για την 7η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.30256/22-4-16
Για την 2η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.30255/22-4-16
Για την 5η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.28751/22-4-16Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
Στο ΦΕΚ 1005/Β/12-4-2016 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 με θέμα Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου - διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών σύμφωνα με την οποία από Πέμπτη 14/4/2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας θα υποβάλλονται αιτήσεις ΜΟΝΟ για τη τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης. Οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημα θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε Νοσοκομείο ή ΠΕΔΥ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ΣΕ ΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑσύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης.
Πρότυπα Εντύπων 

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, στην Υγειονομική Περιφέρεια της προτίμησής τους (μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).
Πρότυπα Εντύπων
 • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι ή ΙΙ ( Οι Ιατροί πρέπει να επιλέξουν 1 από τα 2 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεωνσε περίπτωση παράτασης ειδικότητας ο ιατρός να επιλέξει  την Υπεύθυνη Δήλωση ΙΙ. Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης ΙΙΙ.doc (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.
Μέγεθος: 361.7 KB
Μέγεθος: 45.5 KB
Μέγεθος: 60.5 KB
Μέγεθος: 289.1 KB
Μέγεθος: 222.9 KB
Μέγεθος: 118.2 KB
Μέγεθος: 43.5 KB
Μέγεθος: 12.6 KB
Μέγεθος: 5 MB
Μέγεθος: 884.2 KB
Μέγεθος: 914.5 KB
Μέγεθος: 928.8 KB
Μέγεθος: 953.8 KB
Μέγεθος: 942.7 KB
Μέγεθος: 825.6 KB
Μέγεθος: 769.9 KB
Μέγεθος: 719.9 KB
Μέγεθος: 672.3 KB
Μέγεθος: 655.7 KB
Μέγεθος: 581 KB
Μέγεθος: 702.6 KB
Μέγεθος: 43 KB
Μέγεθος: 659.5 KB
Μέγεθος: 712.2 KB
Μέγεθος: 695.5 KB
Μέγεθος: 707.3 KB
Μέγεθος: 689.1 KB
Μέγεθος: 687.8 KB
Μέγεθος: 635.9 KB
Μέγεθος: 625.4 KB
Μέγεθος: 699.3 KB
Μέγεθος: 600.9 KB
Μέγεθος: 345.6 KB
Μέγεθος: 46 KB
Μέγεθος: 40 KB
Μέγεθος: 48 KB
Μέγεθος: 49 KB
Μέγεθος: 50.5 KB
Μέγεθος: 479.5 KB
επιστροφή